ffiMEEKS iüüi U WORDT 65 JAAR (3) Waarop te Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Gevonden Politiek Er op uit Buurt/wiik Beurs Door drs. Thomas Klabbers Cursus PSYCHOCONSULT ALLEMAAL ANGST (2) Woensdag 9 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 Sjoelen - Zaterdag 28 septem ber werd in buurthuis Schelde- buurt in Vlissingen een regionale sjoelwedstrijd gehouden in tien klassen. Zes klassen kenden een Walcherse winnaar: Heren B: H. Stijns, Souburg; Heren D: H. Toerse, Souburg; Dames B: C. Stijns, Souburg; Dames C: T. Ko- le, Souburg; Dames D: M. de Kam, Vlissingen; Dames E: S. Toerse, Souburg. House-party - In jongerencen trum De Piek in Vlissingen wordt zaterdag 12 oktober vanaf 21.30 uur een house-party gehouden onder de naam Dance Generati on Vol. 6. De DJ's zijn Joshua en Tyrone. Session - In de Happy Bucca neer in Vlissingen wordt vrijdag 11 oktober vanaf 22 uur een ses sion gehouden met de huisband Happy Smiles Session Band. Rap-house-café - Het jongeren centrum De Piek in Vlissingen houdt donderdag 10 oktober om 20 uur een rap-house-café. Vrij dag 11 oktober is er om 14 en om 20 uur een jamsessie. Kapasi - Zaterdag 12 oktober houdt de Vriendenkring Kapasi een ontmoetingsavond voor al leenstaanden tot 45 jaar in wijk centrum De Spinne in Goes vanaf 21.30 uur. Inlichtingen 01102-42709 of 01109-259. woensdag 9 oktober van 13.30 tot 15 uur de halfjaarlijkse kle- dingbeurs in de Van Randwijck- school in Nieuw en St. Joosland. Winterkleding kan dinsdag 8 ok tober van 15.30 tot 16.45 uur worden ingeleverd. Speelgoed en kleding - De peuterspeelzaal De Hummelhonk aan de Singel 2B houdt zaterdag 12 10 tot 11.30 winterkleding- en beurs. 01188-2417/3290. Discussie - Het CDA-Zeeland houdt donderdag 10 oktober om 19.15 uur een partij-politieke dis cussie over het onderwerp 'Poli tiek dicht bij de mensen' in de Prins van Oranje in Goes. Milieu/natuurbeheer - De SGP- jongerengroep Walcheren houdt donderdag 17 oktober om 19.30 uur een bijeenkomst waar het mi lieu en natuurbeheer centraal zul len staan. Burgemeester T.A. Vogel uit Sint Philipsland is als deskundige uitgenodigd. De Witte Wijk - De werkgroep Lekstraat van het huurderscomité De Witte Wijk in Oost-Souburg houdt woensdag 9 oktober om 19.30 uur een openbare vergade ring in Bachten Poorte in Oost- Souburg. Kinderfilms - Woensdag 1 okto ber worden door skw De Hay- man in Middelburg twee voorstellingen gegeven van be kende tekenfilms voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Van 10 tot 11.30 gebeurt dat in het Ontmoe tingscentrum Dauwendaele (in het winkelcentrum) en van 14 tot 15.30 uur in het Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat. Paauwenburg - Het wijkcomité Paauwenburg in Vlissingen houdt donderdag 10 oktober om 19.30 uur een vergadering in buurthuis De Paraplu aan de Alexander Go- gelweg 59. Binnenstad Vlissingen - Het wijkcomité Binnenstad in Vlissin gen houdt woensdag 9 oktober om 19.30 uur een openbare ver gadering in het Vestzaktheater aan het Bellamypark 5 in Vlis singen. Het Trefpunt - Zaterdag 12 ok tober start S.K.W. Het Trefpunt aan de Nassaulaan 2 in Middel burg haar activiteiten met een Open Dag vanaf 14 uur voor alle wijkbewoners, 's Avonds wordt er voor de jeugd van 12 tot 17 jaar een superdisco gehouden. In de herfstvakantie is er op woens dag 16 oktober van 14 tot 15 uur een video-middag voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Vanaf 22 okto ber gaan de wekelijkse activitei ten weer van start. Kledingbeurs - De afdeling Nieuwland van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs houdt Puzzelrit - De Motor- en Auto Club De Zeeuwen houdt zaterdag 12 oktober een puzzelrit voor be ginners en gevorderden. De start en inschrijving is van 13.30 tot 14 uur bij de Kanovijver aan de Burg. Van Woelderenlaan in Vlis singen. Expositie - Jan Haas exposeert t/m 2 november aquarellen en plastieken in het pand Kui perspoort 22 in Middelburg; de expositie is te bezichtigen op dinsdag t/m zaterdag van 13 tot 17 uur. Nieuwe Muziek - In het kader van een nieuw initiatief van de Stichting Nieuwe Muziek Zee land waarbij aan Zeeuwse en sembles en solisten de gelegenheid wordt geboden tot het geven van een concert