Branding 2: culturele activiteiten voor kinderen Gospel Impuls Zeeland Electro Shock Therapy in Bar Amarican Angela and the Rude in de Stads- danszaal 'Maak je eigen draak' Stuiverconcert Accordeola in Couburg te Koudekerke Concert van saxofoonsextet De Zes Winden in Watertoren De Dijk met 'Nooit Genoeg' in sporthal Oost-Souburg Laatste zomeravond concert Literaire avond rond Jan Wolkers Zeeuwse Koorschool op 10-daagse toernee in Duitsland 10 OKTOBER T/M 16 OKTOBER IN MIDDEN ZEELAND Creativiteit Figurentheater Henk Boerwinkel speelt poppenspel 'Metamorfosen' TO - j- VOORLICHTINGSAVOND INDONESIA MET GROTE VIDEO-PROJEKTIE Woensdag 9 oktober 1991 7 nu m I® m m m m m nu OKTOBER OPNIEUW IN HET TEKEN VAN KUNST VOOR ZEEUWSE KINDEREN Op initiatief van het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vor ming worden gedurende de maand oktober op tal van plaatsen in de provincie Zeeland extra culturele activiteiten voor kinde ren gehouden. Dat gebeurt middels het evenement 'Branding Evenals vorig jaar bestaat Bran ding 2 uit een grote hoeveelheid verschillende evenementen van bijzondere kwaliteit: theater voorstellingen, toneelworkshops en jeugdfilms in Terneuzen, Re- nesse, Middelburg, Vlissingen, Goes, Oostburg, Zierikzee en Sluiskil. Voor de tweede keer wordt in het Zuidlandtheater in Terneuzen een Zeeuws Jeugd theaterfestival gehouden. Donderdag 10 oktober treedt in de Stadsdanszaal aan de Bedde- wijkstraat 15 in Middelburg de formatie Angela and the Rudes op. Het concert begint om 22 uur. Angela and the Rude is een nieu we Nederlandse band met een schat aan ervaring in de gelede ren. Angela is zangeres Angela Groothuizen (ex-Dolly Dots) en The Rude is gitarist Ruud Mulder (ex-Spargo). Hun muziek bevat, evenals het debuut-album 'Young Souls', melodieuze en soulvolle Euro-rock, geschoeid op Ameri kaanse leest. De groep bestaat verder uit Tjeerd van Zanen (gitaar), Pieter de Bruin (keyboards). Hans Rijke naar (drums) en Remko Deijl (bas). Kaarten zijn in Middelburg in de voorverkoop verkrijgbaar bij Seventy-Seven aan de Markt 77 en bij muziekhandel Van Damme aan de Lange Noordstraat. Het cultureel kinderspektakel wordt gehouden in samenwer king met Uit in Zeeland, Zuid landtheater Terneuzen, de Culturele Raad Vlissingen, het Zeeuws Centrum voor Amateur toneel, de Stichting Filmtheaters Middelburg, de SJC West Zeeuwsch-Vlaanderen en met fi nanciële steun van de provincie Zeeland. Er is getracht'om een aanbod van activiteiten te creëren die uitno digt tot creativiteit van de kinde ren zelf. Zo organiseert Uit in Zeeland rond de voorstelling 'Draken bestaan' in Goes (17 ok tober in De Prins van Oranje), Middelburg (18 oktober in de Stadsschouwburg) en Zierikzee (19 oktober in de Concertzaal) tentoonstellingen waarbij kinde ren individueel of in klassever- band hun eigen draak kunnen fabriceren; daaraan is een wed strijd verbonden. Andere creatieve zaken spelen zich af rond het kinder- en jeugd filmfestival Cinekid in Vlissingen, Goes en Middelburg. Vooraf gaand aan het Cinekid-festival worden films vertoond voor de bovenbouw van de basisscholen uit die gemeenten. In Renesse, Terneuzen en Middel burg vinden toneel-workshops plaats: onder leiding van Evelien Mulder, consulente drama, zetten kinderen hun eigen toneelstuk in elkaar, inclusief decors en kostuums. Het toneelspel wordt aan het eind van de repetitie op gevoerd. Nadere inlichtingen over het pro gramma zijn verkrijgbaar bij de afdeling podiumkunsten van het Zeeuws Steunpunt Kunstzinnige Vorming in Middelburg, telefoon 01180-34880. Een scene uit het figurentheater van Henk Boerwinkel. Zaterdag 19 oktober geeft de Vlissingse Accordeonvereniging Accordeola in samenwerking met de Dorpsvereniging Koudekerke een 'Stuiver-concert' in de Cou burg in Koudekerke om 20 uur. De entree bedraagt 1 stuiver. Het concert wordt gegeven door het A- en het B-orkest van Accor deola en beiden staan onder lei ding van Gonda van Zundert uit Terneuzen. Er zal een afwisselend programma te beluisteren zijn, variërend van klassieke en licht- klassieke muziek tot het genre van film en musical. Donderdag 