ér Toegang tot ver borgen schatten MUILWIJK Samsonite kkkkk Marktfeesten redelijk succes HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? ft DELSEY Gold Card GRATIS.zie pagina 3 J Open dag dierenasiels SCHARREL- SPOEDEISENDE HULP (E.H.B.O.) 109,- Kom kijken naar Zeelands grootste kollektie documenten koffers bij ons in de zaak 'LAS VEGAS' f 499,- MET CHEVROLET CAMARO GEWILD BIJ POLITIECONTROLE PZC WEEKBLADEN Fijne neus Klachten Zonnebril OPEN DAG ARCHIEVEN ESSO Stichting mil' m mil' Streekziekenhuis Walcheren l( DE SCHARRELSLAGER Tentoonstellingen 10 cm breed, 2 x A4 zwartnu 14 cm breed, 2 x A4 zwartnu met cijfersloten binnenvakken en souflé (uittrekbaar gedeelte 2 cm) normaal 99,- i «0 Voordeel: f 119,- 4-delige pannenset (normaal f 618,-) SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 40 'Ze behandelen me ■■BBEBBHBRSSBSH als een crimineel' HMTTTT Sinds Bert Schieman in december zijn Chevrolet Camaro aan schafte, moest hij al negen keer aan de kant voor de politie. De opvallende sportieve kar is kennelijk een mikpunt. Dat hij vaker moet stoppen dan de doorsnee automobilist vindt hij niet echt erg, hooguit een beetje vervelend. Maar dat er agen- t De in Long Island (New York) geboren Schieman heeft niet alleen een opvallende auto. Zijn kleding wijkt eveneens af van het - wat men zou kunnen noemen - burgerlijke modepa troon. Een pet met grote klep draagt hij standaard, alsook schoenen met opvallend scherpe punten. Typisch een westernboy, en dan nog eens bijna twee meter groot. Toch is zijn persoonlijke outfit nooit een reden geweest voor de politie om extra oplettend te zijn bij de man die zijn kost verdient bij een schoonmaak bedrijf. Tot december reed hij in een roestige auto van Ja panse makelij. „Ik werd toen nooit aangehouden". En: „Ik ben nooit met de politie in aanraking geweest, hoewel ik soms wordt behandeld als een crimineel". ÏÏXS Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De motoragent ging volgens Schieman echt te ver. „Ik werd zo'n tweehonderd meter van het huis van m'n ouders aangehou den. De agent controleerde mijn papieren en stelde vast dat ik on verzekerd reed. Ik schrok me rot, want volgens mij was ik gewoon verzekerd. Ik vroeg toen of ik even naar het huis van m'n ouders mocht om te bellen hoe het in elkaar zat. De politie gaf me geen toestemming, ik mocht niet meer in m'n auto rijden; die moest blijven staan". Achteraf stelde hij vast dat hij „door slor digheid" een termijn van zijn ver zekering niet betaald had. „Maar ik heb nooit een waarschuwing gehad. Met mijn verzekerings man was het diezelfde dag zo ge regeld. Als ze me naar m'n ouders hadden laten gaan, was het nog sneller geregeld". Toen Schieman zei dat hij het ver bod om het even te gaan contro leren bij z'n ouders belachelijk vond - „Wie zou dat niet doen" - en dat hij desnoods te voet naar z'n ouders wilde om te bellen of dat een agent hem in zijn auto zou brengen liet de motoragent hulp aanrukken. Vervolgens - zo verhaalt de verongelijkte Vlissin- ger - bracht een agent zijn auto naar het bureau. „Ze zeiden dat hij in beslag werd genomen, later maakten ze daar in bewaring van ten zijn die hem als 'een stuk vuil' behandelen, hangt hem zo langzaam maar zeker de keel uit. Vooral een Middelburgse mo toragent maakte het op zaterdag 7 september zo bont dat de 28-jarige Vlissinger overweegt om een klacht in te dienen. „Ik durf het eigenlijk niet, want dan ben ik nog vaker de pieneut", vreest hij. soen; je wil toch