Gratis CD tijdens Platen 10-daagse Van der Peijl Techniek in nieuw bedrijfspand in Arnestein Willem's Winkel monumentaal gehuisvest aan de Dam Beauty Studio Cindy biedt schoonheidsbehandeling op maat Edgar Vos Mode: Middelburg Kruiswoordraadsel Uitzendburo ECCO zet medewerkers in zonnetje Schooltuin obs De Belt voorbeeldtuin Oplossing inzenden en avondje theater winnen Open dag TM-centrum Zeeland Vooruitstrevend Sterk en gezond Scheikunde Glazen hokje Woensdag 25 september 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 19 UIT HET ZAKENHART Op 4 oktober aanstaande opent burgemeester C.G.J. Rutten van Middelburg het nieuwe bedrijfspand van Van der Peijl Techniek aan de Herculesweg 21 op het industrieterrein van Arnestein. Aansluitend is er op zaterdag 5 oktober een open dag waar iedereen een kijkje kan komen nemen naar de nieuwe vestiging in Middelburg. IMieuw is Van der Peijl Techniek zeker niet. Al vijftig jaar levert dit familiebedrijf gereedschappen, automaterialen, machines en machine-onderdelen aan fabrie ken en bedrijven over heel Zee land en in België. Cees van der Peijl, samen met broer Henk en zonen René en Rob heeft het bedrijf voortgeet dat vader Van der Peijl in 1940 in het schuurtje aan de Westerwal in Goes is begonnen. En nu, vijf tig jaar later, hebben zij vestigin gen in Goes, Terneuzen en Middelburg. Het bedrijf groeide flink nadat in de jaren zestig gro te fabrieken, waaronder Hoechst, zich vestigden in het Sloegebied. In 1975 openden zij hun be drijfspand in de Sint Jansstraat in Middelburg. Door de toenemen de drukte in de binnenstad en de uitbreiding van het bedrijf besloot de familie Van der Peijl om voor de vestiging in Middelburg een nieuwe lokatie te zoeken en dat werd Arnestein. 'Voor onze leve ranciers en onze klanten is een goede bereikbaarheid van het hoogste belang en in Arnestein is er ruimte', verzekert Cees van der Peijl. Zoon René van der Peijl vult met zijn vader graag aan: 'Wij zijn er altijd op uit om de service graad naar onze klanten te verho gen en door goede kwaliteit te leveren zijn wij uitgegroeid tot de grootste technische handelson derneming voor de industrie in Zeeland'. De groei van het bedrijf is zeker ook te danken aan de vooruitstre vendheid van deze ondernemen de familie. Het beheer van de voorraad, die varieert van autote lefoons tot luchtcompressoren is geheel geautomatiseerd. Zodra er in Middelburg één kogellager wordt verkocht wordt dit gelijk verwerkt in de centrale computer in Goes. 'Als je geblinddoekt naar één van onze magazijns zou wor den vervoerd dan zou je niet we ten of je nu in Goes, Terneuzen of Middelburg zou staan, alles is precies op elkaar afgestemd zo dat de levering van materialen optimaal is', vertelt Cees van der Peijl. Hij vertelt enthousiast verder: 'Bovendien leveren wij alleen A- merken, topkwaliteit dus, en voor de klant is dit belangrijk omdat de leveranciers van deze merken service naar de klant toe hoog in het vaandel dragen en service verlening is wel de kern van ons bedrijf'. Door heel Zeeland rijden de servi cemonteurs van Van der Peijl Techniek. Zij schrikken er niet voor terug om 's avonds laat nog even een kapotte luchtcompres- sor van een vissersboot op zee uit Yerseke te repareren. En als een fabriek in het Sloegebied stil komt te liggen doordat één speci aal kogellagertje in de koeling van de centrale computer kapot is, waardoor de hele fabriek stil ligt, dan levert Van der Peijl dat ene vitale kogeltje. Met in totaal 80 mensen in dienst is deze handelsonderne ming een sterk en gezond bedrijf. Een probleem is echter volgens Cees van der Peijl om goed per soneel te krijgen, vooral gemoti veerd personeel dat hart voor de zaak heeft. De directiekamer van Cees van der Peijl op de eerste verdieping van het bedrijf in Goes ziet er leeg uit. 