in het Centrum Nieuwe Muziek, de Klo veniersdoelen in Middelburg, treedt zaterdag 16 november om 20.30 uur de groep Adrian Angel and Friends op. Keramiek - Tot 26 oktober expo seert Cock Hazelager uit Hein- kenszand met keramiek in het weefatelier en exopositieruimte Multi Colour aan de Torenweg 4a in Middelburg. In dezelfde ruimte is tegelijkertijd een tentoonstel ling te bezichtigen van schilderij en in waterverf en Japanse inkt van Udbodhi. Caecilia - De Vlissingse Muziek vereniging Caecilia houdt haar jaarlijkse uitvoering op zaterdag 12 oktober om 19.30 uur in het Scheldekwartier aan de Van Dis- hoeckstraat te Vlissingen. Mede werking wordt verleend door het jeugdorkest Caecilia/Voorwaarts olv Ad Elshout en de Brassband Caecilia olv Piet Meliefste. Na af loop is er bingo-dansant. Parkietenshow - De parkieten speciaal club regio Midden- Zeeland houdt vrijdag 11 oktober van 19.30 tot 22 uur en zaterdag 12 oktober van 13 tot 20 uur een regionale tentoonstelling in het buurthuis Amicitia aan de Wil lemsstraat 2 in Kloetinge. In de wedstrijdklasse zijn 400 parkie ten ingeschreven. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Met het bereiken van de 65-jarige leeftijd verandert er het een en ander. Dingen waar U voortaan gebruik van kunt maken of waar U juist niet meer voor in aanmerking komt. De afgelopen weken ging het over pensioenen, belastingen en huursubsidie. Ook deze week gaat het nog over re gelingen die vanaf een bepaalde leeftijd van belang zijn. Zo bieden de Nederlandse Spoor wegen de "Seniorenkaart" aan. Een kortingskaart voor 60-plussers. Verder is er de "Pas 65". Die kunt U bij de afdeling Bevolking van de Gemeente ko pen. U krijgt er korting mee op de kosten van openbaar vervoer, van allerlei cursussen, biblio theek, musea en bij de Grenswis selkantoren. Helaas zitten er niet alleen voor delige kanten aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Zo kunt U geen nieuwe aanspraken meer maken op AAW-voorzieningen (bij ziekte of handicap) via het GAK of de bedrijfsvereniging. Als uw inkomen op of vlak boven het minimum-niveau ligt kunt U voor dit soort kosten nog wel terecht bij de Sociale Dienst. Hier geldt wel een drempelbedrag (eigen bijdrage) van f 177,— per jaar. NOGMAALS UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:: Bent U op of na 1 januari 1990 65 jaar geworden en ontvangt U huur subsidie? Misschien heeft U recht op meer. Uw subsidie is na melijk berekend op grond van een inkomen mèt overheve lingstoeslag" terwijl U die niet meer ontvangt. Hiertegen is een beroep op de hardheidsclausule mogelijk. Heeft U hierover vragen? Tijdens spreekuurtijden kunt U altijd langskomen. Telefonisch zijn we onder bovenstaande nummers te bereiken. Tot ziens. in Domburg oktober van uur een speelgoed- Inlichtingen Historische tuinen - In de Kapel van St. Maarten in Hoogeland wordt zondag 13 oktober een le zing gehouden door D.R. Bou- huys over historische tuinen onder het thema 'Van paradijs tot stadstuin. De lezing begint om 14.30 uur. Fotografie - Kunstzinnige Vor ming Vlissingen geeft op maan dag en dinsdag een cursus Fotografie Vormgeving en Foto grafie Dokatechnieken van 19.30 tot 21.30 uur in het KVV-gebouw aan de Braamstraat 3a in Oost- Souburg. De cursussen beginnen in de week van 21 oktober. In- lichtingen 01184-14928. Bouwen - De ZVU houdt ism de Stichting Bouwwink'el Zeeland de cursus Voorbereiding van bou wen en verbouwen. De cursus begint woensdag 16 oktober, omvat 4 avonden en is bedoeld voor mensen, die hun huis willen verbouwen/bouwen. Inlichtingen 01180-34800. Oranjezon - De Stichting Educa tief Toerisme Zeeland Oranjezon geeft het komende seizoen een aantal cursussen: Exotische lek kernijen, Surinaamse keuken, cu linair mosselfestijn, (kinder) kleding maken, gebruik van de magnetron, Frans, Duits, Engels en Spaans. Inlichtingen 01188-1507. Middelburg - In de periode van 1 t/m 27 september zijn bij de gemeentepolitie Middelburg de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: bromfietsverz. plaatjes, portemonnee's, bruin suède damesschoen, gouden hangertje, gouden camee ring, zilveren armband, goudkl. bro che, zilveren kettinkje 'Raoul', di verse sleutels, plastic zak met