graag in de ogen kijken van iemand met wie je praat. Op een onbeschofte toon zei hij dat hij dan geen communi catiemiddel meer had. In de helm zit namelijk een speaker. Zou hij de zonnebril afdoen, dan kon hij ook niks meer horen. Onbeschoft gewoon' Chef surveillancedienst A. Pas veer van de Middelburgse politie merkt in eerste instantie op dat de politie ook maar uit mensen bestaat en dat zij dezelfde grillig heden kunnen vertonen als ieder ander mens. Een dag later, als hij de zaak heeft onderzocht, con cludeert Pasveer dat de motora gent kennelijk een fijne neus heeft gehad, want „de heer Schieman reed onverzekerd". Pasveer stelt na het onderhoud met die anoniem gehouden mo toragent tevens vast dat die geen laakbare handelingen verichtte. Ook ontkent Pasveer dat auto's als een Chevrolet Camaro een gewild controle-object zijn voor surveillerende politiemensen. Bert Schieman denkt daar anders over. „Toen ik een keer door de Vlissingse politie werd aange houden legde die me heel vrien delijk uit dat een auto als deze een gewild object is voor joy ri ding en dat ze daarom extra at tent zijn als dit soort exclusieve sportwagens passeert". Over politie optredens in het al gemeen komen volgens Pasveer zo af en toe klachten binnen. Hij geeft toe dat er sommige agen ten zijn over wie nooit geklaagd wordt en dat anderen vaker een klacht aan de broek krijgen. Pas veer weigert antwoord te geven op de vraag of er vaker geklaagd is over de motoragent die Schie man verbaliseerde. De chef sur veillancedienst meent wel dat Schieman een klacht moet indie nen als hij denkt onheus behan deld te zijn. Hij verzekert dat dat voor de Vlissinger absoluut geen gevolgen zal hebben. Ben Schien,<jn bij zijn Chevrolet camaro. toen ik om een bewijs van in beslagname vroeg. Ze weigerden op het Middelburgse politiebu reau om me een bewijs te geven. Ik wilde dat hebben voor het ge val er bijvoorbeeld lakschade aan de auto zou zijn gekomen". Bij zijn verzekeringsagent haalde Schieman een bewijs dat hij als nog verzekerd was; hij wilde zo snel mogelijk zijn auto mee naar huis nemen. „Op het bureau werd het toen helemaal een puin hoop. De agent aan de balie was vriendelijk en van hem mocht ik m'n auto zo meenemen. Toen kwam die motoragent er bij en hij meest koste wat het kost het verzekeringsbewijs hebben om er een copie van te maken. Daarna gingen we naar een kantoortje. En die man had niet eens het fat soen om z'n helm en zonnebril af te nemen. Mijn vader, die was meegegaan, vroeg nog of'ie z'n bril wilde afzetten. Dat is toch gewoon een kwestie van fat- De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Afgelopen zaterdag werd redelijk stevig feest gevierd in een tent op de Middelburgse Markt. De Ceremoniemeesters, de evenementen commissie van de Middelburgse VVV, hadden er een Marktfeest op touw gezet als vervan ger van de Stadhoudersfeesten, een drie daags evenemetn dat vier jaar lang Middelburg en omgeving in de ban had ge houden. De organisatie was zaterdagavond klokslag twaalf uur redelijk tevreden over het verloop. „Er is de mensen vertier geboden. We zullen zien of er een vervolg komt". De Vrolijke Vriendjes en het kindertheater Sjon vermaakten vee! kinderen zaterdagmiddag. *iyioniek Vaal bij de kluis waarin tijdens de open dag een kijkje wordt gegund. De gemeentearchieven van Mid delburg en Veere alsook het Rijksarchief aan de St. Pieter straat in Middelburg zetten zater dag 12 oktober hun deuren wa genwijd open. De archieven in Middelburg zijn van 10 tot 17 uur open en in de Markizaatsstad Veere tussen 12 en 17 uur. Vlis singen doet niet mee aan deze In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. IEDERE WOENSDAG 10% KORTING OP ALLE WASPROGRAMMA'S. ALTIJD 10% VOORDEEL MET EEN WASABONNEMENT OF SPAAR VOOR KORTING OP UW WASBEURT DOOR TE TANKEN. VRAAG OM EEN SPAARKAART. ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Pres. Rooseveltlaan 731. 4383 NG Vlissingen. 189V Na een eeuw: energieker dan ooit Op de locatie Vlissingen zal de gesloten zijn van vrijdag 4 oktober 1991 vanaf 17.00 uur tot maandag 7 oktober 1991, 7.30 uur. Voor spoedeisende hulp kunt u zich wenden tot de afdeling spoedeisende hulp op de locatie Middelburg. Locatie Middelburg: Noordpoortplein 2, telefoonnummer 01180 - 85456. 'iiii, 2 OKTOBER 1991 De Walcherse asyls (Middel burg en Vlissingen) doen mee aan de landelijke open dag van dierenasyls. Dat gebeurt op zaterdag 5 oktober onder het motto 'Een asyl, meer dan opvang alleen'. Het is voor de tweede keer dat er landelijk een open dag wordt gehou den. De asyls willen tonen dat het werk voor dieren in die op vangtehuizen meer is dan een bordje eten geven. Daarnaast kan de bezoeker in de asyls deelnemen aan een prijs vraag, waarbij een aantal vra gen over de asyls beantwoord moeten worden. De prijs: een gratis opknapbeurt voor het betreffende asyl. Een winna res van het VARA spelletje Lingo heeft haar geldbedrag beschikbaar gesteld voor de ze prijs ter waarde van f 10.000,-. zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN open dag. Half november worden daar namelijk een open dag ge- j houden vanwege de feestelijk opening van het nieuwe monu mentale gebouw van de gemeen telijke archiefdienst. De bezoeker krijgt 12 oktober toegang tot ruimtes die normali ter gesloten blijven. De Middel burgse gemeentearchivaris drs. Peter Sijnke noemt als voorbeeld 'zijn' kluis. „Mensen krijgen altijd alle gegevens uit die kluis die ze nodig hebben, maar toegang hebben ze er nooit". Een open dag van een openbare overheidsinstelling doet eigenlijk wat vreemd aan. Immers: dage lijks kan men er terecht voor wel ke historische gegevens dan ook. Waarom dan deze open dag? Sijnke: „We kunnen dan meer la ten zien dan we tijdens de nor male openingstijden laten zien. Bovendien bestaat de VAN (Vere niging van Archivarissen in Ne derland) dit jaar een eeuw". Eén van de hoogtepunten van het eeuwfeest is de Nationale Ar- chievenmanifestatie van 9 okto ber tot 3 november met een tentoonstelling 'Archiefschatten, 1000 jaar in 100 stukken' in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ook in Middelburg is er een ten toonstelling. In da hal van het ge bouw aan de Stadhuisstraat 2 is van 7 tot en met 18 oktober een tentoonstelling te zien rond twee thema's. Het ene thema gaat over archief- en documentatie materiaal en het andere behan delt de geschiedenis van het archief in Middelburg zelf. In de etalage van het Buro Voorlichting van de gemeente Middelburg wordt vanaf de maand oktober aandacht besteed aan het gemeente-archief. Tijdens de open dag van het Mid delburgse archief wordt koffie en thee geserveerd, iets dat normali ter niet gebeurt en een doorn in het oog is van Sijnke. Die zou lie ver zien dat de bezoekers een versnapering zouden kunnen ne men. i: 10 cm breed, 2 x A4 zwart en grijsnu zwart en grijsnu 125,- LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURi g

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1