Haal het buitenleven binnen Zachtjes wiegen in een waterbed Binnenzonwering doet zoveel meer voor het interieur Onder zeil gaan? Onder satijn zul jë bedoelen! Hoe maak je binnenzonwering schoon En en Tuinmeubelen Vrolijke kleuren Accessoires Bijzonder Deinen Tijk Lekker zacht Volop keuze SPELEN MET LICHT EN KLEUR Speelsere vormen Kleurenspel Romantisch Passie of rust Modern Woensdag 2 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 21 kunst (zelfs Esscher is vertegen woordigd!), speelse naïeve en kleurige non-figuratieve motie ven, vormen de moderne dek bedovertrekken een levendig en gevarieerd alternatief. Door zijn lichttemperende werking zorgt binnenzonwering voor een rustiger sfeer. (Foto: Sunway). Stofvrij houden kan in alle ge vallen met een zachte borstel of plumeau (laatstgenoemde bindt het stof aan zich door een statische werking). Maar met name bij horizontale la mellen kan het wenselijk zijn ze ook eens nat af te nemen. Daarvoor zijn speciale appa raatjes in de handel - u kent ze vast wel. Met aan iedere hand een oud washandje gaat het trouwens ook prima. Wilt u wat rigoreuzer te werk gaan, dan kunt u de jaloezie uit zijn steunen lichten en hem, mits de afmetingen dat toelaten, in de badkuip laten weken in een niet te gecon centreerd, lauw sopje van af- wasmiddel of allesreiniger. Na het weken, voorzichtig, lamel voor lamel, afnemen met een zachte borstel, ter wijl de jaloezie nog in het wa ter ligt. Goed naspoelen met schoon water. Na de was beurt vocht afnemen met een zeem of huishouddoekje. Het is een klusje waar u waar schijnlijk wel wat assistentie bij nodig hebt. Let op: verwij der de afsluitdopjes van de onderbalk voor de wasbeurt en zet ze er pas weer op als de jaloezie door en door droog is. Ook bij jaloezieën van textiel wordt steeds meer rekening gehouden met de wens deze van tijd tot tijd door een sopje te halen. Sommige paneel-, rol- en vouwgordijnen zijn af- ritsbaar en dus makkelijk van de bovenbalk af te halen als u ze wilt wassen. De zonwerende werking is één aspect. Weliswaar een belangrijk aspect, aangezien binnenzonwe ring de kleuren van uw interieur beschermt. Zonlicht dat ongehin derd binnenkomt kan invloed hebben op de kleuren van tapijt, meubelstoffen, leer e.d. Door zijn licht-temperende en eventueel re flecterende werking, zorgt bin nenzonwering bovendien voor een rustiger sfeer en koelte op warme dagen. Maar daarnaast doen horizontale en verticale jaloezieën, plissé- en rolgordijnen, nog veel meer voor het interieur. Kleurig en elegant als ze zijn uitgevoerd, hebben ze een opvallend decoratieve func tie. Binnenzonwering vormt een geïntegreerd onderdeel van de totale raam-aankleding en is daarom uitgegroeid tot raamde- coratie. Want decoreren is de trend! Maakten velen voorheen een keus tussen óf het een óf het an der (gordijnen of lamellen, bij voorbeeld), tegenwoordig zien we steeds meer "èn én". Een weelderig, soms overdadig ge- ...En de juiste vloer is de finishing touch... (Foto: Forbo- Krommenie). Binnenshuis doen alsof je buiten bent. Dat kan bijvoorbeeld als je in het bezit bent van een serre, waar binnen en buiten als het ware in elkaar overlopen. Als u geen serre heeft, maar toch graag het buitenleven naar binnen wilt halen, dan kunt u serre meubelen als voorbeeld nemen bij de inrichting van uw huis. Met als resultaat een interieur dat het buitenleven uitademt. Een serre is een zonnige, lichte ruimte, die vrij uitzicht biedt naar buiten. De sfeer wordt er dan ook in belangrijke mate bepaald door wat buiten te zien is. Uitgaande van een fraaie omgeving, zijn dat weelderig groen, bloemen, hou ten materialen, tuinmeubelen en - accessoires. De inrichting van de serre kan eenvoudig en onge dwongen zijn; de natuurlijke ele menten van buiten zijn kleurig en decoratief genoeg. Om natuur- ideeën binnen te halen, hoeft u niet persé groene vingers te heb ben, wel een beetje fantasie. Ge combineerd met romantische meubelen die in de tuin- en ser resfeer passen, vormen deze de basis voor een kleurig en gezellig interieur. Rechtstreeks ontleend aan het buitenleven zijn tuinmeubelen. Dan bedoelen we niet de moder ne witte van kunststof, maar meubelen gemaakt van natuurlij ke materialen zoals rotan, pitriet en hout. Ook steensoorten, gietij zer en glas passen in dat traditio nele of klassieke genre