Commercie en cultuur gaan samenwonen in schouwburg Amoureuze dansen in Wandelkerk Of het nu een eigen nummer is of een cover, eerst worden ze vercrushed.... JASZ opent seizoen met fopbands Lezing over visservrouwen in Arnemuiden 3 OKTOBER T/M 9 OKTOBER IN MIDDEN ZEELAND ONZEKERHEID OVER TOEKOMST PROGRAMMERING fi Wi Kaartverkoop .8 Tender Madness in Bar American Toelevering POPMUZIEK BESPROKEN Jan Koopman A/oensdag 2 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 iïï im iïï lEf IU is» iïï Het leek wel nieuwjaar. Champagne, vrolijke gezichten en de beste voornemens voor de toekomstige samenwerking binnen de piepjonge Stichting Middelburgse Stadsschouwburg en Concertzalen. Garanties daarentegen? Dat moest de toekomst leren; en op het gezicht van stichtingsdirecteur Jan de la Mar stond te lezen dat die garantie voor een verantwoorde pro grammering in de cultuurpaleizen maximaal een jaar kan du ren. Later voegde hij er zelfs aan toe, dat hij weliswaar blij was dat commercie en cultuur nu dichter bij elkaar staan en dat hij het een uitdaging had gevonden om een werkbare modus te vinden. Maar binnen nu en pakweg vier jaar gaat hij de vut in. En dat leek toch een hele opluchting. Een perspresentatie met angels, althans voor wie de ondertiteling lezen. De Concert- en Gehoorzalen en de Stadsschouwburg vallen dus nu onder één stichting, waarvan Uit in Zeeland-directeur Jan de la Mar directeur is. De voormalige beheerder van de schouwburg Rob Zuidam krijgt de functie van hoofd management en Ton Griep blijft op z'n plaats in de concert zaal en heet nu hoofd Concertza len. Zowel Griep als Zuidam behouden de ambtenarenstatus en Zuidam is tevens eigenaar ge worden van het horeca-gedeelte van de Stadsschouwburg. Uit in Zeeland wordt over een paar jaar opgeheven en gaat dan op in de stichting. Uit in Zeeland behartigt nu nog de culturele belangen van Middelburg, Vlissingen, Goes en Zerikzee. Eenmaal opgeheven zullen de plaatsen buiten Middel burg hun eigen boontjes moeten doppen. Een gevolg van de nieuwe situa tie is onder meer dat Uit in Zee land huisvesting heeft gevonden in kantoren van de de Stads schouwburg in Middelburg. Ook regelt de stichting nu zelf de ver huur van het gebouw. Dat ge beurde voorheen op het Middelburgse gemeentehuis. De Het trio dat in Middelburg de kruisbestuiving tussen cultuur en commercie voor zijn rekeniny neemt, vlnr: Rob Zuidam, Jan de ia Mar en Ton Griep. kaartverkoop - vaak een doolhof voor theaterbezoekers - wordt nu Op uitnodiging van de werkgroep muziek van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der We tenschappen treedt zaterdag 5 oktober het dansensemble Volta op. Dat gebeurt in de Wandelkerk onder de Lange Jan, aanvang 20.30 uur. Volta toont authentieke barok- dansen in Franse stijl. Luit, Théorbe en traverso begeleiden de dansers. De amoureuze liede ren schetsen het toenmalige hof leven. Volta deed veel onderzoek alvorens tot uitvoering voor pu bliek over te gaan. Willeke Nab vertelt maandag 7 oktober vanaf 20 uur iets over de vroegere vissersvrou wen in Arnemuiden. dat ge beurt in De Arne in het kader van de ingebruikname van de nieuwe Bibliobus op Walche ren. Mevrouw Nab heeft on derzoek gedaan naar de positie van de vissersvrouwen in Arnemuiden in de periode 1870 tot 1940. Verder wordt er die avond een film getoond die de titel 'Wal cheren in ouder films' draagt. In Bar American beginnen weer de zondagmiddagconcerten. Aanstaande zondag opent Ten der Madnes de rij voor dit winter seizoen. Tender Madness is een zeer ervaren rhythm and blues band die veel aandacht kreeg na de presentatie van de nieuwe cd. Deze Nederlandse groep komt voort uit de typische Amerikaan se bluestraditie, maar kent daar naast ook invloeden van country en de jazz. Overigens presenteert Polluted Inheritance zaterdag 5 oktober opm 20.30 uur in Bar American de nieuwe demo. Tevens is er die avond een optreden van deze dead trash-formatie. Tender Madness. Dansensemble Volta. eveneens vanuit de cultuurtem pel aan het Molenwater geregeld. De balie is permanent bezet tij dens kantooruren. „Een geweldi ge verbetering", besefte iedereen tijdens de presentatie van de nieuwe structuur. Een aantal keren viel tijdens de presentatie het woord kruis bestuiving tussen commercie en cultuur. „Door bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats te