informatiepagina van de gemeente vlissingen Nieuwe verkeersregels Er veranderen wat spelregels in het verkeer Laat uw schoor steen vegen! Telehulp in Vlissingen Kunstuitleen aanpassen l Behandeling begroting Verplaatsing Trompstraat Koelkasten niet bij huisvuil \i Q If Geef je verstand eens voorrang sornj voor de,overlast... Saxofoon sextet in Watertoren Veiligheid voor zelfstandig wonende ouderen redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 „^aAe^. Waarom Nieuwe RVV Veranderingen Voetgangers vóór Afslaan Nieuw signaal voetgangerslichten Niet inhalen Laat zien wat je van plan bent Nagalm Kaarten Brandveiligheid Rechtsaf door rood Vluchtstrook Niet op verdrijvings- vlakken Haaietanden Niet langer advies snelheid Huis aan huis Hoe? Sleutel Kosten Informatie Commissies vergaderen Detailvragen Even bijpraten met burgemeester Van der Doef Y Naam parkeergarage: De Helling Afvalverwijdering komt ze gratis ophalen Reorganisatie politie Politie en brandweer Rampenplan Stadsgewest Woensdag 9 oktober 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL 1 November dit jaar wordt het nieuwe Reglement Verkeersre gels en Verkeerstekens (RVV) van kracht. Het nieuwe regle ment legt het accent op de ei gen verantwoordelijkheid van de weggebruiker: Geef je ver stand eens voorrang! Het reglement dat tot 1 novem ber gebruikt wordt is vastgesteld in 1966. Sindsdien is het ver keersbeeld drastisch veranderd. Het aantal gemotoriseerde ver keersdeelnemers is enorm toe genomen. Nederland werd zo mobiel dat onze infrastructuur (wegen, verkeerspleinen) daar op eigenlijk niet berekend was. Aanvullingen en uitbreidingen waren het gevolg. De bestaande regels zijn echter niet altijd meer logisch of nood zakelijk. Weggebruikers dreig den het overzicht te verliezen en regels werden minder nage leefd, omdat de gebruiker het nut er niet van inzag. Het RVV 1966 ging ervan uit dat elke verkeerssituatie in principe moest zijn geregeld. De wegge bruikers zijn echter mondiger geworden en kunnen vaak zelf goed bepalen welk gedrag wen selijk is. Voor het nieuwe RVV werd een aantal uitgangspunten op gesteld: meer duidelijkheid voor de weggebruiker, heldere en ge loofwaardige regels. Ook een bijdrage aan een scho ner milieu en betere doorstro ming van het verkeer stonden voorop. Uiteraard moest ook de verkeersveiligheid vergroot worden. In plaats van regels te bedenken voor elke mogelijke verkeerssitu atie legt het nieuwe RVV een grotere verantwoordelijkheid bij de weggebruiker zelf. Minder re gels betekent dat de verkeers deelnemer zelf meer moet nadenken: een mentaliteitsver andering van de mensen in het verkeer staat voorop. Het nieuwe RVV, dat 1 november aanstaande van kracht wordt, vraagt de weggebruiker reke ning te houden met een ander; zich socialer en verantwoorder te gedragen in het verkeer. Het kan een stuk veiliger op de weg worden door de juiste instelling van weggebruikers. Wat zijn nu precies de belang rijkste veranderingen van het nieuwe RVV? Hieronder een greep: Volgens het oude verkeersregle ment hebben voetgangers en bestuurders van invalidenvoer tuigen voorrang als zij via een zebra aan het oversteken zijn. Vanaf 1 november heeft een voetganger of een bestuurder van een invalidenvoertuig voor plaats (zebra) niet ingehaald worden. Bij het afslaan is voorsorteren niet langer verplicht, het mag wel: het gaat om de meest veili ge manier. Soms kan het veiliger zijn even aan de rechterkant van de weg te stoppen. Denk eraan: fietsers moeten de mogelijkheid hebben rechts in te halen. Zodra