Gordijnen zijn tegenwoordig royaal Kinderkamer moet speelruimte bieden Raadselachtig Made in Holland Pure eenvoud Investering Elegante gordijnstoffen zijn momenteel grote mode. Kleurig, sierlijk gedessineerd en glanzend als ze zijn, vragen ze eigenlijk om een royale toepassing. Lekker nonchalant en weelderig; ruim geplooid. Bijvoor beeld in de vorm van een draperie. Wie 't in de vin gers heeft, maakt er zelf een. Laten maken kan ook. DRAPERIEËN: KUNSTIG GEPLOOID Nonchalant Zelf doen Laten maken Méér dan raamdecoratie De vloer Accessoires Meegroeimeubelen Warmte Woensdag 2 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 27 Steeds meer mensen besluiten om 'design' te kopen. Maar wat is eigenlijk 'design'? Want in het gevecht om de gunsten van de consument wordt alles wat nieuw, kleurig en maf is tegen woordig design genoemd. Er is namelijk wel verschil tussen mo dern en design. Door ieder jaar een nieuw model uit te brengen, veroudert het vorige en is dus niet meer modern. We worden dus allemaal voortdurend door de industrie aangespoord om het nieuwste model te kopen, anders zijn we niet meer 'modern'. Maar design is meer, het is niet alleen de buitenkant van iets mooi ma ken, want dat heet 're-styling'. Door iets een heel originele vorm te geven en bij voorkeur ook een naam, door zich opvallend te on derscheiden van de rest, daarin verschilt design van de overige, in massa geproduceerde objecten. Design is niet op de smaak van de massa afgestemd, maar op in dividualisten. Op mensen die iets totaal anders willen dan alle an deren en daar ook best veel voor willen betalen. Want, dat is een ander kenmerk van design; het is altijd vrij prijzig. Dat wordt niet met opzet ge daan, maar echt originele ont werpen worden door een betrekkelijk kleine groep mensen gewaardeerd. De produkten kun nen daardoor alleen in kleine aan tallen of in kleine series worden vervaardigd en dat maakt ze prijzig. De waardering voor design is voor een deel psychologisch. Het zit als het ware 'tussen de oren'. Er moet aan een meubel iets raadselachtigs zitten, iets wat eigenlijk niet kan. Eigenlijk willen designers (ontwerpers) proberen om de levenloze en vaak saaie voorwerpen een eigen gezicht en karakter te geven. In het Engels kan designing ook intrigerend be tekenen, dat geldt ook voor de meeste design-objecten; ze intri geren mensen, trekken aan of stoten af. Je kan het mooi of lelijk vinden, maar geen mening heb ben over design is bijna net zo iets als niet weten wanneer je ja rig bent. Bepalend voor de uitstraling is het materiaalgebruik, de afwer king, het ontwerp, de naam van de ontwerper en van het meubel zelf. Een naam is erg belangrijk voor een design-object, het is dan geen naamloos 'ding' meer, maar een voorwerp met een per soonlijkheid. Dat geldt evenzeer voor de naam van de ontwerper. Als het een ontwerper is met een klinkende naam, dan straalt zijn roem ook een beetje af op de eigenaar van het object. Bestaat er zoiets als Nederlands meubeldesign? Jazeker, maar het Nederlandse design is bijna nooit zo extreem van vorm als sommi ge Italiaanse, Franse of Spaanse ontwerpen. Dat heeft waar schijnlijk iets te maken met onze calvinistische achtergrond. Het Nederlandse meubeldesign heeft wel internationale ambities maar geen pretenties. Het blijft altijd realistisch en is meestal niet té extravagant van vorm. Rob Eckhardt bijvoorbeeld, uit Amsterdam houdt er van om gestoffeerde meubelen te ont werpen die hij 'gezellige' namen geeft als de 'tulpstoel' of 'groe ten uit Holland' met een knipoog naar de export natuurlijk. Maar hij heeft ook meubelen ontworpen uit staaldraad, fijnmazig gaas en grote zwerfkeien. Onze tijd is erg complex zegt hij en hij probeert die complexiteit ook in zijn meu belen tot uiting te laten komen. Hij wil kijken of men iets tegelijk recht