24 oktober geeft Henk Boerwinkel om 20.30 uur in het Vestzaktheater in Vlissin gen met zijn figurentheater een voorstelling van 'Metamorfosen'. Henk Boerwinkel speelt uitslui tend voor volwassenen en heeft na 25 jaar een internationaal re pertoire opgebouwd. Metamorfo sen bestaat uit een aaneenschakeling van korte tekstloze nummers met mario netten, maskers en stok- en handpoppen. Door de toepassing van al deze bewegingstechnieken ontstaat een kontrastrijk pro gramma dat zeer verrassend op de toeschouwers inwerkt. Er werd bewust gestreefd naar een pure vorm van poppenspel, met de nadruk op het visuele, waardoor het in eerste instantie kunstzinnig gestalte geven aan de verschillende figuren dan ook een belangrijk onderdeel was. Kij kend naar de gestilleerde bewe gingen van deze figuren kan de toeschouwer meefantaseren en vooral ook eigen interpretaties leggen. De nummers zijn, mede door de geraffineerde belichting en bij passende live-geluidjes, poëtisch van sfeer, soms vreemd en obse derend en dan weer doortrokken van zwarte humor. Beeldend ge zien roepen deze poppencreaties dikwijls associaties op met kunststromingen als het magisch realisme en de wereld van Bosch en Breughel, terwijl de tot de es sentie teruggebrachte sfeerbeel den in dit kleine kijkkasttheater ook wel met gedichten worden vergeleken. Geassisteerd door Charlotte Puyk brengt Henk Boerwinkel in Metamorfosen een definitieve se lectie van vijftig creaties na een kwart eeuw werk. Een scene uit 'Draken bestaan': Luk De Bruyker (Otto- kaar) en Lina Decock (Lina) samen met Krokopotamus. 'Draken bestaan' wordt vrij dag 18 oktober opgevoerd in de Middelburgse Stads schouwburg; het is een vrolijk en spannend sprookje voor kinderen van 7 tot 12 jaar en wordt gespeeld door Figuren theater Taptoe uit Gent. Het verhaal gaat over een meisje dat voor haar klas een spreek beurt houdt over draken; zij belandt pardoes in de Middel eeuwen tussen ridders, minstrelen en drakendoders. Het geheel is een fascineren de kindervoorstelling met poppen- en acteurspel, mu ziek, projectie en illusionisti sche effecten. 'Draken bestaan' begint om 15 uur en duurt ongeveer 75 minuten. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar aan de kassa van de Stads schouwburg of telefonisch te reserveren via 01180-25156. Rond deze voorstelling houdt Uit in Zeeland een wedstrijd onder het motto 'Maak je ei gen draak', waarbij kinderen worden opgeroepen om zelf een draak, monster of ander gedrocht te maken. De mate riaalkeuze en uitvoering is ge heel naar eigen keuze: hout, papier maché, getekend of geschilderd, piepklein of angstaanjagend groot, alles mag. Op vrijdag 11 oktober moeten de werkstukken tus sen 15 en 17 uur worden in geleverd bij de Middelburgse Stadsschouwburg waar van de ingeleverde werkstukken een tentoonstelling zal wor den ingericht. De Draken- expositie is van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 oktober te be zichtigen van 14 tot 16 uur. Een deskundige jury bepaalt welke tien inzendingen voor een prijs in aanmerking ko men; de prijzen bestaan uit kaartjes voor tal van andere kindervoorstellingen geduren de het komende seizoen. Voor de eerste maal zal in Bar American aan Plein 1940 in Mid delburg een Moskouse heavy- metal band optreden. Zaterdag 12 oktober is er vanaf 20.30 uur de Russische formatie Electro Shock Therapy te be luisteren. Een dag later treedt in hetzelfde etablissement om 15.30 uur onder het motto 'Blues op zondag' de groep JB The Mazola Party op. Ter afsluiting van de tentoonstel ling De Elementen van foto graaf/beeldend kunstenaar Paul de Nooyer in de Watertoren in Oost-Souburg wordt een eenma lig en experimenteel saxofoon concert gegeven door De Zes Winden op donderdag 10 okto ber om 20.30 uur. De specifieke akoestiek van de 32 meter hoge toren met een zeer lange nagalm van de ruimte heeft de muzikanten er toe ge bracht speciale composities en improvisatiestructuren te maken. De avond zal een experimenteel karakter hebben met als doel de akoestische mogelijkheden van de ruimte te verkennen. Van een traditionele opstelling van publiek