Tij gekeerd? Commissies Aanvraag ontwerp-vergunningen Hoechst Holland Aankleding en collectie verraadt klasse bij Vinia Vera mode D Geen dubbel werk zitten doen. Meer verantwoordelijkheid. Ef- ^Qp|Q|"00"t Aktie Meer gewonden Verantwoordelijk heid Nieuwe huisstijl Geen ontslagen Tempo Walchenaren in de Mora-prijzen Gezondheid Kabelkrant in Beveland gaat beginnen Beurs Ouderen Clubs directie milieu en waterstaat S|»ort Buurt/wijk de Faam de Vlissinger UW WEEKBLAD Woensdag 2 oktober 1991 ABDIJ DE FAAM - DE VLISSINGER 17 IEUWS De kwalijke gevolgen van milieu-overlast zijn voor iedereen een zorg. Ook voor de provincie. Om te voorkomen dat het de verkeerde kant op gaat moet het tij worden gekeerd. De manier waarop dat kan heeft de provincie verwoord in een mi lieubeleidsplan, "Kerend Tij" ge heten. Met dit plan in de hand wordt ieder jaar een milieupro gramma opgesteld. Aktiviteiten dus die de provincie dat jaar gaat doen om de kwaliteit van het mi lieu te verbeteren. Aan het eind van het jaar verschijnt een milieu verslag. In dit verslag valt te lezen of de plannen aan het begin van het jaar daadwerkelijk zijn uitge voerd, wat fout is gegaan, wat goed en hoeveel het gekost heeft. Zo wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van het water, veron treinigde waterbodems en ber ging van baggerspecie, de mo gelijkheid de visotter al of niet in Zeeland uit te zetten en de uitvoe ring wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden ofwel zijn onze zwembaden schoon en veilig. De activiteiten om de bodem schoon te houden en het afval te verwerken worden beschreven. Geluid is vaak een bron van grote ergernis. Ingegaan wordt op de vorderingen het lawaai veroor zaakt door industrie, verkeer op de weg en in de lucht, terug te dringen. Het verslag geeft een opsom ming van verstrekte vergunnin gen, en aan wie, in het kader van de hinderwet en de wetten op luchtverontreiniging en geluid hinder. Te lezen valt hoe toezicht wordt gehouden op naleving van de milieuwetgeving, welke be drijven zijn gecontroleerd, met wie is overlegd en welke afspra ken zijn gemaakt. Ingegaan wcrdt op de meldingen van stank- geluid- en stofklachten en het antwoord op de klachten. Dit kan variëren van bijvoorbeeld water- verproeiing bij stofklachten en wijziging van de slakuitloop van de fosforovens bij Hoechst tot de vermelding van "overlast is aan vaardbaar" en de vaststelling dat geurverspreiding van groenvoer- drogerijen een bekend probleem is. Tot slot wordt beschreven hoe de ecologische ontwikkeling van Zeeland is geweest. Vermeld wordt hoe bermen en beplantin gen worden onderhouden, welke ontwikkelingen er zijn in de na- tuurtechnise milieubouw en hoe de vogel-, vis- en zoogdieren- sterfte is verlopen. Het milieuverslag 1990 is gratis verkrijgbaar in het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 te Middelburg. Nieuwe Pasop organisatie De suikerbieten moeten van het land. Dat betekent de komende maanden veel extra drukte op de wegen. Trekkers en andere land bouwvoertuigen rijden af en aan om de oogst binnen te krijgen. Trekkers rijden langzamer dan menigeen denkt. Het is oppas sen geblazen op de weg. Niet al leen overdag, ook 's avonds. In de laatste maanden van het jaar gebeuren er jaarlijks zo'n zeventig verkeersongelukken waarbij land bouwvoertuigen betrokken zijn. Vorige week is daarom de aktie "letten op landbouwtrekkers" gestart. Op de veerpleinen, bij grensovergangen, benzinesta tions en andere plaatsen waar veel automobilisten komen wor den stickers en folders uitge reikt. Een promotieteam van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zeeland, doet dit vanaf nu tot het eind van het jaar op gezette tijden om de weggebruikers te attende ren op de risico's van en voor het langzaamrijdend landbouwver- keer. De auto's van de rijkspolitie en de provinciale kantonniers voeren tijdens de aktie opvallende magneetstrippen met de tekst "letten op landbouwtrekkers". Affiches met deze tekst zijn opge hangen in verschillende openbare gebouwen. Niet alleen de bietencampagne, ook de steeds vroeger intreden de duisternis 's avonds en de re gelmatige regenbuien en mist