informatiepagina van de gemeente vlissingen IMorgen: raad Werkbriefje maandag inleveren De chemokar Kenau Hasselaarstraat afgesloten Nieuwsbrief Paauwenburg verschenen Nieuwsbrief Witte Wijk verschenen Open Schooltuin VLISSINGEN VERNIEUWT/ sorrij voor 4 overlast... Let op met lepenziekte Fietspad Sloeweg afgesloten wegens asfalteren Nog twee dagen dicht bij huis uw chemisch afval inleveren Open haardhout ook besmettingsbron! redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Agenda Opening Mededelingen Over te leggen stukken Te behandelen punten 0. Algemeen bestuur 4. Onderwijs 5. Cultuur en recreatie 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rondvraag Wat kunt u bij de chemo kar inleveren? Standplaatsen donderdag 26 september 1991 vrijdag 27 september 1991 Sloebrug gesloten voor verkeer Omleidingen Zaterdag geen auto's op Stadhuisplein Schimmelinfectie Bestrijding Wat kunt u doen? Even bijpraten met wethouder Poppe-de Looff Morgen: raadsvergade ring Stedenbanden Bangladesh Sociale vernieuwing Woensdag 25 september 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Morgenavond, donderdag 26 september komt de gemeente raad van Vlissingen bijeen om over diverse voorstellen van het college van burgemeester en wethouders beslissingen te nemen. De vergadering van de ge meenteraad is openbaar. U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren. Er ligt dan een populaire raadsagenda klaar. Op die manier kunt u de vergadering goed volgen. De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Hierna staat de agenda met de titels van de punten zoals die aan de orde komen. 0.1. Wijziging Ambtenarenreg lement 0.2. Wijziging Arbeidsovereen komstverordening 0.3. Vaststelling verordening be taald ouderschapsverlof 0.4. Wijziging uitkeringsveror dening 0.5. Aanpassing wachtgeld- en uitkeringsverordening aan WW- bodemregeling 0.6. 5e en 6e wijziging uitkerings- en pensioenverorde ning wethouders 0.7. Straatnaamgeving i.v.m. nieuwe weg over de Spuikom 4.1. Verzoek PCO-schoolbestuur Vlissingen om medewerking ex art. 74 WBO 4.2. Financiële afwikkeling over dracht gebouwen en grond aan het Zeelandcollege per 1 januari 1990 4.3. Vaststelling lasten en baten basiseducatie 1989 4.4. Vaststelling lasten en baten basiseducatie 1990 4.5. Vaststelling programma ba siseducatie 1992 5.1. Voortgangsrapportage emancipatiewerkplan 1990-1991 5.2. Vaststelling beleidsnotitie in ternationale samenwerking "Van Stedeling tot Wereldburger" 8.1. Grondverkoop Hermesweg 8.2. Grondverkoop Vrijburg 8.3. Grondverkoop Vrijburg 8.4. Verlening recht van opstal uitbreiding schoolgebouw Zee land College. (foto: Ruben Oreel) Sluiting De cliënten van de sectie so ciale zaken met een ABW-, RWW-, IOAW-of WWV-uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een in komstenverklaring in te leve ren. Deze maand is dat volgende week maandag, 30 september. Indien u, als cliënt van de sectie sociale zaken, deze verklaring niet tijdig hebt ingeleverd, wordt de betaling van uw uitkering au tomatisch beëindigd! Bovendien kan dan herstel van de betaling enkele weken vergen. In die tus sentijd kunnen ook geen voor schotten worden verstrekt. Nu kan het zijn dat u de inkomsten verklaring niet tijdig hebt ontvan gen, bijvoorbeeld omdat deze verkeerd is bezorgd. In dat geval moet u tijdig naar de sectie so ciale zaken (Dokter Gallan- datstraat 1) en een vervangend exemplaar invullen. Doet u dat niet, dan wordt uw uitkering au tomatisch geblokkeerd. Lever uw verklaring dus tijdig in. Het kan een boel narigheid voorkomen! Deze week rijdt de chemokar weer door Vlissingen. Op don derdag en vrijdag kunt u daar nog chemisch afval brengen. Maar natuurlijk kunt u ook iedere dag uw schadelijke stoffen brengen naar het de pot bij de sectie afvalverwijde ring, Edisonweg 9. Dit is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De chemokar komt bij u langs op dezelfde dag waarop wekelijks het huisvuil wordt opgehaald. Hier komt de chemokar nog de ze week: 09.00 - 09.30 uur: Papegaaien burg (bij telefooncel) 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh- zuid (bij Merkenburg) 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh- noord (bij Sterkenburg) 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossenburghweg) (foto's: Ruben Oreel) 11.00 - 11.30 uur: Westerzicht- noord (bij "De Startbaan") 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht- zuid (bij bejaardenwon.) 