men rang als hij al op het punt staat over te steken en dus niet alleen als hij op de zebra staat. Deze regel is alleen van toepassing bij zebra's zonder verkeerslichten. Op een aantal plaatsen zal het rode voetgangerslicht plaats ma ken voor een geel knipperlicht. Dat betekent dat voetgangers op eigen risico kunnen oversteken. Het verkeer op de rijbaan heeft wel voorrang. Voor voetgangers die liever op de oude manier wil len oversteken, blijft de mogelijk heid om door middel van een drukknop het groene voetgan gerslicht op te roepen. Voertuigen mogen vlak vóór of op een voetgangersoversteek- het verkeer heeft laten passeren kan men linksaf slaan. Deze regel geldt niet als er voor- sorteervakken op de weg zijn aangebracht. Weggebruikers kunnen alleen rekening met elkaar houden als ze weten wat de ander van plan is: laat dus zien wat je van plan bent. Vanaf 1 november is het niet voldoende om alleen bij het afslaan en het inhalen een sein tje te geven. Voortaan moet een teken met de richtingaanwijzer gegeven worden bij het wegrij den, inhalen, afslaan, het oprij den of verlaten van de doorgaande rijbaan en bij het wisselen van rijstrook. Als afsluiting van de ten toonstelling "De elementen" van Paul de Nooyer in de Wa tertoren Vlissingen/Oost- Souburg (bij de A58) is er mor genavond, 10 oktober, een ex perimenteel saxofoonconcert. Het saxofoonsextet "De zes winden" geeft het eenmalige concert, dat om 20.30 uur begint. vereist een bijzondere aanpak en er zullen voor dit saxofoon concert speciale composities en improvisatiestrukturen worden gemaakt. Ondanks voorinspectie door de muzikanten zal de avond een ex perimenteel karakter hebben, met als doel de akoestische mo gelijkheden te verkennen. De specifieke akoestiek van de 32 meter hoge toren met zijn drie zalen inspireerde eerder muzikanten om een compositie te maken voor deze toren. De zeer lange nagalm van de ruimte Reserveren voor het concert is gewenst. Dat kan morgen (10 oktober) nog bij de Culturele Raad Vlissingen. De entree prijs is fl. 6,-, inclusief con sumptie. Er zijn maximaal 100 plaatsen. Nu de dagen nog wel prettig van temperatuur zijn, zijn de avonden des te killer. Voor mensen met een open haard is de oplossing eenvoudig: in de avonduren lekker de open haard laten branden. Het is nog gezellig ook Maar de schoorsteen is de af gelopen maanden niet ge bruikt. Dat betekent dat het gevaarlijk kan zijn de haard zo maar aan te steken. De oplos sing ligt voor de hand: laat uw schoorsteen vegen. In de gou den gids staan genoeg bedrij ven die u van dienst kunnen zijn. Het is ook belangrijk om bedacht te zijn op de brand(on)veiligheid van de haard tijdens het stoken. Bij een haard met open vuur is een overmaat aan lucht aanwe zig. Met de hoeveelheid brandstof (in de meeste gevallen is dat hout) regelt u het vuur. Nooit regelen met de schoorsteenklep: dat geeft kool monoxide en is gevaarlijk. Die klep moet u gebruiken om de schoorsteen af te sluiten als de open haard niet brandt. Zorg al tijd voor een laagje as op de bo dem van de vuurplaats. Stook tussen twee grote houtblokken, die u aan de zijkant legt. Daar mee voorkomt u grote afkoeling en overmatige luchttoevoer. Dan brandt het vuur rustig. Voeg regelmatig een kleine hoe veelheid brandstof toe. U moet erg voorzichtig zijn met het stoken van kolen in een open vuur. Dat geeft meer reukloze (en levensgevaarlijke) koolmo noxide dan hout. Barbecue niet in de haard. De vetdamp slaat neer in de schoorsteen en geeft extra kans op brand. Fietsers rijden vaak door