maken dat het verkeer op de weg gevaarlijker is in deze tijd van het jaar. Opvallend is dat het aantal ongelukken niet stijgt, maar het aantal gewonden wel. Een paar jaar terug was het aantal gewon den 15, het vorig jaar waren dat er 25. Als dit zo door gaat weten we nu al dat aan het eind van dit jaar meer dan 30 mensen gewond zul len zijn als gevolg van een verkeer songeluk waarbij landbouwvoer tuigen betrokken zijn. De provincie heeft een groot scheepse reorganisatie achter de rug. In de loop der jaren zijn een aantal taken van de provincie overgegaan naar gemeenten of zijn binnen de provincie te veel uitgedijd in de verwachting dat dit werk vanuit het rijk afgesto ten zou worden. Op verschillende andere terreinen heeft de provin cie er nieuwe taken bijgekregen. Al met al werd de organisatie on overzichtelijk en werd er niet altijd doelmatig gewerkt. Zo duurde de afhandeling van zaken soms veel te lang. Bij een advies aan het bestuur waren over één en de zelfde zaak vaak veel mensen van verschillende afdelingen be trokken. Dat bevorderde de dui delijkheid niet. Voor de bestuurders werd het moeilijk zich te beperken tot de hoofdlij nen van het beleid. De provinciale organisatie is nu zo ingedeeld dat taken die met elkaar samenhangen bij elkaar zijn on dergebracht. Het aantal taken dat elkaar overlapt is tot een mini mum teruggebracht en gepro beerd is de lijnen tussen bestuur en ambtenaren te verkorten. Het resultaat is dat minder mensen meer werk kunnen doen. Van de medewerkers wordt meer verantwoordelijkheidsgevoel ge vraagd. Ze moeten bereid zijn bre dere vakkennis op te doen zodat ze op meerdere plekken in de or ganisatie ingezet kunnen wor den. Van de leiding wordt ver wacht dat ze meer taken en ver antwoordelijkheden afstaat aan de medewerkers. Kortom: de noodzaak tot coördinatie vermin dert en dat maakt een doelgerich tere manier van werken mogelijk. Voor de inwoners van Zeeland kan dit betekenen dat sneller op hun vragen wordt gereageerd. Een tijdelijk negatief gevolg voor die mensen die al regelmatig con tact met "de provincie" hebben kan zijn dat de ambtenaar met wie steeds gesproken werd ander werk is gaan doen en zijn of haar werk door'een vreemde" is over genomen. Ook kan het zijn dat het bureau een andere naam heeft gekregen of taken van een ander bureau heeft overgenomen. En tot slot hebben vele ambtenaren een andere werkplek gekregen en zijn dus verhuisd. Papierwerk bepaalt voor een groot deel het gezicht van de pro vincie. Voor al dit papierwerk is een nieuw logo ontworpen, een nieuw lettertype vastgesteld en een kleurstelling bepaalt. Het lo go is afgeleid van het Zeeuwsche wapen en komt te staan op alle brieven, nota's, brochures, sta- tenstukken, rapporten en wat al f 4 miljoen bezuinigen op personeel en vergoedingen voor reis- en verblijfskosten, de zogeheten apparaatskosten. Dat was de af spraak in het zogeheten lijsttrekkersoverleg bij de vorming van het nieuwe college van gedeputeerde staten eerder dit jaar. wat dies meer zij. De stijl en kleu ren zijn aangepast aan de moge lijkheden van de eigen drukkerij zodat nagenoeg al het drukwerk nu door de provincie zelf kan wor den gedaan. Het doel van het nieuwe logo is de herkenbaarheid te vergroten van alles wat onder de provincie- vlag gebeurt. De rode leeuw met zijn strak ach terovergekamde manen, het nieu we logo, zal ook het wapen ver vangen op bijvoorbeeld servies goed, suikerzakjes, stropdassen, uniformen en auto's. Ook ba lies/recepties, naamborden en bewegwijzering vallen onder de nieuwe huisstijl. Het zal duidelijk zijn dat het wel enige tijd zal duren voordat de oude vormgeving overal is verdwenen. De invoering van het nieuwe logo betekent niet dat het wapen van Zeeland verdwijnt. Dat blijft bestaan, compleet met de wapenspreuk Luctor et Emergo. Dit wapen is vastgesteld bij Koninklijk Besluit in 1948. m De afspraak is nu omgezet in een concreet plan waarvoor vier jaar de tijd is. Het leeuwendeel van de bezuinigingen wordt gehaald door vermindering van het aantal banen, in het ambtenarenjargon formatieplaatsen genoemd. De banen kunnen verminderd wor den omdat een aantal taken meer thuis