VERSCHOORE De Zeeuwse Vlegel maakt een positieve ontwikkeling door 1n»« Stichting Kinderopvang Middelburg opent nieuw kinderdagverblijf HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? MUILWIJK DE NIEUWE AUDI 80 IMieuwe docenten willen meer dansplezier binnen de muren van de Kuiperspoort HIJ IS ER.... intratuin DE DONDERDAG IS GEHEEL VAN DE BAAN. Auto-Poppe Garage Walcheren B.V. Van Strien B.V. Gold Card GRATIS... zie pagina 3j ïntra-tip. ÊB 3-2 C x vorm. kleur. (/Jrzberg) tafelplezier. VLISSINGEN COP!#" FOtOs BADHUISSTRAAT 60 TNO-ONDERZOEK: MILIEUVRIENDELIJKE ZEEUWSE TARWE VAN UITSTEKENDE KWALITEIT TNO-onderzoek PZC WEEKBLADEN A, OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN KOPEN STEEDS MEER 'KINDPLAATSEN' Allemaal MIKV BREIDT DANSAFDEUNG UIT MET JAZZ- EN MODERNE DANS Natuurlijke beweging Selectieklas ESSO SCHARRELSLAGER Vlissingen Goes/Yerseke 3 Winterheiden Voortaan elke donderdag de nieuwste vacatures bij ASB. I vindt ze op pag 2 van deze krant. Of u komt gewoon even langs. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 42 16 OKTOBER 1991 ■nBH Met succes wordt in het Zeeuwse sinds juni van dit jaar op proef in een tiental bakkerswinkels, waarvan zes op Walche ren, De Zeeuwse Vlegel verkocht. De Zeeuwse Vlegel is een brood dat wordt gebakken van milieuvriendelijk geteelde Zeeuwse tarwe en de verkoop ervan moet, volgens de gelijk namige stichting, daardoor meewerken aan een schoner milieu in Zeeland. Er is inmiddels een TNO-onderzoek geweest naar de kwaliteit van de tarwe, afkomstig van verschillende perce len, en de uitslag geeft aan dat het product in alle opzichten voldoet aan de kwalificaties tussen ruim voldoende tot ronduit uitstekend. „Als 1991 geen goed wijnjaar is dan is het tenminste nog een heel goed Vlegel-jaar", meldt Jeannet Vermuë, secretaresse van de Stichting Zeeuwse Vlegel. De stichting is een initiatief van jonge Zeeuwse boeren en boerin nen en een samenwerkingsver band van boeren, bakkers, molenaars en de Zeeuwse Milieu Federatie. Zij zorgden er samen voor dat in het afgelopen jaar op 25 hectare Zeeuwse grond milieuvriendelijk geteelde tarwe werd verbouwd. Vervolgens werd de tarwe gema len op de windmolen van Wol- phaartsdijk en tenslotte door een aantal bakkers gebruikt voor het bakken van de Zeeuwse Vlegel. De milieuvriendelijke teelt .houdt in dat er geen chemische midde len worden gebruikt. Ook het ge bruik van kunstmest is niet toegestaan. Door een uitgekien de rassenkeuze en bemesting met organische mest wordt de teelt in positieve zin beïnvloed. Jeannet: „De tarwe brengt min der kilo's op dan de tarwe die op de tot nu toe gangbare wijze wordt geteeld; het brood is daar door een paar dubbeltjes duurder dan gewoon brood maar daar mee bewijst de consument dan ook een goede dienst aan het mi lieu. De teelt is voor het tweede achtereenvolgende jaar goed ge lukt en we worden mede daar door nu geconfronteerd met een grote uitbreiding van de vraag van de zijde van belangstellende akkerbouwers èn van de bakkers winkels." Om zeker te weten dat de milieu vriendelijke tarwe inderdaad ge schikt is om er goed brood van te bakken, heeft de stichting ED© WMss&ng©!? Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184 84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. monsters van de tarwe van de verschillende percelen laten on derzoeken door TNO. De uitslag van dit onderzoek geeft aan dat de kwaliteit van alle eigenschap pen van de tarwe, zoals onder an dere het eiwitgehalte, ruim voldoende tot uitstekend is. Jeannet: „Wij voelen ons daar door dan ook gesterkt in de over tuiging dat ook op milieuvriendelijke wijze goede tarwe is te telen." De stichting kan door het meer dan geslaagde experiment en door de positieve uitslag van het TNO-onderzoek meer bakkers de Zeeuwse Vlegel laten bakken en verkopen en bovendien de opper vlakte milieuvriendelijk verbouw de tarwe flink uitbreiden. Jeannet: „Vanaf begin juni was de Zeeuwse Vlegel in een tiental bakkerswinkels in Zeeland te koop. Nu er wat meer meel be schikbaar komt kan dat aantal tot zo'n dertig worden uitgebreid. Om aan de vraag van consumen ten en bakkers te kunnen vol doen wil de