creëren voor het bedrijfsleven, bijvoor beeld in de vorm van een business-club, krijgt het be drijfsleven aandacht voor het ge beuren in de Stadsschouwburg", argumenteerde De la Mar. Daar tegenover noemde hij ook een aantal keren het zogenaamde De Valk-syndroom, waarbij alleen goed lopende en commercieel verantwoorde uitvoeringen op het podium komen. Een garantie dat er ook cultureel verantwoor de .groepen een zekere plaats in de Stadsschouwburg krijgen kon hij niet geven. „Dat blijft een poli tieke zaak. Zolang ik hier zit zal ik daar uiteraard mijn best voor doen. Maar ik blijf optimistisch". Voor hoofd management Rob Zuidam staat nu het licht op groen om de Stadsschouwburg efficiënter uit te baten. „Ik kan nu gemakkelijk acquisitie doen voor bijvoorbeeld het congresgebeu- ren, iets waar de Stadsschouw burg uitermate geschikt voor is. Volgende maand krijgen we een gesloten tv-circuit dat bijvoor beeld gebruikt kan worden bij congressen van politieke partij en". De link met de oorspronkelijke doelstelling van de Stads schouwburg blijft beperkt tot de „toelevering van diensten", het geen inhoudt dat Zuidam en zijn personeel koffie schenken tijdens voorstellingen en het inmiddels zeer populaire Avondje Theater Compleet serveren. Daarbij krijgt de theaterbezoeker voor de uit voering een meer gangen diner geserveerd, met wordt koffie in de pauze ingeschonken en na af loop van de voorstelling wacht een borrel met knabbels in de bar. dat wil zeggen: met vereende krachten een passend arrange ment creëren, een karwei wat met zo'n grote band niet zo maar geklaard is. "We zijn met velen hoor" lacht Peter Pruys- sers (bas) "we begonnen met z'n drieën; een beetje romme len, wat proberen. Tja toen ging ik met vakantie en ineens waren er vier of vijf bijgekomen waaronder een saxofonist en ach, alleen is ook maar alleen, dus moest het binnen afzien bare tijd een blazerssectie wor den waarmee tevens de muzikale richting die we met CRUSH uit zouden gaan voor een deel werd bepaald. Funk- rock met een dikke streep on der rock". CRUSH diende zich enkele jaren geleden aan als een nieuwe groep in het Zeeuwse, niet alleen een nieu we naam, maar ook voor het overgrote deel nieuwe muzi kanten, onbekend in het pop wereldje, die tot veler verbazing zeer acceptabel kon den spelen, de revelatie van 1990, te zien op alle Zeeuwse festivals. Zelfs de laatste wis selingen en bezettingsuitbrei dingen zijn gerealiseerd met vers onbedorven materiaal; voor Pruyssers en drummer Rob van Akkeren de twee 'oude rotten' een constante prikkel om open te staan voor nieuwe ideeën. Dat de vrouw steeds verder doordringt in het voormalig mannenbolwerk der rockmuziek blijft zeker bij deze formatie. Carien Antheunisse (sax) de zangeressen Patricia Meulmeester, Sjoukje Rotte, Henriëtte Hannewijck en An- nemarie Louwerse vormen sa men ruim 40% van de totale bezetting. De mannelijke in breng bestaat naast Peter Pruysers en Rob van Akkeren uit de gitaristen Pierre de Nijs en Guido Wal, André Zsach- nowski (toetsen), Joop Schou ten (bastrombone), en Bas Mathijse (cornet/trompet). Het materiaal bestaat nu nog voor een groot deel uit covers, maar de laatste tijden worden door André, Pierre en Sjoukje eigen nummers aangeleverd die na een terdege vercrushing het re pertoire gestaag vernieuwen. Muziek maken moet in de eer ste plaats een emotioneel ge beuren zijn. Bij CRUSH kiezen ze in dit kader voor plezier; een gigantische hoop lol trappen, doch op zo'n verantwoorde wijze dat het publiek er veel waardering voor blijkt te heb ben. Eigenlijk komt het neer op niet moeilijk doen, maar spe len', en als de ruimte wat krapt bemeten is staan ze, lekker knus, dicht bij elkaar en laat de drummer een trommeltje of wat thuis. "Gedreven'? Nee dat zijn we niet" meent Pruys sers" wel hardstikke fanatiek, we vinden het gewoon te gek om een knallende avond neer te zetten, mét het publiek sa men. Om dat te doen moet er fors gerepeteerd worden. Dat op zich is met zo'n hoeveelheid mensen al een hektisch gebeu ren wat wonderwel telkens weer in goede banen geleid kan worden. "Voorwaarde is dan wel dat iedereen voldoen de in de groep en de onderlinge verstandhoudingen wil investe ren. Mede op die basis is CRUSH aan het uitgroeien tot een gedegen brok muzikaliteit, een 'nieuwe' band waar al heel veel mensen met genoegen naar geluisterd hebben. GOES DONDERDAG 3 OKTOBER VRIJDAG 4 OKTOBER Galerie llona Schmit. Ilona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 uur, hele jaar. Gemeentear chief. 