Nieuwe stichting bewaakt kwaliteit gerepareerde schoen DeskSupport: secretariaat op afstand Kruiswoordraadsel Aanzienlijke uitbreiding bij Henny van Ochten Schaamte om Zeeland M iddelburgse schoonheidsspecialiste wint prijs op beurs in Maastricht Winnaar Avondje Theater Een paar daagjes Parijs Duizendpoot Oost-Souburg clownesk geopend Kinderfeest bij de Bruna winkel Gulle gift voor Tamboerijnen Samengestelde wedstrijd Gouwe Reijers op Schotsman I HARTGRONDIG Muntenruildag en expositie JONG ONDERNEMEND Inzendbureau Woensdag 9 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 UIT HET ZAKENHART Het was even extra druk in de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Tegenover het gebouw van Om roep Zeeland klapte een enthou siaste menigte voor een grappige clown die Peter en Els van der Maas een ballon aanbood waarin een beertje zat. Ter gelegenheid van de opening van hun winkel heeft Peter van der Maas een machine aangeschaft waarmee je cadeautjes in ballonnen kunt verpakken. Met recht hebben Peter en Els van de Maas hun nieuwe winkel in de Kanaalstraat in Oost- Souburg Duizendpoot genoemd. Hun aanbod van artikelen is zo groot dat het moeilijk onder één noemer te vatten is. In de ruim opgezette winkel, waar voorheen een autohandel was gevestigd is van alles te krijgen op het gebied van hobby, decoratie, speelgoed en sieraden. Volgens Peter van der Maas ontbrak het in Vlissin- gen en Oost-Souburg aan een winkel waar je speciale materia len kunt krijgen voor bijvoorbeeld Origami en Filigraan. En wie zelf kruidenbuideltjes wil maken kan bij hun terecht want zij verkopen ook gedroogde kruidenplanten. Peter van der Maas wijst erop dat hun decoratie-artikelen meestal met de hand gemaakt zijn. En dan kun je originele dingen verko pen, bijvoorbeeld handgemaakte kaarsen in de vorm van opgevou wen servetten. Wie echt origineel voor de dag Tot en met 18 oktober wordt door de Bruna winkel in de Walstraat 101 in Vlissingen een teken- en schrijfwedstrijd voor kinderen gehouden. Daarmee wordt ingespeeld op de landelijke Kinderboekenweek, die van 2 t/m 12 oktober wordt gehouden met als thema 'Huizen in boeken'. leder kind in de leeftijd tot en met 12 jaar kan aan de wedstrijd deel nemen; kinderen in de leeftijd t/m 8 jaar kunnen een tekening inle veren die als thema 'Huis en Dier' heeft. De jeugd van 9 t/m 12 jaar dient een verhaal te schrijven over hetzelfde thema. De beoor deling is in handen van een des kundige jury, die ook zal bepalen welke kinderen in aanmerking ko men voor de hoofdprijs in de vorm van een cadeaubon ter waarde van vijftig gulden. Wedstrijdformulieren zijn tot 18 oktober af te halen in de Bruna winkel. De prijswinnaars krijgen vóór 15 november bericht thuis. wil komen, kan bij de Duizend poot sieraden van leer kopen voor niet al te veel geld. Peter en Els van der Maas zien er op de openingsdag zichtbaar vermoeid uit. Tot diep in de nacht is nog gewerkt aan de inrichting van de winkel en bovendien hebben zij iets verderop de bloemenboetiek "De Kaketoe". "Bij ons is het een echte beestenboel", zo grapt Pe ter van der Maas als hij het beer tje in de ballon aan vrienden en klanten laat zién. Een down opende de Duizendpoot Schoenreparateur Koets uit de Scheldestraat in Vlissingen