informatiepagina van de gemeente vlissingen u ii Begroting 1992 is verschenen Rien Halters in Bellamy 19 Dorpsplan Ritthem Plannen voor de toekomst Kinderopvang voor personeel ook in uw bedrijf? somj voor de,overlast... Huidige situatie en acties redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 _^3rve^._ Belastingen Beleidstoelichting Middelburg Politie Openbaar toilet Betaald Parkeren Bedrijventerreinen Grote projecten Doel Korting Kosten Waarom? Kinderopvang op Walcheren Overleg Onderwijs Milieu Volkshuisvesting Even bijpraten met wethouder De Haas Bob Pingen in Gevangentoren Commissie vergadert Welzijnsprogramma Zelf lezen? Resultaat bemoedigend Alle aspecten Bevolking Wonen en werken Voorzieningen Maatregelen en acties Openbaar vervoer Inspraak Banenpool Jeugdwerkgarantieplan Werkvoorzienings schappen Woensdag 2 oktober 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Vorige week hebben alle ge meenteraadsleden een dik pakket papier ontvangen. Meer dan 5 centimeter betreft de begroting voor het komen de jaar. "De begroting" bestaat uit vier delen: de fi nanciële meerjarenplanning, de begroting, bijlagen en een toelichting. De begroting gaat over alle zaken waar de ge meente geld voor moet uitge ven of geld voor krijgt. Als gevolg van de "tussenba lans" krijgt de gemeente in 1992 bijna f 1 miljoen minder uitke ring van het rijk. Verder zijn er hoge kosten van de werken die op dit moment uitgevoerd wor den (Gerbrandystraat, Spuikom- weg enz.) en moeten begin 1992 nog meer straten worden opge knapt. In verband daarmee moe ten b en w noodgedwongen aan de raad voorstellen de belastin gen voor 1992 te verhogen. Het tarief voor de afvalstoffen heffing wordt verhoogd met f 30,— (dit in inclusief 4% in flatie). Het tarief van het riool recht wordt met f 20,80 verhoogd en zal in de jaren 1993 t/m 1995 blijven stijgen. Het tarief voor het begraven van een volwasse te verhogen- met f 133,— en zal ook blijven stijgen. De legestarieven voor paspoorten gaan f 8,10 en voor rijbewijzen f 6.80 omhoog. De plannen van de gemeente voor de komende jaren bestrij ken een groot gebied. Alle plan nen voor 1992 en nog later staan beschreven in de bij de begro ting voor volgend jaar horende beleidstoelichting van burge meester en wethouders. Hieron der een greep uit voornemens van b. en w. Samenwerking met Middelburg krijgt in de beleidstoelichting ruim aandacht. B en w willen de samenwerking zoveel mogelijk uitbreiden. Bestuurlijke samen- weking met Middelburg krijgt ho ge prioriteit, waarbij de stadsgewestelijke gedachte voorop staat. In de beleidstoelichting wordt ruim aandacht geschonken aan het werk van de politie. De poli tie werkt voortvarend aan de vol gende projecten: fietsendiefstal vuurwerk winkeldiefstal auto-inbraken woninginbraken overlast Boulevard nodeloze alarmen drugsbestrijding vandalisme/HALT-project slachtofferhulp invoering reglement Ver keersregels en Verkeerste kens 1990 betaald parkeren milieu-uitvoeringsplan reservepolitie/vrijwillige politie. Betaald parkeren wordt in 1992 ingevoerd. (foto: Ruben Oreel) In verband met de ontwikkelin gen van het Arsenaal en de Wal straat-noord wordt bekeken in hoeverre een openbaar toilet haalbaar is. In de parkeergarage is een toilet gepland en b en w verwachten begin 1992 een voorstel te doen voor de plaat sing van een vrijstaand open baar toilet in de binnenstad. De invoering van betaald parke ren wordt in het voorjaar 1992 een feit. Dit zal gepaard gaan met uitgebreide voorlichting aan het publiek. De uitgifte van het terrein Bui tenhaven blijft achter bij de ver wachtingen. Het bedrijventerrein Vrijburg loopt echter prima. Al meer dan de helft van de grond is inmiddels uitgegeven en over de rest zijn besprekingen gaande. Er zijn in Vlissingen diverse pro jecten in uitvoering of in een ver gevorderd plannings-stadium. De voorbereiding en uitvoering van de werken