tuin- en terrasmeubelen. Sierlijk gesty- leerd, romantisch, een tikje nostalgisch. Voorzien van com fortabele kussens in vrolijke kleu ren, lenen deze meubelen zich vaak prima voor toepassingen binnenshuis. Behalve echte, weerbestendige tuinmeubelen zijn er natuurlijk ook heel veel ro mantische meubelen van rotan en pitriet, die niet zijn ontworpen voor de tuin, maar die daar wel duidelijk op zijn geïnspireerd. Actueel zijn uitvoeringen in zon nig strogeel en lindegroen, ge combineerd met blank hout en frisse streepstoffen. Veel voorko mende lak- en beitstinten zijn voorts cognac, hemelsblauw, poederachtig wit en beige, grijs en zwart. Een vrolijke zonnige sfeer kan worden opgeroepen m.b.v. bonte kleuren en dessins. Vooral bloe men en strepen in niet te voor zichtige kleuren doen het goed. Geel- en oranjetinten brengen de zon en warmte in het interieur. Fris blauw, geel, roze/roodtinten en bladgroen in de dessins van meubelstoffen, tafelkleden, kus sens, gordijnen en grandfoulards doen denken aan een mooie bloementuin. Voor grote vlakken als vloeren en wanden zou u zachte, bij voorkeur lichte naturel- tinten kunnen kiezen, zoals terra, zachtgeel, -blauw of -groen en zandtinten; kleuren die niet alleen rust in het geheel brengen, maar die ook zorgen voor ruimtelijk heid. Behalve aan tapijt of vlakke vloerbedekking zou u kunnen denken aan een gegeven kokos vloerbedekking. Niet zo erg be kend, wel passend in deze context. Natuurlijke kleuren en materialen spelen ook een belangrijke rol bij de accessoires. Bloemen en plan ten zijn hier niet weg te denken. In levende of gedroogde vorm, fraai nagemaakt en als motief voor allerlei vormen van wandde coratie. Wat is decoratiever dan klimopblad, een vorstelijke varen op een piëdestal, een toef hortensia-bloemen, of een mooie kamerpalm? Ook de charme van grote aardewerk tuinpotten, rie ten manden, fruitschalen e.d. zal de hele buiten-ambiance verster ken. Een accentkleur die u steeds vaker zult tegenkomen is diep ko- renblauw. Zowel bij tuinmeube len, glas- en aardewerk als accessoires. Het combineert prachtig met de kleuren van hout en aardewerk. Als uw hele inte rieur is opgebouwd in natureltin- ten (hout, rotan, steen, linnen, wol, katoen) geeft deze kleur blauw, als enige opvallende kleur- toevoeging, een prachtig effekt. Nog geen tien jaar geleden was het waterbed in de Nederlandse slaapcultuur een vreemde eend in de bijt. Het werd niet echt se rieus genomen. Er was ook niet veel over bekend. Maar dat is veranderd. Het waterbed heeft zich sindsdien, temidden van alle andere slaapsystemen, een heel eigen plaats verworven op de Ne derlandse markt. Bijna één op de tien slaapsyste men, die in ons land worden ver kocht is een waterbed. Regelmatig kun je in je eigen om geving mensen horen zeggen dat ze nóóit meer een ander bed zou den willen hebben; voor hen is het waterbed je van het. Onder andere door middel van deze mond-tot-mond reclame worden de vele vooroordelen en mis verstanden waarmee het water bed lange tijd omringd was, ontzenuwd. Sterke verhalen over lekkage, door de vloer zakken als gevolg van het gewicht, zeeziek worden door het klotsen en dei nen, failliet gaan aan het stroom verbruik enzovoort, worden nu alleen nog maar verteld door mensen die er ofwel geen ver stand van hebben of die zich ooit een buil hebben gevallen aan een slechte kwaliteit waterbed. Wat is nu zo bijzonder aan een waterbed? Het feit dat je als 't ware zweeft op water. Wie zich daaraan 'overgeeft', zal merken dat het hele lichaam zich spon taan, volledig ontspant. Het li chaamsgewicht wordt verdeeld over het hele lichaamsoppervlak dat met het bed in aanraking komt. Een waterbed past zich ge heel aan de lichaamsvorm aan. Wie weet wat het is om pp een (te) stugge ondergrond te liggen, zal kunnen bevestigen dat met name de schouders, heupen en knieën daarbij al gauw pijnlijke knelpunten vormen. Op die plaat sen kan de bloedsomloop geen onbelemmerde doorgang vinden. Bij een goed bed zult u daar geen last van hebben; bij een water bed is dat probleem helemaal uit gesloten. Dankzij de egale tegendruk van het water wordt de bloedsom loop nergens belemmerd, terwijl alle spieren in het lichaam zich ontspannen. Degene die in een waterbed slaapt zal dan ook niet of nauwelijks geneigd zijn van slaaphouding te veranderen. Ein