Statenvergadering Zeeuwse vraagbaak De boer op leswas® ZEELAND Hoorzitting Sportvissen Orion brengt Keltische muziek bij Razzmatazz vergunning flushing stevedoring vof vlissingen wijziging vergunningen hoechst holland Jazz-festival Nieuwe Muziek met driedaagse happening in Kloveniersdoelen Middelburg Extra aandacht voor platteland Zeeuwsch-Vlaanderen. Rijk, ge meenten en provincie werken samen. Een plan maken Kleine kernen Eigenzinnige bop Gezondheid Vrije tijd Beurs Allerlei PolHiek Cursus Buurt/wijk directie milieu en waterstaat D directie milieu en waterstaat Woensdag 25 september 1991 ABDIJ DE FAAM - DE VLISSINGER i mêtMsS mwMi Discussies lopen vaak spaak doordat verschillende personen verschillende feiten voor "waar" aandragen. Wie nu eens echt wil weten hoeveel campings en ho tels er in Zeeland zijn, hoeveel mensen er jaarlijks failliet gaan, hoeveel en welk soort bedrijven er zijn, hoeveel ektriciteit wordt gebruikt, hoeveel auto's en mo torfietsen Zeeland rijk is, hoeveel en welke scholen er zijn en wat de landbouw allemaal presteert en hoeveel mensen jaarlijks uit el kaar gaan, die kan nu een boe kwerk aanschaffen van een tientje. Het heet "Zeeuwse statistieken" en het is te koop bij het voorlich tingscentrum van de provincie Zeeland, tel. 01180-31400. De gegevens bestrijken de perio de 1975-1990. In ruim 200 pagina's wordt Zee land met harde cijfers maat schappelijk en economisch uit eengerafeld. Hl Op vrijdag 27 september verga deren provinciale staten van Zee land. Plaats: Statenzaal, Abdij plein Middelburg; aanvang 10.00 uur. De vergadering is openbaar, dus voor iedereen toe gankelijk. Op de agenda staan ruim twintig onderwerpen. Zo zullen de staten beslissen over het overnemen door de provincie van het kanaal door Walcheren. Dit kanaal is nu nog van het rijk. Tegelijkertijd wordt een aantal wegen met het rijk geruild. Aan de overname zit nogal wat vast, bijvoorbeeld de toekomsti ge aanleg van een aquaduct bij Middelburg, een garantie van het rijk dat het schoonmaken van de bodem van het kanaal niet voor rekening van de provincie is en niet te vergeten de overgang van rijkspersoneel naar de provincie. Een andere belangrijke zaak is die Maandag 30 september 1991 wordt een openbare hoorzitting gehouden over het voorontwerp plan jeugdhulpverlening Zeeland 1992-1995. Plaats: provinciehuis, informa tiecentrum bureau voorlichting. Abdij 9 te Middelburg. Voorzitter is de heer G.R.J. van Heukelom, tevens voorzitter van de statencommissie welzijn. Geïnteresseerden kunnen con tact opnemen met de heer P.W. Moerdijk, telefoon 01180 - 31441. Tot 3 oktober 1991 kunnen schriftelijke reacties op de in houd van het plan worden ge richt aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De nota kan worden aange vraagd bij het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9 te Mid delburg, telefoon 01180-31400. 13 I EUWS van de bouw van een nieuwe dubbeldeksveerboot, bedoeld om de periode tussen nu en de aanleg van een Westerschelde- oeververbinding te overbruggen. Om dit te kunnen doen is extra geld van het rijk nodig. Kortgele den deed de minister van verkeer en waterstaat een toezegging waar het provinciaal bestuur van Zeeland al geruime tijd reikhal zend naar uitzag. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels hun voorkeur uitgesproken voor het huren van een schip, te leveren door de Kon. Mij. "De Schelde" in Vlissingen. De staten beslissen ook over een subsidieregeling om afgedankte koelkasten op een milieu-veilige wijze te slopen. Vorige week werd in deze rubriek al uitvoerig aan dacht besteed aan dit "anti-cfk- prcject". GS vragen de staten in te stem men met het beleidsplan Wester- schelde. Het gaat om een soort "master- plan" voor dit estuarium, dat erop gericht is de vele belangen op het gebied van scheepvaart, indus trie, visserij, recreatie en milieu met elkaar te verenigen en er ook voor te zorgen dat de waterkwali teit gaandeweg beter wordt. Dit vereist o.a. samenwerking tussen allerlei verschillende (overheids) instanties. Om die samenwerking zo stevig mogelijk te maken, zal nu een