horen bij rijk en gemeenten en door krities te kijken naar de noodzakelijke tijd die voor werk zaamheden nodig zijn. Van de 565 arbeidsplaatsen zullen er de komende vier jaar 35 verdwij nen. De provinciale stoombootdien sten met zijn 372 banen blijven buiten deze bezuinigingsoperatie. Ontslagen vallen er niet. In een aantal gevallen zijn er vacatures doordat medewerkers zijn ver trokken door ander werk aan te nemen of door pensionering/vut. Een deel van deze vacatures hoe ven door verschuiving van taken naar gemeenten en rijk niet meer opgevuld te worden. Het kan ook zijn dat taken worden geschrapt van medewerkers die dat werk tot op de dag van vandaag nog doen. Is dat het geval dan krijgen deze mensen, na onderling over leg, ander passend werk binnen de provincie. Levert overleg niets op dan kan de betrokken man of vrouw de verplichting krijgen tot overplaatsing. Is iemand onvol doende opgeleid voor het nieuwe werk dan wordt de persoon om geschoold. Het ziet er naar uit dat de vermin dering van het aantal banen in 1992 al voor 2/3 deel rond zal zijn. Dat brengt met zich mee dat er in tijd en geld een soort "buffer" ontstaat. Er wordt rekening mee gehouden dat de bezuinigings operatie verder in de tijd wel eens kan tegenvallen. Voorlopig is dus het parool dat bij vacatures eerst nadrukkelijk wordt gekeken of de baan intern kan worden vervuld voordat er een advertentie wordt geplaatst om nieuw personeel te werven. Het college van gedeputeerde staten is optimistisch en ver wacht dat de 4 miljoensopera tie eerder dan 1995 wordt gehaald. Als die verwachting uit komt is er geld verdiend. Het col lege stelt voor om dat geld, per slot van rekening hoeft er niet méér bezuinigd te worden, te besteden aan om- en bijscholing, aanschaf van personel compu ters en maatregelen om de ar beidsomstandigheden te verbe teren. De provinciale raad voor de volksgezondheid in Zeeland (Ra- voz) vergadert maandag 7 okto ber in het gebouw van het Ziekenfonds Midden- en Noord- Zeelandd, Achter de Houttuinen 8 te Middelburg. Op de agenda staat ondermeer: standpuntbepaling inzake het welzijnsonderzoek, voorstel tot onderzoek indicering voor bejaar denoorden en verpleeghuizen, pre-advies inzake trauma-centra en ontwikkelingen met betrek king tot de PAAZ-capaciteit. De vergadering begint om kwart over twee. Dinsdag 8 oktober vergadert de commissie basis- en eerstelijns gezondheidszorg uit de ravoz. De ze vergadering begint om 19.30 uur. Bij de samenstelling van dit num mer van Abdijnieuws waren ver gaderplaats en agenda nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. jVP&y., Abdijnieuws is de informetierubriek ven de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31679 Medewerksters van Vina Vera Een belangrijk kenmerk van veel nieuwe winkels in Middelburg is dat zij opvallend veel aandacht besteden aan de voorgevel en het interieur. De winkelpui is vaak van graniet of marmer en heeft veel glas. De nieuwe modewinkel Vinia Vera aan de Lange Delft in Middelburg is daarvan een ty pisch voorbeeld. Het diep paarse graniet van de voorgevel met daarop een fronton waarop de naam van de winkel is geplaatst doet chic aan. Het interieur van Vinia Vera is zeer overzichtelijk ingedeeld. Ivonne van Scheers van Vinia Marianne Costanje uit Veere en Krijn Sierevogel uit Vlissingen hebben een skatebike gewonnen in een actie van Mora. De uitrei king van de prijzen gebeurde in Snackbar Martino's in Middel burg en Snackbar Lammers in Vlissingen. De actie duurt tien weken en wordt gevoerd onder het motto 'Proef ragoezi en win een skate bike'. Wekelijks overhandigt fabri kant Mora twintig skatebikes aan jeugdige snackliefhebbers. Vera laat zien dat de collectie op kleurgroepen en thema is inge deeld zodat de klant een goed overzicht heeft van de collectie. Voor welke vrouw is Vinia Vera nu bedoeld? Ivonne van Scheers denkt dat de vrouw die bij Vinia Vera binnenwandelt van mode houdt. Zij is ongeveer tussen de 25 en 55 jaar en is zelfbewust en kritisch. "Bij ons koop je kleding die met op elke hoek van de straat te koop is". Ivonne van Scheers doelt hiermee vooral op de grote mode-ketens die niet zo veel