Draken bestaan Ouderen Muskusratten Het bestuur van het waterschap vergunningen zeeuwse asfalt onderneming middelburg waterschap Walcheren Wedstrijd Branding II Telefonische hulp Toename rattenvangst. Geen gif strooien. Gebruik "platte klem" uit den boze. Schade Waar zitten ze Vangmiddelen uuaeterproat Noodstroomaggregaat Nieuwe opzet Waterschapsrubriek Allerlei Sport Cultuur Gezondheid Geloof Allerlei V directie milieu en waterstaat Woensdag 9 oktober 1991 FAAM - DE VLISSINGER ABDIJ Hildebrand Zilvertand is een boosaardige drakendoder. Krokopota- mus heet het babydraakje en Kwelegast is minstreel. Samen met Ot- tokar, een snoepende ridder, leven zij in de middeleeuwen. Hun avonturen worden meegemaakt door Lina, een meisje uit onze tijd. Lina was voor haar klas een spreekbeurt aan het houden over draken. Middenin haar verhaal ge beurt er iets wonderlijks: ze be landt zomaar in de middel eeuwen. Hoe dit allemaal afloopt kun je gaan zien bij de voorstellingen van het toneelstuk "Draken be staan". Het toneelstuk wordt in oktober op drie verschillende plaatsen gespeeld: donderdag de 17e in Goes (de Prins van Oranje), vrij dag de 18e in Middelburg (Stads schouwburg) en zaterdag de 19e in Zierikzee (Concertzaal). Alle voorstellingen beginnen 's middags om drie uur. Het duurt ongeveer 75 minuten en er is geen pauze. De voorstelling is vooral voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Een kaartje kost f 7,50. Als een volwassene wil gaan kijken mag die f 15,-betalen. Toegangskaarten kunnen ook besteld worden door te bellen naar 01180 - 25156. Draken op toneel is leuk. Het kan ook leuk zijn om je eigen draak te maken. Verzin en maak je eigen monster of gedrocht. Het maakt niet uit waarvan of hoe: hout, klei, papier maché, getekend of geschilderd, heel groot of piepklein. Vrijdag 11 oktober, tussen drie en vijf uur kun je je werkstuk inleve ren bij een van de theaters in Goes, Middelburg of Zierikzee. In dat theater wordt een ten toonstelling gemaakt van de ei gengemaakte draken. Na de toneelvoorstelling van "Draken bestaan" maakt een jury de prijs winnaars bekend. Wie in de prij zen valt krijgt vrijkaartjes voor andere kindervoorstellingen die in de loop van het jaar nog te zien zullen zijn. De toneelvoorstellingen en wed strijd van "Draken bestaan" zijn onderdeel van Branding II, een kunstprogramma voor kinderen in de maand oktober. Het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming, Uit in Zee land, Culturele Raad Vlissingen, Zuidlandtheater Terneuzen, Zeeuws Centrum voor Amateur toneel, Stichting Filmtheaters Middelburg, SJC West Zeeuwsch-Vlaanderen hebben met elkaar en met financiële steun van de provincie een bijzon der programma samengesteld. Het zwaartepunt van de pro grammering ligt in de herfstva kantie. Woensdag 16 oktober is er een toneel-workshop in Renesse, in Middelburg op vrijdag 18 okto ber. Onder leiding van Evelien Mulder, consulente drama, zetten kinderen hun eigen toneelstuk in elkaar, compleet met décors en kostuums. Het spel wordt aan het eind van de repetitie opgevoerd. In het Zuidlandtheater in Terneu zen is een jeugdtheaterdag, ook op woensdag 16 oktober. Vanaf 's morgens 11 uur tot 'sa- vonds 9 uur is er steeds iets te doen, toneel, poppenspel, dans en muziek. Cinekid is de naam van het kinder- en jeugdfilmfestival in Vlissingen (Alhambra), Middel burg (Schuttershof) en Goes (Grand Theater). Het festival wordt gehouden van 12 tot en met 19 oktober. Na de herfstvakantie zijn er in de rest van de maand nog verschil lende toneelvoorstellingen in Ter- neuzen, Oostburg en Sluiskil. Voor informatie over Branding II, met