'Dat is niet voor niks', legt hij uit. 'Ik kan op één hand tellen hoeveel uren ik in die ka mer zit, ik werk liever beneden samen met de overige medewer kers van ons bedrijf, dan weet je tenminste wat er gebeurt in de zaak'. Als je voor het monumentale maar verwaarloosde pand op nummer 61 aan de Dam in Mid delburg staat, dan lijkt het zonder meer duidelijk dat hier ooit in de gouden tijd van De Verenigde Oostindische Compagnie een rij ke familie moet hebben ge woond. De rijk geornamenteerde voorgevel met drie verdiepingen en op elke verdieping vijf ramen heeft precies in het midden een balkon van gietijzer. Alles is sym metrisch opgebouwd en toont een rijkdom van weleer. Alleen, de voordeur van het pand wijkt af van de rest van de voorgevel. De voordeur zit rechts van het pand en is opmerkelijk breed. Eigenlijk te breed voor een voordeur. Willem Jobse, antiquair en nieu we eigenaar van het pand weet waarom die deur zo breed is. 'Vroeger was dat de ingang voor de koets van paarden, die reed door het huis om achter het huis in het koetshuis de paarden te stallen'. Willem Jobse weet trou wens te vertellen dat zijn pand vroeger uit twee huizen bestond. De namen van de huizen zijn nog bekend. Het Vliegend hert, zo heette ook een schip van de VOC, en La Rochelle, genoemd naar een havenstad in Frankrijk. Die voorgevel is later aange bracht. Ooit bestond het pand uit twee huizen en pas later rond 1845 is er één pand van ge maakt. In de prachtige gewelfde Willem's Winkel aan de Dam in Middelburg. kelders die nog intact zijn is goed te zien dat het twee huizen zijn geweest. Ook op zolder is dit goed te zien door de twee ge scheiden daken die nu achter de voorgevel schuilgaan. Er is echter meer gebeurd met het pand. Wie verwacht op de eerste verdieping nu een com pleet ingericht scheikundelokaal? Willem Jobse vertelt dat vanaf 1939 er een avondhandelsschool was gevestigd, vandaar de loka len. Op een deur staat nog 'Lee raren', maar dat zal geheel verdwenen zijn als de antiekwin kel op 5 oktober officieel wordt geopend met een open dag. 'We willen het pand zoveel mogelijk in zijn oude staat terug brengen, dus we breken niets af, de au thentieke kamers worden ge handhaafd en het antiek komt dan goed tot zijn recht', aldus Willem Jobse. In de voorkamers op de begane grond heeft Willem Jobse de lambrizering hersteld en de prachtige authentieke houten vloer in de lak gezet. Een geluk voor dit monumentale pand, want sinds 1969, nadat er ook nog een huishoudschool in had gezeten, verviel het pand tot een armetierig pakhuis volgestopt met jukeboxen en flipperkasten. Vijf medewerkers van het Mid delburgse Uitzendburo Ecco aan de Lange Geere 22 zijn vorige week vrijdag in het zonnetje ge zet vanwege hun prestaties. Zij ontvingen een horloge vanwege het feit dat zij 500 uur voor het uitzendbureau hebben gewerkt. Het bureau voert tot en met 30 september deze actie waarbij trouwe krachten een beloning krijgen voor hun verrichtingen. De achterliggende gedachte moet worden gezocht in het kweken van een binding met het uitzendbureau. Aan de uitreiking werd door het ECCO-team een feestelijk tintje gegeven. Staand van links naar rechts de winnaars van een horloge: Ar nold Smit, Charles Amamgbo, Wally Janssen en Mehmet Asil Geheet