Efficiency met behoud van vertrouwde ambiance Gift voor Vijvervreugd Pietje wegloop Alternatief, maar beslist geen dogma ALLE BEROEMDE MEUBELMERKEN ONDER EEN DAK Kruiswoordraadsel wov Oktober pijprookmaand Avondje theater winnen m axel FIRMA SINKE (SCHOENEN EN RUITERSPORT) VERHUISD Kunst en politiek AMUSEMENTSHAL FUNTAST/C IN MIDDELBURG GEOPEND I HARTGRONDIG Ad Hanneman Inzenden OPEN DAG INSTITUUT VOOR POLARITEITSMASSAGE, INTUÏTIEVE MASSAGE EN HEAUNG JONG ONDERNEMEND Kampioenschap dressuur in Zeeland 20.000M2 WOONDESIGN 10 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 2 oktober 1991 UIT HET ZAKENHART Met een actie gratis schoenpoet sen opent de Firma Sinke van daag (woensdag 2 oktober) officieel het nieuwe onderkomen Naar aanleiding van de ru briek Hartgrondig in uw blad een paar opmerkingen. A. In Ballustrada komt maar één deelnemer aan KM '91 aan het woord, t.w. Peter Clij- sen. Hij vertelt zijn interpreta tie van het thema. De rest van de stukjesschrijvers zijn medewerkers van Ballustra da. Het zijn dus niet diezelfde kunstenaars die in hun Zeeuwse tijdschrift soebat ten over politiek. B. Kunst en Politiek Picasso zei eens: 'De schil derkunst is niet uitgevonden om woningen op te sieren; zij is een wapen in de strijd'. Na tuurlijk hebben politiek en kunst met elkaar te maken: Het één gaat over macht en machtgebruik en is geba seerd op ongelijkheid en re sulteert altijd in onvrijheid voor een bepaalde groep mensen. Het ander gaat altijd over vrijheid. Politiek is wat ons scheidt en kunst is wat ons verbindt. Gilles van Sparrentak deelnemer aan KM '91 te Axel Kunst en politiek, daarover ging het in de column Hart grondig van Ad Hanneman (september '91) naar aanlei ding van de uitgave van het WOV-nummer van het literai re tijdschrift Ballustrada.. Als redacteur van dit blad wil ik ingaan op de stelling die Han neman poneert, namelijk dat kunst en politiek niet kunnen samengaan. Als getuige a charge haalt hij er Nescio bij een betere pleitbezorger kun je natuurlijk niet hebben. Toch blijft het vreemd dat Hanneman de meeste artike len vanwege zijn stellingna- me niet gelezen heeft. Zo'n stellingname wordt toch niet bevestigd door niet te lezen Eerlijkheidshalve moet ik toe geven dat ik de column var Hanneman aardig geschrever vond. Ik kan dat zeggen om dat ik het stukje gelezen heb. Weliswaar was het een tik keltje overdreven 'met de pantoffels aan' geschreven - mijn vrouw vindt...-, maar de algemene stellingname kan ik onderschrijven. Bijzondere gevallen uitgezonderd, moet een kunstenaar geen politiek bedrijven met zijn werk. Het punt is echter dat in ons WOV-nummer geen politiek door kunstenaars bedreven wordt. De in de column geci teerde 'gezwollen woorden' zijn afkomstig uit een artikel van prof. dr. P.J.M. van der Aart (De WOV en het Rijks beleid). In zijn essay houdt dhr. vd. Aart het rijksbeleid inzake de WOV tegen het licht, met voor de provinciale overheid vernietigende con clusies; dit alles in bewoor dingen die passen bij een deskundig artikel. Met andere woorden: prof. dr. vd. Aart oefent gewoon zijn vak uit. (Je moet op tijd je pantoffels kunnen uittrekken). De overi ge artikelen van het WOV- nummer van Ballustrada bestaan vooral uit speelse fantasieën en satirische inter pretaties van het thema. Voor ons als redaktie was het the ma WOV slechts een inspira tiebron, zoals ook