en muzikanten zal dan ook geen sprake zijn. Voor het concert is een maximum aantal plaatsen beschikbaar voor honderd perso nen. Reservering kan gebeuren bij de Culturele Raad Vlissingen. Het saxofoonsextet De Zes Winden. m De Dijk. De sporthal Oost-Souburg is za terdag 26 oktober het decor voor een concert van de formatie De Dijk. Het programma begint om 20 uur met een optreden van La ce Wing in het voorprogramma. Gebaseerd op de nieuwe lp/cd 'Nooit Genoeg' brengt De Dijk een mix van swingende rhythm blues, dansbare soul, stevige Southern-rock en gevoelige bal lads. De groep brengt songs met intimiteit en spanning, gebaseerd op gekoesterde stilte en uitgela ten uitbundigheid. Kaarten zijn in de voorverkoop in Vlissingen verkrijgbaar bij de VVV en Music Shop, in Oost- Souburg bij Huson en in Middel burg en Goes bij Free Record Shop. Hartelijk welkom op ma. 14 okt. in Hotel Arneville, Buitenruststr. te Middelburg. Aanv. 20 u. Toegang gratis. Maak kennis met RV/TC INDONESIA (lid SGR). Individuele groepsreizen naar Indonesië. Thailand, Maleisië (Singapore). Info: 03404-51100. GOES Galerie llona Schmit. Ilona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 uur, hele jaar. Gemeentearchief. 'Geen kunst aan', expositie aquarellen, olieverven en krijttekeningen door G. Lankwarden, G.Wezepoel, C. Henneman en M. Ver- kaik. (t/m 12 oktober). KAMPERLAND Restaurant Papillon. Lydia Klop- Steendijk, acquarellen en portretten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. vanaf 17 MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente exposi tie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dau- villier. (L. Noordstraat 56). schilderij en. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Schorpioen, (tegenover het Station). Magnetische detector tot frequentie synthesizer. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). Expositieruimte: Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, het sterke geslacht: leven en werk en 3 plattelandsvrouwen. Hal begane grond: Het sterke geslacht. Jeugdaf deling: orginele kinderboekillustraties van Alfons van Heusden. (t/m 11 ok tober). Tentoonstelling uitgevoerde opdrachten 'Bouw een huis', i.v.m. kinderboekenweek thema Huizen in Boeken. Souterrain: Trees Verwilligen, portretten, (vanaf 11 oktober). Ope ningstijden bibliotheek. Zeeuws Do cumentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verdieping: De Zeeuw- sche Confectie Fabriek. Openingstij den bibliotheek. Rabobank. (Lange Geere 3). Jan A. de Koning, expositie Tijdens ope ningstijden bank. Zeeuws Museum. (Abdij 3). 3 x fotografie, expositie van Dirk Braeckman, Jean Godecharie, Wim Riemens. Paul de Nooijer, dubbel-installatie Balanszaal: Foto grafie: Zeeland Oost en West- Vlaanderen. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur, di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Multi-Colour. (Torenweg 4a). Cock Hazelager, keramiek. Udbodhi, schil derijen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. De Vleeshal. (Markt). To become Dharma, installatie van japanse kunstenaar Noritoshi Hirakawa. Gale rie Montparnasse. (Reigerstraat 1). Francis de Lassus, Saint-Genies, li tho's, aquarellen, olieverven en teke ningen. Di. t/m za. van 14 tot 18 uur. Stichting Beeldende Kunst Zeeland. (Kuiperspoort 22). Jan Haas, aquarel len en plastieken. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging. Peter Logan. North Sea Dan ces. Koffieshop: Jaap Kloet. glasgravures. Filmgebouw: Natuurbe leidsplan. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. In de serie zomeravondcóncerten wordt donderdag 17 oktober nog één concert gegeven, een Herfstconcert. In de Catharinakerk in Zoutelan- de concerteert om 20 uur het Souburgs Mannenkoor onder lei ding van Gerard Wortman. Het Souburgs Mannenkoor bestaat ruim 50 jaar en telt 37 leden, ver deeld over de zangstemmen eer ste en tweede tenor, bariton en bas. De Stichting Literaire Activiteiten Zeeland houdt dinsdag 15 okto ber om 20 uur in de Koorkerk in Middelburg een bijeenkomst met Jan Wolkers in het kader van de reeks 'herlezen'. De avond bestaat uit twee delen: voor de pauze zal Wolkers spre ken over en lezen uit eigen werk terwijl na de pauze gelegenheid bestaat tot gedachtenwisseling met de auteur. Organist Bram Beekman omlijst het geheel mu zikaal met orgelklanken van Handel. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). Een Zee van schelpen. tentoonstelling over schelpen. Dins dag 15 oktober jeugdmuseumdag. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. van 13.30 tot 17 uur, zo. van 10 tot 17 VEERE Grote Kerk. De Geschiedenis van de joden op Walcheren, tentoonstelling. Natuurin focus, foto's. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Museum De Schotse Huizen. (Kaai 25-27). Henck van Dijck, alle tijd en ruimte, beelden. Ma. van 13 tot 17 uur, di. t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissin- gen/Breskens. Op dubbeldeksveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promo tie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevan gentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijds beeld: Bob Pingen, 'il fait si doux pres de toi' Ma. t/m vr. van 12 tot 14 en van 17 tot 21 uur. Openbare Biblio theek. (Lange Zelke 91). Expositie ruimte Zelke Negen-Een: Amateur Beeldend Kunstenaars Zeeland. Ma. van 13.30 tot 20 uur, di., wo. en vr. van 10 tot 20 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Rien Halters, beeldend kunstenaar. Ma. t/m vr. van 10-17 uur; za. t/m za van 13-17 uur. WEMELD/NGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. DONDERDAG 10 OKTOBER Angela and the Rude, Stads danszaal, Middelburg, 22 uur. Saxofoonsextet 'De zes win den', concert. Watertoren, Vlis- singen/Oost Souburg, 20.30 uur. VRIJDAG 11 OKTOBER Session met de huisband 'Hap py Smiles Session Band', Tappe- rij/Happerij de Happy Buccaneer, A. Dekenstraat 5, Vlissingen, 22 uur. Theater Sirkel speel 'Blok', Vestzaktheater, Vlissingen, 20.30 uur. Passe Partout, Cosmo, Volta- weg, Vlissingen, 21 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Zanger Theo van Theylingen, Youth for Christ koffiebar. Heren gracht 52, Middelburg, 20.30 uur. ZATERDAG 12 OKTOBER De Zeeuwse Komedie speelt 'Het lied van de moordenaar'. Vestzaktheater, Vlissingen, 20.30 uur. Dance Generation vol.6. Jon gerencentrum De Piek, Hellebar dierstraat 11-13, Vlissingen, 21.30 uur. Vlissingse Muziekvereniging Caecilia, jaarlijkse uitvoering, Scheldekwartier, v. Dis- hoeckstraat, Vlissingen, 19.30 uur. Electro Shock Therapy, metal band. Bar American, Plein 40, Middelburg, 20.30 uur. ZONDAG 13 OKTOBER JB The Mazola Party, blues. Bar American, Plein 40, Middel burg, 15.30 uur. DINSDAG 15 OKTOBER Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 11 uur. WOENSDAG 16 OKTOBER Sim Bolus speelt 'ei, ei, dit ben jij', Minitheater, Ambachtscen trum, Goes, 14.30 uur. VRIJDAG 11 OKTOBER Van vrijdag 11 t/m zondag 20 ok tober maakt het jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool een uit gebreide concerttournee door Duitsland. De koorschool, bestaande uit 35 jongens, geeft in die periode een negental concerten in plaatsen die als kuuroord bekend staan. Achtereenvolgens treden de jon gens op in Soltau, Detmold, Rein- hardshausen. Bad Elster, Bayreuth, Donaueschingen, Bad Peterstal, Bliestal en St. Wendel. In de laatstgenoemde plaats wordt tweemaal opgetreden; het eerste optreden, tijdens de hoog mis, wordt door de Duitse radio rechtstreeks uitgezonden. De werkgroep Jeugd, Jongeren koren en Gospelgroepen van de KZCB in Zeeland houdt zaterdag 19 oktober een regionale ont moetingsdag in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. De bij eenkomst bestaat uit een studie middag en een concert. Aan de activiteiten nemen negen koren/groepen deel die samen ruim 250 koor- en comboleden tellen: Jongerenkoor Happiness, R.K. Jongerenkoor L'Esprit en combo Ichthus uit Goes, Jonge renkoor Happy Voices uit Borsse- le, Internationaal Koor uit Vlissingen, Jongerenkoor Nova Melodica uit Kapelle, Jongeren koor Polyhymnia uit Tholen en Jongerenkoor Middelburg en in terkerkelijk koor Sheborim uit Middelburg. Tijdens het middaggedeelte wordt door alle koor- en combo leden een drietal nummers in gestudeerd die 's avonds in de finale van een te geven concert worden gepresenteerd. Het con cert begint om 19.30 uur waarbij André Pouwer als pianist zijn me dewerking zal verlenen. Alhambra I Vlissingen, 'Terminator 2' 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Another you' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Mid delburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'The Field' 20 uur. Toe sleep with Anger' 22.30 uur. ZATERDAG 12 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Terminator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen. 