HMHS FAALANGST U WORDT 65 JAAR Waarop te letten? (4) Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Beurs Ouderen Ontspanning Allerlei Door drs. Thomas Klabbers 'M - j s i - PSYCHOCONSULT ALLEMAAL ANGST (3) Woensdag 16 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 Kleding en speelgoed - In de peuterspeelzaal De Paddestoel aan de Irenestraat 29 in Oost- Souburg wordt woensdag 23 ok tober van 19.30 tot 21 uur een kleding- en speelgoedbeurs ge houden. Inlevering kan gebeuren op dezelfde dag van 13.15 tot 14.15 uur. Kleding - Woensdag 23 oktober houdt de vrouwencontactgroep 'Kom uit je huis' van 13.30 tot 15 uur een kledingbeurs voor najaars- en winterkleding in het wijkgebouw Zuiderbaken aan de L. de la Palmastraat. Inbreng is mogelijk van 9 tot 11 uur. Bazar - De afdeling Zeeland van de Algemene Nederlandse Vrou wenvereniging Tesselschade Ar beid Adelt houdt dinsdag 22 oktober van 10.30 tot 15.30 uur haar jaarlijkse najaarsbazar in de Abdij in Middelburg. Bingo - Donderdag 17 oktober houdt de carnavalsvereniging De Molenwuppers in het speeltuin gebouw De Oude Stad een bingo-avond vanaf 20 uur. Marionetten - Vrijdag 18 okto ber staat bij jongerencentrum Brogum in Zierikzee een optreden van de Slqwaakse marionet tenspeler Anton Anderle op het programma. De voorstelling be gint om 20 uur. Beuken - Zaterdag 19 oktober verzorgt in jongerencentrum Bro gum in Zierikzee vanaf 23 uur The Big Bam Boom Band een op treden. De band bestaat uit een trio dat op energieke en rauwe wijze rhythm rock ten gehore brengt en onder het motto 'Beu ken' de podiumplanken kaal- schuurt. De Piek - In jongerencentrum De Piek wordt donderdag 17 ok tober om 20 uur het Rap-Groove- House café gehouden. Vrijdag 18 oktober is er een jamsessie om 14 en om 20 uur. Myrmidon - In de Happy Bucca neer in Vlissingen is donderdag 17 oktober vanaf 21.30 uur een live optreden van de Zeeuwse hardrock-formatie Myrmidon. De groep is de laatste twee jaar te zien en te horen geweest o.a. bij Klcmppop, Vrijbuiterfestival, Anywave en de Zeeuwse Popda- gen. Inbraakpreventie - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Wal cheren houdt dinsdag 22 oktober van 14 tot 16 uur een informatie middag over inbraakpreventie in dienstencentrum Te Mortiere in Arnemuiden. ANBO - De afdeling Zeeland van de ANBO houdt dinsdag 22 okto ber vanaf 10.30 uur in De Stenge in Heinkenszand de najaarsverga dering. PCBO - De Prot. Chr. Ouderen Bond, afdeling Middelburg, houdt woensdag 30 oktober om 14.15 uur haar maandelijkse ledenver gadering in de Concert- en Ge hoorzaal aan de Singelstraat 13 in Middelburg. M.C. Pieterman uit Haamstede geeft een lezing over het onderwerp 'De bejaarde in het verkeer van morgen' met films en dia's. Thuiszorg - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren houdt maandag 21 oktober van 14 tot 16 uur een informatie middag over thuiszorg in gebouw Amicitia in Aagtekerke. Zanger René Meester (r.) en zanger/bassist Joop Blaauw- hamer (I.) van Myrmidon. Collecte - De afdeling Vlissingen van Amnesty International houdt tbv de ontwikkeling en directe ondersteuning van Al elders in de wereld een huis-aan-huis- collecte. Israël-avond - De Zeeuwse Stichting 'Steun aan Israël' houdt maandag 28 oktober om 19.45 uur een Israël-avond in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Er is een lezing en een demonstratie- en verkoopta fel van Israëlische produkten. Opbrengst - De onlangs in Vlis singen, Ritthem en Souburg ge houden collecte van de werkgroep ZOA Vluchtelingen zorg Vlissingen heeft een bedrag van 10.816 gulden opgebracht. Onder dankzegging zal het be drag worden aangewend voor de medische zorg in het vluchtelin genkamp Ban Vinai. Vakvrouwschap - Donderdag 24 oktober presenteert het Zeeuws Netwerk Meisjes,. Vrou wen en Techniek in de Stads schouwburg in Middelmurg de informatiemap 'Zij kiest tech niek" een overzicht van alle tech nische scholingsmogelijkheden in de provincie Zeeland. Nadere in formatie is verfcrijgbaar bij