stichting het komende jaar de oppervlakte Zeeuwse Vlegeltarwe uitbreiden van 25 naar 150 hectare." Een ander gevolg van de stijgende vraag naar de Zeeuwse Vlegel is het feit dat de de hoeveelheid tar we voor het brood niet langer uit sluitend gemalen kan worden door de windmolen van Wol- phaartsdijk. Om het grotere aan bod van tarwe goed te kunnen verwerken is ook de windmolen Op Walcheren zijn zes bak kers die de Zeeuwse vlegel bakken en verkopen: - ABC Bakkerij in Arne- muiden; - Bakker Dick Bunt en De Konings Bakker in Mid delburg; - Bakkerij De Visser in Oostkapelle; - Bakkerij Van de Ketterij en De Korenschoof in Vlis singen. Een ritje met de paardetram ter gelegenheid van de opening van het Kinderbolwerk blijft een spannende zaak.... peuters 'over trokken'. De Zeeuwse bakkers haken in op de verkoop van de Zeeuwse Vlegel. Soms passen zij er hun etalage voor aan, zoals brood- en banketbakkerij J. v.d. Ketterij aan de Scheldestraat 58 in Vlis singen. De Hoop in Zierikzee inge schakeld. De stichting prijst zich gelukkig met het feit dat onder akkerbou wers ruim voldoende belangstel ling bestaat om met een deel van hun oppervlakte tarwe over te schakelen op de milieuvriendelij ke teeltwijze. Jeannet: „Hoe gro ter de bereidheid van de consument is om dit Zeeuwse product te blijven steunen, des te meer mogelijkheden er zullen zijn om de tarwe milieuvriendelijk te gaan verbouwen. En daar zijn we uiteindelijk allemmal mee ge diend." Met de door wethouder mr. J.A.R.M. Douwes vorige week ver richte opening van het nieuwe kinderdagverblijf het Kinderbol werk in de voormalige kleuterschool aan de Nederstraat in Middelburg, kan de kersverse Stichting Kinderopvang Middel- Bedrijfsplaatsen burg nu in drie kinderdagverblijven en acht peuterspeelzalen opvang bieden aan baby's en peuters uit haar directe omge ving. Een toenemend aantal bedrijven heeft belangstelling voor het inhuren van kindplaatsen om zodoende (toekomstige) werkneemsters binnen hun muren te houden. de streep is ge- De 25 bedrijfsplaatsen die nu zijn verkocht moeten eind 1993 zijn uitgebreid tot een aantal van 60, om de stichting, waarin vier aparte organisaties onderdak vin den, voor voldoende subsidie in aanmerking te laten komen. Want alleen op basis van dit aan tal kan een verdere uitbreiding plaats vinden. In de voormalige kleuterschool van de Arneburch, die met be hulp van ouders en leidsters ge deeltelijk reeds werd omgetoverd in oen waar speelparadijs, is voor drie groepen plaats. Voorlopig huizen er nog twee totdat ook de rest van de school is aangepast. „Daarnaast willen wij ook komen tot een naschoolse opvang van kinderen, want ruimte is er hier nog genoeg in dit schitterende gebouw", zegt een stralende Janny Jansen van de Stichting Kinderopvang, vlak nadat de wethouder het naambord 'Kin derbolwerk' heeft onthuld en in een bolderkar door een aantal Meer dansplezier voor iedereen. Dat beoogt het Middelburgs In stituut voor Kunstzinnige Vor ming (MIKV) met de uitbreiding van zijn dansafdeling, waar voor jong en oud nu ook cursussen jazz- en moderne dans gegeven worden. Bovendien kunnen ge vorderden in klassiek ballet zich op hoog niveau verder bekwa men onder deskundige begelei ding. Bij een aantal cursussen is nog plaats voor enthousiaste deelnemers en deelneemsters. De dansante vorming is in bewe ging. Naast het klassieke ballet gaan ook de moderne dansvor men en het jazzballet steeds meer liefhebbers trekken. „Op deze landelijke tendens speelde het MIKV in door twee nieuwe docenten aan te stellen, die bin nen de muren van de Kui perspoort in Middelburg de verschillende stromingen van klassieke tot moderne dans tot leven kunnen brengen", vertelt Anneke van Dijk, stafdocente van het MIKV. „Wij konden het aantal cursussen uitbreiden met onder meer jazz-dans voor beginners en gevorderden. Deze worden gege ven worden door Patricia Wilkes, een pas van de dansacademie af gestudeerde jonge docente, die in bekende balletgroepen als van Penny de Jager optrad en bruist van enthousiasme. Vanaf twaalf jaar kunnen beginners hier te recht, gevorderden moeten onge veer veertien zijn. Voor jongere kinderen is deze vorm van dan sen