persoonlijke aandacht kun nen geven aan de individuele klant. De collectie bestaat voornamelijk uit kleding die exclusief is ont worpen voor de Vinia Vera win kels in Nederland. De nieuwe collectie wordt overheerst door zachte kleuren, zoals zalm, vanil le, ijsblauw en kiwi. De collectie is zo opgebouwd dat veel ge combineerd kan worden. En dat vraagt om een goede klantenbe geleiding die Vinia Vera kan geven. Voor de Lange Delft,' en zeker ook voor Middelburg is Vinia Vera een aanwinst. Middelburg begint zich langzaam maar zeker te ont wikkelen tot een winkelstad waar de vrouw op een plezierige ma nier mode van kwaliteit kan vin den in aantrekkelijke en eigenzinnige modewinkels. Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Toegepaste hypnose - De NVTH houdt 5 en 6 oktober in Middelburg een besloten bijeen komst waar men in de praktijk in aanraking kan komen met toege paste hypnose. Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact op nemen met het secretariaat in Eindhoven, 040-457817. Natuurgeneeskunde - Het A.T. Centrum Vlissingen en het H.E.T. Centrum Dorst houdt zondag 6 oktober een intro-beurs over al ternatieve geneeskunde in het Strandhotel in Vlissingen van 13 Zaterdag 3 oktober beleeft Noord- en Zuid-Beveland een Zeeuwse primeur. Dan begint daar namelijk een Kabelkrant. De eerste berichten en com merciële boodschappen wor den vanaf 14.30 uur uitgezonden onder de naam Zeeland TV. Weekblad De Be velander heeft het initiatief genomen in samenwerking met de PZC Weekbladen De Faam/De Vlissinger. Doorlo pend zal er vanaf zaterdag nieuws worden uigezonden dat een team redacteuren verzamelt. Als het project op Beveland slaagt, zullen andere regio's volgen. Volgens direc teur J.A. Kopmels van De Be velander wordt de kabelkrant elders in het land gezien als een goed medium om de tv- kijker onmiddellijk te informe ren over regionaal nieuws. Kopmels benadrukt dat een aantal instellingen en organi saties positief heeft gerea geerd op het initiatief van zijn onderneming tot 17 uur. Er wordt informatie verstrekt en lezingen, korte be handelingen en demonstraties gegeven. Borstvoeding - Dinsdagochtend 8 oktober houdt borstvoeding organisatie La Leche League haar maandelijkse moedergroep vanaf 9.30 uur in de Julianastraat 26 in Oost-Souburg. Inlichtingen 01184-68419. Therapie - In de Open Hof in Vlissingen wordt zaterdag 5 en 26 oktober en 23 november van 10 tot 16 uur een driedaagse Gestalt- en Bio-energeticagroep gehouden. De groep staat onder leiding van therapeute Angèle Nederlof. Inlichtingen 01184-67542. Kledingbeurs - De Ouderraad van o.b.s. de Vrijburch, gevestigd aan de G.H. Schmithlaan 15 te Middelburg houdt op 9 oktober een (kinder)kleding- en speel goedbeurs in de kleine hal van de school. De beurs is geopend van 14 tot 15.30 uur. Bazaar - In de Thoaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg is vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober een bazaar met rommelmarkt. Er zijn verder talrijke attracties, ook aan de kinderen is gedacht. De bazaar begint vrijdag om 19 uur en zaterdag kan men er terecht tussen 10 en 16 uur. Fancy fair - In de Pieter Louwer- seschool in Oost-Souburg wordt zaterdag 5 oktober een fancy fair gehouden met een finale play back show. Tussen 10 en 16 uur is er die dag van alles te beleven in en rond de school. Onder meer een rommelmarkt en allerlei kin derspelen. Speelgoed-kinderkleding Wie goedkoop aan kinderkleding wil komen kan vrijdag 4 oktober terecht in Zoutelande. Daar wordt dan in de peuterspeelzaal De Zandvretertjes een kinderkleding- beurs gehouden. Ook speelgoed en kinderboeken worden ver kocht. Er wordt tevens een kopje koffie geschonken, voor de gezel ligheid, heet het. De beurs wordt gehouden tussen 14.30 en 16.30 uur. Kinderkleding-speelgoed - In de peuterspeelzaal 't Pietepeu- tertje op het adres Keurhove in Middelburg wordt zaterdag 5 ok tober tussen 9.30 en 10.30 uur een speelgoed- en kinderkleding- beurs gehouden. Het gaat daarbij om de maten 98 tot 164. Een dag ervoor kunnen op dezelfde tijden spullen voor de beurs wor- den ingeleverd. Kinderkleding - Vrijdag 4 okto ber kan men terecht