'Geen kunst aan' expositie aquarellen, olieverven en krijtteke ningen door G. Lankwarden, G.We- zepoel, C. Henneman en M. Verkaik. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Lydia Klop- Steendijk, acquarellen en portret ten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. van af 17 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expo sitie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Galerie Willem Va der. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Schorpioen, (tegenover het Stati on). Magnetische detector tot fre quentie synthesizer. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Zeeuwse Biblio theek. (Kousteensedijk 7). kinder tekeningen "de beleving van oorlog" tentoonstelling. Tijdens op- ningstijden bibliotheek. Rabobank. (Lange Geere 3). Jan A. de Koning, expositie. Tijdens openingstijden bank. Zeeuws Museum. (Abdij 3). 3 x fotografie, expositie van Dirk Braeckman, Jean Godecharie, Wim Riemens. Paul de Nooijer, dubbel- installatie. Balanszaal: Fotografie: Zeeland Oost en West- Vlaanderen. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur, di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Multi-Colour. (Torenweg 4a). Cock Hazelager, keramiek. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. Balans 17. (Balans 17). Fedde van der Velde, installatie. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. De Vleeshal. (Markt). To become Dharma, installatie van japanse kunstenaar Noritoshi Hirakawa. Ga lerie Montparnasse. (Reigerstraat 1). Francis de Lassus, Saint-Genies, litho's, aquarellen, olieverven en te keningen. Di. t/m za. van 14 tot 18 uur. NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een bedreiging. Peter Logan. North Sea Dances. Koffieshop: Jaap Kloet. glasgravures. Filmgebouw: Natuur beleidsplan. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). Een Zee van schelpen, tentoonstelling over schelpen. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. van 13.30 tot 17 uur, zo. van 10 tot 17 uur. OOST-SOUBURG Watertoren. (Vlissingseweg A58). Paul de Nooijer, hedendaagse kunst, installatie, fotografie, (t/m 6 oktober) VEERE Grote Kerk. De Geschiedenis van de joden op Walcheren, ten toonstelling. Natuur in focus, fo to's. (vanaf 28 september). Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Museum De Schotse Hui zen. (Kaai 25-27). Henck van Dijck, alle tijd en ruimte, beelden. Ma. van 13 tot 17 uur, di. t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlis- singen/Breskens. Op dubbeldeks veerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Strand- hotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetari um. Restaurant de Gevangento ren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld: Bob Pingen, 'il fait si doux pres de toi' Ma. t/m vr. van 12 tot 14 en van 17 tot 21 uur. Openbare Biblio theek. (Lange Zelke 91). Expositie ruimte Zelke Negen-Een: Amateur Beeldend Kunstenaars Zeeland. Ma. van 13.30 tot 20 uur, di., wo. en vr. van 10 tot 20 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. Bellamy 19. (Bella mypark 19) Rien Halters,beeldend kunstenaar. Ma. t/m vr. van 10-17 uur; za. t/m zo. van 13-17 uur. Rythm bluesband Sidekick, Tapperij/Happerij de Happy Buc caneer, A. Dekenstraat 5, Vlissin gen, 21.30 uur. Bert Visscher met voorstelling 'Don Chaot en de foute archi tect', 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 20.30 uur. VRIJDAG 4 OKTOBER House-party, Stadsdanszaal, Middelburg, 22 uur. The Lazy River Jazzband, Cosmo, Voltaweg, Vlissingen, 21 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Bert Visscher met voorstelling 'Don Chaot en de foute archi tect', 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 20.30 uur. ZATERDAG 5 OKTOBER Dansensemble 'Volta', Wandel kerk (onder de Lange Jan), Mid delburg, 20.30 uur. Distress Surrender, Jonge rencentrum De Piek, Hellebar dierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. The Dubliners, folkgroep. De Strenge, Heinkenszand, 20.15 uur. ZONDAG 6 OKTOBER Tender Madness, rhythm blu es, Bar American, Plein 1940, Middelburg, 15.30 uur. DINSDAG 8 OKTOBER Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 11 uur. WOENSDAG 9 