de werkstukken van de beelden de kunstenaars alles te ma ken hebben met het fenomeen brug of tunnel, maar niets met politieke pres siemiddelen. Dit alles had de heer Hanneman in onze uit gave kunnen vernemen, als hij de moeite had genomen om te lezen.... André van der Veeke, redaktielid Ballustrada Vader en zoon Piet en Jacco Pleune. in Serooskerke op het adres To renstraat 1. Vader en zoon Piet en Jacco Pleune slaan met dit ini tiatief een weg in van efficiënter werken met behoud van de ou derwetse sfeer. De winkel voor schoenen en ruitersportartikelen was jarenlang gevestigd aan de Noordweg, maar barste daar zo wat uit zijn voegen. Overigens beperkt de openings ceremonie zich niet tot vandaag met open huis en receptie, mor gen verzorgt de firma Daaleman een demonstratie met rijzadels tussen 10 en 16 uur. Verder krijgt iedereen die donderdag 3 okto ber wat koopt in de nieuwe zaak van vader en zoon Pleune een verrassing. „We konden daar aan de Noord - weg niet meer verder", legt de 26-jarige Jacco Pleune uit. „De winkel was onderverdeeld in al lerlei kleine hokjes. Moderniseren kon niet, tenzij we de hele zaak helemaal opnieuw hadden opge bouwd". Berekeningen wezen uit dat verkassen efficiënter was dan verbouwen. Al sinds zijn 14e werkt Piet Pleu ne in de zaak, die tot vier jaar ge leden aan Bart Sinke toebehoorde. „In de oorlog had ik m'n vader verloren en m'n moe der werkte ergens als huis houdster. Ik kwam toen ergens in de kost en kwam bij Bart in dienst. Die maakte me vertrouwd met de schoen- en zadelmakerij. Bart was gespecialiseerd in or thopedisch werk, zelf was hij ook ongelukkig zoals dat heet. Sa men hebben we de zaak opge bouwd en vier jaar geleden zijn we een firma begonnen. Helaas is Bart kort nadat we vennoten werden overleden". De firma Sinke is een opvallend bedrijf op een dorp. Kwaliteit en medische produkten worden ver kocht in een aparte ambiance, waar veel persoonlijke aandacht voor de klant wordt gegeven. Of men nu komt voor een paar schoenveters of een peperduur rijzadel, er worden altijd adviezen gegeven. „Dat moet ook", merkt Piet Pleune (49) op. „Dat is een kwestie van traditie. We onder scheiden ons van de winkel in de stad door die persoonlijke servi ce. We hebben een heel hechte klantenkring. Bovendien zijn we qua ruitersport tamelijk uniek op Walcheren en Beveland". Het knusse van Sinke schoenen en ruitersport werd extra on derstreept in de oude zaak waar de klant van hokje naar hokje werd geleid om uiteindelijk het gewenste produkt te krijgen. „We willen dezelfde gezelligheid in de ze nieuwe zaak uitstralen. Men sen mogen geen drempelvrees krijgen", benadrukt Jacco Pleune. Zijn vader vult aan: „We doen bo vendien veel correctiewerk op schoenen voor kinderen. Veelal op advies van de huisarts. Dat is uniek en wellicht alleen op een dorp mogelijk. Maar we hebben niet alleen klanten uit het dorp. Van heel Walcheren komen ze en zelfs van de Bevelanden. Dat wil len we uiteraard zo houden". Ruud de Waart bij zijn pijpencollectie De grootste pijpcollectie van Zee land bevindt zich in de tabaks winkel van Ruud van de Waart in de Segeersstraat in Middelburg. Hij weet als geen ander te vertel len over dat vreemde stukje hout dat na gevuld te zijn met tabak aan ongeveer tweehonderddui zend Nederlanders zoveel plezier verschaft. Om het gebruik van de pijp te stimuleren heeft