inbegrip van "Draken be staan" kan gebeld worden naar het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming, telefoon: 01180-34880. mm De zogeheten "platte klem" had als nadeel dat de ratten nog wel eens levend werden aangetrof fen of dat andere dieren in de klem zaten. Om die reden wordt deze klem nu niet meer gebruikt. Bestrijding in natuurgebieden gebeurt in nauw overleg met Fau nabeheer. Dit om het risico voor andere dieren zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt er ook geen gif gebruikt. Natuurlijke vijanden van de mus kusrat zijn de vos, de bunzing de hermelijn en enkele grote roofvo gels. Er zijn te weinig van deze die ren en te veel muskusratten om de zogeheten "natuurlijke bestrij ding" effectief te kunnen laten zijn. Inwoners van Zeeland kunnen een speciaal nummer bellen als zij een muskusrat zien. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen is het meldingsnummer 01155 -1366, voor de rest van Zeeland 01110 - 12660. m De tarieven voor het zogeheten flankerend beleid wijzigen met ingang van 1 januari 1992. De provincie gaat er van uit dat de nieuwe eigen bijdragen meer in overeenstemming zullen zijn met de kosten die een oudere thuis zou maken. Een tijdelijke opname gaat f 10,- per dag kosten (was f 6,-); de nachtopvang wordt f 3,- per nacht (was f 6,-); de nieuwe bij drage voor dagverzorging is f 9,- (was f 8,50). Voor informatie kan gebeld wor den naar mevr. P. Dieleman, tele foon 01180-31608. Op 30 september is op Walche ren het project aanvullend ver voer van start gegaan. Vier taxiondernemingen en drie stichtingen Welzijn voor Ouderen tekenen voor de organisatie. Door dit project wordt het mogelijk dat ouderen en gehandicapten die onvoldoende vervoersmogelijk heden hebben vanuit hun huis iedere gewenste bestemming op Walcheren kunnen bereiken. Ruim honderd mensen staan al in geschreven. Voor meer informatie kan gebeld worden naar de volgende num mers: Vlissingen, 01184 16957; Middelburg, 01180 - 27537; platteland Walcheren, 01188 3687. De stichting SOS Telefonische Hulpdienst zeeland en de Kinder en Jeugdtelefoon krijgt in 1992 ruim f 293.000,- subsidie. Dit bedrag is structureel, dat wil zeg gen dat de provincie ieder jaar zo'n bedrag op de begroting zet voor deze stichting. De stichting zelf had graag f 100.000,- meer gehad om de toename van de werkdruk op te kunnen vangen. Het dagelijks bestuur van de provincie vindt dat de stichting dan wel eerder de be groting voor 1992 in had moeten dienen. Dan was er meer tijd om de zaken nog eens rustig op een rijtje te zetten. Het college van gedeputeerde staten stelt dan ook voor in een la ter stadium verder te praten over de begroting van de stichting en de noodzaak van een hogere pro vinciale bijdrage dan het nu be schikbare bedrag. Wel krijgt de stichting het vol gend jaar, net als dit jaar, een dik ke 24-duizend gulden extra om tijdelijk de extra druk op de admi nistratie op te kunnen vangen. Voor de Kinder- en Jeugdtele foon komt het volgend jaar we derom f 52.000,- beschikbaar voor professionele coördinatie en administratieve ondersteu ning. Het college van gedeputeer de staten vindt dat deze vorm van hulpverlening niet in gevaar mag komen. De subsidie wordt inci denteel toegekend omdat nog niet duidelijk is hoe de rijksgelden voorjeugdhulpverlening uiteinde lijk verdeeld gaan worden over de verschillende provincies. Zodra dat duidelijk is kan ook de Kinder en Jeugdtelefoon een structurele financiering tegemoet zien. Over dit voorstel van gedepu teerde staten beslissen provin ciale staten in de vergadering van 15 november 1991. -dsfissffj-- I E WS 17.597 