Over angstgedachten, angstgevoelens en angstgedrag U WORDT 65 JAAR Waarop te letten? (2) iHBi Politiek Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Sociaal Geloof Cursus Door Dagmar Balz Allerlei Expositie ALLEMAAL ANGST 1 PSYCHOCONSULT Woensdag 2 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER Echtscheidingsgroep - De Fi om geeft een cursus voor man nen die bezig zijn met een scheiding of die al even geschei den zijn. De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 20 tot 22 uur; inlichtingen 01180-27311. Public Relations - De Zeeuwse Vrouwenraad geeft ism de Volks hogeschool Zeeland een twee daagse cursus Public Relations in de Stadsschouwburg in Middel burg op 31 oktober en 7 novem ber van 9.15 tot 15.30 uur. Inlichtingen 01180-34733. Secretaris - De Zeeuwse Vrou wenraad geeft ism de Volkshoge school Zeeland een cursus voor vrouwen die secretaris zijn van een organisatie, werkgroep of bestuur. De cursus duurt twee dagen en wordt gegeven in De Schakel in Middelburg op 22 en 29 oktober van 9.15 tot 15.30 uur. Inlichtingen 01180-34733. Nederlands - De Stichting Ba siseducatie in Vlissingen geeft voor volwassenen een opfriscur sus Nederlands op het niveau van de basisschool. De cursus wordt gegeven op maandagoch tend van 9 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 19 tot 21.30 uur; kinderopvang is moge- lijk. Inlichtingen 01184-17819. Boekgeschiedenis - De ZVU geeft een cursus Boek- en Biblio theekgeschiedenis ism met de Zeeuwse Bibliotheek. De cursus start woensdag 9 oktober. Inlich- tingen 01180-34800. Informatiemarkt - Samen met een aantal instellingen en dien sten houdt het REC Walcheren een informatiemarkt over het aanbod van cursussen en oplei dingen op Walcheren. De markt wordt op 4 oktober van 18.30 tot 20.30 uur gehouden in het win kelcentrum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat 51 in Middelburg. Cursusaanbod - De wijken Ro- senburg, Bossenburgh, Papagaai enburg, Westerzicht en West-Souburg hebben een aantal activiteiten gebundeld waaronder cursussen. Er worden een aantal introductie-avonden gehouden in buurthuis Aldegonde, Wester zicht 386: Tekenen en schilderen op donderdag 3 oktober om 18.30 uur; Engels voor beginners op donderdag 3 oktober om 19.30 uur; Bloemsierkunst voor beginners op donderdag 3 okto ber om 19.30 uur; Yoga, Rus sisch voor beginners en Russische spreekvaardigheid en literatuur, inlichtingen 01184-64515. Middeleeuwen - De ZVU geeft een cursus Geschiedenis van de Middeleeuwen vanaf 8 oktober op dinsdagavond. Inlichtingen 01180-34800. Presentatietraining - De Volks hogeschool Zeeland geeft een training, gericht op vrouwen die zich willen leren presenteren in officiële situaties of hun presen tatie willen verfijnen. De cursus wordt gegeven op 25 t/m 27 ok tober; inlichtingen 01177-1259. mum Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Met het bereiken van de 65-jarige leeftijd verandert er het een en an der. Aan deze leeftijd zijn bepaalde rechten en regelingen verbonden. Dingen waar U voortaan gebruik van kunt maken of waar U juist niet meer voor in aanmerking komt. Hierover wil ik het deze weken in "Rechtstreeks" hebben. Zo verandert met het bereiken van de 65-jarige leeftijd het belasting percentage. In plaats van 35,75%, wordt het 18,8% (in 1991). Dat komt omdat U geen premie AOW, AWW en AAW meer hoeft te beta len. Dit percentage geldt voor al uw inkomsten, zoals eventuele rente inkomsten die boven de vrijstelling uit komen. Heeft U hoge kosten in verband met ziekte, invaliditeit, e.d. (premies, medicijnen, bril, hoorapparaat, alfahulp, enz.)? Die kunt U misschien aftrekken van de belasting als buitengewone last. 65-Plussers en ar beidsongeschikten mogen een extra bedrag van f 778,-- (in 1991) re kenen. De totale kosten mmoeten wel boven een bepaalde drempel komen. Ook bij de huursubsidie zijn er een aantal uitzonderingen op de regel voor U van toepassing. Als U in een ouderenwoning woont, is bijvoor beeld de maximum-huurgrens niet van toepassing. OPGELET! Bent U op of na 1 januari 1990 65 jaar geworden en ont vangt U huursubsidie? Misschien ontvangt U te weinig. Uw subsidie is namelijk berekend op grond van een inkomen mèt "overheve lingstoeslag", terwijl U die niet meer ontvangt. Hiertegen is een be roep op de hardheidsclausule mogelijk. Heeft U hierover