S. Verwijs-van Kampen van SKOA, tel. 01100-30548. Excursie - De Stichting Oude Zeeuwse Kerken in Zeeland houdt 26 oktober een excursie naar Gent, onder leiding van de heer M.P. de Bruin. Inlichtingen 01184-14981. Informatiedag - De Federatie van Ouderverenigingen Provinci aal Samenwerkingsverband Zee land houdt 2 november een provinciale informatiedag in het Goese Lyceum in Goes van 10 tot 15.30 uur. Voor deze dag worden alle leden van ouderverenigingen van mensen met een verstande lijke handicap en andere belang stellenden, woonachtig in Zee land, uitgenodigd. Nadere inlich tingen 01115-1449 of 01180-15051. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Met het bereiken van de 65-jarige leeftijd verandert er het een en ander. Dingen waar U voortaan gebruik van kunt maken of waar U juist niet meer voor in aanmerking komt. De afgelopen weken ging het over penisoenen, belastingen, huursubsidie en voordeelpassen. Deze week tenslotte het Ziekenfonds. De hoofdregel is: U blijft verze kerd zoals U dat was voordat U 65 jaar werd. Dus wie particulier was, blijft dat. (Wel kunt U de "standaardpakketpolis" nemen. Binnen 4 maanden na de 1ste dag van de maand waarin U 65 wordt bij uw verzekering aan vragen.) En wie "verplicht verzekerd" was, blijft in het ziekenfonds. Voor mensen die tot hun 65ste werken of in de VUT zitten geldt een extra eis: Om in het Zieken fonds te blijven, moeten zij er vanaf hun 60ste minstens 3 jaar ingezeten hebben. Was U tot uw 65ste "mee verzekerd" (bijvoorbeeld via uw echtgenoot) bij het Ziekenfonds? Erna bent U zelf rechtstreeks ver zekerd. U gaat daarom ook apart premie betalen. Er zijn drie soorten premies: Op uw AOW wordt 1,9%. ingehou den. Over overige pensioen inkomsten betaalt U 7,25% En tenslotte is er de f 18,80 nomi nale premie per maand. Veel mensen zitten voor f 2,- boven dien in het Aanvullingsfonds. NOG ÉÉN MAAL UW AAN DACHT VOOR HET VOLGENDE: Bent U op of na 1 januari 1990 65 jaar geworden en ontvangt U huursubsidie? Misschien heeft U recht op meer. Uw bedrag kan onterecht te laag zijn vast gesteld. Hiertegen is een beroep op de hardheidsclausule mo gelijk. Heeft U hierover vragen? Tijdens spreekuurtijden kunt U altijd langskomen. Telefonisch zijn we onder bovenstaande nummers te bereiken. Tot ziens. Lampion-optocht - Woensdag 23 oktober wordt op initiatief van de VVV in Domburg een lampion-optocht gehouden; de start is om 19.30 uur bij de Schuttershof in Domburg en mu zikale medewerking wordt ver leend door de muziekkorpsen Apollo uit Domburg en Cecilia uit Oost-Souburg. Fiom - Dinsdag 29 oktober start Fiom-Zeeland in Middelburg een groep voor vrouwen die sexueel misbruikt zijn. Men komt 15 keer bijeen van 20 tot 22 uur. Inlich tingen 01180-27311. Seinen - Zaterdag 19 oktober zal oud-telegrafist Cor de Mey van 10 tot 17 uur aan boord van het Ramschip Schorpioen in Middel burg een demonstratie seinen met de seinsleutel geven. Lief hebbers mogen het zelf ook proberen. Collecte - In de week van 27 oktober t/m 2 november houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar jaarlijkse collecte. Piano-concert - Zaterdag 19 ok tober geeft Tomoko Mukaiyama om 20.30 uur een piano-concert in de Kloveniersdoelen in Middel burg. Zij speelt The People United Will Never Be Defeated van Fre deric Rzewski. Trekpaarden - Op initiatief van de Stichting Het Werkend Trek paard Zeeland zullen zaterdag 19 oktober op een vijftal plaatsen in Zeeland demonstraties worden gegeven met het werken met trekpaarden. Op Walcheren is dat bij A. Paauwe en A. Verhage, Schellachseweg 2a in Gapinge, bij fam. De Visser, Vrijburgstraat 46 in West-Souburg en bij L. de Visser, Oude Zandweg 54a in Ritthem. Meer korte informatie elders in deze krant. r. mmmmjsar' m Ut# W mmmi m R. de Visser uit West-Souburg aan het werk. s, f® Een tweede veelvoorkomende angst is faalangst. Duidelijke voorbeelden van faalangst tref fen we aan bij de acteur en musicus die aan plankenkoorts leiden, de scholier die wakker ligt als gevolg van