rood als zij rechtsaf willen slaan. In de praktijk blijkt dat zelden een ge vaarlijke situatie op te leveren. Het nieuwe RVV heeft een bord: "rechtsaf voor (brom)fietsers vrij". Ook bij rood licht mogen fietsers daar dus afslaan. De vluchtstrook moet vlucht strook blijven en dient niet als extra rijstrook om de file te ont vluchten. Het nieuwe RVV ver biedt het rijden op de vluchtstrook uitdrukkelijk. Een verdrijvingsvlak is het ge deelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aange bracht. Deze vlakken mogen niet gebruikt worden. Bij haaietanden MOETEN bestuurders voorrang geven aan bestuurders op de kruisende weg. Tot nu toe golden haaietan den slechts als extra waar schuwing. Een elektronisch signalerings bord (matrixbord) gaf in het oude RVV een adviessnelheid aan. In het nieuwe RVV verandert dit in een maximumsnelheid. Nog voor 1 november krijgen al le Vlissingse huishoudens een kaart in de bus waar de nieuwe verkeersregels op zijn weerge geven. Er is ook een folder over het nieuwe RVV met de belang rijkste wijzigingen. Deze folder is gratis verkrijgbaar bij de sectie communicatie van de gemeente in het stadhuis. Veel ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen. Om het gevoel van onveiligheid op de lossen is er in Vlissingen "Telehulp". Vragen als: "wat gebeurt er als ik val en niet meer overeind kan komen of wat gebeurt er als ik plotseling ziek word" worden door Tele hulp opgelost. Inwoners van Vlissingen van 65 jaar en ouder kunnen ge bruik maken van Telehulp. Met een speciaal telefoontoestel of een extra medaillon wordt u geholpen, wat er ook met u ge beurt. Zonder medaillon moet u bij de telefoon kunnen ko men om Telehulp te waarschu wen. Valt u ver van de telefoon en u hebt het medaillon, dan kunt u Telehulp direct in schakelen. Als u op de knop van het medail lon drukt of de telefoon gebruikt, gaat in de centrale meldkamer het alarm. Een medewerker neemt dan onmiddellijk contact met u op via de telefoon (die hoeft u niet op te nemen). De centrale meldkamer zorgt dat iemand naar u toekomt. Dat kan een familielid of een hulpverle ner zijn. De meldkamer is 24 uur per dag bereikbaar! Als u niet in staat bent om de voordeur te openen, kunnen er van te voren speciale sloten ge plaatst worden. Hulpverleners kunnen dan in geval van nood uw huis binnen. Uw privacy blijft in ieder geval gewaarborgd. Voorwaarden om aan Telehulp te kunnen deelnemen is het lid maatschap van de Kruisvereni ging (fl. 45,- per jaar). De alarmvoorziening kost eenmalig fl 40,- en maandelijks fl. 16,25. In bepaalde gevallen verstrekt de gemeente Vlissingen een bijdra ge in de kosten. Voor meer informatie en aan melding: de afdeling Maat schappelijk Werk van de Stichting Huisvesting en Ver zorging voor Ouderen, tele foon: 17820. In de commissie voor welzijn, volksgezondheid, cultuur en accommodaties komt een voorstel aan de orde voor de aanpassing van de kunstuit leen. De aanpassing heeft te maken met de oprichting van de Stichting Kunstuitleen Zee land. In het bestuur van die stichting heeft ook de ge meente Vlissingen zitting. Uit de BKR-collectie van Vlissin gen worden 1060 werken inge bracht in de provinciale collectie. Daarnaast is er een kerncollec tie die eigendom blijft van de ge meente Vlissingen. Er is een verdeling van de inkomsten van 30% voor de gemeente en de rest voor de provinciale stichting. Er zijn enkele aanpassingen ab soluut noodzakelijk. De accom modatie van de kunstuitleen Vlissingen moet namelijk een re presentatief werkbaar onderdeel zijn van