Zeeuws Orkest Onderzoek hinderbeleving rondom Sloegebied Zeeuwse klei SPORT aanvraag ontwerp- vergunningen hoechst ontwerp-vergunning metaalbewerkingsbedrijf traas te nieuwdorp Cultuurmaand V) (f) Mogelijk een aanscherping van milieumaatregelen als gevolg van de uitslag van een enquete. Inhoud enquete ALS ELKE SECONDE TELT IN HMR()El> Gezondheid Natuur Gewonden Clubs Sport Cultuur Geloof de Faam - de Vlissingef UW WEEKBLAD Politiek Buurt/wijk Shoarma Massada steekt zaalvoetballers in het nieuw cc O O Schoonmaakbedrijf Simons sponsort rolstoelbasketbal directie milieu en waterstaat D directie milieu en waterstaat Woensdag 16 oktober 1991 A B D I J DE FAAM DE VLISSINGER 13 Het Zeeuws Orkest. De concertagenda voor het komend seizoen van het Zeeuws Orkest is uit. Het programma vermeldt solistisch optreden van onder andere Marco Bakker, Eliane Rodrigues en Floris Mijnders. De serie najaarsconcerten wordt gedirigeerd door Lex Veelo. So list, op de cello, is Floris Mijnders. Op het programma staan de Ou verture in Italiaanse Stijl van Schubert, Beethovens Symfonie no. 5 en het Celloconcert opus 104 van Dvorak. Het eerste concert is in Middel burg op zondag 10 november, aanvang 14.30 uur. De andere uit voeringen in deze serie zijn 12, 14 en 15 november in achtereenvol gens Middelburg, Vlissingen en Goes, aanvang 20.00 uur. De voorjaarsserie 1992, onder leiding van Roelof van Driesten heeft als solist Eliane Rodrigues, piano. Uitgevoerd worden wer ken van Haydn, Symfonie no. 16, Beethoven, pianoconcert no. 4 en Brahms, symfonie no.2. De uitvoeringsdata zijn 17, 19, 20 en 21 maart in achtereenvolgens Goes, vlissingen, Middelburg en Terneuzen, steeds om 20.00 uur. In de zomerserie 1992 wordt de Ouverture La Gazza Ladra van Rossini uitgevoerd en het Trom petconcert van Aratunian. Iedere uitvoering in deze serie wordt besloten met een gevarieerd opera-, operette- en musicalpro gramma. De zomerserie staat onder lei ding van Lex Veelo. Solisten zijn de trompetiste Tiny van de Wij- deven, de sopraan Ellen van Haa- ren en de bariton Marco Bakker. Deze serie wordt uitgevoerd in Zierikzee, 18 juni, Goes, 19 juni, steeds om 20.00 uur. In Zierikzee vindt de uitvoering plaats in de Nieuwe Kerk en in Veere in de Grote Kerk. Het Zeeuws Orkest treedt in Middel burg steeds op in de Concertzaal, in Goes en Terneuzen in de Grote Kerk en in Vlissingen in het Schelde-kwartier. Kaarten kosten f 20.- in Middelburg en f 17,50 inde overige plaatsen. CJP/pas 65, f 15,- en jongeren tot 16 jaar betalen f 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV's in Middelburg en Goes, boekhandel Bikker in vlissingen en het Muziekcentrum aan de Korte Kerkstraat 17 in Goes, h Wie subsidie wil hebben van de provincie voor culturele aktivitei- ten die in te passen zijn in de Zee land Cultuurmaand 1992, moet dit vóór 1 november aanstaande aanvragen. Het provinciaal bestuur zal kort daarna beslissen welke activitei ten voor subsidie in aanmerking komen. Voor de Zeeland Cultuurmaand 1992 is drie ton beschikbaar on der het voorbehoud dat de staten van Zeeland in november de be groting vaststellen. Bij de beoor deling van de subsidie-aanvragen wordt er op gelet dat de culturele activiteiten uitgevoerd worden in september of in die maand begin nen en doorlopen tot in oktober. De activiteit of het project moet van een goede kwaliteit zijn en ge schikt zijn als "visitekaartje" om in samenwerking met het toeristisch-recreatief bedrijfsle ven het toeristenseizoen te ver lengen. De gemeente waar de activiteit gebeurt zal zijn ook meebetalen. Organisatie en promotie moeten goed in elkaar zitten. Tot slot is het van belang dat niet overal in de provincie ongeveer hetzelfde gebeurt. Dat betekent dat de provincie zal kijken of, over de hele provincie gezien, er een spreiding is van muziek, theater, film en beeldende