examen vrees, en de redenaar die zich in zijn speech verslikt als ge volg van spreekangst. Faal angst blijft echter niet beperkt tot deze uitzonderlijke gevallen. Drs. Henk C.M. Hermans We hebben er allemaal in meer of mindere mate mee te ma ken. Faalangst merken we aan de spanning die we voelen, wanneer er een prestatie van ons verwacht wordt. Op zich zelf hoeft deze spanning niet storend te zijn. Ze kan zelfs een belangrijke motor zijn voor het leveren van goede prestaties. We spreken in zulke gevallen van positieve faalangst. Ze komt voort uit de wens om succes te hebben, en stimu leert tot het leveren van goede prestaties. Tegenover positieve faalangst staat negatieve faal angst. Deze komt voort uit de absolute weigering om fouten te maken. Als gevolg daarvan raken we gefixeerd op de mo gelijkheid te zullen falen, en de ze faalgedachten zullen onze prestaties verslechteren. Neem het voorbeeld van de faalangstige spreker die een zwijgende, luisterende zaal toespreekt. Hij kan allerlei klei ne voorvallen steeds interpre teren als teken van falen. Als hij bijvoorbeeld ziet, hoe de man op de eerste rij naar zijn horloge kijkt, denkt hij 'ze zul len me wel langdradig en saai vinden'. In werkelijkheid con- troleert deze toehoorder mis schien of zijn uurwerk, zojuist terug van de reparateur, nog steeds de juiste tijd aangeeft. Wanneer de spreker vervolgens ziet, hoe een dame op de tweede rij een geeuw probeert te onderdrukken, is dit voor hem het overtuigende bewijs dat hij faalt. Het zal duidelijk zijn dat deze faalgedachten, de kwaliteit van de lezing niet ten goede komen. Negatieve faal angst heeft dan ook de neiging zichzelf waar te maken. Door dat we in gedachten steeds bezig zijn met falen, zullen we falen. Wat is de oorzaak van zo'n ne gatieve faalangst? Waarschijn lijk is ze terug te leiden tot de volgende drie irrationele opvat tingen: 1. Als ik een fout maak, dan is dat vreselijk. Ik moet daar om voorkomen, dat ik fou ten maak. 2. Als ik een fout maak, dan ga ik af. Ze is een teken van zwakte, en ze bewijst dat ik niet deug. 3. Als andere mensen mijn fouten en tekortkomingen zien, zullen ze me minach ten. Daarom kan ze maar beter verhullen, zodat ze in ieder geval niet zichtbaar zijn. Als gevolg van deze opvattin gen kunnen mensen de ernst van bepaalde fouten of tekort komingen verergeren. Aan de reële gevolgen van hun falen, voegen ze nog psychische ge volgen toe: angstgevoelens en minderwaardigheidsgevoelens. Wat is er zo irrationeel aan de bovenstaande opvattingen, zult u zich misschien afvragen. Al lereerst zijn ze irrationeel, om dat u de ernst van falen overdrijft. In uitzonderlijke ge vallen kunnen fouten zeer ern stige gevolgen hebben. Maar gewoonlijk valt er wel mee te leven. Het beste bewijs daar voor is het gegeven, dat u in het verleden ernstige fouten heeft gemaakt, en nog leeft. Voor zover u zich ongelukkig voelt bij deze fouten, is dit het gevolg van (onterecht) zelf verwijt. Bovendien maakt u met bo venstaande redenering de fout, dat u uzelf gelijkstelt aan uw prestatie. Ofschoon prestaties zwak en waardeloos kunnen zijn, maken ze u nog niet tot een zwak en waardeloos per soon. Het omgekeerde is im mers ook niet het geval: een uitzonderlijke prestatie maakt u nog niet tot een genie. Beoor deel daarom gerust uw presta ties, maar wees u ervan bewust dat ze niet alles zeggen over uzelf. Tenslotte maakt u waarschijn lijk een verkeerde inschatting van de reacties van anderen. Natuurlijk kunnen andere men sen u uw fouten en tekortko mingen kwalijk nemen. Maar als u last heeft van negatieve faalangst, zijn andere mensen niet zo genadeloos in hun oor deel als u. Hoe kunt u negatieve faalangst aanpakken? Allereerst door af te rekenen met de achterlig gende irrationele gedachten. Overtuig u ervan dat u fouten mag maken, dat fouten geen teken van zwakte zijn, en dat andere mensen u waarschijnlijk niet zullen mijden vanwege de ze fouten. Daarbij kunt u ge bruik maken van de volgende inzichten: geen mens