de ta- bakshandel de maand oktober gepromoveerd tot "Pijp rookmaand". "Niet voor niets de maand okto ber, want dan blijven de mensen gezellig binnen, steken de kachel aan en daar hoort dan dat pijpje bij" vertelt Ruud van de Waart. Een echte pijproker heeft minstens drie pijpen en gebruikt verschillende soorten pijptabak. Ruud van de Waart kent zijn klan ten die pijp roken goed. Zelfs zo goed dat hij verschillende tabak soorten voor zijn klanten mengt. In zijn winkel verkoopt hij ruim 200 soorten pijptabak, van de meest uiteenlopende merken en melanges. En voor elke soort ta bak is er ook weer een speciaal soort pijp, zo vertelt Ruud van de Waart. In zijn winkel laat hij de Sherlock Holmes pijpcollectie zien. Voor de intellectuele pijpro ker is er "The Professor" en voor de pijproker die zichzelf meer ziet als de assistent van de professor is er "The Watson" pijp. Toch meent Van de Waart dat er geen duidelijk profiel is van de pijpro ker. "In de winkel krijgt ik boer tjes die'al jaren een stenen pijpje roken, maar ook de man die al knarsetandend met een pijp in z'n mond over straat rent". Voor de promotie van de pijp heeft de tabakshandel een lande lijke Pijprookdag ingesteld op 6 oktober aanstaande in het Musis Sacrum in Arnhem. Op die dag wordt ook de Pijproker van het jaar 1991 gekozen. Bekende Ne derlanders die met plezier een pijp roken en dit onbewust in de media laten zien maken een kans om Ambassadeur van de pijp te worden. Prins Bernhard en Jos van Kemenade, burgemeester van Eindhoven, hebben deze ere titel al eens mogen dragen. De wereld van knipperende licht jes en gokautomaten en de sire nes van suizende straaljagers heeft zijn intrede gedaan in Mid delburg in de vorm van de nieu we amusementshal Funtastic. Met veel glamour en glitter en een daad voor het goede doel werd Funtastic op het Plein 1940 afgelopen donderdag geopend. Jarenlang had de familie Loont- jens een kleine speelhal aan de Kromme Weele in Middelburg. Volgens eigenaar Alexander Loontjens groeide deze speelhal letterlijk uit zijn voegen en sinds 1985 zochten zij dan ook naar een groter pand in de binnenstad. Uiteindelijk stemde de gemeente toe dat in de voormalige tapijthal aan het Plein 1940 een nieuwe amusementshal gevestigd mocht worden. En deze kans heeft de familie Loontjens niet laten lig gen. Na een grondige verbou wing van ruim een half jaar is Middelburg nu een amusements hal rijker die gezien mag worden. Letterlijk vindt Alexander Loont jens en daarom kan iedereen van buiten goed zien hoe de amuse mentshal er van binnen uit ziet. Burgemeester Chris Rutten van Middelburg opende Funtastic af gelopen donderdag tijdens een zeer drukke receptie. Hij bena drukte dat de gemeente het goed vindt dat er een Amusementshal in de stad is gekomen. Voor de De heer de Bruin van Stichting Verpleeg- en rusthuizen ont vangt de jukebox voor Vijvervreugd. ontwikkeling van Middelburg als uitgaansstad past deze gelegen heid goed in het straatbeeld. En bovendien, hij vindt de amuse mentshal er 'funtastic' uitzien. Wat betreft de nadelige gevolgen van een amusementshal in de stad wees hij erop dat het pro bleem van gokverslaving geluk kig in Zeeland nog marginaal is. Bovendien heeft hij er alle ver trouwen in dat de bedrijfsleiding van Funtastic er alles aan zal doen om dit probleem inderdaad te beheersen. Alexander Loont jens