mag zich sinds kort kwaliteitsrepara teur noemen. In september kreeg hij van de Stichting Kwaliteitsre paratie Nederlands Schoenfabri kaat (SKNS) een certificaat uitgereikt omdat zijn vakman schap en zijn bedrijf garant staan voor kwalitatief hoogstaand werk bij de reparatie van schoenen. De stichting, een initiatief van ondermeer de schoenfabrikanten Avang, van Bommel en van Lier, is opgericht om de Nederlandse kwaliteitsschoen ook te verzeke ren van een kwaliteitsreparatie. „Als je 29 jaar in het vak zit, heb je de tijden zien veranderen", zegt Arie Koets, die samen met zijn zoon Robbert zijn schoenma kerij, annex sleutelservice, in Vlis singen runt. Hij zegt er van overtuigd te zijn dat er in heel veel hakkenbars maar wat aan- gebeunhaasd wordt. „Gelukkig worden er nu strengere eisen gesteld, maar het is begrijpelijk dat de fabrikanten van Neder landse kwaliteitsschoenen ook willen dat deze met vakman schap gerepareerd worden", zegt de schoenmaker, die in 1968 met een zaak in Middelburg begon en in 1983 ook in de Scheldestad een schoenmakerij opende. „Om voor het certificaat in aanmer king te komen, wordt het bedrijf beoordeeld op de machines, die er staan, de kwaliteit van de re paratie en de locatie van de win kel. Via een vignet op de ruit kan iedere klant in de toekomst zien of men met een vakman te doen heeft of niet. De schoenmakerij is steeds meer een specialistisch vak geworden. Als je bedenkt dat mijn zoon de orthopedische kant op wil en daar bijna tien jaar voor moet leren, kan je dat wel voor stellen. Dat is langer dan het stu deren voor dokter", stelt de vakman lachend vast. Henny van Ochten, de gitaarspe cialist bij uitstek, heeft zijn onder nemersactiviteiten fors uitgebreid. Van Ochten, die nu gevestigd is aan de Oosterschel- destraat 36 in Oost-Souburg, heeft met name zijn afdeling im port een forse injectie gegeven. Vijftien jaar achtereen heeft Hen ny van Ochten gitaarlessen gege ven maar daar heeft hij door de expansie van zijn bedrijf nauwe lijks meer tijd voor. Ook voor re paratie en customizing is nog maar weinig tijd beschikbaar; om die werkzaamheden toch snel en vakkundig te kunnen verrichten heeft hij inmiddels een deskundi ge medewerker aangetrokken zo dat hij zich volledig kan werpen op de andere takken van zijn on derneming. Hij werkt nu nog zelf aan een van zijn laatste opdrach ten: het bouwen van een electri- sche gitaar voor een opdrachtgever uit Zweden. Werd in het verleden maar weinig tijd besteed aan de import, nu kent zijn assortiment een groot aantal vanuit de Verenigde Sta ten, Japan, Engeland, Duitsland en Canada geïmporteerde gitaar onderdelen, accessoires en vak boeken. Deze artikelen worden verkocht aan particulieren en aan een aantal gitaar-speciaalzaken in Nederland en België. Daarvoor heeft hij een uitgebreide catalo gus laten vervaardigen die inmid dels aan zo'n 700 potentiële klanten is verzonden. En inmid dels is ook een beperkte export op gang gekomen naar een aan tal voormalige Oostblok-landen zoals Polen, Hongarije en Tsje- choslowakije; Met mogelijke af nemers in Rusland zijn de onderhandelingen in volle gang. Henny van Ochten weet duidelijk van aanpakken en in zijn onder nemerschap zit letterlijk en fi guurlijk muziek. Op 11 en 12 