kunst. Voorrang wordt gegeven aan acti viteiten die in eerdere Cultuur maanden hun waarde hebben bewezen. De subsidie-aanvragen, waarin opgenomen een zo uitgebreid mogelijk programma, een begro ting (inclusief sponsoring) en een publiciteitsplan, kunnen worden verstuurd naar het college van ge deputeerde staten, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. WÊk IEÜWS Bij zo'n veertienhonderd inwo ners rondom het industriegebied Vlissingen-oost (Sloegebied) valt binnenkort een enquêtefor mulier in de bus. Ruim achthon derd andere adressen zullen telefonisch worden benaderd. Doel van deze aktie is dat de pro vincie gegevens wil verzamelen om een zo goed mogelijk milieu beleid te voeren. Daarbij kan aan de orde komen of het milieubeleid zoals dat op dit moment wordt ge voerd in dit gebied onder de loep moet worden genomen en of al of niet de huidige milieubescher- mende maatregelen aangevuld moeten worden. Hoe de bewo ners van de omgeving van het Sloegebied hun woonomgeving ervaren is belangrijk bij het al dan niet wijzigen van het beleid. De uitkomsten van het onderzoek spelen dus een rol bij de besluit vorming over milieu-maatrege len. In de schriftelijke en telefonische vragen wordt ingegaan op even tuele overlast van stank, stof. COM M ISSI KS Vrijdag 25 oktober, aanvang 10.00 uur vergadert de staten commissie voorbestuurszaken. Agendapunten voor deze verga dering worden in de volgende edi tie van Abdijnieuws bekend gemaakt. De statencommissie voor milieu- hygiene vergadert eveneens op vrijdag 25 oktober. Deze verga dering begint om 14.00 uur. Aan de orde komen het concept milieuprogramma 1992 met de inspraaknota, de gewijzigde nota natuur- en milieueducatie, het mi lieuverslag 1991 en de presenta tie van het milieupunt Zeeland. Beide commissievergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. De vergaderstukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij(plein) 9 te Middelburg. De twee commissies vergaderen in middelburg: de statencommis sie bestuurszaken in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, de commissie milieuhygiëne komt bijeen in het gebouw van de di rectie milieu en waterstaat, Groenewoud 1. Vlissingen Oost. roet en geluid. Hoe vaak komt dit voor, hoe erg is het. Met dit onderzoek wordt gepro beerd inzicht te krijgen in het ef fect van de mogelijke overlast op gedrag en gezondheid. Gevraagd wordt een rangorde aan te bren gen in de overlast: wat komt het meest voor en wat voor soort overlast is het ergst. Omdat de enquete op verschillen de afstanden van het Sloegebied wordt gehouden kan duidelijk worden "hoe de hinderbeleving zich ontwikkelt" in relatie tot de bron van de overlast. Het onderzoek wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door Bureau Oliemans Punter Part ners bv uit Utrecht. Dit bureau heeft ruime onderzoekservaring en heeft vorig jaar een vergelijk bare enquete gehouden in de Ka naalzone Zeeuwsch-Vlaanderen. De schriftelijke en telefonische enquete zal worden worden af genomen in Ritthem, Nieuw- dorp, Borsele, Heinkenszand, Nieuw en St. Joosland, Lewe- dorp, 's Heerenhoek en buiten de bebouwde kommen van deze kernen. Om een goed beeld te krijgen van de hinderbeleving is het belangrijk dat de mensen die schriftelijk benaderd worden het enquete-formulier ingevuld te rugsturen. Het is de bedoeling dat de resulta ten van het onderzoek voor het eind van het jaar bekend zijn. Het college van Gedeputeerde Staten heeft vergunning verleend aan de firma Zilverschoon bv te Beuningen voor het winnen van klei ten behoeve van de keramische industrie. De firma kan nu aan de slag in de Adornispolder bij Nieuwvliet-Bad in de gemeente Oostburg. Zeeuwst klei is geschikt als grondstof voor de keramische in dustrie. Aardewerken potten, pannen, serviesgoed en beeldjes zijn producten van deze