en krom kunt maken. Zijn laatste ontwerpen heeft hij ge noemd naar de opdrachtgever, zoals zijn uit metaal gemaakte ta fellamp Dries. Simon de Boer - ook afkomstig uit Amsterdam - houdt veel meer van pure eenvoud. Zijn meubelen met hun strakke, sobere vormge ving zijn een uiting van zijn per soonlijke 'binnenwereld'. Het gaat volgens hem niet om uiter lijkheden, maar om het scheppen van een innerlijke ruimte. Hij geeft zijn meubelen meestal geen naam, want dat vindt hij overbodig. Jan Siebers en Fteter Suers wo nen beiden in Arnhem en ook zij ontwerpen opmerkelijke meube len. Peter Suers werkt graag met metaal dat hij zelf last en hij ge bruikt vormen die hij ontleent aan bijvoorbeeld Griekse tempels. Jan Siebers daarentegen werkt liever met hout. Zijn uit gebeitst berke-triplex gemaakte kast Sarco-Sarco lijkt, zoals de naam al doet vermoeden op twee opengeklapte sarcofagen die naast elkaar op een sokkel zijn geplaatst. Alhoewel designmeubelen meestal vrij prijzig zijn, is het aan schaffen van zo'n meubel beslist geen weggegooid geld. Integen deel, voor een designmeubel, ze ker als het om een bekende ontwerper gaat, krijg je altijd weer een deel van de aanschaf prijs terug. In de grote steden zijn dan ook verschillende zaken die handelen in tweedehands de signmeubelen, waar je voor een heel redelijke prijs mooie, interes sante meubelen van bekende binnen- en buitenlandse ontwer pers kan kopen. Maar voor het ei gentijdse designmeubelen kan je toch het beste naar de gespecia liseerde interieurzaak gaan. Metalen tafellamp van Rob Eckhart. (Foto: Wilma Kuyvenhoven). Is design een mode-artikel? In het hedendaagse interieur is alles met elkaar te combineren en het grappige is, dat je com binaties van modern met antiek, of oud met nieuw steeds vaker ziet alhoewel niet iedereen het logische combinaties zal vinden. Als je het goed bekijkt is het echter toch wel een beetje vreemd - zeker voor jonge mensen - als helemaal niets in het interieur naar de moderne tijd verwijst. We hebben zo'n periode met interieurs uit grootmoeders tijd nog niet zo lang gele den meegemaakt: het bruine, gezellige met oude hebbedingen van de vlooienmarkt volge propte interieur. Natuurlijk is het belangrijk om dingen uit het verleden te blijven waarderen, maar daarmee hoeft de eigen tijd niet verloochend te worden. Witte stoel van Simon de Boer. (Foto: Maarten Corbijn). Kast 'Sarco-Sarco' van Jan Siebers. (Foto: Wilma Kuyvenhoven). De tijd dat gordijnen persé verti caal moesten hangen, tot precies drie centimeter boven de vloer, is voorbij. De mode is wat dat be treft aanmerkelijk minder stijfjes en minder streng geworden. Gor dijnen worden tegenwoordig ruim geplooid en ze mogen aan de onderkant best op-bloezend op de grond vallen. Kunstig ge plooid en gecombineerd met ef fen stoffen en sierlijke accessoires, komt het rijke karak ter van mooie gordijnstoffen nog beter uit de verf. Daarom staan draperieën momenteel sterk in de belangstelling. Eigenlijk is een draperie niets an ders dan een royaal geplooide lap stof die voor het raam wordt ge hangen. Zo op het oog ziet een draperie er nonchalant uit, als de stof uit de losse pols over een roede is geschikt. Dat hoort ook zo. Maar schijn bedriegt. Om te komen tot een werkelijk mooie draperie, moet je wel weten wat je doet. Wie zelf een draperie wil maken, zal het omgaan met stof in de vingers moeten hebben. In dat geval is zelf maken, m.b.v. specia le drapeerhaken en roeden, geen probleem. Speciaalzaken op het gebied van woningstoffering en dpcoratie kunnen daarbij trou wens adviseren. Er zijn gebruiks aanwijzingen en zelfs videopresentaties aan de hand waarvan de leek zich kan laten informeren alvorens aan de slag te gaan. Zelf doen vergt overigens wel het inzicht om uit te rekenen hoeveel stof benodigd is. Vergissen mag misschien