voor de herinrich ting van het kernwinkelgebied is in volle gang. Er wordt aan ge werkt het "Scheldeplein" en de andere herinrichtingswerkzaam heden (onder andere overkap ping Lange Zelke) in dezelfde periode (maart 1992) klaar te hebben. De ontwikkeling van het Arse- naalgebied kan op korte termijn gerealiseerd worden, aldus b. en w. Ook de subsidie hiervoor van de rijksoverheid is "veilig gesteld". De Boulevardbebouwing is ech ter vertraagd door bouwtechni sche problemen. Met de bouw van het hotel en aansluitende woonappartementen kan begon nen worden in april 1992. Op 30 oktober vindt in het Mid delburgse stadhuis overleg plaats tussen de Walcherse gemeenten en de werkgevers vertegenwoordigers (van be drijven en instellingen). Er wordt gesproken over de be hoefte van werkgevers aan kinderopvang-voorzieningen voor het personeel. Het overleg is bedoeld om te ko men tot afspraken over het aan tal kinderopvangplaatsen die werkgevers nodig denken te hebben in de periode tot 1993. De gemeenten hebben op die manier de zekerheid dat de plaatsen die zij realiseren of re serveren voor werkgevers ook daadwerkelijk worden af genomen. De gemeente geeft een korting of premie aan werkgevers die fa ciliteiten voor kinderopvang in de periode van 1991-1993 aan hun werknemers willen bieden. De premie is f 2.000,- per op vangplaats per jaar. Eén opvang plaats kan worden bezet door meerdere kinderen in diverse leeftijdsgroepen. De gemeenten ontvangen voor het realiseren van kinderop vangvoorzieningen subsidie van het rijk. Bedrijven kunnen behalve met de subsidie van de gemeente ook de kosten verlagen door van hun medewerkers een ouderbij drage te vragen. Het ministerie van WVC heeft een adviestabel voor het vaststellen van deze bij dragen. Voor sommige be drijfstakken is per CAO geregeld dat de kosten worden vergoed door een fonds. Bovendien kun nen de resterende kosten wor den verrekend met de vennoot schapsbelasting (dit geldt niet voor instellingen). De netto- kosten hoeven op deze manier voor geen enkel bedrijf een be zwaar te zijn. Steeds meer bedrijven en instel lingen besluiten om verschillen de redenen kinderopvang- mogelijkheden aan te bieden aan hun werknemers. Deze be drijven zien kinderopvang als een belangrijke secundaire ar beidsvoorwaarde. Hierdoor wordt voorkomen dat bekwame medewerkers hun werk moeten beëindigen in verband met een kind. De kosten voor werving en selectie kunnen worden terug gebracht. Investeringen in oplei ding van personeel en de kennis gaan met kinderopvang-moge- lijkheden minder verloren. Voor delen als een positieve uitstra ling en een aantrekkelijke Glas het inzamelen waard. Hup, in de glasbak! werkplek voor nieuw- en bestaand personeel spreken voor zich. Op Walcheren zijn inmiddels kinderdagverblijven gereali seerd in Vlissingen, Middel burg, Oostkapelle, Biggekerke en Arnemuiden. Bovendien is er een gastouderproject: een regionaal netwerk van gastou ders verspreid over heel Wal cheren. Er kunnen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar worden opgevangen, dus niet alleen de allerkleinste. De opvangtij- den worden afgestemd op de werktijden van de ouders. Het aanbod op Walcheren sluit zo veel mogelijk aan op de indivi duele behoefte van werkne mers en heeft als voordeel dat kinderopvang in de directe woonomgeving plaatsvindt. Voor het overleg worden de werkgeversvertegenwoordi gers uitgenodigd. De grotere bedrijven en instellingen ont vangen van de gemeente uit leg over de regeling. Niet alle kleine bedrijven zijn uitgeno digd maar kunnen wel aanwe zig zijn. Belangstellenden kunnen zich voor meer infor matie melden bij de heer R. Goedemondt van de sectie welzijn, volksgezondheid en cultuur van de gemeente, tele foon: 87336. B en w hebben het voornemen om in de loop van 1992 een nota over een mogelijke herschikking van basisscholen op te stellen. Met ingang van 1993 wordt be gonnen