badlaken/blouse/etc., regenjas, wollen damesjas en -sjaal, bril, papermate pen, toilettas met in houd, regenpak, brandblusser, kabelkrulslot, kabelhaspel, page alarm, diverse horloges, knuffel tje, rugzak met inhoud, da mestas. Aan levende have werd aangegeven een wit konijn, een lapjeskat, een Mechelse herder en een grijs gestreepte poes. Serooskerke - Bij de post Se- rooskerke van de rijkspolitie groep Walcheren/Noord-Beveland zijn in de periode van 5 t/m 22 september de volgende gevon den voorwerpen uit de gemeen ten Domburg, Veere en Arnemuiden aangegeven: Da mesfiets, portemonnee, diverse (huis-)sleutels aan ring en in etui, tasje met broodtrommel en bril, paardrijzwepen, bankpas, auto band, bril, vouwfietsje, wit tam konijntje, betaalpas en euroche ques Amrobank, goudkleurige bril, horloge, bruin/wit bastaard- hondje en een herenbril. Zoutelande - Bij de post Zoute- lande van de rijkspolitie groep Walcheren/Noord-Beveland zijn in de periode van 5 t/m 22 septem ber de volgende gevonden voor werpen uit de gemeenten Valkenisse, Westkapelle en Ma- riekerke aangegeven: luchtbed, portemonnees, eurocheques, ka- belslot met sleutel, semafoon, pijp, zonnebril en pen, vouwfiets, zwarte poes, trouwring en een fototoestel. ZIE VERDER PAG. ABDIJNIEUWS Zoals we vorige week schre ven, is angst een reaktie op de waarneming van een dreiging. Bij sociale angst bestaat deze dreiging uit het negatieve oor deel van andere mensen. Als u last heeft van sociale angst, vreest u vooral de afwijzing door anderen. Sociale angst is waarschijnlijk de meest voor komende angst bij mensen. Naar schatting heeft één op de tien mensen er ernstige last van. Ze kan tot verschillende problemen leiden. Drs. Henk C.M. Hermans Allereerst leidt ze vaak tot ver mijding van sociaal contact, en daarmee tot vereenzaming. Deze vereenzaming heeft dan een zelfbeschermende funktie. De eenzaamheid is de beste garantie om afwijzing te voor komen. Immers als je geen contacten met anderen hebt, kunnen deze ook geen bron van afwijzing zijn. Sociale angst kan ook leiden tot subas- sertiviteit in de omgang met anderen. Subassertieve men sen doen niet wat ze zelf wil len, maar doen vooral wat (ze denken dat) anderen van hen verwachten. Daardoor hebben ze het gevoel geleefd te wor den. Ze plegen een soort ruil handel: ik maak het jou naar de zin, als jij op jouw beurt mij niet afwijst. Sociale angst kan ook leiden tot een sterke afhanke lijkheid. Veel sociaal angstige mensen zoeken een ander "sterker" iemand op. Ze zoe ken in hem of haar een stuk bescherming tegen afwijzing door anderen. Is deze sterke persoon afwezig, dan voelen ze zich tot niets in staat. Sociale angst is bovendien een Sociale angst belangrijke bron van depressie ve klachten. Dit hangt voor een belangrijk gedeelte samen met de negatieve gedachtencirkel die sociaal angstige mensen erop nahouden: Ze zijn steeds beducht op mogelijke afwijzing door anderen. Elke negatieve reaktie leggen ze vervolgens uit als afwijzing, en bouwen op die wijze forse minderwaardig- heidssgevoelens op. Deze lei den op hun beurt tot depressieve stemmingen, en versterken de gerichtheid op afwijzing. Wat is de oorsprong van socia le angst? Waarschijnlijk hangt ze voor een gedeelte samen met onze sociale aard. Mensen zijn in hun bestaan afhankelijk van andere mensen. Dat is ze ker het geval gedurende onze kindertijd. Immers dank zij an deren (vooral de ouders) kun nen we overleven, en omgekeerd kan afwijzing onze dood betekenen. Ofschoon tij dens onze volwassenheid deze afhankelijkheid vermindert, kunnen we afwijzing als drei ging blijven zien. We blijven vasthouden aan onze kinderlij ke instelling. Daarnaast speelt de opvoeding een grote rol. In veel gevallen versterkt deze de vrees voor afwijzing. Als kind lerpn we, dat we moeten streven'naar acceptatie door anderen en dat afwijzing slecht is. Bovendien wordt zo'n afwijzing vaak als straf gebruikt. Veel ouders heb ben immers de gewoonte, om hun kind te straffen door liefde achterwege te laten. Op deze wijze heeft de opvoeding een versterkend effect op het ont staan van sociale angst. Waar schijnlijk vindt sociale angst dus zijn oorsprong in onze bio- sociale ontwikkeling. Maar .mensen die er