industrie. Tot op heden werd zeeuwse klei niet op grote schaal hiervoor ge bruikt. De firma Zilverschoon b.v. te Beu ningen was op verschillende plaatsen in Nederland op zoek De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt dinsdag 22 oktober twee beroepsschriften van inwoners van de gemeente Terneuzen. De bezwaarden zijn het niet eens met de beslissing van hun gemeentebestuur op hun aanvraag voor algemene bijstand. De zittingen beginnen om 10.00 en 10.20 uur. Het bestuur van de Klarenbeek LTS in Middelburg heeft bij de provincie een bezwaarschrift in gediend. Het schoolbestuur wil een loods laten bouwen die zal dienen als praktijkruimte voor de opleiding bouwtechniek.De provincie heeft besloten geen subsidie te geven voor de bouw van deze loods, vandaar het ingediende bezwaar. De Arob-commissie uit gedepu teerde staten behandelt deze zaak op 22 oktober om 11 uur. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het Provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 te Middelburg. ni naar geschikte plekken voor het winnen van klei. Dit zoeken was noodzakelijk omdat de grondstof winning in kwetsbare gebieden als uiterwaarden van de grote ri vieren steeds minder acceptabel werd. De firma heeft zijn oog laten vallen op de Adornispolder bij Nieuwvliet-Bad. Het is de bedoeling dat in onge veer vier jaar tijds 21 hectare grond wordt afgegraven tot op een diepte van ongeveer twee meter. De firma Zilverschoon heeft ervaring met dergelijke grootschalige projecten en draait op voor eventuele schade als ge volg van de ontgronding. In samenwerking met ondermeer het Zeeuws Landschap is een zo geheten inrichtingsplan opge steld voor na de ontgronding. Dat betekent dat na afloop van het werk natuurontwikkeling vooropstaat. In aansluiting op de naastgelegen Verdronken Zwar te Polder, als natuurgebied al in beheer bij het Zeeuws Land schap, wordt zo een groter na tuurgebied gemaakt dat gedeel telijk toegankelijk is voor re creatie. Voor dit doel worden wandel- en fietspaden aangelegd, een speel weide, een uitkijktoren en een kleine parkeerplaats. Ontwikkeling en aanleg van deze voorzieningen komen voor rekeJ ning van de firma Zilverschoon. De graafwerkzaamheden worden buiten het toeristenseizoen uit gevoerd. Hi Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Vlissingen - Bij de gemeentepo litie van Vlissingen zijn in de pe riode van 25 september tot 3 oktober de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: een bankbiljet, statief, trui, portemon nee met inhoud, huissleutel met label, ring met 7 sleutels, 6 sleu tels in etui en een bos van 4 sleu tels in etui. Bij het dierenasiel in Vlissingen zijn een grijze cyperse kater, een zwart/witte poes en een blauw/crême Perzische kat aangegeven. Middelburg - In de periode van 28 september t/m 6 oktober zijn de volgende gevonden voorwer pen aangegeven bij de gemeen tepolitie van Middelburg: diverse bank- en giropasjes, bankbiljet ten, brillen, sleutels, radiocasset terecorder met boxen, zwart horloge, plastic tas met 2 jassen maat 176, regenbroeken, bro- che's, trouwring, Insuline 'Actra- pid Novo Let'. CLUBS Computer - Maandag 21 okto ber wordt om 20 uur in wijkcen trum De Open Hof in Vlissingen de maandelijkse bijeenkomst ge houden van de Hobby Computer Club Regio Zeeland. Vogeltentoonstelling - De af deling Arnemuiden van de Neder landse Bond van Vogelliefheb bers houdt van 17 t/m 19 oktober haar 7e internationale vogelten toonstelling in het verenigingsge bouw De Arne in Arnemuiden. De openingstijden zijn op 17 ok tober van 20 tot 22 uur, op 18 oktober van 13 tot 22 uur en op 19 oktober van 10 tot 17 uur. Cursus - De Zeeuwse Sportraad houdt een kortlopende cursus voor mensen die sportende oude ren willen gaan begeleiden. De cursus wordt gegeven over het thema 'Sport voor 40- tot 60-jarigen op 4, 11 en 