oktober houdt de landelijke rijvereniging en pony club De Gouwe Reijers een sa mengestelde wedstrijd op de Schotsman. Er wordt gestreden om het pro vinciaal kampioenschap samen gesteld voor paarden en pony's uit Zeeland; de wedstrijd is ook opengesteld voor leden van an dere organisaties en voor twee regio's van de Belgische Landelij ke Rijvereniging. Op 11 oktober wordt 's middags de dressuur van de M- en Z- combinaties verreden. Op 12 ok tober volgen vanaf 9 uur alle an dere wedstrijden. De prijsuitreiking is om 17.15 uur. Vader en zoon Koets in de schoenmakerij. De Voetbalcombinatie Vlissingen Zeeland, ofwel VCV Zeeland, maakt ons tot schande in het land. Je kunt geen buitenprovin ciaals reisje meer maken of je wordt als Zeeuw belachelijk ge maakt. Minachtend haalt de man of vrouw die zich buiten onze provincie met voetbal bezighoudt de neus op als je je her komst verraadt. En daarom moet nu maar eens de beuk in de ploeg. Elk zichzelf respecterend bestuur had de trainer al op straat gesmeten, de spelers op dieet gezet („Wie vanaf nu nog wordt gesignaleerd met een pils in de hand, betaalt f 5,- boe te) of had zelf het boetekleed aangetrokken. Maar nee hoor. Goedpraten en nog eens goedpraten - zo van het.komt alle maal goed. Neem nou afgelopen zaterdag. Eindhoven was op bezoek, een ploeg die in de schaduw van PSV grabbelt naar de status se- miprof. Eindhoven walste over Vlissingen heen als stond Veere 3 tussen de krijtlijnen. En na afloop zegt zo'n elftalleider Jack Schipper „Het is nu wel duidelijk dat je met zoveel amateurs veel tekort komt in de eerste divisie. Maar dat wisten we toch vantevoren". Wat wist Schipper vantevoren? Dat hij en zijn kornuiten niet in staan zijn om (semi)professioneel te denken en te doen? Of bedoelt hij dat hij en de elftalstaf niet in staat zijn om de jon gens die nooit profvoetbal speelden dat kleine duwtje te geven waardoor ze 'mentaal sterker' (wat dat ook zijn moge) de are na ingaan? Bedoelt Schipper dat laatste dan heeft hij wellicht de zelfkennis die nodig is om vervolgens zijn ontslagbrief aan te bieden. Maar dat zal wel niet. Net zo min als trainer Louis Verstraaten de eer aan zichzelf zal houden. Ze laten liever 300.000 Zeeuwen voor joker staan in voetballend Nederland. En ze genieten er kennelijk ook nog van als Zeeuwse jochies op schoolreis worden uitgejouwd door Randstadboefjes, die met hun eigen ploeg in ieder geval kunnen zeggen dat ze vaker dan één keer hebben gewonnen dit seizoen. Verstraaten en Schipper: doe wat. Geef die semiprofs van jul lie wat ze verdienen. Van katoen dus. Laat ze gewoon een half uur touwtje springen, vervolgens tien minuten met elkaar borstboksen, daarna bokspringen en daarna tien keer het hal ve veld besprinten. Als die amateurs van jullie daarna zo afge mat zijn dat ze geen boe of bah meer kunnen zeggen, dan hebben jullie het het afgelopen half jaar slecht gedaan. Dan hebben ze stomweg geen conditie. Staan ze er daarna nog fit bij, geef ze dan drie uur lang baloefeningen. Ben ik ouderwets? Wie weet. Maar in mijn tijd deden we dat zo. En in de wed strijd liepen we als hindes. Verloren we? Dan hadden we stom me pech gehad. Ad Hanneman De directie van het kleding- huis C en A heeft vorige week het muziekkorps De Tamboe