ernstig last van hebben, intensiveren haar nog eens door acceptatie door an deren voorwaarde te maken voor zelfacceptatie. Ze zijn vaak (onbewust) overtuigd van de volgende twee irrationele idééën (1). Ik kan niet tegen af wijzing, en moet deze absoluut voorkomen, en (2) Als andere mensen mij afwijzen is dat het bewijs van mijn eigen waarde loosheid. Deze negatieve le vensfilosofie belemmert hen, om zich in de omgang met an deren op hun gemak te voelen. Ze leggen immers hun emotio nele lot volledig in handen van anderen. Hoe kunt u uw sociale angst verminderen, zonder haar met wortel en al uit te roeien? U kunt haar daarvoor op twee ni- veau's aanpakken, nl. in woord en daad. Allereerst kunt u de ir rationele ideeën ter discussie stellen, die uw sociale angst in stand houden. Bij deze discus sie kunt u onder andere ge bruik maken van de volgende inzichten: het is onmogelijk te eisen, dat iedereen u aardig vindt. er zullen altijd menzen zijn, die dat niet doen. zelfs al zou het mogelijk zijn, dan zou u zich zorgen moeten maken over de mate waarin u geaccepteerd wordt en of men u zal blijven accepteren. u zou zelf altijd een uiterst beminnelijk persoon moeten zijn, en wie krijgt dat voor elkaar? gesteld dat het theoretisch mogelijk zou zijn om door een ieder aardig gevonden te wor den, dat kost dat zoveel ener gie dat u niet meer aan andere zaken toekomt. als u zo dwangmatig de sym pathie van anderen zoekt, zult u deze mensen zodanig lastig vallen, dat u het tegendeel bereikt. in plaats van uw problemen op te lossen door zonodig lief de en waardering te zoeken, kunt u beter streven naar een creatieve, produktieve leefwijze. Bovendien zult u uw sociale angst ook in daden moeten bestrijden. Oefen u erin om meer dingen te doen, waarin u zelf plezier heeft, zelfs wanneer dat in druist tegen de behoefte van anderen. Vraag u niet steeds af "Wat willen anderen?" maar "Wat wil ik?". Volg een assertiviteitstrai- ning om te oefenen in het op komen voor uw eigen rechten. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. onbekend. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. J. v.d. Ketterij. Gereformeerde Kerk. Zo. onbekend. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. Zwan, knd. SoW-dietist. Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Elke 2e en 4e za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente tEg/ise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. L. Tonneau. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: ds. O. de Bruyne. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. Oostende. 10.30 uur: ds. H. van OOSTKAPELLE 10 uur: ds. van der Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 17 uur: ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.P. Nauta. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e za. 19.15 uur. RITTHEM Hervormde Oostende. Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H. van Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9,30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Bouwer. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. de Bruyn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. Köther- Middelhoek. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. SEROOSKERKE GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. on bekend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: dhr. H.A. ten Klooster. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. J.H. Meijer, 19 uur: ds. J.H. Meijer, SoW-dienst in Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. on bekend. Do. 10 t/m wo. 16 oktober. ST.LAURENS GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 14.30 uur: ds. H.W.J. Faassen. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. Faassen. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: dhr. H. Tenklooster. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. M. Lorier, 17 uur: dhr. A. van Westen. Huisartsen OOST-SOUBURG HOOGELANDE Christengemeenschap, Zo. geen dienst. Kapel van St. Maarten: KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. Q. v.d. Vrie. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. P. Boekesteijn, SoW-dienst, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. P. Boekesteijn, SoW-dienst in Geref.kerk. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: kand. G.M. Bijkerk. Doopsgezinde Gemeente. Doopsge zinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. P.J. Rebel, Hofpleinkerk, Hof plein, Za 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 16.30 uur: ds. M. de Boer. Hoeksteen Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 17 uur: ds. C. Brake- ma. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 uur: ds. A.J.T. van der Seheer, 16.30 uur: dienst. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: ds. J.E.L. Brummelkamp, Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 10 uur: prof. dr. C.J.G. Vonck, Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10 uur: ds. 0. Elseman. Engelse kerk, Simpel- huisstraat, Zo. 19 uur: ds. L.J.G. IJkel, Thomas'ka- pel, Zo. 9.30 uur: ds. M. Allewijn, Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer, Wijkge- meente Geref.Bond, Zo. (Nieuwe Kerk) 11 en 17 uur: ds. W.J. Jorissen. Swerfrust, 10 uur: ds. G.J. v.d. Linde. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: geen dienst. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. onbekend. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: dhr. Kleij. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. J. Goudswaard. Vereniging van Vrijzinnig Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Sytsma, knd. groep 1-3 en 4-8, Oranjepleinkerk, Zo. 19 uur: zangdienst, De Ark, Kinderkerk 4-12 jaar, Bejaardentehuis "De Zoute Viever",Donge- traat 1, Zo. 19 uur: ds. C. Simons. Streekzieken huis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: kand. C. Simons. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur: ds. M. Drayer, 16.30 uur: ds. H. Korving. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. gespreksdienst. Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer, Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. H. Makkinga, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: dhr. H.J. Schoenmaker. Open Hof, Alexander Gogel 57, Zo. 9.30 uur: ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: dhr. J. v.d. Putte, Streekziekenhuis Wal cheren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Ter Ree- de, Zo. 19 uur: ds. C.G. Vreugdenhil, Ophir, Badhuisstraat 186, Zo. 10 uur: ds. J.B. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: geen dienst, 10.30 uur: bijbelstudie. Gerefor meerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 17 uur: Envoy v.d. Riet. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Em- mastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwek- kingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walche ren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: A. van Heus- den, Bellinkplein 3, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: F.J.J. Buitendijk, Noordweg 353, te!.. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: F. v.d. Berg, Giessenburg 12, tel. 65253. Zondag tot 24.00 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: J.F.M. Bergen,Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Zondag: R.G.G. Groot,Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, teI. 01188-1276. Aag- tekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Me- liskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, teI. 01188-1271. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, teI. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag: L. Slingenberg, Roozenburglaan 14, Middelburg, teI. 01180-28420. zondag: D.P La- verman, Meanderlaan 218, Middelburg, tel. 01180-35787. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, te! 35565. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, Souburg, teI. 01184-70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Klompe. tel. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: M. de Jonge, te! 01180-16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: Mw. C.J. Brink, tel 01180-11011. zon der afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00- 18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: Roskam, Velders- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184 14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11