18 novem ber van 19 tot 22 uur in de RSG 'Het Goese Lyceum'. Aan de deelname worden bepaalde eisen gesteld. Inlichtingen 01180 - 82647. Tuinieren - Woensdag 23 okto ber houdt L. Burger in de Open Hof in Vlissingen een lezing, met gebruik van dia's, over tuinieren. De bijeenkomst begint om 20 uur. Chassidisme - Maandag 21 ok tober houdt rabbijn W. van Dijk een lezing voor de Stichting Zeeuwse Leerhuizen om 20 uur in De Schakel, Bachten Steene 14 in Middelburg over de stichter van het chassidisme, Ba'al Sjem Tov. Natuur - De ZVU houdt woens dag 23 oktober om 19.30 uur een lezing over 'Een jaar natuur in Zeeland' in de Openbare Biblio theek in Vlissingen. De lezing wordt gegeven door W.J. Phaff, conservator van het Zeeuws Bio logisch Museum. Hindoestaanse muziek - De Hindoestaanse Culturele Vereni ging Trimurti houdt in buurthuis De Paraplu in Vlissingen een cur sus Hindoestaanse muziek. In lichtingen en aanmelding 01184-70491. Open Doors - Woensdag 23 ok tober houdt Open Doors een kor te inleiding over het werk in 'gesloten landen'; aansluitend wordt een film vertoond. De aan vang is om 19.45 in het Delta college aan de Keetenstraat in Middelburg. Wereld-Wijde Zending - Don derdag 17 oktober leidt Rev. Sa muel Doctorian, stichter van de Bijbellandzending in Libanon, een bijeenkomst in de Ontmoetings- kerk in Middelburg. De aanvang is om 19.30 uur; muzikale mede werking verleent Martha Bosma, zang. Botontkalking - De afdeling Souburg van de Ned. Ver. van Huisvrouwen houdt maandag 21 oktober van 14 tot 16.30 uur in gebouw Irene in Oost-Souburg een informatiemiddag over bot ontkalking. Diabetes - De afdeling Walche ren van de Diabetes Vereniging Nederland houdt woensdag 20 november om 19.30 uur voor le den en belangstellenden een bij eenkomst in de kantine van het Gasthuis te Middelburg. Tijdens deze bijeenkomst, die in het te ken zal staan van de maatschap pelijke en sociale problemen waarmee een diabeet te maken krijgt, zal mevrouw Kapteijn van het Riagg het onderwerp inleiden waarna ervaringen kunnen wor den uitgewisseld. Diabetes - Het gewest Zeeland van de Diabetes Vereniging Ne derland houdt 9 november sa men met de werkgroep Senioren een Seniorendag van 10 tot 16 uur in de Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs Groot Stelle aan de Bergweg 14 in Goes. Inlichtingen 01182-3152. Thuiszorg - De Nederlandse Pa tiëntenvereniging afdeling Wal cheren startte een jaar geleden met het project 'thuiszorg op Walcheren'. Inlichtingen over de ze aanvullende hulpverlening zijn verkrijgbaar op werkdagen tus sen 8.30 en 9 uur op 01180-37189 of 01189-1892. Eetproblemen - De Stichting Anorexia Nervosa afdeling Zee land begint in Middelburg op 22 oktober weer een zelfhulpgroep voor mensen met eetproblemen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa of obesitas. Inlichtingen 01188-2583. Gemeenteraad - De gemeente raad van Mariekerke komt woensdag 23 oktober om 19.30 uur bijeen in het gemeentehuis voor een openbare veragdering. CDA-Vrouwenberaad - Het CDA-Vrouwenberaad Zeeland houdt 31 oktober een studiedag met het thema 'Architectuur in het landschap' op Port Zélande op de Kabbelaarsbank. 's Mid dags is er een bezoek aan de Del ta Expo op Neeltje Jans. Inlichtingen 01110-12672 of 01180-29762. Ledenvergadering - Het CDA- Vrouwenberaad houdt donder dag 14 november om 19.15 uur een openbare ledenvergadering in de Prins van Oranje in Goes. Excursie - De afdeling Walche ren van de Koninklijke Nederland se Natuurhistorische Vereniging (KNNV) houdt dinsdag 22 okto ber een excursie naar het natuur reservaat Rammekenshoek olv Henk Mandemaker. De start is om 14 uur bij de ingang van het fort aan de Rammekensweg. Kaarten - Buurthuis De Paraplu in Vlissingen houdt zaterdag 19 oktober om 19 uur een zgn. Troefcalltoernooi; het gaat hierbij om een Surinaams kaartspel. In