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlis singen, 'Another you' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Dying young' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershofthea ter Middelburg, 'The Field' 20 uur, 'To sleep with Anger' 22.30 uur. ZONDAG 13 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Terminator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14. 19 en 21.45 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Another you' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlis singen, 'Dying young' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg. 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Mid- delburg, 'The Field' 20.30 uur. MAANDAG 14 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Terminator 2' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Another you' 20 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Dying young' 20 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'The Field' 20.30 uur. DINSDAG 15 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Terminator 2' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Ano ther you' 20 uur. Alhambra IV Vlis singen, 'Dying young' 20 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg. 'Dan ces with wolves' 20 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'The Field' 20.30 uur. WOENSDAG 16OKTOBER Alhambra I Vlissingen. 'Terminator 2' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen. 'Another you' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Dying young' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershofthea ter Middelburg. 'The Field' 20.30 uur. DONDERDAG 17 OKTOBER Alhambra I Vlissingen. 'Terminator 2' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Another you' 20 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Dying young' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'The Field' 20.30 uur. ZATERDAG 12 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sabastiaan' 14 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Beer' 14 uur. Grand theater Goes, 'Vincent en ik' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'De Ridder van het Recht' en 'de Heggevechter' 14 uur. ZONDAG 13 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sabastiaan' 14 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'De ridder van het recht' 14 uur. Grand Theater Goes, 'De Beer' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Vincent and Me' 14 uur. MAANDAG 14 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sabastiaan' 14 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Vincent en ik' 14 uur. Grand theater Goes. 'De ridder van het recht' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'De Beer' 14 uur. DINSDAG 15 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sabastiaan' 14 uur. Grand theater Goes, 'Karlsson Duimpje' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Karlsson Duimpje' 14 uur. WOENSDAG 16 OKTOBER Alhambra III Vlissingen. 'Beertje Sabastiaan' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Teenage mu tant Ninja Turtles' 14 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'Ake's Wereld' 14 uur. DONDERDAG 17 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sabastiaan' 14 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Karlsson Duimpje' 14 uur. Grand theater Goes, 'Herman' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'De Dans van de Ijsberen' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7