KdMïS! TOKSTREEKS U WORDT 65 JAAR WAAROP TE LETTEN? ■BEOTÜ (Ir)reële gedachten over uw werk Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Verenigingen Expositie Beurs Politiek Sport Allerlei Cursus Door drs. Thomas Klabbers Maafscha Ouderen Gevonden Ontspanning Er op uit WERKLUST WERKLAST (SLOT) PSYCHOCONSULT Woensdag 25 september 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 mrnmmi a Kleding en speelgoed - Don derdag 3 oktober wordt van 9.30 tot 11 uur een kleding- en speel goedbeurs gehouden in gebouw Irene aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Het inleveren kan gebeuren op maandag 30 sep tember en dinsdag 1 oktober van 9.30 tot 11 uur in het gebouw. Kleding en speelgoed - In peu terspeelzaal De Ukkepuk aan de Kerkstraat 2 in Koudekerke wordt zaterdag 28 september van 10 tot 12 uur een beurs gehouden van winterkinderkleding en speelgoed. Inleveren is mogelijk op vrijdag 27 september van 9 tot 11 uur en van 13.30 tot 14 uur. Kleding en speelgoed - Peu terspeelzaal 't Speeltreintje in Oostkapelle houdt zaterdag 5 ok tober van 10 tot 11.30 uur een kleding- en speelgoedbeurs in het Hervormd Gemeente Centrum aan de Dorpsstraat. Inlevering kan gebeuren op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober van 11 tot 11.30 uur bij de peu terspeelzaal. Inlichtingen 01188-2276. Gemeenteraad - De gemeente raad van Middelburg komt maan dag 30 september bijeen voor een openbare vergadering, die om 14 uur in het stadhuis begint. Vlissingen - De gemeenteraad van Vlissingen komt donderdag 26 september om 19.30 uur bij een voor een openbare raadsver gadering in het stadhuis. Dart - Donderdag 26 september wordt in de Happy Buccaneer in Vlissingen vanaf 20 uur een Open Tac-Tic Dart-toernooi ge houden. Biljart - Liefhebbers kunnen zon dag 29 september deelnemen aan een Open-Pool-Biljart- wedstrijd in de Happy Buccaneer in Vlissingen het toernooi begint om 14 uur. Astrologie - De ZVU houdt een cursus astrologie voor beginners. De cursus wordt gegeven op dinsdagavond en omvat 10 avon den van 2 uur. De cursus begint op dinsdag 1 oktober en heeft tot doel de astrologie beter te leren begrijpen en eventueel zelf in de praktijk toe te passen. Opgave en inlichtingen: ZVU, Dam 22, Mid- delburg, 01180-34800. Ongelukken - De ZVU houdt vanaf maandag 30 september een cursus Ongelukken in en rondom het huis; de cursus om vat vijf avonden van 19.30 tot 21.30 uur. Inlichtingen en opga ve: ZVU, Dam 22, Middelburg, 01180-34800. Bijbellezen - Vanaf maandag 7 oktober wordt in De Schakel in Middelburg een cursus Esote risch Bijbellezen gegeven. De cur sus omvat acht lessen en wordt gegeven door oud-godsdienst leraar C.J. den Draak. De cursus wcrdt gehouden op maandag van 20 tot 21.30 uur en op don derdag van 14.15 tot 15.45 uur. Inlichtingen 01180-39443 na 19 uur. Scheldebuurt - Bij voldoende deelname gaan in het buurthuis De Scheldebuurt een aantal cur sussen van start: op donderdag 19 en 26 september een cursus literatuur en correspondentie Ne derlands, op donderdag 26 sep tember een cursus stijldansen en op vrijdag 27 september een cur sus Engels voor gevorderden. In- lichtingen 01184-11458. Nederlands - De Basiseducatie geeft in de Latijnse Schoolstraat 10-12 op dinsdagavond een cur sus Nederlands voor anderstali gen van 19-22 uur. Er is een beginnersgroep en een groep voor gevorderden. Inlichtingen 01180-16278. Hypnose - In Middelburg gaat in november een oriëntatiecur sus/training hypnose van start. De cursus wordt gegeven door Theo van Bokkem, Judith Straver en Wenna Bos. Inlichtingen 01184-71734, 01180-33683/15266. Pensioen - De afdeling Walche ren van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen houdt woensdag 2 oktober om 14 uur een bijeenkomst in een zaal van het café-restaurant Solskin aan de Boulevard Bankert 58 in Vlis singen. Studeren - De VU-Vereniging en Hogeschool Zeeland houden donderdag 26 september om 19.30 uur een bijeenkomst in het St. Willibrord College in Goes over het onderwerp 'Studeren aan universiteit en hogeschool. Er wordt voorlichting gegeven over alle zaken die met studeren te maken hebben. Bach en het Kerklied - Zater dag 28 september houden de Ko ninklijke Nederlandse Organisten Vereniging en de Gereformeerde Organisten Vereniging een bij eenkomst in de Willibrordusbase- liek in Hulst om 14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema 'Bach en het Kerklied' centraal. Moslims - Zaterdag 25 septem ber wordt in het gemeentehuis van Vlissingen om 16 uur het eerste exemplaar van het boek 'Moslims in Zeeland' aangebo den aan de