de provinciale kunstuit leen. Het gaat concreet om de verbe tering van de verblijfsruimte en werkomstandigheden van de (vrijwillige) medewerkers, een ef fectieve opslag, een betere pre sentatie van de "produkten" en de uitbreiding van de kantoorin richting. Dit voorstel gaat gepaard met een kredietverzoek voor fl. 21.000,-. Het voorstel wordt besproken in de commissie voor welzijn c.a. op dinsdag 22 oktober, 19.30 uur in het stadhuis. Deze maand vindt de behan deling van de begroting 1992 in de vaste commissies van advies en bijstand plaats. In november volgt de behan deling in de gemeenteraad. U hebt vorige week meer kunnen lezen over de begroting op de ze pagina. Detailvragen over de meerjaren planning en begroting komen aan de orde in de oktoberverga deringen van de vaste commis sies van advies en bijstand. Op dinsdag 19 november hou den de fracties hun algemene beschouwingen. De leden van het college antwoorden daar direct op. De teksten van de algemene beschouwingen wor den niet vooraf op schrift ver spreid. Op vrijdag 22 november vindt de tweede termijn plaats. Voor de lunch komen de fracties aan het' woord. Na de lunchpauze ant woordt het college en vinden stemmingen plaats over eventu ele amendementen, moties en begroting, de meerjarenplan ning en eventueel andere aan de orde zijnde voorstellen. De agenda's van de commissie vergaderingen liggen enkele da gen tevoren ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken. In verband met de komst van het hotel aan de boulevard moet de Trompweg worden verplaatst en de achterontslui ting van het Maritiem Instituut worden aangepast. Dit is een voorstel van burgemeester en wethouders dat besproken wordt in de commissie voor openbare werken, stadsbe heer en milieu op dinsdag 22 oktober. De achterontsluiting van het Ma ritiem Instituut wordt een helling- baan aan de zijde van de Kenau Hasselaarstraat met langsliggende fietsstalling. een De werkzaamheden dienen dit jaar nog plaats te vinden. Met het oog op de veiligheid van de zeewering mag daarin tijdens het stormseizoen niet worden gebouwd. Uitvoering na het stormseizoen zou de nieuwbouw ongewenst vertragen. De vergadering waarin dit voor stel besproken wordt is open baar en begint om 19.30 uur in het stadhuis. Deze en komende week verga deren weer diverse commissies van advies en bijstand. Het gaat om: - Ruimtelijke Ordening en ver keer, woensdag 9 oktober; - Economische zaken, detail handel en visserij, maandag 14 oktober; - Volkshuisvesting, stadsver nieuwing en monumenten, dinsdag 15 oktober. Al deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agenda's en voorstellen liggen ter inzage in de gemeentelijke informatie- hoeken. "De Helling": zo willen b en w de nieuwe parkeergarage ach ter het MBO-complex noemen. "De Helling" ligt aan de Hel- lingweg en op de plaats van de vroegere scheepsnieuwbouw- helling van de Kon. Mij De Schelde. Het voorstel hiervoor wordt besproken in de vaste commis sie van advies en bijstand voor openbare werken, stadsbeheer en milieu op dinsdag 22 oktober, om 19.30 uur in het stadhuis. Oude koelkasten en diepvrieskisten die u kwijt wilt, worden gra tis opgehaald door de sectie afvalverwijdering van de gemeente. Eén telefoontje is genoeg: 62291 (tussen 08.00 en 12.30 en 13.30 en 16.00 uur). Uw koelkast of diepvrieskist wordt dan bij u thuis opgehaald. Samen met de gemeente Middelburg wordt gezorgd voor een milieuvriendelijke sloop en hergebruik van de ap paraten. U kunt uw oude koelkast of diepvrieskist dus beter niet aan de weg