benadrukt evenzeer dat zij goede contacten hebben met het Bureau voor alcohol-, drugs- en gokverslaving en veel doen aan informatieverstrekking over dit probleem. Ter gelegenheid van de opening heeft de familie Loontjens beslo ten het verzorgingstehuis voor geestelijk gehandicapten Vijver vreugd iets te geven waarmee de bewoners van Vijvervreugd ook plezier kunnen beleven. De heer de Bruin van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen kreeg daarom van Alexander Loontjens een ware Wurlitzer jukebox aan geboden. De bewoners van Vij vervreugd mogenbovendien eens een bezoekje komen brengen aan de nieuwe hal. Er bestaan lummels die je op een zo domme manier het bloed onder de nagels vandaan halen dat je ze dood wenst. Gelukkig is die door onredelijke woede ingegeven wens - althans bij mij - slechts van heel korte duur, zodat ik nog nooit een heuse po ging heb ondernomen om de wens om te zetten in daad. Zo gebeurde het zo'n twee weken geleden dat ik op een na middag met m'n merrie een wandeling maakte. Ik er op uiter aard, want ik heb een passie voor paardrijden. Nabij het bos bij Domburg besloot ik een kortere route richting ruiterpad te nemen, dwars door een bos waar paarden verboden zijn. Ik was nog maar net op dat verboden bospad of een auto (Volks wagen Golf) remde knarsend op het grind. M'n merrie (een volbloed) schrok hevig. Als klap op de vuurpijl liet die onverlaat een paar harde korte stoten op z'n claxon horen als wilde hij demonstreren dat die er goed bijhing. Naast dit ongeremde gedrag demonstreerde dat manmens (ik noemde hem anders, maar die taal is niet geschikt voor dit pa pier) ook nog met 'He. Jij daar' zijn onfatsoen. Het bleek dè opzichter te zijn van dat bos. Mijn woede was - toen hij zich bekend had gemaakt en niet heette zoals ik hem noemde - onmiddellijk over. Ik vond hem vooral zielig toen ik m'n merrie had gewend en in galop er vandoor ging. Ik mocht dan weliswaar niet op dat pad komen, hij kon er niet komen met z'n auto en m'n paard draagt geen zichtbaar nummerbord zodat ik op dat moment anoniem bleef. Ha, ha. Pietje weg loop, dacht ik. Die opzichter mag dus nu weten wie ik ben. Hij mag ook een proces verbaal komen opmaken. Maar dat neemt niet weg dat hij van mij een bord van onvermogen om z'n hals krijgt opge hangen. En dat bord zal groter zijn dan het bord waarop staat dat ik met m'n paard geen doorgang heb. Want een opzichter in een natuurgebied dient te weten waar en wanneer hij de toeter van z'n auto gebruikt. Nooit eigenlijk, en zeker niet in de buurt van schrikachtige beesten. De domme lummel. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 1 - 54-23-4-39-50-47-26 HORIZONTAAL: 1 uurwerk; 7 riem; 13 gelijkmatig; 14 doortocht- geld; 16 gezelschapsspel; 17 vluchtheuvel; 18 hoofddeksel; 20 niet flink; 21 muzieknoot; 22 telwoord; 24 voorzetsel; 26 konijnenjager; 28 langzaam; 31 van een; 33 dun; 34 dwaas; 36 per adres; 37 mu zieknoot; 38 bezieldheid; 40 adel. titel; 42 kasteel; 44 tocr.t; 45 laagte; 46 bovenkant; 47 vlaktemaat; 48 hemellichaam; 50 edelsteen; 52 bezigheid tot vermaak; 53 voorzetsel; 54 lekkernij; 56 duinvallei; 57 pers. vnw.; 58 laatstleden; 59 dierl. vet; 61 stad in Oostenrijk; 63 uitroep; 64 vermaakskunst; 67 was getekend; 69 lichaam; 71 vogel; 72 vogel; 74 harssoort; 76 geboren; 77 stof; 78 tussenruimte; 79 verbrandingsrest. VERTIKAAL; 