met het gescheiden op halen van huisvuil. Per huishouden worden er dan twee containers beschikbaar gesteld. In de beleidstoelichting bij de begroting voor 1992 stellen b en w de lang verwachte nota volks huisvesting in het vooruitzicht. De nota moet voor het einde van 1991 beschikbaar komen. Na tuurlijk gaat ondertussen het werk aan verbetering van buur ten en woningen gestaag door. Verder zijn belangrijke gebieden waaraan gewerkt gaat worden Paauwenburg Zuid-oost, de Wit te Wijk en de torenflats in Oost- Souburg. Plannen hiervoor zijn in een ver gevorderd stadium. Tot en met 29 oktober is Rien Halters met beelden en teke ningen te zien in Bellamy 19, Hedendaagse Kunst. Het is de eerste tentoonstelling in het nieuwe winterprogramma 1991/1992. De kunstenaar Rien Halters ex poseert skulpturen en een 50-tal tekeningen. "De verzin nelijking van het tuig", de titel van de tentoonstelling, omvat een reeks recente (sobere) fi guratieve beelden. Na Rien Halters exposeren nog vijf kunstenaars in Bellamy 19 tot april 1992. Van dit program ma verschijnen weer A3 kunstuitgaven, waaraan de vijf kunstenaars deelnemen: Teun Hoeks (Breda), Henny Schrij ver (Middelburg), Mari Boeyen (Haarlem), Boudewijn Wolt huis (Kommerzijl) en Marcel Robbe (Vlissingen). Tot en met 27 oktober zijn schilderijen en een object van Bob Pingen te zien in de Ge vangentoren. Het is de laatste tentoonstelling in de serie in stallaties "Tijdsbeeld". De ti tel "il fait si doux pres que toi" stelt het verlangen centraal. Tijdsbeeld is een serie ten toonstellingen van februari tot en met oktober in verband met het vijfhonderd jarig bestaan van de Gevangentoren. De tentoonstelling is dagelijks geopend van 12.00 tot 21.00 uur. De toegang is vrij. Bellamy 19 Hedendaagse Kunst is geopend op werkda gen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. Voigende week woensdag 9 ok tober vergadert de vaste com missie van advies en bijstand voor ruimtelijke ordening en ver keer. De vergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis en is openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agenda ligt enkele dagen van te voren ter inzage in de informatie- hoeken. Een van de projecten van de poli tie is autodiefstal. (foto: Ruben Oreel) Het ontwerp- welzijnsprogramma wordt nor maal gelijktijdig met de ontwerp-begroting behandeld en vastgesteld. Dit jaar is dat echter niet mogelijk vanwege de problematische financiële situatie en de in acht te nemen zorgvuldige overleg- en in spraakprocedures. Gestreefd wordt naar behandeling van het welzijnsprogramma in de cember 1991. De begroting wordt in november- door de gemeenteraad behan deld. Dinsdag 19 en vrijdag 22 november zal er intensief op in gegaan worden. Het hele pakket ligt voor belangstellenden ter in zage in de gemeentelijke infor- matiehoeken. Vorige week heeft de chemo kar weer een ronde door Vlis singen gemaakt. Na de vakantie is er weer volop che misch afval ingeleverd. In de vakantieperiode (in de ronde in augustus) was 3.800 kilo op gehaald. Vorige week is er 2.999 kilo opgehaald. Dit jaar is er al 31.649 kilo op gehaald. In 1990 werd in totaal 39.900 kilo ingezameld. Vorig jaar was al een record, dat dit jaar waarschijnlijk weer ge broken gaat worden. De chemo kar komt dit jaar nog twee keer langs: in de week van 28 oktober tot en met 1 november en van 9 tot en met 13 december. Bovendien staat de chemokar de hele dag op het op het plein bij MIRO-centre aan de Gilde- weg op zaterdag 2 november 1991. U hoeft overigens niet te wach ten tot de chemokar langskomt als u chemisch afval kwijt wilt. Het gemeentelijk depot voor af valstoffen van de sectie afvalver wijdering aan de Edisonweg is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur. Vorige week is het dorpsplan Ritthem verschenen. Alle in woners van Ritthem hebben het plan in de bus gekregen. Dit plan heeft tot doel het in standhouden