rechts staat bureau-manager Anita Idskes. Zittend de in- tercedentes van het bureau Mieke Tol Ilinksen Pascala Groe nendijk (rechts). Het nieuwe bedrijfspand van Van der Peijl Techniek op het Middelburgse industrieterrein Ar nestein. Cindy van Luxemburg is trots op haar pas gestarte Beauty Studio Cindy aan de Omloop 19 in de wijk Reyershove te Middelburg. Terecht, want haar salon mag op de eerste verdieping van haar woonhuis zijn gevestigd, het in terieur van haar studio doet niet onder voor elke andere schoon heidssalon. En Cindy van Luxem burg heeft de zaken grondig aangepakt. Na jaren van hard studeren in Breda voor estheti- sienne is zij vanaf 1 september haar beauty studio begonnen en het loopt al aardig. Zij wil vooral dat de klant bij haar een persoon lijke aandacht krijgt. 'Een behandeling op maat, aan gepast aan het budget van de klant en de tijd die hij of zij ervoor heeft', verzekert Cindy van Luxemburg. In tegenstelling tot tfele andere schoonheidssalons kost een basisbehandeling bij haar onder de veertig gulden. Af hankelijk van wat de klant verder wenst kan de behandeling wor den uitgebreid met onder andere gelaatsmassage, epileren, har sen, oogmasker, ampul, diepte reiniging en peeling. Bovendien schuwt zij er niet voor om ook 's Cindy van Luxemburg in haar beauty-studio. avonds en zaterdags klaar te staan voor de klanten. In haar ei gen omgeving kent zij zoveel werkende vrouwen die het ge woon prettig vinden om na werk tijd terecht te kunnen bij haar. En trouwens mannen en jongeren vanaf 13 jaar kunnen zich ook bij haar laten verzorgen. Voor jonge ren die kampen met jeugdpuist jes die niet zomaar verdwijnen door er wat op te smeren, heeft Cindy van Luxemburg ook een speciale behandelingsmethode. Hiervoor heeft zij een speciale cursus gevolgd en met succes het eindexamen behaald. Maar een schoonheidsspecia liste, of beter gezegd een estheti- sienne doet nog meer. Cindy van Luxemburg benadrukt dat het om de gehele lichaamsverzorging gaat. Daaronder valt ook massa ge en manicure. Beauty Studio Cindy mag zich als enige in Mid delburg depositaire, oftewel ver tegenwoordigster, noemen van het bekende Duitse natuur- cosmetikamerk Dr. Babor. Een complete bodylijn op basis van kruiden, zonder geur- en kleurstoffen en conserve ringsmiddelen. Bovendien is deze fctodylijn dierproefvrij. Cindy van Luxemburg blaakt van enthousiasme en een gezonde energie. Voor wie e^ns een com plete behandeling op het gebied van lichaamsverzorging wenst kan na telefonische afspraak te recht in de goed verzorgde studio van Cindy. En in de maand sep tember is dit zeker aan te raden want tot 1 oktober geldt voor el ke behandeling een kort van maar liefst tien procent. Bij binnenkomst valt wel op dat er een klein hokje in de hal zit. Dat is ooit het conciërgehokje geweest en Willem Jobse hand haaft dit glazen hokje als kan toortje. Achter het pand is een binnenplaats waar Willem Jobse nog een serre gaat bouwen. Ge lukkig blijft het koetshuis in stand, een ideale ruimte voor de werkplaats van de antiekwinkel. In de werkplaats zullen niet al leen antieke meubelen worden gerestaureerd. Van oude onder delen van meubelen maken ze ook nieuwe meubelen. 