1 rechtsvoorschrift; 2 dier; 3 tafelfles; 4 hoofddeksel; 5 oude lengtemaat; 6 korte vuurmond; 8 uitroep; 9 onwrikbaar; 10 eensklaps; 11 struisvogel; 12 jong dier; 14stof; 15 munt; 18 opening, 19 tijdsduur; 22 blad papier; 23 drinkkom; 25 mil. rang; 27 Ned. rivier; 29 oogholte; 30 steunverband; 32 kleine groep; 34 snelle gang; 35 knaagdier; 37 kers; 39 godin; 40 café; 41 kloosterzuster; 43 Euro peaan; 49 volgroeid; 51 kleinigheid; 52 vr. munt; 55 wijnsoort; 57 kleur; 59 dans; 60 graanafval; 61 onderricht; 62 kleur; 63 dik stuk; 65 jong dier; 66 smalle strook land; 68 loon; 69 geslacht; 70 hoofddek sel; 72 snelle loop; 73 vinnig; 75 legeronderdeel; 77 muzieknoot. Oplossing van puzzelkrant 25/9 HORIZONTAAL: 1 fooi; 4 kling; 7 mars; 10 Pool; 11 ezel; 12 amen; 14 atoom; 17 solo; 19 men; 20 kar, 21 per; 23 mul; 24 en; 25 barometer; 28 ia, 29 Uden; 31 nor; 32 pots; 35 asnok; 37 Aruba; 40 aak; 41 id; 42 eb; 43 rat; 44 amber; 47 heler; 49 aria; 50 oma, 52 Isar; 54 om; 55 kanteloep, 58 el; 60 tol; 62 lot; 63 lek; 64 zee; 65 trom; 67 bever; 69 pope; 70 gave; 71 ozon; 72 riek; 73 laars; 74 rest. VERTIKAAL: 1 frame; 2 open; 3 ion; 4 klaar; 5 Ido; 6 gemet; 7 mes; 8 alom; 9 stola; 13 menu; 15 tronk; 16 opera; 18 luis; 20 kannibaal; 22 republiek; 25 bes; 26 MO; 27 rob; 30 Dakar; 33 tarra; 34 bas; 36 ode; 38 ree; 39 ets; 45 mik; 46 Rotte; 47 Halle; 48 esp; 49 Amor; 51 me; 53 reep; 54 otter; 56 bel; 57 oeros; 59 leest; 61 loge; 64 zone; 66 mak; 68 vla; 69 Por. Winwoord: KANDELABER De winnaar van de eerste puzzel waar een prijs viel te verdienen is bekend. Het is RA. Rotte uit Mid delburg die vrijdag 4 oktober kan gaan genieten van een Avondje Theater Compleet. Op die avond spelen The Ramblers in de Stads schouwburg. De winnaar van de puzzel van deze week kan met nog iemand een bijna nostalgische avond be leven op 19 oktober. Dan name lijk komt de legendarische protestzanger Donovan naar de Middelburgse Stadsschouwburg. Vooral in de periode van de Vietnam-oorlog maakte deze ar tiest furore. Momenteel is Donovan aan een grootse come back bezig. Hij ver loochent ook nu nog niet zijn stijl van toen. Daarnaast gebruikt hij de modernere middelen op een creatieve wijze. Wie trouwens nog zin heeft in een avondje oud en nieuw van Donovan kan nog kaartjes kopen bij de Stads schouwburg. Wekelijks kunt u met de oplos sing van de puzzel kaartjes win nen voor een uitvoering van Uit in Zeeland. Eens per maand geven we een zogenaamde hoofdprijs weg in de vorm van een Avondje Theater Compleet, het populaire complete avondje uit waarbij in het Schouwburgrestaurant een meergangendiner wordt geser veerd, koffie in de pauze met voorrang wordt geschonken en voor u aan de bar van de Schouwburg een drankje met knabbel klaarstaat. De oplossing van de puzzel dient voor woensdag 9 oktober in ons bezit te zijn. Het adres: De Faam/De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Wat de boer niet kent, lust'ie niet. Corrie Akkermans (35) is zich terdege bewust van dat ge zegde, maar wil toch met een afwijkend massage-instituut zelfstandig onderneemster wor den. Zaterdag 5 oktober houdt ze daarom tussen 10 en 16 uur open huis in haar woonhuis aan de Segeersweg 68 in Middel burg. Dan toont ze wat de woorden polariteitsmassage, in tuïtieve massage en healing in houden. In deze kolommen geeft ze alvast een voorzet. De drie massagetechnieken