vragen? Tijdens spreekuurtijden kunt U altijd langs komen. Telefonisch zijn we onder bovenstaande nummers te bereiken. Tot ziens. Samenzangavond - In de Ne derlands Hervormde Kerk te Ar- nemuiden wordt zaterdag 5 oktober een koor- en samenzang avond gehouden ten bate van de actie Zeeland helpt Borkina Faso van de Stichting Woord en Daad. Medewerking verlenen het jeugd koor Deo Favente, het Chr. Thools Mannenkoor, de sopraan Jantine van Voorden, de tenor Johan Baay en de organisten Bram Bout en H. Meulmeester. Open Huis - Vanaf 6 oktober wordt iedere eerste zondag van de maand een open huis gehou den in De Schaapskooi aan de Kanariesprenk 379 in Vlissingen. Van 14.30 tot 17.30 uur bestaat dan de mogelijkheid voor ont moeting, ontspanning en gesprek. Rozenkruisers - Het Rozenkrui sers Genootschap houdt maan dag 7 oktober een lezing om 20 uur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De ti tel is 'De spirituele weg van het Rozenkruis'. Open avond - Zaterdag 5 okto ber houdt de Evangeliegemeente De Wijngaard om 19.30 uur een open avond voor jongeren in de Klarenbeek LTS. De jongerenor ganisatie Jong en Vrij uit Rockan- je zal de avond invullen met mime en dans en een spreker. Agiow - Woensdag 9 oktober houdt Women's Aglow Fellow ship vanaf 9.45 uur in Hotel Ter minus in Goes een bijeenkomst. Mies Kuiper uit Amsterdam spreekt over 'Christen zijn in de praktijk van elke dag'. Spreekuur - Elke 14 dagen op woensdagochtend houdt de stichting Joods Maatschappelijk Werk spreekuur in de Breestraat 15 in Middelburg. Men kan er te recht voor hulp, raad en daad bij maatschappelijk werkers. Avondgebed - Vrijdag 25 okto ber wordt in de Engelse Kerk aan de Simpelhuisstraat in Middel burg van 19.30 tot 20.30 uur een maatschappelijk avondgebed ge houden door de Werkgroep Kari- os; de bijeenkomst is bedoeld als oecumenische vrijplaats voor maatschappelijke viering en dienst. Welkomdienst - In de Ontmoe- tingskerk in Middelburg wordt zondag 6 oktober om 18.45 uur een welkomdienst gehouden. Voorganger is ds B. de Haan en thema is 'Eenzaamheid'. Mede werking verleent het Interkerke lijk Jongerenkoor Sjaloom uit Terneuzen olv Sjaak Hamelink. Gospel-theek - Zaterdag 5 ok tober opent het Leger des Heils een Gospel-theek in de voormali ge koffiebar van 19 tot 21 uur. Er is muziek en spel, van rapp tot rock. De doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Appèldienst - In de St. Jacobs- kerk in Vlissingen wordt zondag 6 oktober om 10 uur onder het thema 'Waar voel je je thuis?' een appèldienst gehouden. Me dewerking verlenen ds T. de Nooy, het koor 'God is mijn Lied' uit Breskens en organist Bram Beekman. VPRO - Het VPRO- radioprogramma Het Gebouw zendt vrijdag 4 oktober uit vanuit de Burgerzaal van het Middel burgse stadhuis. Dat gebeurt in het kader van de ledenwerfactie van de VPRO, die de A-status wil veroveren. Ook Middelburg wordt onder de loep genomen. MT's - De collectie voor de geza menlijke militaire tehuizen heeft een bedrag van ruim f 2.500,- opgebracht. Het Protestants In terkerkelijk Thuisfront, het Natio naal Katholiek Thuisfront, het Humanistisch Thuisfront en het Joods Thuisfront wordt bedeeld met dit bedrag. Kinderopvang - Wethouder J.A.R.M. Douwes opent woens dag 9 oktober feestelijk de nieu we accommodatie van de kinder opvang in Middelburg. Deze ac commodatie betekent voor Mid delburg een verruiming van de capaciteit en is al sinds 1 augus tus in gebruik. Rioolafvoerrecht - De gemeen te Middelburg heeft besloten om het tarief van het rioolafvoerrecht in 1992 niet extra te verhogen met een bedrag van 11 gulden. Vrouwenemancipatie - On langs is het onderzoeksrapport 'Ondersteuning van vrouwene mancipatie in Zeeland' van F.P.J. van Gils en B.A.J. van der Wouw verschenen als uitgave van het Provinciaal Opbouworgaan Stich ting Zeeland. Nadere inlichtingen 01180-82639/14639. Vergadering FNV - Zaterdag 12 oktober wordt om 10.15 uur in hotel Arneville in Middelburg door de FNV een extra vergade ring gehouden over wijzigingen in statuten en reglementen van de FNV vanwege de nieuwe structuur. Bijeenkomst VVD - De VVD houdt woensdag 2 oktober om 20 uur een bijeenkomst in Hotel Piccard in Vlissingen. Sprekers zijn het Tweede Kamerlid Sari van Heemskerck en de Vlissingse fractievoorzitter P. Plas. Bedrijvigheid - In de Vlissingse bibliotheek wordt