ongeschikt en bovendien slecht voor het nog onvolgroeide lichaam. Zij kunnen beter begin nen vanuit de vrije dansexpressie, waarin de fantasie geprikkeld wordt en het bewegen een dan send spelen is. Deze groepen zijn er voor vier tot zesjarigen". De moderne dans is ontstaan uit het klassieke ballet. „Tegelijk met alle vernieuwingen die aan het begin van deze eeuw plaats von den, kwam ook de behoefte aan een natuurlijker manier van dan sen", zegt de nieuwe docente moderne dans, Madeleine Benjert uit Goes. „In het klassieke ballet staat het loskomen van de zwaartekracht centraal: de bewe gingen gaan altijd omhoog, licht en los van de grond. De spitzen versterken deze indruk nog meer. De techniek is daarbij strak en vaak onnatuurlijk. In 1920 on- stcnden zowel in Europa als in Amerika nieuwe stromingen in de moderne dans, waarbij de bewe gingen natuurlijker werden, meer aardser en er een balans kwam tussen spanning en ontspanning. Vooral de Europese stijl zoals die ontwikkeld werd door Mary Wig man is erg geschikt voor ama teurs. In mijn beginnersgroep voor moderne dans varieert de leeftijd van veertien tot veertig jaar en daar is nog plaats voor meer cursisten", zegt de enthou siaste danspedagoge, die cum laude als dansdocente klassiek ballet afstudeerde en na haar opleiding nog een specialisatie moderne dans deed. Patricia Wilkes samen met een leerlinge bezig aan de warming-up. Omdat de opleiding klassiek bal let al jaren lang een belangrijk on derdeel vormt van de Middel burgse dansafdeling van het MIKV, is er inmiddels een flinke groep ver gevorderden, die nu ook sinds de komst van Madelei ne Benjert de mogelijkheid krijgt, het hoogste niveau te bereiken. „Het mooiste zou zijn als er een selectieklas zou kunnen ontstaan van mensen die meer dan één keer per week kunnen dansen en echt hun ziel en zaligheid in het klassieke of moderne ballet vin den. Het moet heerlijk zijn om met zo'n groep te werken. Zulke mensen zie je helaas nu vertrek ken vanuit Walcheren naar de Stichting Dans in Goes en dat is alleen maar jammer, want die zou ik hier zo graag vasthouden. Mijn belangrijkste doel is toch hier in deze school meer dansplezier en enthousiasme te brengen, zodat iedereen blijft komen". Wie meer wil weten over de danscursussen van het MIKV in Middelburg of een proefles wil bijwonen, kan bellen tussen 9 en 15 uur naar stafdocente Anneke van Dijk. Telefoon 01180-34711. In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. IEDERE WOENSDAG 10% KORTING OP ALLE WASPROGRAMMA'S. ALTIJD 10% VOORDEEL MET EEN WASABONNEMENT OF SPAAR VOOR KORTING OP UW WASBEURT DOOR TE TANKEN. VRAAG OM EEN SPAARKAART. ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Pres. Rooseveltiaan 731, 4383 NG Vlissingen. 189V Na een eeuw: energieker dan ooit Ook de voorzitter van de stich ting, Albert de Vries, is tevreden over de uitbreiding van het aantal gehuurde kindplaatsen door de bedrijven in de regio. „Met name. de overheid is een goede klant. De gemeente, de provincie, het Ziekenfonds, het Arbeidsbureau, de Deltanutsbedrijven, de Schel de en nog een aantal anderen toonden zich bereid voor twaalf duizend gulden per jaar een plaats in een kinderdagverblijf te 'kopen'. Dit bedrag werd onlangs verhoogd naar veertien en een half duizend, maar daar kan weer subsidie op gekregen worden en dan kom je op hetzelfde uit", legt de voorzitter nader uit. Jos de Jonge van de Delta Nuts bedrijven ziet het als een groot voordeel dat zijn bedrijf vrouwen in dienst kan nemen en houden, die met het probleem van kinder opvang zitten. „Wij hebben mo menteel vier plaatsen ingehuurd. De ouders betalen naar inkomen een ouderbijdrage aan ons en wij vullen met het bedrijf de rest aan. Wij waren met de gemeente en de provincie één van de eersten die zich hiervoor aandienden en het bevalt ons uitstekend. Het behoort bij deze tijd en op deze wijze belemmer je vrouwen niet te solliciteren". zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Extra zware planten in rood, rose, en wit. Per stuk 3,75 Nu 3 voorJ1 'het GROENE WARENHüis koudekerke Galgenweg 5, tel. 01185-1623 UiizemlhurtMu

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1