menselijk zijn, maar meters gordijnstof verprutsen door een foute stofberekening is en blijft natuurlijk zonde. Belang rijk is ook een stof uit te kiezen die zich goed leent voor een dra perie; een stof die mooi soepel valt. Ook daarbij kan de woning inrichter adviseren. Wie liever geen risico neemt, stapt naar een goede wo ningstoffeerder. Die weet de weg naar professionele gordijnateliers waar zelfs de meest ingewikkel de draperieën kunnen worden gemaakt. Veel speciaalzaken voor woningtextiel beschikken over modellenboeken vol voor beelden waaruit een keuze kan werden gemaakt. Een voordeel van geconfectioneerde drape rieën (professioneel gemaakt, naar standaard voorbeelden) is de afwerking tot in de puntjes. Zo wordt bijvoorbeeld gezorgd voor een voering, zodat het modelgor dijn er ook naar buiten toe tot in de puntjes verzorgd uitziet. Ook bieden dergelijke voorbeeldboe ken een ruime keuze uit embras- ses (opneemkoorden, sjerpen e.d.), strikken en rozetten die de draperie helemaal 'af' maken. Romantische, soepele stoffen le nen zich het best voor deze sier lijke vorm van raamdecoratie. Romantisch/klassieke dessins zijn er in overvloed. In prachtige warme kleurstellingen of in dro merig zachte tinten. Ook effen gekleurde stoffen komen in aan merking. Ze kunnen stijlvol wor den gecombineerd met gedessineerde stof. Hetzelfde geldt voor transparante stoffen, zoals (bedrukte) voiles. De stof fen die in een draperie zijn ver werkt, kunnen in het interieur terugkomen als tafelkleden, kus senhoesjes, indien mogelijk wor den gebruikt als stof voor meubels, granfoulard of sprei. Fabrikanten van interieurproduc ten houden zich meer dan ooit bezig met de z.g. totaal afstemming. Harmonieuze com binaties van tapijt, gordijnstof en wandbekleding liggen voor het oprapen. De enige mogelijkheid die wij nog kunnen bedenken is: uit zoveel moois een keuze ma ken (slaap)kamer dan de volwasse nen en zal dus ook het meeste plezier hebben van een zonnige kamer. Veel zon kan binnenzon- wering wenselijk maken. Mits weinig licht doorlatend, kan die ook dienen als middel om de ka mer 's zomers te verduisteren. Ligt de kinderkamer aan de noordkant van het huis, dan kan bijvoorbeeld een zachte tint geel, als hoofdkleur van het interieur, bijdragen aan een zonnige sfeer. Ook de stoffering brengt warmte en kleur in het kinderkamerinte rieur. Vooral kleine kinderen die nog op de grond kruipen zijn ge baat bij een laagpolig tapijt op de vloer. Er is ruim voldoende keuze uit kleurig gedessineerde tapijten speciaal voor de kinderkamer. Vaak niet eens duur, zodat ze na een aantal jaren zonder hartzeer kunnen worden vervangen. Pri ma voor de kinderkamer zijn ook vlakke vloerbedekkingen als lino leum (gemaakt van natuurlijke grondstoffen) of vinyl, eventueel gecombineerd met een leuk vloerkleed. Mits vakkundig ge legd, is linoleum bijzonder duur zaam. De vakman kan er desgewenst een speels mozaïek effect in aanbrengen. Vinyl is er in uiteenlopende prijsklassen en kwaliteiten. Vooral voor kinderka mers zijn er in vinyl hele leuke en zeer betaalbare kleurige dessins in de handel. Primaire kleuren en sprekende dessins doen het natuurlijk altijd goed op een kinderkamer. Toch valt ook best iets te zeggen voor het gebruik van zachte tinten en een rustige dessinering. Bedenk dat zelfgemaakte tekeningen, posters van TV-idolen en speel goed, maar ook dekbedovertrek ken en gordijnstoffen kleurige blikvangers vormen. Met de vele combinatiemogelijkheden die er tegenwoordig zijn op het gebied van stoffering, wandbekleding en raamdecoratie, moet het mogelijk zijn om van de totale aankleding een evenwichtig geheel te maken. Kleine mensen hebben vaak gro te wensen. Uit het bovenstaande blijkt dat daarin door fabrikanten en ontwerpers heel ver tegemoet wordt gekomen. De onderdelen die waarschijnlijk