bestuursovereenkomst werden aangegaan. Tenslotte nog een greep uit een aantal voorstellen: aanleg fiets pad langs de Frankrijkweg, Nieuwdorp; wijziging Zeeuws waterschapsreglement op het punt van de heffingsmaatstaf voor gebouwen; wijziging in de onderhoudsplicht voor waterlo pen (wordt een fifty-fifty-sys- teem); planning scholen voort gezet onderwijs en van scholen voor speciaal onderwijs; rijksbij drage 1991/provinciaal budget beeldende kunst; organisatori sche opzet provinciale welzijns- instellingen. m Voor de versterking van het Zeeuwsch-Vlaamse platteland is de komende vier jaar f 3,2 mil joen extra beschikbaar. Het geld moet besteed worden aan hele concrete zaken op het gebied van wonen, werken en voorzienin gen. Zo zal aandacht geschonken wor den aan een goede spreiding van voorzieningen als scholen, biblio theken, postkantoren en dergelij ke over het hele gebied. Soms kan het nodig zijn meerdere voorzie ningen van één soort die in ver schillende kernen afzonderlijk niet meer "rendabel" zijn te con centreren in een dorp dat al een regionale functie heeft. Het gaat er dan wel om dat een dergelijke voorziening bereikbaar moet zijn, ook per (aangepast) openbaar vervoer. Geprobeerd zal worden de werk gelegenheid, ook op het vlak van recreatie en toerisme, te verster ken. Vanzelfsprekend zal daarbij niet voorbij gegaan worden aan eventuele mogelijkheden die sa menwerking met België kan ople veren. Bij de ontwikkeling van toerisme en recreatie wordt er vanuit gegaan dat de verschillen de dorpen een aantrekkelijk on derdeel kunnen zijn van het Zeeuwsch-Vlaamse landschap en een aantrekkelijk landschap biedt weer meer kansen voor toe ristisch en recreatief gebruik. Dorpen en stadjes moeten dus in tact blijven.Dat betekent dat ge probeerd zal worden de ontvol king tegen te gaan. Hoe alles precies gestalte moet krijgen is nog niet duidelijk. Daar om wordt er eerst een plan ge maakt. Uitgangspunt daarbij is dat provincie en de gemeenten gezamenlijk optrekken. Zij doen dat in een zogeheten stuurgroep waarin ook een verte genwoordiger van de dorpsraden zal komen en iemand uit het be drijfsleven. Het plan moet binnen zes maanden klaar zijn. Dan kan begonnen worden met de aanpak van verschillende projecten waar bij de stuurgroep bepaalt waar het geld vandaan moet komen, wie iets uitvoert en hoeveel geld uit het beschikbare bedrag van f 3,2 miljoen besteed gaat worden aan de verschillende projecten. Om nou te voorkomen dat "de rijksregelgeving" of de bureau cratie hindernissen zijn bij het rea liseren van een en ander komt er een zogenaamd coördinatiepunt ofwel een samenwerkingsver band tussen het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke or dening en milieubeheer (VROM) en het ministerie van welzijn volksgezondheid en cultuur (WVC). Dit coördinatiepunt moet de plooien op rijksnivo glad strij ken of er voor zorgen dat plannen waar ook het rijk bemoeienis mee heeft niet te lang op een bepaalde afdeling blijven liggen. Aangenomen wordt dat het nu beschikbare bedrag van 1 3,2 miljoen niet voldoende zal zijn. Dat betekent dat gemeente besturen en provincie heel actief "de boeropmoeten" in den Haag om de plannen toe te lichten en de verschillende subsidiebron nen die in aanmerking kunnen komen op elkaar af te stemmen. Van 27 september tot 7 oktober wordt de hengelsport promotie- week gehouden op het Veerse Meer. Verschillende organisaties hebben deze week opgezet om het sportvissen op het Veerse Meer te bevorderen. Toeristen kunnen gebruik maken van speciale arrangementen, tot stand gebracht in samenwerking met de verschillende recreatie centra en hotels langs het Veerse Meer. Zaterdag 28 september, van 10 tot 12 uur, is er gratis wedstrijd- vissen voor de jeugd tot en met 15 jaar. Er wordt gevist aan de Veer- segatdam in de buurt van "Resto Vrouwenpolder; inschrijving al daar om half negen. Eveneens op zaterdag 28 sep tember is er een open viswed strijd voor ieder die maar wil. De wedstrijd begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Inschrij ving: 11.00 uur in Roompot Re creatie bv te Kamperland. Deel