en verbeteren van de leefbaarheid in Rit them. Het plan is opgesteld door het college van burge meester en wethouders in overleg met het dorpscomité Ritthem. De inwoners van Rit them kunnen zowel mondeling als schriftelijk reageren op het plan. Het plan is een "integraal" dorpsplan: dit houdt in dat alle elementen die van belang zijn voor een klein dorp aan de orde komen. Alle elementen tellen daarin even zwaar. Om te kunnen zeggen wat er an ders moet in Ritthem, is eerst de huidige situatie onderzocht. Fort Rammekens is bijvoorbeeld een aantrekkelijke fietsroute. Er is echter geen optimale aanslui ting op de Vlissingse boulevards en de Eilanddijk. In de toekomst zal echter het fietspad aan de noordzijde van de Buitenhaven worden verbonden met de Vi- sodeweg. Het wonen en werken in Ritthem heeft de "charme" van het plat teland. Er staan 141 woningen waarvan er 14 in slechte staat verkeren. Ritthem kent geen wo ningleegstand. De bedrijven in Ritthem zijn vooral landbouwbedrijven. Daar naast zijn er ook andere bedrij vigheden. Het gemis van openbaar vervoer in Ritthem is duidelijk. Er komen geen bussen en dat wordt zeker als een groot gemis ervaren. In Ritthem is er op dit moment Er is een complete inventarisatie sprake van een sterke afname van de jongere leeftijdsgroepen (van 0-14 jaar). In de leeftijd tus sen 35 en 44 jaar is er een toe name ten opzichte van 12 jaar geleden te constateren. Verder zijn de ontwikkelingen ongeveer gelijk met die van het Zeeuwse "platteland". Er is in het dorpsplan een com plete inventarisatie opgenomen van de landelijke kenmerken van Ritthem, bijvoorbeeld waar ken merkende bomen staan en het karakter van de bebouwing. Ook de struktuur van de wegen en de toeristische functie krijgen aandacht. De "werkweg" langs het kustgedeelte ten westen van gemaakt van het kerkelijk en ver enigingsleven. De basisschool Rietheim zal op grond van de huidige wetgeving kunnen voort bestaan. Er zijn geen winkels meer in Ritthem, wel heeft de Rabo-bank enkele uren per week openingstijden. Voor ont spanning zijn in Ritthem diverse mogelijkheden. Centraal in de te nemen maatre gelen staat het behoud van be paalde basisvoorzieningen en het toenemend belang van goe de openbare vervoersvoorzie ningen naarmate het aantal voorzieningen afneemt. Er zijn verschillende hoofdpun ten in de maatregelen te onder scheiden: bebouwde omgeving, sociaal-cultureel leven, voorzie ningen, bereikbaarheid, beheer van openbare ruimte en het om ringende landschap. In verband met het wenselijke bevolkingsverloop en een even wichtige leeftijdsopbouw kan dit doel bereikt worden door een uitbreiding met één of twee wo ningen per jaar. De lokaties "Machielse" (waar het bedrijf in middels vertrokken is) en "Poel man" (waar onderhandelingen gaande zijn over het vertrek) lig gen voor de hand. Een algehele renovatie van het dorpshuis is dringend gewenst. De muziektent verkeert ook in slechte staat en de handhaving meet onderzocht worden. In het openbaar vervoer zal op korte termijn geen verbetering te verwachten zijn. Wellicht is er meer mogelijk bij de uitbreiding van de treintaxi in Oost- Souburg. Er is een prioriteitslijst gemaakt van straten en ruimten die in aanmerking komen voor aan passing of herinrichting. Num mer één is het binnen de kern gelegen gedeelte van de Zand weg en nummer twee is de hoek Weverstraat-Rammekensweg- Dorpsweg. Zo zijn er nog zes lo katies. Voor nummer één en twee zijn suggesties in het dorpsplan opgenomen. Ook betreffende verkeer, het aanzien van voortuinen en erfaf- scheidingen en het buitenge bied van Ritthem zijn maatregelen geformuleerd. In het dorpsplan is een samen vatting van alle acties op genomen. Inspraak op het dorpsplan Rit them is zowel mondeling als schriftelijk mogelijk. Volgende week dinsdag, 8 oktober is een inspraakavond in "Ons Dorpsleven" om 19.30 uur. Tot 1 november 1991 kunnen schriftelijke