die de Middelburgse beheerst moe ten er toe leiden dat de behan delde zich lekkerder in het vel gaat voelen. Polariteitsmassage is er voor duidelijke klachten, in tuïtieve massage is er om tot rust te komen en met healing wordt de aura schoongemaakt. De drie massagevormen worden geschaard onder de noemer al ternatieve geneeswijze, maar Corrie Akkermans voegt er aan toe dat er beslist geen dogma's worden opgedrongen. „Wie na één behandeling wil stoppen moet dat zelf bepalen. Niks moet". Corrie Akkermans komt uit de hoek van de crisisopvang. In Vlissingen werkte ze voor een instelling nadat ze een opleiding maatschappelijk werk aan de so ciale academie had afgemaakt. „In die crisisopvang stuit je op de meest uiteenlopende proble men. En dan ben je altijd bezig met het zoeken naar allerlei oplossingen. Via cursussen pro beer je je dan bepaalde dingen eigen te maken en zo stootte ik ook op deze massagevormen". Bij polariteitsmasage zoekt me vrouw Akkermans naar de plaats waar een blokkade is. Daarna dient het lichaam in evenwicht te komen. „Bijvoor beeld iemand die hoofdpijn heeft, heeft vaak veel last van zijn nek. Ook kunnen emoties die vastzitten de boosdoener zijn van klachten. Masseer je dan in de buurt van de billen, dan kun nen die emoties loskomen. Je brengt dan als het ware de ener giestroom hernieuwd op gang". Corrie Akkermans. Bij intuïtieve massage zoekt Cor rie Akkermans op eigen gevoel naar spanningen. Bij dit soort massage is het niet persé de be doeling om iets los te maken. „Het is gewoon lekker ontspan nend". Bij healing komt weer meer per soonlijk inzicht kijken. „Als ik me concentreer kan ik de aura zien. Daar ga ik dan mee aan het werk". Healing heeft tot doel iemand dichter bij zichzelf te brengen, bijvoorbeeld niet alleen maar naar de pijpen van een an der te dansen. „Iemand die on zeker is kan door anderen nog onzekerder worden gemaakt. Met healing staat zo iemand ste viger in de schoenen". De uit Brabant afkomstige Mid delburgse volgt nog steeds opleidingen. Ze houdt er overi gens niet van om mensen haar methodes aan te smeren. „Het gaat er mij om dat iemand er wat aan heeft. Mensen hoeven niet persé te komen, men mag na één keer afhaken". Corrie Akker mans specialiseert zich niet in specifieke problemen. Het scala dat ze aanpakt is breed, van een zaamheid tot alcoholproblemen. De komende winter worden er een viertal wedstrijden gehouden in het kader van het Zeeuws dressuurkampioenschap. De wedstrijden worden gehou den dankzij de inzet van de vier NBVR-verenigingen in Zeeland met medewerking van de KNF. De deelname aan de wedstrijden staat open voor leden van beide organisaties; als sponsor treedt de Verenigde Spaarbank uit Zee land op. Van de vier gereden wedstrijden tellen de drie beste mee voor de eindklassering ter wijl de finalewedstrijd als ver plichting geldt. De wedstrijden worden gehouden op 13 oktober bij RV De Braanjehoek in Kapelle, op 15 december bij PPC Schouwen-Duiveland in Bruinis- se, op 15 en 16 februari bij RV Renesse in Renesse en op 1 maart bij RV Se-ros in Vrouwen polder. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Wim Schot, 01112-1610. pot zeeuws-vlaanderen Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 2010. Tel. België 0031 - 11552010. Sie Matic Keukenstudio Ie verdieping

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 10