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekse- weg (bij Oosterbaan) 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (te genover r.k.kerk) 09.00 - 09.30 uur: H. Seghers- laan (bij Jan Koppejan) 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A.vd Vennestr.) 10.00 - 10.30 uur: Verl. Bonedij- kestr. (bij ingang 't Fort) 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan) 11.00 -11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israëlslaan) 13.30 - 14.00 uur: Korenbloem laan (hoek Tulpenlaan) 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr.Rooseveltl.) 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (doopsgezinde kerk) 15.00 - 15.30 uur: Bonedij- kestraat (hoek Sottegemstr.) - accuzuur - accu's - batterijen - benzine - bestrijdingsmiddelen - chemische toiletafvallen - chemicaliën - cosmetica - drukinkt - etsvloeistoffen - fixeer - filmafval - geneesmiddelen - koperhoudend afval - kwikthermometers - kwikschakelaars - laboratoriumafval - latex - loodhoudend afval - loogbaden - medicijnen - olie - ontvettingsmiddelen - oplosmiddelen - ontwikkelaar - petroleum - poetsdoeken - spuitbussen met restant - terpentine - verfafbijtmiddel - verfoplosmiddel - verfrestanten - vet, smeervet - zinkhoudend afval - zuren Deze week is de gemeente be gonnen met de reconstructie van het knooppunt bij de EDAH voor de aansluiting van de Kenau Hasselaarstraat op de nieuwe weg om de Spui kom. In verband daarmee is de Kenau Hasselaarstraat af gesloten voor doorgaand ver keer. Er is helemaal geen verkeer mogelijk op de Spuistraat tussen de Coosje Buskenstraat en de nieuwe weg om de Spuikom. Het par keerterrein van de EDAH is be reikbaar via de Glacisstraat. Het werk zal ongeveer 4 weken duren. Vorige week verscheen num mer 3 van de Nieuwsbrief voor Paauwenburg zuidoost. De Nieuwsbrief geeft iedere maand het nieuws over de stadsvernieuwing in Paauwen burg zuidoost. De nieuwsbrief wordt samengesteld door een gezamenlijke redactie van de gemeente Vlissingen, woning bouwvereniging BASCO en het wijkcomité Paauwenburg. In dit nummer komen onder meer aan bod: woningen voor ouderen aan de Falckstraat, het reconstructieplan vóór de Trcelstraweg en de mening van een van de inwoners van Paau wenburg over de vernieu wingsplannen. Het wijkcomité Paauwenburg heeft de verspreiding verzorgd. Er zijn nog enkele exemplaren van de Nieuwsbrief verkrijgbaar bij de sectie communicatie in het stadhuis. Begin deze week verscheen nummer 2 van de Nieuwsbrief over de Witte Wijk. De Nieuws brief geeft iedere maand het nieuws over de stadsvernieu wing in de Witte Wijk in Oost- Souburg. De nieuwsbrief wordt samengesteld door een gezamenlijke redactie van de gemeente Vlissingen, woning bouwvereniging BASCO en Woningstichting Walcheren, de buurtvereniging van Duy- venvoorde en het huurdersco mité Witte Wijk. In dit nummer komen aan de or de: activiteiten van de buurtvere niging, verschillende werkgroe pen voor bijvoorbeeld sociaal beheer en de BASCO- en WSW- woningen en de activiteiten van de Woningstichting Walcheren. Er zijn nog enkele exemplaren van de Nieuwsbrief verkrijgbaar bij de sectie communicatie in het stadhuis. Deze week wordt het fietspad langs de Sloeweg opnieuw geasfalteerd. De werkzaamhe den zijn gisteren gestart en duren tot en met aanstaande vrijdag. Tot zo lang is het fietspad voor fietsers afgeslo ten. Het fietsverkeer wordt om geleid. De omleidingen zijn met oranje borden aangege ven. De werkzaamheden vinden plaats op de delen van het fietspad tussen de Koudekerkse- weg en de Bossenburghweg en tussen de Langeleenweg en het Weyevlietpad. De fietsroutes Bossenburgh-Langeleenweg en Bossenburgh-Govert Flincklaan via het tunneltje