deloos woelen is er niet bij. Hoe woelig het waterbed zelf aan voelt, hangt af van de mate waarin het is gestabiliseerd. Er zijn diverse stabilisatiesystemen waarmee de beweging van het water enigszins of juist sterk kan worden getemperd.' In de praktijk blijken velen een sterk gestabili seerd (dus niet zo beweeglijk) waterbed te prefereren boven een niet of licht gestabiliseerde uitvoering. Toch moet niet wor den vergeten dat een sterke sta bilisatie het specifieke karakter van het waterbed, zoals hiervoor beschreven, afzwakt. Wanneer in een tweepersoons waterbed de één beweegt, zal de ander mee liggen deinen. Voorop gesteld dat je daar niets van merkt als je slaapt, zou het door sommigen toch als hinderlijk kunnen worden ervaren. Wie de voorkeur geeft aan individueel slaapcomfort kan kiezen voor een zogenaamd duo-systeem, een waterbed met twee éénper soonsmatrassen. Bijkomend voordeel daarvan is dat ook de temperatuur van het water indivi dueel te regelen is. De tempera tuur van het waterbed kan werden geregeld met behulp van een verwarmingselement met thermostaat. Die gebruikt natuur lijk wel wat stroom, maar experts op dit gebied geven aan dat de kosten daarvan jaarlijks niet meer dan honderd gulden hoeven te bedragen. Een goed isolerende (wollen) tijk kan trouwens al een belangrijk stukje energiebespa ring opleveren. Over de overtrek ("tijk" in vak termen) gesproken. Die speelt in dit kader een wel heel belangrijke rol. "Normale" matrassen zorgen als het goed is voor de nodige ventilatie/luchtcirculatie en vochtopname. Bij een waterbed heeft de tijk die functie. Een zui ver scheerwollen tijk voldoet het best. Sommige fabrikanten leve ren standaard een speciaal wol len dek om volledig te kunnen instaan voor een voldoende vocht-absorberend en ventilerend vermogen van het waterbed. Een waterbed is comfortabel en flexibel. Des te onaangenamer kan de verrassing zijn wanneer de knieholten bij het opstaan on zachtzinnig in aanraking komen met de harde rand van de om bouw. Steeds meer waterbedden worden daarom geleverd in zoge naamde 'soft-sided' uitvoering, dat wil zeggen voorzien van zachte zijkanten, gemaakt van' stevig flexibel materiaal dat het in- en uitstappen vergemakkelijkt. Ook zijn er tegenwoordig verstel bare waterbedden in de handel, waarvan het hoofdeinde kan werden opgericht. Sommige systemen kunnen worden ge plaatst in een bestaande bed- ombouw. Over waterbedden valt heel veel te vertellen. Er zijn weliswaar vele goede systemen op de markt, maar helaas is er ook nog wel wat kaf onder het koren. Mocht u dus van plan zijn een waterbed aan te schaffen, laat u zich dan grondig informeren door een waterbedden-specialist, een wo ninginrichter die waterbedden in z'n assortiment voert of bij een slapen-speciaalzaak. Er zijn ook consumenten informatiemagazines over dit on derwerp en zelfs is er documen tatie op video verkrijgbaar. Zonwering kan ook raamdecoratie zijn! (Foto: Gardisette). bruik van textiele producten past in de trend naar warmte, roman tiek en gezelligheid in het inte rieur. Prachtige resultaten zijn te bereiken met combinaties van (al dan niet gedrapeerde) gor dijnstoffen en plissés, lamellen of rolgordijnen. Er zijn wat dat be treft vele kant-en-klare combina tiemogelijkheden. Dankzij warme kleuren en luxueuze materialen is het resultaat van een dergelijke onderlinge afstemming meestal heel warm, sjiek en romantisch. Het mag dan ook geen wonder heten dat de nogal strakke vor men van raamdecoratie, zoals ho rizontale en verticale lamellen en rolgordijnen, ondersteuning heb ben gekregen van speelsere vor men. Zoals vouwgordijnen bijvoorbeeld, die losjes en luch tig, in tamelijk brede horizontale plooien kunnen worden opge trokken en neergelaten. En op- neemgordijnen, waarbij de stof in sierlijk bloezende bogen valt. Warme kleuren en subtiele des sins spelen op het gebied van de binnenzonwering een even be langrijke rol als bij de mode in gordijnstoffen. Logisch: tenslotte worden ze veelvuldig met elkaar gecombineerd. Horizontale lamel len waren er al geruime tijd in on eindig veel kleuren en diverse breedtes, thans zien we dat ook de uitstraling van de gebruikte materialen belangrijk wordt. Bij zondere lak-effecten, structuren en perforatiemethodes, waardoor ze semi-transparant worden, ge ven de aluminium uitvoeringen een heel nieuw gezicht. Nieuw zijn horizontale jaloezieën van hout en van Lexan, een glashel dere kunststof die de UV-stralen voor 100% weert. Voor beide mogelijkheden geldt een ruime kleurkeuze. Binnenzonweringsproducten re gelen de lichtinval en accentue ren de sfeer in huis. Nog sterker geldt dat voor verticale lamellen wanneer ze een fraaie kleurgra datie vertonen. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om in één verticale jaloezie een stuk of vijf nuances van een kleur te ver werken. Bijvoorbeeld van heel zacht naar sprekend roze. Betrek kelijk nieuw zijn ook paneelgordij nen, de "grote broer" van verticale lamellen. U moet zich daarbij verticale banen stof van 25 tot 80 cm. breedte voorstel len, aan een twee- of meerspori- ge rail bevestigd. Ze zijn er zowel in effen als in artistiek gedessi neerde uitvoeringen. Hebt u nou ook altijd gedacht dat binnenzonwering was be doeld om het binnen koel te houden? Toch durven wij te stellen dat het interieur er met de beeldschone producten die er te genwoordig zijn op dit gebied, alleen maar warmer op wordt... Nou ja, in figuurlijke zin dan. De romantiek viert hoogtij in de slaapkamer. (Foto: Boras Uotton). Dekbedovertrekken zijn echte mode-artikelen geworden. Alle actuele interieurstijlen zijn in de modieuze collecties vertegen woordigd. Dat maakt het modebeeld in dekbedtextiel even kleurig, decoratief en romantisch als de woonmode van nu inderdaad is. Jarenlang is het verschijnsel 'kleur bekennen' een van de be langrijkste drijfveren geweest voor de modieuze vernieuwingen in bedtextiel. De laatste tijd is de nadruk echter meer komen te lig gen op een stijlvolle, luxueuze uit straling. 'Stijl bekennen' zou je dat kunnen noemen. Veel aan dacht wordt besteed aan het ma teriaalgebruik, de afwerking en het ontwerp. Van alle mooie soe pele katoenen weefsels is satijn veruit favoriet. Omdat zulke mooie stoffen vragen om een stijlvolle verwerking en afwerking wordt veel gewerkt met sierstik- sels, sierbiezen, ruches en vo lants. Bepalend voor de uitstraling van dekbedovertrek ken zijn natuurlijk ook de dessins, die zorgen voor het nodige on derscheid in stijl en sfeer. Dat de romantiek hoogtij viert in de Nederlandse interieurmode, valt af te leiden uit de vele sierlij ke dessins en decoratietechnie ken die we tegenkomen in de gordijn- enmeubelstoffen, wand- bekleding, tafellinnen enzo voort. Waar kan romantiek eigenlijk beter tot zijn recht ko men dan in de besloten ruimte die slaapkamer heet? Wij zouden het niet weten. De romantici on der ons kunnen dan ook hun hart ophalen, zeker waar het de in richting van de slaapkamer be treft. De keuze uit romantische dekbedovertrekken en daarbij passende artikelen die het slaapkamer-interieur geheel in stijl completeren, is indrukwek kend te noemen. 'Stijl bekennen' verder dan de keuze van het dek bedovertrek. Bijpassende gordijnstoffen, be- hangprodukten, vloerbedekking, verlichting, baddoeken en allerlei accessoires zorgen voor een to tale eenheid in stijl. Bij nadere beschouwing blijkt dat romantiek en romantiek twee is. Of liever gezegd: drie. Globaal on derscheiden we drie hoofdgroe pen in de romantische richting. Om te beginnen een sjiek- klassieke stijl, die door een intens kleurgebruik en royale, klassieke dessins pure passieuitstraalt. Min of meer een tegenpool daar van (maar daardoor niet minder romantisch) zijn dekbedovertrek ken in wit of naturel katoen, die door hun natuurlijke eenvoud en vleugje nostalgie een intense rust uitstralen. Te denken valt hier aan lieflijke broderie-uitvoeringen of, nog eenvoudiger, een ingeweven streep. De derde groep is in om vang de belangrijkste. Daarmee bedoelen we op de romantische uitvoeringen in sprekende 'mid- dentinten' en pastels. Hetzij voor zien van een snufje Engelse nostalgie, hetzij met een moder ne touch. Een teken des tijds is dat klassiek en modern op allerlei manieren met elkaar worden gecombi neerd. Zo kan het ook gebeuren dat puur klassieke of de nostal gisch witte dekbedovertrekken hun bestemming vinden in een modern interieur. Voor mensen met een ronduit moderne smaak is er een segment dekbedover trekken dat eruit springt door on dubbelzinnig kleurgebruik en vrolijke fantasiedessins. Voorzien van stoere strepen, grafische

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 21