'Replica's noemen we dat en de klant mag zelf beslissen of dat dan nog an tiek is of niet', aldus Willem Job se. In de kelders gaat Willem Jobse tuinmeubelen verkopen. Hij heeft een speciale ingang vanaf de binnenplaats naar de kelders laten bouwen. Boven komt nog een afdeling van de winkel en in de rest van het pand gaat hij zelf wonen. En zo heeft het pand weer een nieuwe be stemming gekregen. In de basisschool De Belt aan het Koopmansvoetpad 73 in Oost- Souburg wordt donderdag 26 september om 16 uur een 'Open Schooltuin' gehouden. De werkgroep natuur- en milieu-, educatie Vlissingen heeft zich vanaf maart beziggehouden met het project 'Natuur en schoolom- geving'. In dat kader hebben vijf tien ouders van vijf scholen in Vlissingen deelgenomen aan de natuuroudercursus 'Schooltuinie ren'. De schooltuin van De Belt was daarbij een voorbeeldtuin. Leerlingen van groep 7 van de school hebben, om de praktijk te proeven, allerhande werkzaam heden uitgevoerd. De 'natuur- ouders' hebben de daarbij opgedane ervaring bij hun 'eigen' school in praktijk kunnen bren gen en het team en de leerkrach ten presenteren 26 september de resultaten. Wat hebben de beroemde zwemster Ada Kok en zangeres Caroline Kaart met elkaar ge meen? Hun grote kledingmaat. En Edgar Vos mode-ontwerper kleedt deze bekende Nederlan ders. Sinds afgelopen donderdag kunnen ook minder bekende Ne derlandse vrouwen zich in Mid delburg door Edgar Vos laten kleden. Marja Dijke is namelijk op het hoekje van de Grote Markt en de Lange Noordstraat een mode winkel begonnen. Deze winkel is een van de 18 modewinkels in Nederland die exclusief de collec tie van Edgar Vos verkoopt. Edgar Vos is zelf op die donder dag ook aanwezig. Keuring in het zwart gekleed en met een zwarte bril op het puntje van zijn neus vertelt hij hoe hij al dertig jaar de Nederlandse vrouw kleedt en daardoor het straatbeeld van Ne derland medebepaalt. Zij couture is vooral bestemd voor de sportieve werkende vrouw, de vrouw die geen zin en geen tijd heeft voor overdreven creaties die niet goed zitten. En bovendien richt hij zich op kle- dingmaten tussen de 36 en 50. In de winkel is het al behoorlijk druk geworden met overwegend wat oudere dames. Een dame kijkt wat afstandelijk naar Edgar Vos, maar door zijn vriendelijke begroeting ontdooit zij al snel en vertelt hem alras hoe blij zij is met de winkel. 'Ik denk dat u hier zeker iets van uw gading vindt mevrouw, in maat 48 hebben wij prachtige ontwerpen'. Edgar Vos weet waarover hij praat. In één opslag herkent de wensen en eigenschappen van zijn klanten. Marja Dijke leidt Edgar Vos door de zaak en stelt hem voor aan het personeel en de nieuwsgieri ge klanten. De inrichting van de zaak komt hem vertrouwd over. Alle 18 zaken in Nederland van Edgar Vos volgen eenzelfde lijn in de vormgeving en de collectie. Hoewel de collectie zeer exclusief overkomt, is de prijs van de col lectie zeker niet elitair. Marja Dij ke verzekert dat elke vrouw tót 500 gulden bij haar iets kan vin den dat door Edgar Vos is ont worpen. Marja Dijke (rechts) en ontwerper Edgar Vos voor de nieuwe modezaak in Middelburg. Van woensdag 2 t/m zaterdag 12 oktober vindt voor de tiende keer de Platen 10-daagse plaats. In meer dan 1.250 platenzaken in Nederland ontvangt iedereen, die voor minimaal 1 49,50 besteed, de gratis CD Het Nationale Mu- ziekKado. Bij een minimale aan koop van f 27,50 krijgt men de musi- cassetta Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 20 - 12 - 31 - 30 - 48 -18 - 35 - 25 - 58 - 22 HORIZONTAAL: 1 toegift; 4 blank v.e. zwaard; 7 muziekstuk; 10 Europeaan; 11 schildersstandaard; 12 slotwoord; 14 kleinste deel; 17 alleenzang; 19 onbep. vnw.; 20 voertuig; 21 door; 23 vis; 24 voegwoord; 25 weervoorspeller; 28 dieregeluid; 29 pl. in N-Brabant; 31 gevangenis; 32 dwaze streek; 35 nok op een as; 37 Antilliaans eiland; 40 binnenvaartuig; 41 hetzelfde; 42 