blijven gewoon in gebruik. Fietsers kunnen zo en via omleidingsroutes (maar soms met een omweg) naar Paauwenburg, Rosenburg, Bos- senburgh, Westerzicht en Oost- Souburg. Morgen, donderdag 26 sep tember is er in basisschool "De Belt" (Koopmansvoetpad 73 in Oost-Souburg) om 16.00 uur "Open Schooltuin". De werkgroep natuur- en milieu edukatie Vlissingen heeft het project "Natuur en schoolomge- ving" opgestart. Sinds maart van dit jaar hebben ongeveer 15 ouders van vijf scholen deelge nomen aan de bijbehorende na- tuuroudercursus "Schooltuinieren". De school tuin van De Belt was voorbeeld tuin. Leerlingen van groep 7 Vanaf zaterdag 28 september (20.00 uur) tot en met maan dag 7 oktober (12.00 uur) is de Sloeburg afgesloten voor alle verkeer. In die periode worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. De N.S. brengt tijdens de week enden in die periode nieuwe be vloering van betonplaten in de overweg van de Sloeweg aan. De hinderlijke deuk in het leng teprofiel van de Sloeweg wordt hierdoor verbeterd. De gemeente asfalteert het af gesloten wegvak en bij droog weer wordt de beweegbare klep van de Sloebrug voorzien van een nieuwe slijtlaag. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Verkeer vanuit Oost-Souburg en de A 58 wordt geleid via de Veerhaven- weg-Oude Veerhavenweg- Prins Hendrikweg-Keersluis- brug-Nieuwe Vlissingseweg naar de afslag Koudekerke (Sloeweg). Het verkeer richting Oost- Souburg wordt andersom ge leid. Zaterdag 28 september is er op het Stadhuisplein een snuffel- markt. Het parkeerterrein van het Stadhuisplein is dan alleen toegankelijk voor voetgangers. Op zaterdag 26 oktober is er weer een snuffelmarkt op het Stadhuisplein en dus een par keerverbod voor auto's. hebben hier "om de praktijk te proeven" allerhande werkzaam heden uitgevoerd. De "natuur- ouders" hebben de opgedane ervaring in hun eigen school in praktijk kunnen brengen. Het cursusteam en de leerkrach ten presenteren morgenmiddag de resultaten. Er zijn docenten en ouders aanwezig om vragen te beantwoorden. In de regionale en landelijke pers hebt u kunnen lezen dat de iepenziekte dit jaar weer "toeslaat". Ook in onze ge meente is dat het geval. Vanaf eind mei is een aantal mede werkers van de sectie beplan tingen in de weer met het verwijderen van zieke, kwij nende en dode iepen. Deze inspanning is nodig om het resterende iepenbestand zo gezond mogelijk te houden. De iep is namelijk de meest voorkomende boomsoort in de gemeente. Dat komt omdat de ze boom zeer geschikt is voor het Zeeuwse klimaat. De iepenziekte is een besmette lijke schimmelinfectie die door de grote en kleine iepespintke- ver wordt overgebracht. Deze kevers leggen hun eitjes onder de schors van kwijnende en do de bomen. Nadat de larven ke vers geworden zijn vliegen zij naar gezonde bomen voor hun rijpingsvraat. Op dat moment vindt de besmetting plaats en worden deze bomen ook ziek. In een zomer zoals dit jaar kunnen zich wel 4 generaties kevers ont wikkelen! Zieke iepen zijn te herkennen aan een ijle kroon of takken met "vaantjes". (Kale takken met aan het topje een groepje verdorde bladeren.) Bij het aansnijden van een tak is onder de bast, in het hout, een bruinverkleuring zichtbaar. De bestrijding van de iepenziek te is gericht op het voorkomen van broedgelegenheid voor de kevers en het terugdringen van het aantal zeer vatbare iepen zo als de veldiep. Onder de broedgelegenheid voor die kevers wordt alle iepe hout verstaan dat dood of kwij nend is en waar de schors nog omheen zit; dus ook open haardhout!!. In de Algemene Plaatselijke Ver ordening zal een artikel worden opgenomen waarin het voorhan den hebben van ongeschild ie pehout verboden wordt. Het terugdringen van de veldiep is een langduriger proces dat, gelet op de grote hoeveelheid veldiepen die er in de gemeente zijn, in fasen zal worden uitge voerd. U als inwoner van de gemeen te Vlissingen kunt ook bijdra gen aan de bestrijding van de iepenziekte. Hoe?? 1) Door geen ongeschild iepe hout bij uw open haardhout te hebben. Kever vliegt naar ge zonde iep en