Vlissingse wethouder L. Poppe-de Looff en haar Mid delburgse collega J. Douwes. Het boek is geschreven naar aan leiding van een geconstateerd groot gebrek aan informatie over de Islam en de positie van de Islamitische migranten. Kledinginzameling - De Stich ting Mensen in Nood houdt in Middelburg een kledinginzame ling. Daartoe staat tussen 19 en 20 uur op 30 september en 1 ok tober het Kerkcentrum De Hoeksteen aan de Rozenburglaan 22 open; op woensdag 2 en don derdag 3 oktober kan men op de zelfde tijden terecht in de HH. Petrus en Pauluskerk aan de Lom bardstraat. Archeologie - Het Nederlands Klassiek Verbond houdt haar jaarlijkse verbondsdag op zater dag 28 september vanaf 10.30 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Op deze dag zal de geschiedenis van Zeeland, vanaf de Romeinse tijd t/m de Middel eeuwen, centraal staan. TM - In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg wordt maandag 30 september een informatie-avond over transcedente meditatie ge geven vanaf 20 uur. Inlichtingen 01103-1904. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Met het bereiken van de 65-jarige leeftijd verandert er een en ander in uw leven. Aan deze leeftijd zijn bepaalde rechten en regelingen verbonden. Dingen waar U voortaan gebruik van kunt maken. Dingen waar U juist niet meer voor in aanmerking komt. En dingen die gewoon ver anderen. Hierover wil ik het deze weken in "Rechtstreeks" hebben. Heeft U een baan? Werkt U thuis? Of ontvangt U een uitke ring? In elk geval kunt U vanaf uw 65ste AOW krijgen. Wie tus sen zijn of haar 15e en 65ste jaar steeds "voor de AOW verze kerd" was (d.w.z. in Nederland woonde of werkte), krijgt een volledige AOW-uitkering: f 1660 voor een (echt)paar, f 1182 voor een alleenstaande. Bovendien krijgt U in mei de vakantieuitke ring van 5,75%. Bent U een aan tal jaren in het buitenland geweest, dan heeft U recht op een gedeeltelijke AOW. Uw eerste AOW krijgt U niet au tomatisch overgemaakt. U moet het bij de Sociale Verzekerings bank aanvragen. Dit kunt U het beste 3 maanden voor het berei ken van de 65-jarige leeftijd doen. Het formulier vindt U op het postkantoor. Misschien heeft U naast de AOW ook recht op een bedrijfspensi- oen. Ook hier is het goed om tij dig contact met het betreffende pensioenfonds op te nemen. Weet U niet bij welke pensioen fondsen u bent aangesloten? Dan kunt U dit bij U vroeger werkgevers navragen. Op onze bureaus kunt u hierbij hulp krij gen. Heeft U nog vragen. Tijdens spreekuurtijden kunt U altijd langskomen. Telefonisch zijn we onder bovenstaande nummer te bereiken. Tot ziens. Groove - In het jongerencen trum De Piek in Vlissingen wordt donderdag 26 september vanaf 21 uur een 'Groove-café' gehou den met medewerking van DJ Joshua. Vrijdag is in het centrum een jamsessie om 14 en 20 uur. Meidencafé - Het jongerencen trum De Piek in Vlissingen staat maandag 30 september vanaf 19 uur open voor de liefhebsters van een meidencafé; voor de tweede keer wordt er een muziekwork shop gehouden. Zeehonden en paddestoelen - De afdeling Walcheren van de Koninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging (KNNV) houdt begin oktober twee activi teiten die zeer uiteenlopende on derwerpen in de belangstelling plaatsen: zeehonden en pad destoelen. Op 1 oktober om 20 uur houdt Dolf Schaap in de CSW aan de Elzenlaan in Middel burgeen lezing over zeehonden in het Deltagebied en daarbuiten. Zaterdag 5 oktober vertrekt men om 13.30 uur vanaf het NS- station in Middelburg naar De Piet waar Wim Kuys zorgt voor een deskundige toelichting over de aanwezige paddestoelen. Saint-Geniès - In Galerie Mont- parnasse aan de Reigerstraat 1 in Middelburg exposeert Francis de Lassus van 28 september t/m 26 oktober met litho's, aquarellen, olieverven en tekeningen. De ex positie draagt de naam Saint- Geniès. PCOB - De Prot. Christelijke Ou derenbond afdeling Vlissingen houdt donderdag 26 september om 14.30 uur een ledenvergade ring in het jeugdgebouw bij de Petruskerk aan de Dr. Ottestraat. Spreker is project-manager Th. J. Goossens van de gemeente Vlis singen; hij behandelt het onder werp 'Sociale voorzieningen in Vlissingen. Bingo - In Bachten-Poorte in Oost-Souburg wordt dinsdag 1 oktober om 14 uur een bingo middag gehouden. Ook staat een optreden gepland van 'Aktiva'. Kom-uit-je-huis - Naar aanlei ding van het vijftienjarig bestaan houdt de vrouwencontactgroep Kom-uit-je-huis in Middelburg- Zuid een jubileum-bijeenkomst. Dat staat van 13 tot 16.15 uur te gebeuren in het Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat in Mid