name kost 10,-. Woensdag 2 oktober, tussen 14.00 - 17.00 uur wordt aan de Veersegatdam de techniek van het vliegvissen en het vliegbinden gedemonstreerd. Zaterdag 5 oktober kan men als gast mee met een van de leden van de bootvisvereniging Zuid- West Nederland. Er kan worden opgestapt bij "de Piet" in Arne- muiden. Van tevoren opgeven bij: A.J. de Lange tel. 01186 -1233. Verdere informatie: prov. VVV, Middelburg, tel. 01180 - 33000. Dit alles onder het motto "veel kleine stroompjes maken een grote rivier". De ministeries van VROM en van WVC trekken op voorhand f 400.000,- per jaar uit, de pro vincie f 200.000 en de Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten gezamelijk ook twee ton. Deze overheden hebben een overeen komst gesloten voor vier jaar en zo ontstaat het bedrag van f 3,2 miljoen. De komende plannenmakerij gaat uit van het Zeeuwsch-Vlaamse platteland als één gebied dat in zijn totaal versterkt moet worden. Dat is de voorwaarde die het rijk stelt bij het op voorhand beschik baar stellen van het geld. Er wordt dus niet meer gekeken of ieder klein dorp afzonderlijk levensvat baar is en eventueel versterking nodig heeft. In het verleden was dat in het zo geheten kleinekernenbeleid wel gebruikelijk. Het rijk heeft dit uit gangspunt verlaten. Voor het provinciaal bestuur geldt dat dit uitgangspunt overeind blijft en de nieuwe koers van het rijk ge zien wordt als een aanvulling op de mogelijkheden die het provin ciale kleinekernenbeleid biedt voor de afzonderlijke dorpen. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31679 Van donderdag 26 september tot en met zaterdag 28 september vindt in het Centrum Nieuwe Muziek aan de Kloveniersdoelen in Mid delburg het Jazz-festival Nieuwe Muziek plaats. Het evenement wordt gehouden in het kader van de derde Zeeland Cultuurmaand. Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Het driedaagse festival wordt donderdag 26 september om 20.30 uur geopend met een con cert door saxofonist Tobias Deli- us, de Podiumprijswinnaar in 1990. Met zijn kwartet, bestaan de uit Tristan Honsinger (cello), Han Bennink (drums) en Larry Fishkind (tuba), presenteert Deli- us muzikale hoogstandjes ge combineerd met een aantrekkelijke dosis humor. Amsterdam Drama speelt vrijdag 27 september om 20.30 uur composities van Maurice Horst huis, die tevens leider is van deze 20-koppige formatie. In Amster dam Drama wordt de spannende confrontatie tussen klassiek ge schoolde musici en geroutineer de improvisatoren gerealiseerd. Een speciale blikvanger in het in strumentarium is de cimbalon, bespeeld door Michiel Weidner. Eveneens op vrijdag 27 septem ber, en wel om 22.30 uur, staat een optreden gepland van het Ben van den Dungen en Jarmo Hoogendijk Kwintet. Het kwintet blijkt sinds de oprichting in 1984 een succesformule te zijn. De ei genzinnige vertolking van bebop en hardbop maakt het Van den Dungen/Hoogendijk Kwintet tot een van de populairste jazz formaties in Nederland. Zaterdag 28 september geven om 20.30 uur Paul van Kemena- Razzmatazz aan de Middèlburg- sestraat 113 opent zaterdag 28 september het seizoen met een optreden van de Belgisch-Franse groep Orion. Vanaf 21 uur brengt Orion Kelti sche muziek: Melancholische melodieën, afgewisseld met reels, jigs en hornpipes. De groep heeft successen geboekt in Bel gië en Frankrijk en gebruikt, be halve de kenmerkende instrumenten, de Zweedse Nyc- kelharpa en de eigentijdse key boards. Het geluid klinkt origineel en fris zonder het verlies van het originele karakter van dit soort muziek. Paul van Kemenade. de en Aki la^ase blijk van hun jazz-talenten. Zowel de Japanse pianiste Aki Tasi als saxofonist Van Kemenade zijn zich vanuit een klassieke opleiding gaan toe leggen op jazz. Beide zijn inmid dels gevierde jazz-musici en in eigen land is Van Kemenade te vens bekend om zijn workshop activiteiten. Zaterdagmiddag kunnen liefheb bers vanaf 14 uur volop genieten van een aantal Zeeuwse jazz formaties want tijdens het zater dagmiddaggedeelte van het festi val treden de volgende groepen op: Trio van der Feen One, Adrian Angel and