reacties ingediend worden bij het college van b en w. Alle reacties worden door b en w in overleg met het dorps comité van commentaar en conclusies voorzien en daarna verder behandeld. Er zijn nog enkele exemplaren van het plan verkrijgbaar bij de sectie communicatie in het stadhuis. De zogenoemde 'banenpool' die per 1 april jl. op Walcheren van start ging, begint resultaten te ver tonen. Er zijn tien langdurig werk zoekenden die inmiddels in het kader van deze regeling betaald werk verrichten. Het mes snijdt daarbij van twee kanten. Veel taken die de overheid zou kunnen en moeten doen blijven noodgedwon gen liggen omdat er geen geld voor is. Aan de andere kant is er een fors aantal langdurig werkzoe kenden zonder uitzicht op betaald werk. De banenpool maakt die on betaalbare arbeid betaalbaar: in plaats van een uitkering wordt aan een 'banenpooler' namelijk het mi nimumloon betaald. En: er wordt nu zinvol, maatschappelijk nuttig werk voor verricht. Het arbeidsbu reau is de instantie die toetst of iemand voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen. De 'ba nenpoolers' komen in dienst van de Stichting Werkgelegenheidsprojec ten Walcheren (SWW) en worden 'uitgeleend' aan (semi) overheid sinstellingen. Ik verwacht dat de komende maanden nog enkele tientallen kandidaten aan werk ge holpen zullen kunnen worden met deze regeling. Per 1 september jl. is de Jeugd- werkgarantiewet in werking getre den. Op grond van die wet krijgen alle werkloze jongeren van zestien en zeventien jaar en werkloze schoolverlaters van achttien tot en met twintig jaar (1992: 21 jaar en zo elk jaar met één jaar oplopend tot 1997: 26 jaar) een garantiebaan of een opleiding aangeboden, zodra ze een half jaar werkloos zijn. Het gaat om banen van 32 uur, tegen minimumloon, in de regel voor zes maanden en ten hoogste voor een jaar. Wie daarna niet kan doorstro men naar een gewone baan of lee rarbeidsplaats krijgt een andere JWG-plaats. Maar er zijn ook straf maatregelen: wie tot driemaal toe een passende garantiebaan wei gert, krijgt dertien weken lang geen uitkering. In Vlissingen hebben we sinds 1 november 1987 ervaring opgedaan met de voorloper van de Jeugd- werkgarantiewet: de Tijdelijke Voor ziening Gemeentelijke Werkgelegenheidsinitiatieven voor jongeren. Die is per 1 september geëindigd. Per die datum waren er 66 jongeren in dienst. Zij blijven dat tot ze een baan vinden of tot de ge meente de uitvoering van de Jeugdwerkgarantiewet kan begin nen. Dat is uiterlijk per 1 januari 1992 het geval, maar we doen onze uiterste best eerder te kunnen star ten. Iets nieuws is, dat de JWG-ers in dienst zullen komen van de (hier boven al genoemde) Stichting Werkgelegenheidsprojecten Wal cheren. Evenals bij de 'banenpoo lers' geldt dat ze daarna worden 'uitgeleend' aan (overheidsinstel lingen. Ook deze regeling vind ik een ui terst zinvolle: jongeren krijgen de kans werkervaring op te doen om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente Vlissingen neemt deel in een tweetal 'werkvoorzie ningsschappen': de Werkplaatsen Walcheren en het Administratief Dienstencentrum Zeeland. Het doel van de schappen is mensen met psychische en fysieke beper kingen aangepast werk te bieden en ze uiteindelijk, zo mogelijk, door te laten stromen naar het bedrijfsle ven. Bij de Werkplaatsen Walche ren werken zo'n 450 mensen en bij het ADZ zo'n 240. Beide instellin gen boeken prima resultaten, de orderportefeuilles zijn goed gevuld. Er is sprake van een bedrijfsmatige aanpak die tot hogere opbrengsten leidt. Dat geeft mogelijkheden voor nieuwe investeringen en verbete ring van het arbeidsklimaat. De deelnemende gemeenten moeten elk jaar een bescheiden financiële bijdrage leveren aan deze instellin gen, want geheel kostendekkend draaien is niet mogelijk. Naar mijn mening is het zeer goed besteed geld!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5