0KT0BËR~ Sim Bolus speelt 'Ei, ei, dit ben jij', Minitheater, Ambachtscen trum, Goes, 14.30 uur. Poppentheater Parabel, voor stelling, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 15 uur. WEMELD/NGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Rob Hoeke. Allemaal net even anders. Zo in troduceert JASZ (Jazz Aktivitei- ten Stichting Zeeland) het openingsprogramma voor het nieuwe seizoen. Dat gebeurt in discotheek Cosmo in Vlissingen met Max Collie Rhythm Aces en Rob Hoeke. Ondanks deze gigan ten heeft JASZ, samen met Fra- po, de toegangsprijs „betaalbaar" kunnen houden. Liefhebbers van dit openingscon cert kunnen vrijdag 4 oktober vanaf 21 uur terecht in Cosmo. De groep van de Max Collie heeft zowat de hele wereld bereisd om te getuigen van haar muzikale in zichten. Tijdens hun laatste toer- neo werd de formatie zelfs wereldkampioen. Naast deze band komt ook Rob Hoeke's Boogie and Blues Band naar Cosmo. Ook al een groep die - vooral in het boogie woogie gebeuren - hoog scoort. Deze Nederlandse band speelt vaak in het buitenland. De Lazy River Jazzband speelt in het voorprogramma als aan de bezoekers een welkomsdrankje wordt aangeboden. De Max Collie Rhythm Aces. Alhambra I Vlissingen, 'Robin Hood: Prince of thieves' 19, 20 en 21.45 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Terminator 2' 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissin gen, 'Point Break' 19 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Dying young' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Elec tro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Halfaouine' 20 uur, 'Boyz'n the Hood' 22.30 uur. ZATERDAG 5 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Robin Hood: Prince of thieves' 14, 19, 20 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Terminator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlis singen, 'Point break' 19 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Dying young' 21.30 uur. Grand thea ter Goes, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'Hal faouine' 20 uur, 'Boyz'n the Hood' 22.30 uur. ZONDAG 6 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Robin Hood: Prince of thieves' 14, 19, 20 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Terminator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlis singen, 'Point break' 19 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Dying young' 21.30 uur. Grand thea ter Goes, 'Prince qf thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middel burg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Halfaouine' 20.30 uur. MAANDAG 7 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Robin Hood: Prince of thieves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand theater Goes, 'Prince of thieves' 20 uur. Electro Middel burg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Halfaouine' 20.30 uur. DINSDAG 8 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Robin Hood: Prince of thieves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand theater Goes, 'Prince of thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'Hal faouine' 20.30 uur. WOENSDAG 9 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Robin Hood: Prince of thieves' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Terminator 2' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Prince of thieves' 20 uur. Electro Middel burg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Halfaouine' 20.30 uur. DONDERDAG 10 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Robin Hood: Prince of thieves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Prince of thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Halfaouine' 20.30 uur. ZATERDAG 5 OKTOBER Alhambra Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur, 'Ninja Turtles 2' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ducktales' 14 uur. ZONDAG 6 OKTOBER Alhambra Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur, 'Ninja Turtles 2' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Ninja Turtles 2' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ducktales' 14 uur. WOENSDAG 9 OKTOBER Alhambra Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur, 'Ninja Turtles 2' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Ninja Turtles 2' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7