laagtij; 43 knaagdier; 44 welriekende stof; 47 opkoper; 49 zangstuk; 50 grootmoeder; 52 zijrivier v.d. Donau; 54 voorzetsel; 55 soort meloen; 58 oude lengte maat; 60 doortochtgeld; 62 loterijbriefje; 63 waterdoorlatend; 64 watervlakte; 65 slaginstrument; 67 knaagdier; 69 priester; 70 talent; 71 soort gas; 72 mestvork; 73 schoeisel; 74 overschot. VERTIKAAL: 1 deel v.e. fiets; 2 niet gesloten; 3 splitsingsprodukt; 4 voltooid; 5 Esperanto; 6 vlaktemaat; 7 snijwerktuig; 8 overal; 9 brede sjaal; 13 spijskaart; 15 afgeknotte boomstam; 16 gezongen toneel spel; 18 insekt; 20 menseneter; 22 zekere regeringsvorm; 25 vrucht; 26 onderwijs; 27 zeehond; 30 stad in West-Afrika; 33 handelskorting; 34 zangstem; 36 lofdicht; 38 sierlijk dier; 39 wandversiering; 45 boomtak; 46 rivier in Z-Holland; 47 stad in België; 48 ratelpopulier; 49 god der liefde; 51 vorm van mij; 53 stuk chocolade; 54 roofdier; 56 edelaardig, 57 wild rund; 59 schoenmakersgerei; 61 theaterrang; 64 gebied; 66 handelbaar; 68 naspijs; 69 stoot. Oplossing van puzzelkrant 18/9 HORIZONTAAL: 1 geluksspinnetie; 13 Ra; 14 klei; 15 does: 16 Lt.; 17 eik; 18 oog; 19 NS: 21 min; 23 rem; 25 O.L.; 26 ineen; 28 een; 30 rumba: 32 eelt; 33 preek; 35 leeg; 36 te; 37 shag; 39 laat; 41 re; 42 keer; 43 arak; 44 p.f.; 46 lief; 48 wrat; 49 km; 51 erna; 53 leges; 55 unie; 57 reaal; 59 log; 60 vlies; 61 St.; 62 ram; 64 mei; 65 LS; 66 toe; 68 pan: 69 cg; 71 keep; 72 orde; 74 m.n.; 75 onoordeel kundig. VERTIKAAL.' 1 graniet; 2 e.a.; 3 uk; 4 klein; 5 sein; 6 sik; 7 Ido; 8 Noor; 9 neger; 10 es; 11 jl.; 12 etalage; 20 snee; 21 met selaar; 22 ree: 24 Multatuli; 25 ober; 27 el; 28 erg; 29 nef; 31 me; 33 parel; 34 kaars; 38 hei; 40 ara; 44 persico; 45 fret; 47 fel; 48 weg; 49 kiel; 50 messing; 52 na; 54 gom; 56 Ni; 58 later; 60 vendu; 63 moed; 64 mark; 67 Epe; 69 pol; 70 GN; 71 KO; 73 en; 74 mi. Winwoord: PROMONTORIUM De winnaar van de puzzel deze week kan zich verheugen op een leuk avondje theater met Eva-Maria Hagen, die op vrij dag 11 oktober met 'Eva's Piep Show' naar de Stads schouwburg in Middelburg komt. U dient de oplossing van deze puzzel dan wel voor volgende week woensdag aan ons op te sturen. Het adres: De Faam/De Vlissinger, Post bus 5017, 4330 KA Mid delburg. Eva Maria Hagen is in Neder land minder bekend dan haar dochter (popster) Nina Hagen. In Duitsland is de uit het voor malige Oost Duitsland af komstige zangeres daarentegen een begrip en het ziet er naar uit dat de moeder Holland net zo gaat veroveren als haar dochter. Eva Maria is een veelzijdige zangeres. Het ene moment laat ze een prachtige ope- rastem horen en het andere moment zet ze een keel op als een 'viswijf'. Ze zingt teksten van Wolf Bierman, haar vroe gere echtgenoot. Wie Eva Ma ria in een traditie wil plaatsen Eva Maria Hagen. komt terecht bij het koppel Brecht/Weil. Wekelijks kunt u met de oplos sing van deze puzzel vrijkaart- jes winnen voor een uitvoering van Uit in Zeeland. Eén keer per maand geven we een zo genaamde hoofdprijs weg die bestaat uit een avondje Thea ter Compleet, dat bestaat uit een diner vooraf, koffie in de pauze en een borrel met knab bel na afloop van de voorstel ling. mm Het Centrum voor Transcendente Meditiatie voor Zeeland en West-Brabant houdt ter gelegenheid van het begin van het nieu we cursusjaar een open dag op zaterdag 5 oktober van 10.30 tot 16.30 uur in haar pand in 's-Heer Abtskerke. Op de foto staat een deel van het team voor het pand van het centrum met rechts docent Wim Kooy.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19