rijnen van Vijvervreugd verblijd met de overhandiging van een cheque ter waarde van 6.500 gulden. Bij de nationale make-up wedstrijden, die eind september plaats vonden tijdens de Body en Beauty beurs in Maastricht, be haalde de Middelburgse schoon heidsspecialiste en visagiste Elian van 't Westeinde in de cate gorie make-up voor brildragers een tweede prijs. De 35 deel neemsters in deze categorie wer den daarbij ook beoordeeld op de algehele presentatie, waarbij kle ding, haarverzorging en make-up een rol speelden. De wedstrijd was uitgeschreven door het vak blad Estheticiënne. Aan de muur van haar schoon heidssalon aan de Nassaulaan hangen de certificaten naast el kaar. In Arnhem volgde Elian van 't Westeinde de cursus schoon heidsverzorging, maar omdat daar weinig aandacht aan make up wordt besteed, knoopte zij er een opleiding voor visagiste aan- vast, die zij afgelopen jaar bij Mieke Petiet in Middelburg volg de. „Binnenkort ga ik bij haar ook deel uit maken van de Gruppo Select, een groep van twaalf ge selecteerde visagistes, die in een speciale vervolgcursus hun tech nische vaardigheden nog uitbrei den, ondermeer met 'body-painting'. Op deze wijze Prijswinnares Elian van 't Westeinde in haar schoon heidssalon. kun je je werkterrein ook verleg gen naar toneel- en ballet voorstellingen", vertelt Van 't Westeinde, die eerst twaalf jaar in de gezondheidszorg, onder meer als doktersassistente, werk zaam was. „Helaas kan ik nog niet van dit vak rondkomen, van daar dat ik vier dagen per week in Goes bij een opticien werk. Wie echter een afspraak wil ma ken voor een schoonheidsbehan deling of een feestelijke make-up, kan mij altijd s'avonds in Middel burg bereiken onder nummer 01180-39201". De Vereniging van verzamelaars van munten, penningen en bank biljetten 'Numismatische Kring Zeeland' houdt zaterdag 12 okto ber een muntenruildag met ten toonstelling. De muntenruildag wordt gehou den in gebouw De Schakel aan de Bachtensteene 14 in Middel burg van 10 tot 16 uur. Ook bestaat de mogelijkheid om mun ten gratis te laten taxeren. Elke maand starten ongeveer 50 mensen in Zeeland een nieuw bedrijfje. Enthousiast en met veel energie richt de jonge onderne mer zijn kantoortje in, koopt een fax en telefoonbeantwoorder en bezoekt zijn eerste klanten, 's Middags na een hele dag op de weg te hebben gezeten komt hij op het kantoor en luistert de tele foonbeantwoorder af. "Vreemd, geen enkele klant die een order heeft geplaatst of teruggebeld wil worden", is de verbaasde reactie van deze jonge onderne mer. Toch wil dit niet zeggen dat geen klant gebeld heeft. Alleen, als je als klant niet snel iemand aan de lijn krijgt of alleen zo'n antwoordapparaat, dan bel je toch even het volgende bedrijf dat in de Gouden Gids staat. Sinds kort is er in Middelburg een bedrijf die dit soort problemen ondervangt. Jan Kooman, een jonge ondernemer van 22 jaar studeerde aan het Instituut voor de Autobranche in Driebergen. Na zijn studie ontdekte hij dat vooral jonge ondernemers geen kans zien om een secretaresse in kleine telefooncentrale. Het hangt er vol met allerlei verschil lende soorten telefoons en faxlij- nen. "Elk bedrijf kan zijn telefoonlijnen door laten schake len naar ons bedrijf. Wij zorgen ervoor dat de klant