t/m 23 oktober een tentoonstelling gehouden van 53 schilderijen in pastel, olie verf, aquarel en pentekening. De expositie bestaat uit werk van 25 leden van de Vereniging Amateur Beeldende Kunstenaars Zeeland en is te bezichtigen op maandag van 13.30 tot 20 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 12.30 uur. Alleenstaanden - In het buurt huis Aldegonde in Vlissingen wordt vrijdag 4 oktober om 20.30 uur een dans- en ontmoe tingsavond gehouden voor al leenstaanden tot 55 jaar. Postzegels - De postzegelvere niging Philatelica afdeling Goes e.o. houdt zaterdag 5 oktober een grote clubveiling in het Heer Hen drikshuis in 's-Heer Hendrikskin deren. De bezichtiging van de 120 kavels is van 13 tot 14 uur waarna de veiling begint. Slechthorenden - Dinsdag 8 oktober houdt de afdeling Zee land van de Nederlandse Vereni ging voor Slechthorenden vanaf 14.30 uur een bijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg. Meer korte informatie elders in deze krant. "Allemaal angst" en "De aller grootste schreeuwers zijn vaak nog het bangst", luidt de tekst van een lied van Robert Long. Waarschijnlijk heeft hij daarin wel gelijk: angstgevoelens heb ben een grote invloed op ons dagelijkse doen en laten. Ze sporen ons aan tot voorzichtig heid, en staan daarmee ten dienste van onze overleving. Drs. Henk C.M. Hermans Afwezigheid van angstgevoe lens zou gemakkelijk kunnen leiden tot roekeloosheid, waar door we onszelf nodeloos in gevaar brengen. Naast deze normale, of reële angsten, bestaan er echter ook nog ab normale, irreële angsten. Voor beelden daarvan zijn sociale angst en verlegenheid, fobieën en paniekstoornissen. Zeker één op de tien mensen heeft er ernstig last van, waardoor "angstneurosen" een belang rijke plaats innemen op de top tien van psychische proble men. Bovendien zijn andere psychische klachten -zoals dwangneurosen, verslavingen en ook depressies- vaak het gevolg van angsten. De ko mende weken willen we in de ze rubriek ingaan op de oorzaken en behandeling van verschillende angsten. In deze eerste aflevering zullen we ant woord en enkele algemene in zichten in de angsttheorie bespreken. Als we het over angst hebben, denken we vooral aan de licha melijke uitingsvorm, de angst gevoelens. Ons lichaam verkeert op zo'n moment in een alarmtoestand. Deze wordt o.a. gekenmerkt door een ver hoogde activiteit van de spie ren, het hart en de longen. Als u angstig bent, kunt u hevig gaan beven, uw hart kan op hol slaan en uw adem kan stekken. Deze lichamelijke pro cessen worden in gang gezet vanuit de hersenen. Vooral de hypothalamus, een belangrijk coördinatiepunt, speelt daarin een rol. Vanuit deze hypothala mus gaat een boodschap naar een ander gedeelte van de her senen, waar het hormoon adrenaline wordt aangemaakt. Deze speelt een belangrijke rol bij de angstgevoelens die u er vaart. De angstreaktie blijft echter niet beperkt tot onze gevoelens. Er is ook sprake van angstgedrag. Angsten hebben namelijk ook een gedragsstu- rende funktie, en sporen aan tot vluchtgedrag. De extra zuurstof, en de verhoogde bloedtoevoer naar de spieren van armen en benen brengen u in een optimale conditie om de benen te nemen. De angstgevoelens en het angstgedrag wordt echter voorafgegaan door angstge dachten. Daarmee komen we tot een derde aspekt van de angstreaktie, nl. de waarne mingen en gedachten die de gehele keten in gang zetten. Wat voor soort gedachten zijn het, die ten grondslag liggen aan een angstreaktie? Ge woonlijk kunnen we de volgen de twee gedachten terug vinden. Allereerst een beoorde ling van de situatie waarin u zich bevindt: "Pas op, er is sprake van gevaar". Angstge voelens zijn een reaktie op waargenomen dreiging. Daar naast maakt u een inschatting van uw mogelijkheden om met deze dreiging om te gaan: "Ik kan hier niet tegen". Deze in schattingen vinden plaats in uw hersenen, waar vervolgens het angstgevoel en ook het angstgedrag in gang wordt gezet. We kunnen deze onderlinge sa menhang tussen angstgedach- ten, angstgevoelens en angstgedrag illustreren met een voorbeeld. Daarvoor nodig ik u uit voor de volgende fantasie-oefening: Stel u voor, dat u 's nachts wakker wordt. U ligt op bed, en hoort bene den het klapperen van een raam (waarneming van een dreiging). Vervolgens denkt u bij uzelf "Misschien is er een inbreker in huis. Vreselijk. Wat