BESTE KLEURENFOTO'S Stichting De Zeeuwse Inspan krijgt 13.000 gulden van Lions Club Vlissingen éé/?A j^Ata \e//& Pearle 3250 Wereld Vredes Vliegerdag in Zeeland Binnenstad Middelburg toneel voor brandweerwedstrijden MUILWIJK Nieuw-Middelburg staat voor oprichting van wijkvereniging UW AUTO HEEFT 00K WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON DERE BEURT. Rwfee b rille/z 1 Een streep doorde rekening SCHARREL- Wie binnenkort naar Groeneveld gaat, komt misschien ogen te kort. 5Q C Avondje Theater Compleet gewonnen door P. Rotte Zeeuws Biologisch Museum houdt jeugdmuseumdagen XAwYCY GoldCard GRATIS..zie pagina 3 J Archiefkist Veere geeft geheimen prijs f 149,- VLISSINGEN DE PZC WEEKBLADEN Zwart zaad Open Dag Ooster- scheldekering Zie aankondiging op pagina 2 EEN KLASSE APART! maat 74 182 SCHARRELSLAGER ESSO L. GROENEVELD Gun uw ogen Groeneveld. Voordeel: f 40,- Kook-/soeppan: 7 liter (normaal: f 189,-) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 41 9 OKTOBER 1991 Uit de opbrengst van het dit voorjaar gehouden Lentefeest van de Lions Club Vlissingen werd zaterdag in de Grote Kerk van Veere een bedrag van 13.000 gulden overhandigd aan de Stichting De Zeeuwse Inspan. In een eerder stadium ontving de organsatie van het Tsjernobil- project van Tineke de Nooy al een bedrag van 15.000 gulden uit dezelfde pot. De cheque werd overhandigd door de president van de Lions Club, de heer A. van Donge, aan de secretaris van de stichting, de heer S.J. Lous. In zijn aanbie dingstoespraak noemde Van Donge het een goede zaak dat een dergelijk groot bedrag in 't Zeeuwse blijft. „Elk jaar willen we een bijdrage leveren aan za ken die in Zeeland steun verdie nen. Acht jaar geleden werd de gehele opbrengst van het eerste Op initiatief van de Zeeuwse Vlieger Vrienden, het RK Jonge renpastoraat en het RK Maat schappelijk Activeringswerk wordt zondag 13 oktober in Zee land voor het zesde achtereen volgende jaar meegedaan aan de Wereld Vredes Vliegerdag. Het evenement vindt plaats op de Veerse Gatdam bij Vrouwenpol der en gaat om 13 uur van start. Elk jaar wordt op de tweede zon dag in oktober in een groot aantal landen over de hele wereld deze vredesvliegerdag gehouden on der het motto 'One Sky, One World'. De deelnemers willen met hun evenement de nadruk leggen op het feit dat er maar één we reld is waar we met z'n allen op leven. De wereldvrede en daar mee samenhangend een recht vaardige verdeling van welvaart, welzijn en schone lucht/schone grond/schoon water vinden zij van wezenlijk belang. Voorafgaand aan het vlieger festijn wordt om 11 uur in de boerderij 'Groot Middenhof' aan de Middenweg 1 in Kamperland een oecumenische vredesviering gehouden. Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. nd Speciaal voor de overhandiging poseerden de heren S.J. Lous, secretaris van De Zeeuwse Inspan, en Lions Club-president A. van Donge met de symbolische cheque bij één van de wagens in de Grote Kerk van Veere. Lentefeest, 6.500 gulden, ge schonken aan het restauratie fonds ten behoeve van het ramschip De Schorpioen. En vo rig jaar konden we het dierenasiel in Vlissingen verblijden met een gift die werd besteed aan de in richting van de 'Lions Cattery'." Van Donge sprak de hoop uit dat de gift aan De Zeeuwse Inspan te zijnertijd zichtbaar zal worden ge maakt in het te realiseren rijtui genmuseum. Secretaris Lous toonde zich bij zonder verheugd met de donatie van de Lions Club Vlissingen: „Eerlijk gezegd zaten we een beetje op zwart zaad dus dit be drag is een meer dan welkom ge schenk." De reden voor het feit dat de stichting wat krap bij kas zit