het idee heeft dat hij bereikbaar is, da's heel be langrijk want dan kan hij ook zelf z'n gang gaan", aldus Jan Koo man. Daarnaast verzorgt Jan Kooman ook allerlei secretari aatswerkzaamheden voor bedrij ven, zoals het versturen van mailings, adressenbestanden bij houden en agendabeheer. Jan Kooman richt zich in eerste in stantie op kleine bedrijven. Maar ook bedrijven die tijdelijk moeilijk te bereiken zijn door bijvoorbeeld dienst te nemen. En wie neemt dan de telefoon op, verzorgt de correspondentie en regelt de af spraken? Voor deze werkzaamhe den is Jan Kooman een extern secretariaat begonnen, oftwel DeskSupport. Jan Kooman in zijn kantoor DeskSupport. f Zijn kantoor in de Gravenstraat 10 in Middelburg lijkt wel een vakantie, kunnen hun secretari aat laten uitvoeren door Desk- Support. Jan Kooman ziet zichzelf als een inzendbureau. "Doordat wij ook over zeer goede apparatuur be schikken, zoals laserprinters, kunnen wij alle voorkomende se cretariaatswerkzaamheden uit stekend verzorgen", zo verzekert Jan Kooman. Voor DeskSupport geldt wel dat zij altijd voor elk aangesloten be drijf bereikbaar moet zijn. Dat is immers de service aan haar klan ten. Gelukkig is de PTTTelecom niet onwelwillend geweest te genover DeskSupport. Jan Koo man kreeg net voor mekaar om in een paar dagen tijd verschillende telefoonlijnen te krijgen met aller lei ingewikkelde doorschakel- systemen. Met behulp van de computer kan hij direct informa tie opvragen over het bedrijf dat gebeld wordt en naar hem door- schakeld. Zodoende kan hij de klant goed te woord staan. Jan Kooman verontschuldigt zich voor het feit dat er buiten nog geen bord hangt met daarop de naam van zijn bedrijf. Het aan sluiten van alle telefoonlijnen en doorschakelsystemen is voor DeskSupport belangrijker dan een uithangbord. De serviceverle ning door middel van de telefoon staat immers centraal bij Jan Kooman. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 67 - 33 - 56 - 66- 6- 68 - 18 -60 36-72-26- 30- 13-61 -38-20 HORIZONTAAL: 1 zoogdier: 8 slaap; 9 zintuig; 10 bedrag; 12 vurig; 13 vernauwen; 15 trechtervormig net; 17 noot; 18 lengtemaat; 19 ondernemingsraad; 21 mak; 23 Oude Testament; 24 rustig; 26 volke- rengroep; 28 lichaamsdeel; 29 Arabisch gebergte; 30 taankleurig; 32 knaagdier; 34 voorzetsel; 36 Spaanse uitroep; 38 myth, figuur; 39 Aziatische palm; 40 grondsoort; 41 kleine ruimte; 43 door; 45 vr. munt; 46 groep deelnemers: 49 verzetje; 52 met het doel; 54 tooi; 55 nauw; 56 breedtegraad; 57 kwiek; 59 dit is; 61 klasse; 62 inhouds maat; 63 kwab; 65 kledingstuk; 68 vogel uit 1001 nacht; 69 aar digheid; 71 zoogdier; 72 vis; 73 sport. VERTIKAAL: 1 overdekte marktplaats; 2 voegwoord; 3 atoom; 4 soort snoep; 5 meisjesnaam; 6 overblijfsel; 7 verbindingsstuk; 8 eetgerei, 11 ruzie; 12 goede conditie; 13 bijbelse naam; 14 rekening; 16 snel, 17 beroep; 18 vulkaan; 20 stand; 22 gevaarlijk gebied; 24 zangnoot. 