Muskusratten zijn er ge vangen in 1990. Een fors aantal, zij het een ietsje minder dan het topjaar 1988 toen 18.643 ratten werden gevangen. De fikse vangsten van de laatste jaren zijn een gevolg van het inzet ten van meer rattenvangers of wel, zoals te lezen valt in de evaluatie muskusrattenbestrij- ding '86-90, "door de vergroting van de bestrijdingscapaciteit tot elf manjaar". Drie opeenvolgen de zachte winters, waarin de ge middelde maandtemperatuur niet onder de nul graden kwam spelen ook een rol bij deze forse vangsten. Gedurende die perio des kon volop worden door ge vangen. Een nadeel van de zachte winters was dat de jonge mus kusratten meer overlevingskan sen hadden. Muskusratten worden gevangen omdat ze schade veroorzaken. Het beest graaft een hol en verzet daarvoor ongeveer een kubieke meter grond. Voor heel Zeeland betekent dat dat op die manier achttienduizend kubieke meter grond wordt verplaatst. Dat is te vergelijken met een optocht van meer dan duizend afgeladen vrachtwagens van de reinigings dienst. Door deze graafwerkzaamheden verzakken fietspaden, taluds van watergangen en kreken en wor den oevers beschadigd. Een aan tal soorten land- en tuinbouwge- wassen dient als voedsel voor de ze dieren. Een grote concentratie dieren kan de schade behoorlijk doen oplopen. De muskusrat komt niet in heel Zeeland in even grote getale voor. Dat neemt niet weg dat de bestrijdingsdienst wel actief blijft over de hele provincie. Dit om te voorkomen dat op een bepaalde plek zich opeens een explosieve groei voordoet. Het afgelopen jaar waren er geen vangsten op Noord Beveland en Sint Philipsland. Af en toe werd er een rat gevangen op Walcheren, op Schouwen-Duiveland en op het grootste deel van Zuid- Beveland. Op grote delen van Tholen, op enkele plekken van Zuid-Beveland en in het overgrote deel van Zeeuwsch-Vlaanderen waren de vangsten middelmatig. Dat betekent zo'n 10 tot 30 per vierkante kilometer. De grote vangsten, meer dan der tig per vierkante kilometer, wa ren in het midden van Tholen, op Zuid-Beveland bij Rilland en bij het Schelde/Rijn- en Spuikanaal en verder in het overgrote deel van west en midden Zeeuwsch- Vlaanderen en in het oostelijk deel van deze streek langs de Bel gische grens. De ratten worden, zoals het pro vinciaal bestrijdingsplan aan geeft, mechanisch gevangen door gebruik te maken van klem men, fuiken en vangkooien. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31679 Het Dagelijks Bestuur in vergadering bijeen. Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Het waterschap kent drie bestuursorganen, te weten de Algemene Vergadering, het da gelijks bestuur en de dijkgraaf. Deze bestuursorganen zijn enigs zins vergelijkbaar met die van de gemeente, resp. de gemeente raad, het college van Burgemees ter en Wethouders en de burgemeester. In deze en volgen de afleveringen van de water schapsrubriek geven wij u informatie over deze bestuurs organen. In het algemeen is het water schapsbestuur bevoegd tot rege ling en bestuur ter behartiging van de taken die het waterschap in het provinciaal reglement zijn opgedragen, te weten de zorg voor de waterkeringen, de zorg voor de waterkwantiteit en de waterkwaliteit. De bevoegdheid tot regeling en bestuur is ver deeld over de drie bestuur sorganen. De Algemene Vergadering is het hoogste (en grootste) bestuurs orgaan van het waterschap, waarin beslissingen worden ge nomen over de belangrijkste za ken voor het waterschap. Daar worden bijvoorbeeld besluiten genomen tot verbetering van wa terkeringen, bouw van gemalen en rioolwaterzuiveringsinstalla ties, aan- en verkoop van onroe rend