lichtingen 01184-65453/70318. Meer korte informatie elders in deze krant. De zaalvoetballers van de s.c. Torna uit Oost-Souburg zijn in een nieuwe outfit gestoken door Shoarma Mas sada uit Vlissingen. Op de foto staan van links naar rechts Massada-eigenaar Sammy, Kack Wannee, Paul Manukily, Emoes Seitte en coach Jozef Telehala; zittend van links naar rechts Gerard Seitte, Alex Telehala, Simon Wattimena en Ko Verbeek. O. Op de foto het eerste team van De Vriendenk ring in de nieu we kleding: v.l.n.r. Petra Job se, Robin Verha ge, Sacha Maatjes. Roland Melis en Arjan Bakker. Er ach ter staan voor zitter Tom Maatjes (I.) en sponsor H. Si mons. Op de fo to ontbreken Mariska Heijnen en trainster In- grid van Beusekom. Het succes dat het rolstoelbasketbalteam De Vrien denkring uit Middelburg vorig seizoen heeft behaald: het kampioenschap in de stimuleringsdivisie, heeft een aar dig staartje gekregen. M.i.v. het seizoen 1991-1992 heeft het schoonmaakbedrijf Simons uit Middelburg zich aan gemeld als hoofdsponsor voor de komende vijf jaar. In een eerder stadium stelde de firma De Kousemaeker Re- validatietechniek uit Middelburg al shirts beschikbaar. - Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Hoechst Holland NV te Vlissingen heeft op 13 september 1991 een aanvraag ingediend om vergunningen ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder. Het betreft het actualiseren van de vergunningen van de bestaande TAED-fabriek met tankenpark en opslagauto's voor gereed produkt en de bouw van een tweede identieke installatie voor de vervaardiging van TAED (tetra-acetyl-ethyleendiamine) met daarbij behorende uitbreiding van het tankenpark. De inrichting (chemische fabriek) ligt aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576 en 609. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunningen (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder, geluidhinder buiten de inrichting en luchtverontreiniging) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 17 oktober 1991 tot en met 18 november 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 18 november 1991 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat, Post bus 165, 4330 AD Middelburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen zowel de aanvraag, als tegen de ontwerp-vergunningen en wel tot en met 18 november 1991. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht kunnen tot en met 11 november 1991 tegen de aanvraag en/of ontwerp-vergunningen mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (tel.: 01180-31984). Middelburg, 16 oktober 1991 groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-31700 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Metaalbewerkingsbedrijf Traas BV te Nieuwdorp heeft bij hen op 5 juni 1991 een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het plaatsen van een tank voor opslag van vloeibare zuurstof. D$ inrichting is gelegen aan de Frankrijkweg 11 te Nieuw dorp, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, nrs. 841 en 843, en gemeente Vlissin gen, sectie M, nr. 688. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 17 oktober 1991 tot en met 30 oktober 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand. op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond van 17-20 uur in de openbare biblio theek, Stengeplein 1, Heinkenszand; in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 30 oktober 1991, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kun nen tot en met 30 oktober 1991 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren in brengen naar aanleiding van de ontwerp-vergunning. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Middelburg, 16 oktober 1991 groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-31700

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13