is volmaakt, leder mens moet dus fou ten maken. Beschouw het daarom als uw geboorte recht om fouten te mogen maken. wanneer u uzelf niet toestaat om fouten te ma ken, smeekt u om gevoe lens van angst en minderwaardigheid. het maken van fouten heeft ook positieve kanten. U kunt ervan leren. wanneer u van uzelf vol maaktheid eist, zult u waar schijnlijk niets presteren. Bij alles wat u doet, loopt u het risico om fouten te maken. Bestrijdt vervolgens uw nega tieve faalangst door middel van uw gedrag. Ga niet steeds het risico van fouten maken uit de weg, maar zoek deze situaties - juist op. Als uw negatieve faal angst u weerhoudt om in het openbaar te spreken, benut dat elke mogelijkheid om in gezel schap het woord te voeren. Wat u kunt doen, is: trek de aandacht met enke le fouten in plaats van ze te verbergen. vertel uw vrienden over eni ge van uw grootste fouten. maak met opzet enkele klei ne fouten, en kijk hoe ande ren daarop reageren. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. Schoen maker, 19 uur: dhr. Allewijn. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur: Ds. N.W. v.d. Hout. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. biggekerke Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: mevr. ds. Alewijn. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. J.D. Smit. Vereniging van Vrijzinnig Her vormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. on bekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Elke 2e en 4e za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: ds. C. van der Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 17 uur: ds. F.J.T. Schipper. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. J. de Boer. Gogelweg 57, zo. 11.15 «uur. Ter Reede, Koude- kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. vrouwenpolder t i i Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Pan- nekoek. westkapellF I T] II Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. Haasnoot. ZOUTELANDE domburg ritthem Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: Ds. S. Spanjer, 19 uur: dhr. M.J. Geuze. Rooms Katho lieke Kerk H. Willibrordus. Elke Ie, 3e en 5e za. 19.15 uur. Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H. van Oostende, gez. dienst in Nieuwland. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P.G. Vellekoop. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. SEROOSKERKE GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 14.30 uur: Ds. W.P Jansen. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 14.30 uur: Ds. W.P. Jansen, gez. dienst in ger. kerk. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand. H.J. Blok, 17 uur: Ds. C. Haasnoot. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: dhr. M.J. Geuze, 17 uur: ds. A. Spaans. st.laurens GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 14.30 uur: ds. J. Bouwer. Her vormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. E. Kuin, 14.30 uur: ds. J. Brouwer. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: mevr. G. de Hoop. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: mevr. S. de Ridder-van Meggelen, 17 uur: Ds. J. Griffioen. Do. 17 t/m wo. 23 oktober. Huisartsen oost-souburg hoogelande Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. geen dienst. kleverskerke Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. J. Pannekoek. koudekerke Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands, H.A. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. B. de Haan. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. J.J. Lam me,kindernevendnst 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, Zo. 19 uur: drs. D. Westerneng, De Ark, Kinderkerk 4-12 jaar, Bejaar dentehuis "De Zoute Viever",Dongetraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J. van de Putte. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: ds. J. Rebel. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. MELISKERKE VEERE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. P. Boekesteijn, SoW-dienst, 14.30 uur: onbe kend. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: mevr. ds. Alewijn. Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. W. Jansen, gez. dienst geref. kerk. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: gez. dienst. VLISSINGEN MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. Workel. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. P.J. Rebel, Hofpleinkerk, Hof plein, Zo. 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 16.30 uur: ds. M. de Boer. Hoeksteen Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 17 uur: ds. C. Brake- ma. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 uur: ds. A. de Snoo, 16.30 uur: ds. H. Mostert. Pinkstergemeente Mid delburg. Zo. Verenigingsgebouw 't Zand, De Ver gulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: ds. J.E.L. Brummelkamp, Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 10 uur: prof. dr. C.J.G. Vonck, Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10 uur: ds. O. Elseman. Engelse kerk, Simpel- huisstraat, Zo. 19 uur: ds. L.J.G. IJkel, Thomaska pel, Zo. 9.30 uur: ds. M. Allewijn, Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer, Wijkge- meente Geref.Bond, Zo. (Nieuwe Kerk) 11 en 17 uur: ds. W.J. Jorissen. Swerfrust, 10 uur: ds. G.J. v.d. Linde. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: Ds. H.J.G. ter Maté. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kapt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. Van Dam. Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: Ds. H.P Brandsma. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. ds. v. Workel. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lannoystraat 2, Zo. 9.30 uur ds. H. Mostert, 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.B. van Bork, Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. J.L. 't Hart, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: Ds. J.W. Glashouwer,. Open Hof, Alexander Gogel 57, Zo. 9.30 uur: ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. C.A. Schoorelk, Opendeurdienst, Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: ds. P.J. Rebel, Ter Reede, Zo. 19 uur: ds. T.K. van Dam, "Ophir", Badhuisstraat 186, geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: Ds. H.J.G. ter Mate, 10.30 uur: bijbelstudie. Gere formeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. D. Rietdijk. Leger des Hei/s. Dr. Sta- vermanstraat 39. Zo. 10 en 17 uur: Br. Vader. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P.J. Rebel. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: PF. de Doel- der, Bellinkplein 1, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel 12233. Zondag tot 24.00 uur: J.L.R.H. van Pelt, Ju/ianalaan 7, tel. 12225. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: P Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Zondag: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Aag tekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Me- liskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: F. van Eede, de Casem- brootstraat 24, Westkapelle, tel 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: J.M.D. Rombouts, Langevie- le 47, Middelburg, tel. 01180=-12882. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek Welsinge, Jw. Thibautstraat 45, tel 23298. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Van de Sande BV, Bad huisstraat 30-34, tel. 12066. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: zaterdag en zondag: J. Drijdijk, tel. 01180-26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: A.J. Ruys, tel. 01180-13118. zonder af spraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Kelder- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, "tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085: Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg eo. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg. Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15