meet ik doen? Ik kan daar ab soluut niet zomaar naartoe gaan" (angstgedachten). U merkt, hoe uw hart sneller be gint te kloppen, hoe u begint te transpireren, en hoe uw adem haling versnelt (angstgevoel). Vervolgens besluit u om nog dieper onder de dekens weg te kruipen (angstgedrag). Uw angstreaktie werd in gang ge zet door de angstgedachten, die juist (er in inderdaad een in breker), maar ook onjuist kun nen zijn (het raam stond op een kier). Over angsten bestaan nogal wat misverstanden. Zo hebben veel mensen het idee dat (ir reële) angsten een teken van zwakheid zijn. Zoals u uit het bovenstaande zult begrijpen, is dit volstrekt onjuist. Angsten zeggen niets over uw persoon lijke kracht, maar hangen hooguit samen met uw neiging om steeds gevaren te zien. Een ander misverstand is, dat u geen enkele direkte beheersing heeft over uw angstgevoelens. Waarschijnlijk is dat de reden, waarom mensen hun toevlucht nemen tot tranquilizers (vali um, seresta en temesta). Ze proberen hun angstgevoelens weg te slikken, maar gaan voorbij aan hun eigen aandeel daarin: de angstgedachten in hun hoofd. Ook kunnen mensen denken dat hun angsten veroorzaakt worden door gebeurtenissen uit het verleden. Natuurlijk is het mogelijk, dat angsten hun oorsprong binden in bepaalde ervaringen die vroeger hebben plaats gevonden. Maar mensen houden hun angsten in stand als gevolg van de (onbewuste) conclusies die ze daaruit trek ken. Als u in het verleden ooit beroofd bent door een roodha rige man, kunt u daaruit (ten onrechte) concluderen dat alle roodharige mannen gevaarlijk zijn. Door middel van deze ir reële gedachte houdt u uw angst voor roodharige mannen (aktief) in stand. Een ander misverstand bestaat eruit, dat u bang moet zijn voor angstge voelens. Toegegeven, in zeer extreme gevallen komt het voor dat mensen krankzinnig worden van angst. Maar in de meeste gevallen zijn angstge voelens volstrekt ongevaarlijk. Daarom zullen we de volgende keer ook doorgaan met de bespreking van een speciale vorm van angst: sociale angst. Als u hulp zoekt in verband met angstproblemen, kunt u contact opnemen met de RI AGG (01180-87500). Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000 AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. Murre, 19 uur: ds. de Boo, jeugddienst. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. van Oostende, 14.30 uur: ds. Bakker. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10.15 uur: ds. Köther- Middelhoek, knd. Van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Kathoiieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Elke 2e en 4e za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wa/lonnef. Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren beek. Zo. onbekend. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: drs. J.W. Bakker. OOSTKAPELLE A. Spaans-Moolenaar. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 17 uur: ds. B. Ridder. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. C.F.H. van Tuijl, jeugddienst. RITTHEM HervormdeGemeente. Lukasse. Zo. 9.30 uur: ds. J. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: dhr. Noordam m.m.v. Looft den Heere kndl, 19 uur: ds. de Boom. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. de Bruyn. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e za. 19.15 uur. Hervormde Bakker. Gemeente. Zo. 9 uur: drs. J.W. ZOUTELANDE SEROOSKERKE GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. on bekend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 14.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 17 uur: SoW-dienst ds. C. de Boon. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 9 uur: ds. H.W.J. Faassen, 10.30 uur: ds. S.T. v.d. Hauw, 17 uur: ds. C. de Boon in Geref.kerk. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. ST.LAURENS Do. 3 t/m wo. 9 oktober. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 14.30 uur: ds. F.C. van Dijke, gez. dienst in Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. van Dijke. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng. Huisartsen OOST-SOUBURG HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 10.30 en 14.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. B. de Haan. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. J. van Veen, knd. groep 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, Zo. 19 uur: ds. A.V. de Nooy. De Ark, Kinderkerk 4-12 jaar, Bejaardentehuis "De Zoute Viever",Donge- traat 1, Zo. 19 uur: ds. O. Elseman. Streekzieken huis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: mevr. drs. A. Spaans-Molenaar. Rooms- Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. MELISKERKE VEERE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Köther-Middelhoek. Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Pannekoek. VLISSINGEN MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau, Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: mevr. Rezelman. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. C. Bra- kema, 17 uur: ds. W.A. v.d. Berg, Hofpleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. P. Paulus, 14.30 uur: ds. P.J. Rebel, Hoeksteen Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 17 uur: ds. P. Paulus. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75, Zo. 9.30 en 16.30 uur: Ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. geen dienst, Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink, Ontmoetingskerk, Ooster- scheldestraat. Zo. 10 uur: ds. O. Elseman, doop- dienst m.m.v. Ontmoetingskerkkoor Moria, 18.45 uur: ds. B. de Haan, welkomsdienst, Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. C. Haas noot, Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: dhr. J. Crans, Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer, Wijkgemeente Geref.Bond, Zo. (Nieuwe Kerk) 11 uur: ds. H. van Oostende, 17 uur: ds. P.J. Droogers. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. N. Heijkoop. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kpt. B. de Heer, 19 uur: kpt. C. Bijl. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 19.30 uur: ds. A. Brons, afscheidsdienst. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 19.30 uur: mevr. Rezelman. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. A.V. de Nooy, Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. H. Mak- kinga, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. J.W. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. C.A. Schoorel. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. J.D. de Boer, Streekziekenhuis Wal cheren, Zo. 10 uur: mevr. drs. A. Spaans- Moolenaar. Ter Reede, Zo. 19 uur: mevr. drs. A. Spaans-Moolenaar. Ophir, Badhuisstraat 186, Zo. geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Cen trum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. N. Heijkoop, 10.30 uur: bij belstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Le ger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwek- kingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walche ren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: mevr. drs. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: J.L.F. Wortel- boer, Kromme Weele 7, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: W. van Ou- werkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Zondag tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. *f Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost- Souburg, tel. 01184-61212. Zondag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. Ube/s, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1212. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrij dag 18 uur tot zondag 24 uur: A.A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheim, Siverstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: J.M. van Hek, Damplein 26, Middelburg, tel. 01180-28207. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, teI. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Souburg, C. v. Pe restraat 1, SouburgteI. 01184-61593 Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: zaterdag en zondag: K. Boot, teI. 01180-39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: Mw. C. Brink, teI. 01180-11011. zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00- 18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Velders- weg 1, Meliskerke, teI. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Vóór hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen ao. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., da en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. f y

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9