moet volgens Lous worden gezocht in het feit dat er door be zuinigingen steeds minder finan ciële steun van de overheid wordt gekregen, terwijl „het toch een goede zaak is dat voor de komen de generaties een stukje Zeeuw se cultuur bewaard blijft". De stichting beijvert zich voor de restauratie van oude Zeeuwse wagens zodat die hun museum- waarde behouden en tevens rij klaar blijven. De schenking van de Lions Club zal worden ge bruikt voor de realisatie van de plannen rond een rijtuigenmu seum met een eigen restauratie ruimte. De Grote Kerk van Veere werd als lokatie voor de overhandiging uit gekozen omdat daar een aantal wagens van De Zeeuwse Inspan permanent tentoongesteld staan. De gift aan het Tsernobil-project werd al eerder gedaan en is ge bruikt om een aantal Russische kinderen uit dat gebied een veer tiendaagse vakantie aan te bie den in het Zeeuwse. Zaterdag 12 oktober houdt Rijks waterstaat van 10 tot 17 uur een open dag op de vijfjarige Ooster- scheldekering. Op deze dag is er gelegenheid gratis een bezoek te brengen aan de stormvloedkering, de bedie ningsruimte, de dieselhal en di verse werkschepen in de buitenhaven Neeltje Jans. Tijdens deze dag wordt voornamelijk het vijf jaar keren van de stormen en het onderhoud aan de kering be licht. Het centrale ontvangstpunt is de overdekte binnenplaats van het ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans. FOTO ANDA VAN RIET De binnenstad van Middelburg was afgelopen zaterdag van 8.30 tot 17 uur het toneel voor de Nationale Brandweerwedstrijden ter gelegenheid van het feit dat de Middelburgse brandweer zestig jaar bestaat. Zes korpsen uit de hoofdklasse streden de gehele dag om de hoogste eer. Uiteindelijk werd het brandweerkorps uit Gemert winnaar. Op de foto wordt een man gered die na een ongeval zijn hand heeft verloren en met zijn been bekneld ligt onder een container. v^ocL^— Sint Jacobspassage 10 Vlissingen - 01184-11352 FOTO ANDA VAN RIET In de sfeervolle omgeving van het restaurant van de Stads schouwburg werd vorige week vrijdag voor de eerste keer de prijs verzilverd van de puzzelwedstrijd die wekelijks door de PZC Weekbladen De Faam/De Vlissinger in samenwerking met Uit in Zeeland in genoemde bladen wordt gehouden. Op de foto schenkt hoofd management van de Stadsschouwburg Rob Zuidam de wijn in voor winnaar P Rotte uit Middelburg, die sa men met zijn moeder kon genieten van een meergangen-diner en een avondje schouwburg. zo gezond zo puur ZO natuur f de Deze week: MAGERE PAARDELAPPEN kilo f 9,95 Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN In de herfstvakantie houdt het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle een tweetal jeugd museumdagen. Op dinsdag 15 en donderdag 17 oktober staat er in het kader van de gelijknamige tentoonstelling van alles te ge beuren onder het thema 'Een Zee van Schelpen'. De activiteiten vinden op beide dagen plaats van 10 tot 15 uur. Educatief medewerkster Martha Wedts de Swart: „Alle activitei ten hebben te maken met de zee, het strand, de duinen en schel pen. De kinderen gaan onder an dere strandjutten, een strandvondstenkunstwerk ma ken, een speurspel door de ten toonstelling oplossen, een film bekijken en nog veel meer. Verder staat er een tropische verrassing op het programma". Per dag kunnen maximaal 150 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar aan het evenement deel nemen. De aanmelding kan ge beuren per telefoon (01188-2620) of aan de balie van het museum aan de Duinvlietweg 6 in Oostkapelle. Er wordt wel aangeraden om de kinderen tijdig op te geven in verband met het maximum aantal deelnemers. H