goed en vaststellen van begrotingen en rekeningen. Het dagelijks bestuur bereidt alle zaken die in de Algemene Verga dering worden behandeld voor en heeft daarnaast andere bevoegd heden, al dan niet gedelegeerd door de Algemene Vergadering. Het betreft ondermeer het directe toezicht op alle werken en werk zaamheden van het waterschap, aan en verkopen en personeels beleid. Bij zijn werkzaamheden wordt het dagelijks bestuur gead viseerd vanuit de ambtelijke orga nisatie. De dijkgraaf is voorzitter van zo wel de Algemene Vergadering als het dagelijks bestuur en heeft daarnaast bevoegdheden onder andere op het gebied van verte genwoordiging van het water schap en het treffen van spoedeisende maatregelen. De Algemene Vergadering bestaat uit 36 leden, hoofdinge landen genoemd, 9 leden van het dagelijks bestuur, gezworenen genoemd, en de dijkgraaf. De hoofdingelanden en gezworenen komen voort uit de categorieën ongebouwde eigendommen, ge bouwde eigendommen en water kwaliteit. Er zijn 12 hoofdingelanden onge bouwd, 12 vertegenwoordigers van de gebouwde eigendommen en 12 hoofdingelanden vanuit de categorie waterkwaliteit (waar van 9 hoofdingelanden huishou delijke vervuilers en 3 hoofdingelanden industriële ver vuilers). De Algemene Vergadering komt gemiddeld viermaal per jaar bij een. Iedere belangstellende kan bij die vergaderingen aanwezig zijn. Op 27 september is door het wa terschap op officiële wijze een diesel noodstroom-aggregaat in gebruik genomen. Het motief voor aanschaf van dit apparaat is de enigszins kwetsbare energie voorziening van onze elektrische gemalen. In het bijzonder bij een stroomstoring van langere duur in combinatie met een grote be hoefte aan afwateringscapaciteit, bijvoorbeeld bij langdurige, hevi ge regenval of na een dijkbreuk, is het noodzakelijk dat deze noodvoorziening kan worden in gezet. De kosten van het appa raat bedragen ca. f 415.000,—. De aanschaf van het apparaat vond plaats in het kader van de Wet Bescherming Waterstaat kundige Werken In Oorlogstijd. Ingevolge deze wet draagt het rijk 75%, de provincie 12,5% en het waterschap 12,5% van de kosten. Met ingang van 30 oktober krijgt deze rubriek een ander jasje (en waarschijnlijk een andere plaats)!!! Op die datum start de Zeeuwse Waterschapsbond na melijk met een voorlichtingsru briek van alle Zeeuwse Waterschappen gezamenlijk. De ze rubriek is genaamd "Water- schappelijk". In die rubriek zal voorlichting worden gegeven over zaken die alle Zeeuwse wa terschappen gemeenschappelijk raken en voor u interessant kun nen zijn. Met de Zeeuwse Waterschaps bond is afgesproken dat de ru briek "Waterschappelijk" vooraf zal gaan aan onze rubriek "Wae- terproat", waarin wij informatie zullen blijven geven over het rei len en zeilen van het waterschap Walcheren. De eigen identiteit van de rubriek "Waeterproat" blijft dus in de nieuwe opzet be houden. Door de samenwerking met de Zeeuwse Waterschapsbond ver wachten wij u zo optimaal moge lijk op de hoogte te kunnen houden van provinciale water schapsaangelegenheden. Railvervoer - De Zeeuwse afde ling van de Nederlandse Vereni ging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwezen (NVBS) houdt vrijdag 11 oktober om 20 uur een bijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. Er wordt, o.a. met behulp van dia's, aandacht besteed aan de geschiedenis van het spoor wegverkeer in het grensgebied van de vroegere beide Duitslanden. Hobbymarkt - Het Activiteiten Centrum Middelburg houdt don derdag 17 oktober een hobby- markt in het Ontmoetingscen trum Dauwendaele van 13.30 tot 15.30 uur; deelnemers van het ACM tonen er hun