delburg, Vernieuwing - De Werkgroep voor Sociale en Culturele ver nieuwing is een werkgroep die zich ten doel stelt actuele onder werpen die een brede maat schappelijke belangstelling verdienen, vanuit een onconven tionele, nieuwe invalshoek te be naderen. De werkgroep heeft daartoe een drietal lezingen op het programma staan: op 4 okto ber komt het onderwerp 'Wetma tigheden in de menselijke bicgrafie' aan de orde; op 11 ok tober wordt er gesproken over 'Gezondheid en ziekte' en op 18 oktober over 'Architectuur en moraliteit'. De bijeenkomsten worden gehouden in de Stads schouwburg in Middelburg en beginnen allen om 20 uur. Een afbeelding van het olie verfdoek 'Le Phare de Guerne- sy' van Francis de Lassus. Tijdsbeeld - Zondag 29 septem ber wordt om 16.30 uur de ten toonstelling van Bob Pingen geopend in de Gevangentoren in Vlissingen. Het betreft de laatste tentoonstelling in de serie instal laties Tijdsbeeld. De tentoonstel ling is daarna te bezichtigen t/m 27 oktober, dagelijks van 12 tot 21 uur. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie in Vlissingen zijn van 11 t/m 18 september de volgende ge vonden voorwerpen aangegeven: Zonnebril, knuffelkonijn, foto toestel, jas, rugzak met inhoud, 2 ringen en diverse sleutels. Bij het dierenasiel in Vlissingen is in die periode een Perzische kater af gegeven. Expositie - De Japanse kunste naar Noritoshi Hirakawa houdt van 28 september t/m 3 novem ber een expositie in De Vleeshal te Middelburg. 'To become Dhar- ma' is van dinsdag t/m zondag te bezichtigen van 13 tot 17 uur. Long Night Party - Het COC Midden-Zeeland houdt zaterdag 28 september een Long Night Party in haar pand aan de Eigen- haardstraat 2 in Middelburg van- af 21 uur. Paradogs - Op zaterdag 28 sep tember speelt in podium 't Beest in Goes de Delftse groep Para dogs. In het voorprogramma speelt de Bevelandse roek-wave band M.I.G.. De aanvang is om 22 uur. Meer korte informatie elders in deze krant. Heeft u in uw werk regelmatig te kampen met frustraties en irritaties? Als dat zo is, dan is er geen reden om accuut con tact op te nemen met een psy chotherapeut. Waarschijnlijk is er sprake van heel normale 'job-stress'. U ervaart de emo tionele lasten, die onvermijde lijk verbonden zijn aan het werk dat u doet. Het zijn de reële spanningen, die u waar schijnlijk blijven plagen tot aan uw pensionering. Drs. Henk C.M. Hermans Het werk is namelijk bij uitstek een plek om irritaties en frustraties op te lopen. Immers, tenzij u het wel erg getroffen heoft - voldoet dat werk niet honderd procent aan uw ver wachtingen: de werkplek zelf zal niet in alle opzichten ideaal zijn. Het is er gehorig, te don ker, te warm of te koud Ook uw chef zal niet in alle opzich ten aan uw verwachtingen vol doen. Hij/zij doet te weinig en laat daarbij ook nog af en toe een steekje vallen. Of hij doet teveel, en zit u steeds op te jut ten om meer te presteren. Uw collega's heeft u waarschijnlijk niet allemaal zelf uitgekozen, en zijn niet altijd even begrij pend en attent. Bovendien gaan ze waarschijnlijk vooral op in hun eigen ambities. En dan nog de klanten; ook zij doen een aanslag op uw zenu wen. Ze onthouden u het respekt dat u verdient, en zijn vaak ondankbaar voor bewe zen diensten. Het werken leidt onvermijdelijk tot stress, en de enige manier om u daaraan te onttrekken is eruit te stappen. Maar helaas u zult dan weer andere stress ervaren. Maar gelukkig, deze normale jobstress leidt gewoonlijk niet tot ernstige li chamelijke of emotionele klachten. Als u beschikt over een gezond lichaam en een ge zonde geest, bent u prima in staat om er weerstand aan te bieden. Okee, misschien dat een midweekje vakantie af en toe nodig is, maar deze norma le jobstress zal u niet gemakke lijk klein krijgen. Anders wordt het echter, wanneer u deze stress aanvult met een forse dosis eigen stress. Immers, zo als alle mensen beschikt u over het unieke vermogen om uzelf zo gestresst te maken als u wilt. En een zeer effectieve me thode daarbij is uzelf te overtui gen van een aantal zeer irreële ideeën. Welke ideeën bedoel ik dan, zult u misschien vragen? Bijvoorbeeld het idee, dat uw werk steeds plezierig moet zijn. Het is opvallend, hoeveel men sen (met relatief plezierig werk) verslaafd zijn aan de opvatting dat hun werk leuk moet blijven. En de minder leuke kanten? Nou dat zijn klussen die ande ren maar moeten doen. Net alsof zij daarop zitten te wach ten. Natuurlijk is het wenselijk, om plezierig werk te hebben, maar is het terecht om daar een eis van te maken? Laten we reëel blijven, waarschijnlijk heeft elk werk