AIRST YLING VJxJlSJ wOT KA De werkgroep Nieuw- Middelburg, die destijds in het leven is geroepen met betrek king tot een inventarisatie van wensen en verlangens ten aanzien van de woonomge ving bij bewoners in deze Middelburgse wijk, gaat waarschijnlijk de basis vor men van een wijkvereniging. Donderdag 10 oktober wordt om 20 uur in het Trefpunt aan de Nassaulaan een bijeen komst gehouden waarbij de oprichting van een wijkvereni ging centraal staat. De werkgroep heeft van de zijde van de gemeente de toe zegging gekregen dat er een startsubsidie zal worden ge geven voor de oprichting van een wijkvereniging in Nieuw- Middelburg. De werkgroep heeft daarna voorbereidingen getroffen om tot oprichting over te kunnen gaan. Er is overigens niet alleen een inventarisatie gepleegd onder de volwassen wijkbewoners; ook op de Casembrootschool en op de Arneburchschool zijn kinderen gevraagd naar hun wensen ten aanzien van aan te brengen speelvoorzie- ningen. Het eindresultaat is in de vorm van een rapport op 15 mei aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg. Hoog op het verlanglijstje staat de aanleg van een speel tuin in het Van Epenpark. Tijdens de bijeenkomst op 10 oktober wordt op feestelijke wijze een tentoonstelling ge opend over de wijk. En naast de officiële oprichting van de vereniging staat een uiteen zetting over het doel en de mogelijkheden van de wijk vereniging op het programma; tevens wordt de stand van za ken aangegeven over de vor deringen rond het overleg met de gemeente inzake de speel- voorzieningen. Tijdens de open archiefda- gen, van 12 tot 17 uur op 12 oktober, zal in het ge meentearchief van Veere een sinds mensenheugenis gesloten archiefkist worden ontsloten. Het verhaal gaat dat deze kist het geheime archief van de stad Veere bevat. De 'kluis' heeft drie sloten en de sleutels daarvan werden in bewaring gegeven bij drie afzonderlijke personen, waarschijnlijk de burge meester en twee schepe nen. Als de speciaal gemaakte sleutels passen zal de kist om 12 uur ge opend worden. Gedurende de gehele mid dag is het publiek welkom in het gemeentearchief waar doorlopend een ten toonstelling is te bezoeken en vanaf 13.30 uur een aantal videobanden met ar chiefbeelden uit het filmar chief van de rijksvoorlichtingsdienst te zien zijn. In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken IEDERE WOENSDAG 10% KORTING OP ALLE WASPROGRAMMA'S. ALTIJD 10% VOORDEEL MET EEN WASABONNEMENT OF SPAAR VOOR KORTING OP UW WASBEURT DOOR TF. TANKEN. VRAAG OM EEN SPAARKAART. ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Pres. Rooseveltlaan 731. 4383 NG Vlissingen. 189V Na een eeuw: energieker dan ooit Tegen inlevering van deze bon. I (geldig t/m 30 nov. 19 De gratis bril is bestemd voor dezelfde Eersoon die ook de eerste (betaalde) ril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goedkoper zijn dan f100,-. Het montuur van de gratis bril komt uit de collectie monturen met het rode labeltje. OPTICIENS In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide Drillen 1 jaar garantie. Deze bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. Vlissingen, Lange Zelke 20 Als klant van Groeneveld opticiens kunt u binnenkort een fantastische vakantiereis winnen. Bovendien krijgt u bij aankoop van 75,- een Konica film plus camera cadeau (zolang de voorraad strekt). Dus kom binnenkort eens langs. Wie weet bent u dan één van de gelukkigen die ogen te kort komt. OPTICIENS Vlissingen, Lange Zelke 93- Middelburg, Lange Delft 24. Goes. Lange Vorststraat 106. Oostburg, Burehtstraat 13.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1