vreet de bast weg in de oksels van twiigen (meestal 2 a 3-jarige) Larve ontwikkelt zich 3X werkelijke grootte Kever vliegt naar kwijnende iepen om eieren te leggen 3 X werkelijke grootte lep sterft Patroon van de larvegangen onder de bast 1/12 werkelijke grootte Ziekte verspreidt zich verdery over de boom 2) Door zieke, kwijnende en dode iepen in uw tuin zo spoe dig mogelijk te vellen en het hout te vernietigen. Indien u twijfelt aan de hout soort of andere vragen hebt over de iepenziekte kunt u contact opnemen met de sec tie Beplantingen, telefoon 13902. Zonodig komt een me dewerker van de sectie de si tuatie bekijken. Ook bestaat de mogelijkheid dat de sectie beplantingen voor de verwij dering van zieke bomen zorgt. Dit is -vooralsnog- gratis. Illustratie: Het leven van de lepespintkever in beeld gebracht. (bron: Staatsbosbeheer) De houtvaten raken versiopt, hetgeen te zien is aan een donkere (bruinige) verkleuring. Kever legt eieren in rander dood iepehout Morgenavond komt de gemeen teraad bijeen om te beslissen over voorstellen van het college van burgemeester en wethou ders. Een van de agendapunten is internationale samenwerking. De beleidsnotitie met betrekking tot internationale samenwerking: "Van Stedeling tot Wereldburger" heeft de afgelopen tijd volop in de belangstelling gestaan. Nadat het college de notitie had vast gesteld is de nota "in de in spraak" gegaan. Via brieven en tijdens een inspraakbijeenkomst is gebleken dat de notitie door de Vlissingse inwoners breed gedra gen wordt. Ik hoop dan ook van harte dat de uitwerking snel beslag zal krijgen. Naast de al bestaande steden banden met Deal en Neunkir- chen heeft het college van burgemeester en wethouders de intentie uitgesproken een steden band met Ambon aan te gaan. Hierin zal Vlissingen met name een intermediaire rol vervullen. Wat betreft Taganrog staat er in de nota dat onderzocht moet worden of een stedenband tus sen Taganrog en Vlissingen zin vol is. Het plan is om in april 1992 met een delegatie vanuit de raad Taganrog te bezoeken. Er is tus sen nu en dan nog voldoende tijd om de delegatie voor te berei den. Overigens moet de gemeen teraad zich nog definitief uitspreken. Hierop vooruitlopend is een bur gerdelegatie deze zomer in Ta ganrog geweest. Dit is een goed voorbeeld dat internationale sa menwerking de aandacht heeft van de Vlissingse bevolking. Ook Bangladesh wordt nader uit gewerkt in de nota. Samen met de NOVIB ondersteunt de ge meente Vlissingen in Bangla desh het BRAC-project. Dit project wil onder meer via educa tie de plattelandsvrouwen van Bangladesh minder afhankelijk maken van hun echtgenoot en de slechte economische omstandig heden. Dit project verdient zeker een opwaardering van de Vlis singse bevolking. Enkele jaren geleden liepen er nog wel men sen "warm voor", maar op dit mement krijgt Bangladesh duide lijk te weinig aandacht. De troonrede op Prinsjesdag, vo rige week dinsdag, heeft in de samenleving een hoop losge maakt. Sociale vernieuwing, ook in Vlissingen, zal echter "gewoon doorgaan". Op dit moment zijn we in de laatste fase wat betreft de reacties op de Hoofdlijnenno titie Sociale Vernieuwing. Veel maatschappelijke organisaties in Vlissingen hebben hun reactie gegeven op de notitie. Op dit mo ment werken de ambtelijke me dewerkers aan het definitieve Plan van Aanpak. Na vaststelling door het college wordt het plan voorgelegd aan de gemeen teraad. We bouwen de sociale vernieu wing in Vlissingen verder uit. Op lokaal niveau ligt er nu een goede basis. Daar gaan we mee door. Daarbij komt dat we sociale ver nieuwing zélf opgepakt hebben. (We hebben geen binding met de landelijke "proef", maar zijn zelfstandig een convenant aan gegaan.) Er werken bovendien twee mensen full-time aan socia le vernieuwing in Vlissingen. Ik heb hoge verwachtingen van de ontwikkelingen in de diverse wijkbijeenkomsten in het kader van de sociale vernieuwing en de andere aspecten van sociale ver nieuwing die nog nader uitge werkt worden in de nabije toekomst.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5