zijn negatieve kanten. Bovendien als het werk zo plezierig moet zijn, waarom zou er dan nog een geldelijke beloning tegenover moeten staan? Over het algemeen komt het uw bloeddruk ten goede, wanneer u accepteert dat u niet alleen de krenten uit de pap kunt pikken. Maak er een regel van om met onplezie rig werk te beginnen, zodat u vervolgens kunt genieten van het werk dat wel voldoening geeft. Andere mensen maken zich nodeloos gestresst als gevolg van het idee, dat hun collega's steeds aardig moeten zijn. Meestal zijn het mensen met een geweldige behoefte aan erkenning en bewondering. Ze vergeten dan echter, dat hun collega's vooral zijn aangesteld om te werken. Uw baas had nooit de bedoeling om u bij het werk enkele goede vrienden te leveren. Misschien treft u het, en kunt met een aantal van hen goed overweg. Maar het zal nauwelijks zo zijn, dat het met al uw collega's goed klikt. Als dat wel zo is, dan is er pas echt reden voor ongerustheid. Een derde manier om de stress te verhogen, is vast te houden aan het idee, dat kritiek op uw werk gelijk staat aan kritiek op uw persoon. Als gevolg van deze opvatting zult u steeds bedacht zijn op mogelijke kri tiek, om vervolgens meteen in verweer te gaan. Overtuig uzelf ervan, dat kritiek op uw werk relatief los staat van uw per soon. Als mensen vinden dat uw werk niet (helemaal) deugt, betekent dat niet dat u (hele maal) niet deugt, Het betekent hooguit dat u feilbaar bent, en wat dat aangaat uw collega's de hand kan geven. Een vierde manier om u van veel nodeloze stress te verze keren, is te zweren bij het idee, dat het er op uw werk altijd eerlijk aan toe moet gaan. Deze gedachte geeft blijk van een erg naïeve kijk op werk. Im mers, op het werk spelen vaak persoonlijke ambities een gro tere rol in de onderlinge sa menwerking, dan eerlijkheid. Bovendien, kan u behoefte aan eerlijkheid een elegant verpak te diktatuur zijn. Immers, waar schijnlijk zult u wel degene zijn, die mag vaststellen wat eerlijk is. En tenslotte kunt u zich van een plaats in een stresskliniek verzekeren, door te denken, dat u zich steeds druk moet maken over de gebreken in de werksituatie Daarmee voegt u aan het betaalde werk nog een immense hoeveelheid onbe taald werk toe. Het vervelende ervan is, dat het wel zijn tol zal vragen. Misschien dat u uw stress op niveau kunt houden met behulp van de volgende eigenschappen: De moed om te veranderen wat veranderbaar is de kracht om te accepteren wat onveranderbaar is de wijsheid om het onder scheid te zien tussen beide. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. *f1 *Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn 19 uur: ds. De Boon. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: RJ. Bakker, 14.30 uur: P.J. Louws. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. Middelhoek, viering H.A. 9.uur: ds. Köther- DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. Kleinsma, 19 uur: kand. S. Ridderd-van Meche- len. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke Ie, 3e en 5e za. 19.15 uur. GAPINGE bijbelstudie, 11 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. Hopfner. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. on bekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Elke 2e en 4e za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: L. Tonneau. Evan geliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende, H.A. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 17 uur: ds. D. Westerneng. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende. Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. C. Simons, 14.30 uur: ds. R.G. v.d. Zwan. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. SEROOSKERKE GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. A. Spaans. Her vormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon 19 uur: ds. Spaans. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25: Zo. 11 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 17 uur: ds. L.G.J. IJkel. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. C.F.H. van Tuyll van Serooskerken. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: ds. J. Bakker. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: ds. Köther-Middelhoek. H.A. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau, Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 10 uur: bui tendag te Aardenburg. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, Hofpleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 16.