hobby. Dins dag 15 oktober wordt een bezoek gebracht aan het Kadaster in Middelburg; het vertrek is om 13.45 uur vanaf het centrum. lezingen Milieuvervuiling - De Vrije Uni versiteit houdt maandag 11 okto ber om 20 uur een lezing in de Zeeuwse Bibliotheek over het on derwerp 'Oorzaken en gevolgen van milieuvervuiling'. Inleider is prof.dr. U. A. Th. Brinkman. Dart - In de Happy Buccaneer in Vlissingen wordt donderdag 10 oktober een open 301 dart- toernooi gehouden. De wedstrij- den beginnen om 20 uur. Zaalvoetbal - Buurthuis De Pa raplu in Vlissingen houdt zater dag 12 oktober een zaalvoetbaltoernooi voor jonge ren als bijdrage tot meer contact en begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het toernooi vindt plaats in sporthal De Belt in Oost-Souburg vanaf 13 uur. Wandelen - De afdeling wan delsport van v.s.v. Marathon houdt zaterdag 12 oktober haar jaarlijkse herfst-wandeltocht. De start is vanaf 11 uur vanuit het clubhuis aan de Bosweg in Vlis singen. Culturele Raad - Het Algemeen Bestuur van de Culturele Raad Vlissingen houdt donderdag 10 oktober om 20 uur een vergade ring in Welzijnscentrum Bachten Komme aan de Badhuisstraat 104 in Vlissingen. Reumapatiënten - Vrijdag 11 oktober houdt de Reumapatiën ten Vereniging Midden-Zeeland om 20 uur een bijeenkomst in gebouw De Stenge in Heinkens- zand. Oogarts Liem uit Goes geeft voorlichting over de relatie tussen reuma en oogproblemen. Koffiebar - Vrijdag 11 oktober treedt in de Youth for Christ kof fiebar aan de Herengracht 52 in Middelburg om 20.30 uur de zanger The van Theylingen op. Vrouwenavond - De vrouwen werkgroep COCOV van het COC Midden-Zeeland houdt vrijdag 11 oktober in het pand aan de Ei- genhaardstraat 2 in Middelburg een vrouwenavond met disco. De aanvang is 21 uur. House-party - Het COC Midden-Zeeland houdt zaterdag 12 oktober om 21 uur in haar pand aan de Eigenhaardstraat 2 in Middelburg 'The Real House party met echte house-muziek. Vervolg: pagina Korte Informatie 4" m l'fê-mP De Algemene Vergadering besluit over de bouw van rioolwater zuiveringsinstallaties. 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Waterschap aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag BV Zeeuwse Asfalt Onderneming te Middelburg heeft op 22 maart 1991 bij hen een aan vraag ingediend om nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet geluidhinder voor de installatie voor de productie van asfalt. De in richting is gelegen op een perceel aan de Kleverskerkseweg 81 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M. nr. 84. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunningen te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder en geluidhinder buiten de inrichting. De aanvraag, de vergunningen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 10 oktober 1991 tot en met 11 november 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg, op werkdagen van 8-12 en van 13-1? uur en ie dere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-75000, tst. 410); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 10 oktober 1991 tot en met 11 november 1991 kan tegen voornoemde vergunningen beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van state, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c. van bovenge noemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De vergunningen worden op 12 november 1991 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4, 1e lid van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 9 oktober 1991 groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-31700

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13