de kroon span nen vormen de accessoires, zoals lampjes, kapstokken, wanddeco raties, prikborden en kleurige kratten voor het opbergen van speelgoed. De variatie daarin is oneindig. Zelfs kleine fauteuiltjes en kinder-bedbankjes behoren tot de mogelijkheden. S 6 m. Metalen stoel Suers. (Foto: Maarten Corbijn). van Een mooie gordijnstof komt in de vorm van een draperie nóg beter tot zijn recht. (Foto: SUvester). Een kinderkamer is veel meer dan alleen de slaapkamer van een kind. Het is een heel eigen wereldje, waar wordt geslapen en gespeeld, gelachen en gehuild. Het kind zoekt er veiligheid en warmte, maar ook ruimte om zich uit te leven. Eigenlijk is de kamer van een kind een klein huisje in het grote huis. Een ruimte die zo intensief wordt bewoond, verdient speciale zorg bij de inrichting ervan. Veiligheid speelt daarbij een be langrijke rol. Meubeltjes moeten stevig en ongecompliceerd van constructie zijn, stabiel en goed afgewerkt. Een afwerking met ronde randen en hoeken, zonder uitstekende schroeven of splin ters, verkleint de kans dat het kind zich tijdens het spelen be zeert. Bewegingsvrijheid is heel belangrijk. Zo moet de grond vol doende speelruimte bieden, wat inhoudt dat de meubelen dus niet alle ruimte in beslag mogen ne men. Is de kinderkamer klein, dan zou een 'bed in de hoogte' uit komst kunnen bieden. De ruimte eronder kan dan alsnog worden benut als speelruimte. Meubelprogramma's voor de kin derkamer zijn er legio. Sommige fabrikanten hebben 'modulaire' systemen ontwikkeld waarmee desgewenst de hele kinderkamer kan worden volgebouwd. Deze systemen bestaan uit losse ele menten waarmee een geïnte greerd geheel kan worden samengesteld. Groot voordeel daarvan is dat alle verschillende functies die een kinderkamer heeft, kunnen worden verenigd op relatief weinig vierkante me ters. Met een ledikant, een speel tafel of een bureautje, bergruimte voor kleding en speelgoed, een zithoek enz. Vooral wanneer moet worden gewoekerd met ruimte kan met zo'n systeem toch worden voorzien in alle kin derwensen. Bovengenoemde systemen laten zich makkelijk uitbreiden en aanpassen aan de veranderende wensen en behoef ten van het opgroeiende kind. Z.g. 'meegroeimeubelen' zijn een andere beproefde mogelijkheid om meubelen om de zoveel jaar aan te passen aan de leeftijd van het kind. Met grotendeels dezelf de elementen kan een interieur worden samengesteld voor een baby, kleuter of tiener. Eenvoudig door de onderdelen telkens op een andere manier in elkaar te zetten. Kinderen zijn in staat een behoorlijke aanslag te plegen op meubilair. Meubels voor de kin derkamer moeten dus op zijn zachtst gezegd tegen een stootje kunnen - zeker wanneer het de bedoeling is dat ze een hele jeugd meegaan. Goede kindermeube len, waarbij optimaal rekening is gehouden met factoren als veilig heid, flexibiliteit en duurzaam heid, zijn dan ook nooit goedkoop. Maar wij durven te stellen dat ze hun geld dubbel en dwars waard zullen blijken te zijn. Behalve ruimte en bewegingsvrij heid, zoekt een kind ook warmte op zijn eigen kamer. Warmte in de zin van veiligheid en bescher ming betekent, dat het kind de kans moet hebben lekker weg te duiken in een knus hoekje. Alles dat iets weg heeft van een tent is natuurlijk prachtig. Er zijn meu belprogramma's waarin een he mel kan worden opgenomen, bestaande uit banen kleurige stof die als een soort tentdak funge ren. Denkbaar is ook, dat bijvoor beeld de ruimte onder een verhoogd bed wordt ingericht als 'cosy corner', met een paar grote kussens, een leeslampje en even tueel gordijntjes die gesloten kunnen worden. Een kind brengt in verhouding veel meer tijd door op zijn Veiligheid en bewegingsvrijheid spelen een belangrijke rol in de kinderkamer. (Foto: Vroomshoop). Peter

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 27