Friends en het Zeeuws Jazz Kollektief. Patiëntenvereniging - De pa tiëntenvereniging Samen Beter in Hulst houdt woensdag 9 oktober om 19.30 uur een thema-avond in het Ontmoetingscentrum Dau- wendaele aan de Vrijlandstraat 51 in Middelburg. H. v.d. Wijk van het ministerie van WVC zal spre ken over het thema 'Integratie van de patiëntenbeweging in de medische wereld'. Origami - Maandag 30 septem ber wordt in hotel Walcheren in Koudekerke een avond over de Japanse vouwkunst Origami ge houden. Vanaf 20 uur wil Hannie van de Sluis, docente van de Ori gami Sociëteit Nederland belang stellenden kennis laten maken met deze vorm van vrijetijds besteding^ Kinderkiedingbeurs - De Mid delburgse peuterspeelzaal De Zandkrummels houdt woesndag 9 oktober van 15.30 tot 16.30 uur een winterkledingbeurs in de speelzaal aan de IJsselstraat. In lichtingen 01180-37558 ('s ochtends). Buitenland - Zaterdagmiddag 28 september wordt in de Stede lijke Scholengemeenschap in Middelburg een informatiebijeen komst gehouden vanaf 14 uur over de mogelijkheden voor jon geren van 15 tot 18 jaar om een jaar lang onderwijs te volgen in het buitenland. Nadere inlichtin gen worden verstrekt door mevr. J. Sedee, 01180-27748. Teckelmiddag - Zaterdag 28 september wordt om 14 uur een teckelmiddag gehouden in 't Cromwiel, Krommeweg 2 in Steenbergen. Zeelandbrug - Vrijdag 27 sep tember wordt na afloop van de Statenvergadering een Algemene Vergadering gehouden van Aan deelhouders van de nv Provincia le Zeeuwse Brug Maatschappij. Midgard - Vrijdag 27 september start het jongerencentrum Mid gard in Middelburg het seizoen met een optreden van de Einho- vense formatie Toon en de Ton- tjes. Deze avond met Nederland se rock begint om 23 uur. Volksdansen - Sinds 17 sep tember is de volksdansgroep van skw De Hayman in Middelburg- Zuid van start gegaan. Elke dins dag komt de groep van 20 tot 22 uur in het Zuiderbaken bij elkaar. Inlichtingen 01180-29004. Arnemuiden - De gemeente raad van Arnemuiden komt voor een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 30 septem ber om 19.30 uur in het gemeen tehuis. CDA-Middelburg - Het bestuur van het CDA-Middelburg houdt maandag 30 september een al gemene ledenvergadering in de Getuigeniskerk aan de A. Lauwe- reystraat om 20 uur. Na de pauze volgt een gedachtenwisseling over de komende beleidskeuzes ivm de gemeentelijke begroting van 1992. Informatie-markt - In Middel burg wordt op drie verschillende data een informatie-markt over het aanbod van cursussen en opleidingen op Walcheren gehou den waaraan een groot aantal in stellingen zullen deelnemen. De markt wordt 30 september van 19 tot 20.30 uur gehouden in buurthuis 't Trefpunt aan de Nas- saulaan, op 2 oktober van 19 tot 20.30 uur in het Zuiderbaken aan de Rentmeesterlaan en op 4 ok tober in het winkelcentrum Dau- wendaele aan de Vrijlandstraat van 18.30 tot 20.30 uur. Inlich tingen 01180-34200. Huurderscomité - Het huur derscomité BASCO/Acacialaan e.o. houdt woensdag 25 septem ber om 19.30 uur een openbare vergadering in het kantoor van de Adviesgroep P20 aan de Bad huisstraat 104 in Vlissingen. Woltershuis - Buurthuis Het Woltershuis in Vlissingen houdt elke vrijdag van 19.30 tot 22 uur een soos voor jongeren van 12 tot 15 jaar met een grote ver scheidenheid aan activiteiten. In- lichingen 01184-14660. Vrijwilligers - Het buurthuis Het Woltershuis in Vlissingen zoekt voor het nieuwe seizoen drin gend nieuwe vrijwilligers; met name voor de begeleiding van kinderactiviteiten, zoals de kook club op donderdagmiddag van 15.45 tot 17 uur, is uitbreiding gewenst. Opgave en inlichtingen 01184 14660. Kinderclubs - In skw De Hay man gaan in de week van 30 september t/m 4 oktober de ver schillende kinderclubs weer van start. Er zijn activiteiten in de Ma- gistraatwijk/Reijershoeve/Eras- muswijk en in Dauwendaele voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Inlichtingen 01180-29004. VERVOLG PAG. KORTE INFORMATIE Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Flushing Stevedoring v.o.f. te Vlissingen heeft bij hen op 7 mei 1991 een aanvraag ingevol ge de Hinderwet ingediend voor het oprichten en in werking hebben van 3*koelloodsen voor en opslag van verpakte en gepalletteerde goederen. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Bijleveldhaven te Vlissingen-Oost, ka dastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nr. 734 en gemeente Borsele, sectie A, nr. 951. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van ge vaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvraag, de vergunning en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 26 september 1991 tot en met 25 oktober 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond van 17-20 uur in de openbare biblio theek, Stengeplein 1, Heinkenszand; in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); - bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 26 september 1991 tot en met 25 oktober 1991 kan tegen voornoemde vergunning beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c. van bovenge noemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De vergunning wordt op 26 oktober 1991 van kracht, ten zij overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4, 1e lid van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 25 september 1991 groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-31700 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 37 eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Vergunningen Zij zijn voornemens tot wijziging over te gaan van de door burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen bij besluit van 9 september 1968 aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet, de in de periode daarna door hen verleende uitbreidings- en wijzigingsvergunningen ingevolge de Hinder wet en de na het in werking treden van de Wet inzake de luchtverontreiniging door Gede puteerde Staten aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende uitbreidings- en wijzigingsvergunningen ingevolge de Wet inzake de luchtverontreiniging voor een chemi sche fabriek aan de Europaweg te Vlissingen-Oost. Wijziging Door de bij het fosforproductieproces gebezigde slakverwerking om te bouwen van slak- kenbedden naar slakkenpannen wordt de emissie van luchtverontreinigende stoffen (S02, HF, P205 en PH3) aanzienlijk gereduceerd. Gelet hierop zullen de bovenbedoelde vergunningen worden aangevuld met de volgende voorschriften ter beperking van de emissie van luchtverontreinigende stoffen: 1. Ter beperking van de emissie van luchtverontreinigende stoffen dient de bij het fos forproductieproces gebezigde slakverwerking via slakkenbedden uiterlijk per 1 janu ari 1995 volledig te zijn omgebouwd naar slakverwerking via slakkenpannen. In verband hiermee moet binnen 1 maand na het van kracht worden van deze be schikking aan de directie Milieu en Waterstaat van de provincie Zeeland (verder te noemen directie Milieu en Waterstaat) een plan ter goedkeuring te worden voorge legd waaruit blijkt op welke wijze deze ombouw binnen de gestelde termijn zal wor den gerealiseerd. In dit plan dient ook aandacht te worden besteed aan het verbeteren van de afzuiging en reiniging van de bij de slakverwerking vrijkomende afgassen. 2. Na goedkeuring van het in voorschrift 1 bedoelde plan moet steeds omstreeks 1 janu ari en 1 juli van elk kalenderjaar aan de directie Milieu en Waterstaat worden gerap porteerd over de voortgang van de uitvoering van het plan. Omtrent eventueel optredende aanmerkelijke vertragingen dient de directie Milieu en Waterstaat onmid dellijk te worden geïnformeerd; hierbij moeten worden vermeld de oorzaak van de vertraging en de genomen maatregelen om de vertraging op te heffen dan wel te be perken. Bezwaren Gemotiveerde schriftelijke bezwaren kunnen van 26 september 1991 tot en met 9 oktober 1991 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat, Postbus 165, 4330 AD Middelburg worden ingebracht. Tevens kan hierbij worden verzocht zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 25 september 1991 groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-31700 De groep Orion. u

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13