25 Europeaan; 26 wolkenmassa; 27 Chinese vermicelli; 29 soort huis; 31 vogel; 33 vlaktemaat; 35 Econ. Techn. Inst.; 37 wate ring; 42 hard; 44 dierenverblijf; 47 zoogdier; 48 gezang; 50 meis jesnaam; 51 jongstleden; 53 vorm; 56 gril; 58 klomp planten; 60 middag; 62 plant; 64 slang; 66 kleurloze vloeistof; 67 gesteente; 68 twijg; 70 laatstleden; 72 per duizend. Oplossing van puzzelkrant 2/10 HORIZONTAAL: 1 wekker; 7 koppel; 13 egaal; 14 tol; 16 halma; 17 terp; 18 baret; 20 loom; 21 la; 22 vijftien; 24 te; 26 fret; 28 laks, 31 v.e.; 33 ijl; 34 gek. 36 p.a.; 37 mi; 38 elan; 40 baron; 42 slot; 44 rit; 45dal; 46 nok; 47 are, 48 ster; 50 robijn; 52 spel; 53 te; 54 ijs; 56 pan; 57 we; 58 II.; 59 spek; 61 Linz; 63 ha; 64 cabaret; 67 w.g.; 69 romp; 71 fitis; 72 raaf; 74 amber; 76 geb.; 77 serge; 78 spatie; 79 sintel. VERTIKAAL: 1 wet; 2 egel; 3 karaf; 4 kap; 5 el; 6 mortier; 8 oh; 9 pal, 10 plots; 11 emoe; 12 lam; 14 taf; 15 lei; 18 bijt; 19 tel; 22 vel; 23 nap; 25 overste; 27 Rijn; 29 kas; 30 mitella; 32 elite; 34 ga lop, 35 konijn; 37 morel. 39 Ate; 40 bar; 41 non; 43 Lap; 49 rijp; 51 bagatel, 52 sen; 55 sec; 57 wit, 59samba. 60 kaf; 61 les; 62 zwart; 63 homp; 65 big; 66 rib; 68 gage; 69 ras; 70 pet; 72 ren; 73 fel; 75 R.I.; 77 si. Winwoord: WIJNKARAF De tweede puzzel, waarmee een prijs viel te verdienen in de vorm van een Avondje Theater, heeft als winnaar mevrouw M. Kruis- van Woerden uit Middelburg te zien gegeven. Zij kan samen met iemand anders op 11 oktober in de Stadsschouburg gaan genie ten van de voorstelling van Eva Maria Hagen. Elke week wordt onder de inzen ders van de juiste oplossing van de wekelijkse puzzel een tweetal vrijkaartjes verloot voor een thea tervoorstelling, die wordt gege ven onder auspiciën van Uit in Zeeland. Eens per maand wordt een zogenaamde hoofdprijs weg gegeven in de vorm van een Avondje Theater Compleet, waarbij in het Schouwburgres taurant genoten kan worden van een heerlijk meergangen diner, in de pauze met voorrang koffie wordt geserveerd en aan de bar een drankje en een hapje wordt aangeboden. Op de andere we ken worden twee vrijkaartjes be schikbaar gesteld. Onder de inzenders van bovenstaande puz zel zullen twee vrijkaartjes wor den verloot voor de voorstelling van het Figurentheater Henk Boerwinkel op donderdag 24 ok tober in het Vestzaktheater in Vlissingen. De oplossingen dienen voor woensdag 16 oktober in het bezit te zijn van De Faam/De Vlissin- ger. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Het echtpaar A. Adriaanse uit Middelburg gaat binnenkort voor een driedaagse trip naar Parijs; zij zijn namelijk de winnaars van de etalagewedstrijd, die werd ge houden tijdens de Middelburgse Muziekfeesten op 21 september jongstleden. De wedstrijd bestond uit het op zoeken van een woord aan de hand van letters, die bij 21 sponsor-bedrijven van de Mu ziekfeesten in de etalage waren geplaatst. De goede oplossing bestond uit het woord 'Zeeuws Muziekspektakel'. Vorige week vrijdag werd bij hoofdsponsor Reisburo Carlier aan de Gravenstraat de hoofd prijs feestelijk overhandigd door Peter Tollenaar van organisator Juliana Korpsen Middelburg en de heer P.J. de Winter van de af deling marketing/p.r. van Carlier. In totaal werden slechts zes goe de oplossingen ingeleverd. De overige prijzen werden gewonnen door de Middelburgse families De Priester, v.d. Hiele, Lamijn en Burger. De heer en mevrouw Adriaanse nemen de reis op symboli sche wijze in ontvangst. Links de heer P.J. de Winter van Carlier en rechts Peter Tollenaar van Juliana Korpsen Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17