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg en ds. J. Dubbink, Hoeksteen Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P. Paulus. Gereformeerde Kerk (Vrij gemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: ds. O. Elseman, Koorkerk, Koorkerk hof, Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse, Ontmoetings- kerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink, Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. 0. Elseman, Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: ds. M. de Boer, Oostkerk, Oostkerkhcf, Zo. 10 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Wijkgemeente Geref. Bond, Zo. (Nieuwe Kerk) 11 en 18.30 uur: ds. T. Cammeraat. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.O. Poppe, 19 uur: ds. J.H. Meijer. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: dienst in geref. kerk ST. L AU R ENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9.00 uur: ds. St. Spanjer. Gere formeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 17 uur: Ds. F.L. van Dijke. OOST-SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. E.J.G. Je- roense. knd.. groep 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 uur: Dhr. F. van Vliet, 19 uur: Mevr. Drs. A. Spaans-Molenaar. De Ark, Kinderkerk 4-12 jaar, Bejaardentehuis "De Zoute Viever",Donge- traat 1, Zo. 19 uur: Ds. H. van Oostende. Streek ziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: Mevr. Drs. D. Jobse-Spierings. Rooms- Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. A. Gootjes, 14.30 uur: ds. R.G. v.d. Zwan. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: buitendag in Aardenburg. Gereformeer de Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: onbekend. Hersteld Apostoli sche Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. H. Makkinga, Johanneskerk, Bone- dijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: dhr. H.J. Schoen maker, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. D.E. Hiensch. De Schaapskooi, Pa pegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy, Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: dhr. A. Jorritsma. Ter Reede, Zo. 19 uur: ds. A. Brons. Ophir, Badhuisstraat 186, Zo. 10 uur: Ds. J.B. Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jeho va's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur: bij belstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 17 uur: Majoor D. Verpoorte. Pinkstergemeente. Pinkster kapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeente dienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Pro testantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. D. Jobse-Spierings. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Ge bouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samen komst gebouw Beréa. Volte Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samen komst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. De Bruyn. ZOUTELANDEZZZZZIIZZ Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi - brordusplein 2. Zo. 09.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Do. 26 september t/m wo. 2 oktober. Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: A. van Heus- den, Bellinkplein 3, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: S.A van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Zondag tot 24.00 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 12233. *f* Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. Zondag: C. Wattel, Amste/straat 55, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. van Tol, p.a. Markt 12, Veere, tel. 01181-1271. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoute- lande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: PK. Noor/ander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, teI. 01185-1231. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwen se, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190 . Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: M. Smallegange, Gerbran- dystraat 176, Vlissingen, teI. 01184-65326. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek L. v.d. Boo- gert, Vrijlandstraat 79, tel. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. K/ompe, tel. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: J. Drijdijk, tel. 01180-26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: v.d. Akker, Kanaalstraat 3, Oost- Souburg, tel. 01184-60860. zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00- 18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Velders- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, te). 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15