in Seroos- kerke voor kinderkleding. In de peuterspeelzaal wordt die dag tussen 15.15 en 16.30 uur een kinderkledingbeurs gehouden voor de jeugd tot 14 jaar. Koken voor Mannen - De Stichting Welzijn Ouderen Mid delburg geeft vanaf dinsdag 29 oktober een cursus Koken voor Mannen waarbij de basisvaardig heden worden geleerd. Inlichtin gen 01180-27537. Voor degenen die op een prettige manier een met elkaar gekozen onderwerp willen bespreken bestaat de 'studiekring'; voor opleiding is niet vereist. Inlichtin- gen 01180-28379. Medicijngebruik - De Commis sie Welzijn Ouderen Serooskerke houdt ism de huisartsen een in formatiemiddag over mdeicijnge- bruik op donderdag 3 oktober van 14 tot 16 uur in de Zandput. Koersbal - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren houdt dinsdag 8 oktober van 14 tot 16 uur een koersbalmiddag in het Verenigingsgebouw in Vrou wenpolder. Spreekbuis - De bewoners van de Zeeuwse verzorgingshuizen hebben een eigen spreekbuis voor hun provinciale belangen opgericht onder de naam 'Lobb- Zeeland'. Woensdag 9 oktober vindt in verzorgingshuis De Blaauwe Hoeve in Hulst de oprichtingsbiieenkomst plaats. Dia-lezing - Vrijdag 4 oktober houdt Cobi Louwerse om 20 uur een dia-lezing in het clubgebouw van aquariumvereniging Barbus Conchonius aan de Herengracht 52 in Middelburg over het vogel asiel De Mikke. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Hoechst Holland NV te Vlissingen heeft bij hen op 5 september 1991 een aanvraag inge diend om vergunningen ingevolge de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluid hinder voor het uitbreiden en wijzigen van een chemische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 576 en 609. Het betreft de bouw van een silo voor de opslag van soda in de natzuurreinigingsfabriek. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunningen (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging en geluidhinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 3 oktober 1991 tot en met 4 novem ber 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184 - 87204); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 4 november 1991 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat, Post bus 165, 4330 AD Middelburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen zowel de aanvraag, als tegen de ontwerp-vergunningen en wel tot en met 4 november 1991. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht kunnen tot en met 28 oktober 1991 tegen de aanvraag en/of ontwerp-vergunningen mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvra ger in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (tel: 01180 - 31984). Middelburg, 2 oktober 1991. groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-31700 Fietsen - Toerclub Walcheren houdt zaterdag 5 oktober de Slui- tingstocht over een afstand van 85 km ter afsluiting van het sei zoen. De start is om 9 uur bij de Rijwielcentrale Vlissingen aan de Koudekerkseweg 51-53 in Vlis singen. Autopuzzelrit - In het weekein de van 5 en 6 oktober wordt de Nacht van Scheldegouwen verre den. Aan deze autopuzzeltocht kan elke automobilist meedoen. De eerste deelnemer start om 20 uur bij Hotel Walcheren in Kou- dekerke. Wandeltocht - Zaterdag 5 okto ber worden herfstwandeltochten over verschillende afstanden ge houden door de Middelburgse Turnvereniging 1969. Op ver schillende tijden wordt er gestart vanaf de kantine van FC Dau- wendaele aan de Kruitmolenlaan 123 in Middelburg-Zuid. Knutselclub - In buurthuis Het Woltershuis in Vlissingen begint in de maand oktober een knutsel club voor de jeugd van 8 tot 12 jaar op dinsdag van 18.30 tot 20 uur. Inlichtingen 01184-14660. Lampion-optocht - Vrijdag 11 oktober houdt Souburgs Burger zin een lampion-optocht met Bachten Poorte aan het Oranje - plein om 18.45 uur als startpunt. Schmink-cursus - In Het Wol tershuis in Vlissingen begint woensdag 23 oktober om 15 uur een schmink-cursus voor kinde ren van 10 tot 12 jaar. Aan het eind van de cursus wordt een musical ingestudeerd en opge voerd. Aanmelding en inlichtin gen bij Rolf Mast, 01184-19267.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17