zetten op de ophaaldag, maar gewoon even bellen. (foto: Ruben Oreel) Vorige week verscheen de be- leidstoelichting bij de gemeente begroting voor 1992. Daarin geeft het college van burgemees ter en wethouders aan wat de plannen voor volgend jaar zijn. In de beleidstoelichting wordt ook veel aandacht besteed aan openbare orde en veiligheid, zeg maar: aan het werk van politie en brandweer. In 1992 zal duidelijk worden hoe de politieregio Zeeland zal wor den georganiseerd. Ook door de gemeentepolitie Vlissingen wordt volop meegewerkt aan de voor bereiding van de reorganisatie. Een goede en functioneel geor ganiseerde politieregio zal zeker bijdragen aan een efficiënt wer kende politie, ook in Vlissingen. Toch heb ik ook wel twijfels over de toekomstige sterkte van het Vlissingse korps als gevolg van de reorganisatie. In het verleden is namelijk toegezegd dat het Vlissingse korps hierdoor een be langrijke uitbreiding zou krijgen. De nieuwe politieregio Zeeland wordt echter volgens de huidige inzichten van de regering een "krimpregio". Er wordt daarom gekeken of de bestaande vacatu res binnen het Vlissingse korps kunnen worden aangevuld uit het "teveel" binnen de regio. Ik zal mij hier zeker sterk voor maken omdat het voor Vlissingen nodig is dat de politie op sterkte blijft! We zijn namelijk met het beheer sen van de criminaliteit in onze stad op de goede weg. In de beleidstoelichting bij de be groting voor 1992 vermeldt het college van b&w ook dat het rap port over nieuwbouw voor de brandweer bijna klaar is. Het zou het beste zijn als zowel politie als brandweer in één nieuwbouw zouden worden ondergebracht. De huisvesting van de politie is echter afhankelijk van de ontwik keling in regionaal verband. Het ziet er daarom naar uit dat gelijk tijdige nieuwbouw van politie en brandweer niet haalbaar is. Een nieuwe huisvesting van de brandweer is echter zeer urgent omdat de taak van de brandweer steeds meer wordt verzwaard en omdat tevens het ambulancever voer jaarlijks toeneemt met 15%. Nieuwe huisvesting zal een effi ciënter bedrijfsvoering mogelijk maken: beter en doelmatiger werken zal het gevolg zijn. Met de gemeenteraad ben ik van mening dat het gemeentelijk ram penplan periodiek moet worden vernieuwd. Daarom zal het ge meentelijk rampenplan op korte termijn worden herzien. Dat is nodig omdat er inmiddels andere opvattingen bestaan over de besluitvorming bij de bestrijding van rampen dan voorheen. Op 14 november aanstaande wordt er in Midden-Zeeland, dus ook in Vlissingen, een nationale stafoefening gehouden in de bestrijding van een kernongeval. Uit deze oefening zal moeten blij ken of de voorgestelde procedu res die moeten worden gevolgd als er een ramp zou plaatsvinden in de kerncentrale Borsele, ook kunnen worden uitgevoerd. Ook u zult als inwoners van Vlissin gen wellicht nog via de pers van deze oefening vernemen. In 1992 moet ook de samenwer king met Middelburg nog verder uitgebreid worden, aldus de be leidstoelichting bij de begroting. Vlissingen en Middelburg zetten - ondersteund door het provinciaal bestuur - de pogingen tot erken ning als stadsgewest onvermin derd voort. Wij zullen die mogelijkheden benutten om de aanwijzing als stadsgewest als nog te verkrijgen. Dat de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu onze wens tot aanwijzing nog niet honoreert is niet van invloed op de samenwer king tussen Vlissingen en Mid delburg. Integendeel, de samenwerking is wat ons betreft onomkeerbaar geworden!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5