BSF VERSCHOORE intratuin UW AUTO HEEFT OOK WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON DERE BEURT. MUILWIJK Ontbijt-op-bed-show voor schoolmeester De Badts 8 U s Intra-tip, SCHARREL- Een streep doorde rekening s s 32SgC j0plEÉN maat 74 - 182 CEREMONIEMEESTERS: „DOODZONDE DAT ZO'N EVENEMENT ZOMAAR VERVALT" m I w' 1 Opening kinderboekenweek met Museumwetebeesjeshow een klasse apart VLISSINGEN fotoc BADHUISSTRAAT 60 Prachtige volle bolchrysant In diverse J A PA kleuren |£I Al van 21,50 voor I IJwV Zie aankondiging op pagina 2 EEN KLASSE APART! DE SCHARRELSLAGER ESSO Muziek PZC WEEKBLADEN i l I l *i «S Oude bekenden cc 5 SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto. tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 39 25 SEPTEMBER 1991 «V zo gezond ZO puur zo natuur HET GROENE WARENHUis koudekerke Galgeweg 5, tel. 01185-1623 geldig vm wo 2 oht. a.s.j ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG Pres. Rooseveltlaan 731. 4383 NG Vlissingen. v^ocLi Sint Jacobspassage 10 Vlissingen - 01184-11352 iIiéiUirt> >11 NliM h mwf 'WW ri r Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. IEDERE WOENSDAG IO°?o KORTING OP ALLE WASPROGRAMMA'S. ALTIJD 10°'o VOORDEEL MET EEN WASABONNEMENT OE SPAAR VOOR KORTING OP UW WASBEURT DOOR TE TANKEN. VRAAG OM EEN SPAARKAART. Na een eeuw: energieker dan ooit Middelburgse Marktfeesten in plaats van Stadhoudersfeesten Champaign Charlie brengt muziek uit de jaren 1920-1950. olv Pierre van Broekhoven; zij zul len belangstellenden meetronen naar de feesttent op de Markt waar om 14 uur een kindermid dag wordt gehouden. De Vrolijke Vriendjes en het Kindertheater Sjon zorgen daar voor het nodige vermaak; speciaal voor de Mid delburgse Marktfeesten speelt John Mathijssen er het mee-doe- stuk Het Koffertje dat overigens ook bij de ouderen in de smaak zal vallen. Vanaf 17 uur is er in de feesttent een muziekprogramma waarvan, de spits wordt afgebeten door Champaign Charlie. Op het reper toire staan jazz, ragtime, calypso, jug en western swing uit de pe riode van 1920 tot 1950. Vervol gens is er een optreden, van 19.30 tot 20.45 uur, van de for matie Seasound Singers olv Rob van der Meulen; dit Vlissingse dames-barbershopkoor van 44 leden won dit voorjaar de Neder landse kampioenschappen op verpletterende wijze. Zij zorgen niet alleen voor zang maar tevens voor een wervelende show. Sjon is één van de artiesten, die 's middags de kinderen vermaken. Toen de organisatoren van de Stadhoudersfeesten begin dit jaar te kennen gaven te stoppen met hun activiteiten, besloten De Ceremoniemeesters van de VVV Middelburg om te zorgen voor een vervanging. Eén van de drijf veren achter de organisatie van de Marktfeesten is G. Marquinie: „Het zou toch doodzonde zijn IS)© Wflftaafaöig©?? Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 0il80-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v„ postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10. 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aart-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. om een dergelijk evenement zo maar te laten vervallen. Hoewel de beschikbare tijd erg kort was hebben we als Ceremonie meesters de koppen bij elkaar gestoken om te proberen toch een waardige vervanging te vin den. En toen het idee eenmaal geboren was bleek al snel dat er gemakkelijk een hele week Mid delburgse Marktfeesten gehou den kunnen worden met een zeer gevarieerd muziekaanbod. Maar we beginnen dit jaar bescheiden met één dag en wel op zaterdag 28 september van 11 tot 24 uur." Het programma van de Middel burgse Marktfeesten zal geheel worden afgewerkt in een grote tent op de Markt; aan de activi teiten wordt medewerking ver leend door uitsluitend Zeeuwse artiesten. Marquinie: „Eind sep- tember zijn de meeste toeristen weer vertrokken en is de provin cie Zeeland weer 'van ons'. En dat we het met z'n allen gezellig kunnen maken gaan we op die dag bewijzen." De opening van de Middelburgse Marktfeesten wordt verricht door burgemeester C.G.J. Rutten om 11 uur, gevolgd door een op treden van het 'Juliana' Blaasor- kest. Alle winkelstraten van Middelburg staan overigens de gehele dag in het teken van de muziek: van 11 tot 17 uur mogen muzikanten een plekje zoeken in de binnenstad om onder het mot to 'Zet je pet af en geef een con cert zoals je het nog nooit gegeven hebt' het publiek te ont halen op hun muzikale gaven. Niet onbekend is het Duo Top 100 uit Vlissingen. Jaap van Bo ven en Peter Snijkers zingen niet alleen liedjes, die in de Top 100 Aller Tijden staan, maar brengen ook veel werk uit eigen repertoi re. Vanaf 12 uur geven zij acte de presence. Om 13 uur volgt in de binnenstad een optreden van de harmonie Apollo uit Wissenkerke Het gebeurt niet zo vaak dat een schooldirecteur ongewassen, on geschoren en nog in door een ochtendjas verhulde nachtkle ding in het openbaar verschijnt. Dat overkwam vrijdag 20 sep tember evenwel Theo de Badts, de directeur van de o.b.s. De Belt in Oost-Souburg. Naar aanleiding van het feit dat Theo 25 jaar werkzaam is bij het lager onder wijs was er door de ouders van de leerlingen van 'zijn' school een jubileumcommissie geformeerd die voor die vrijdag een groots programma had opgesteld. Zoals de foto laat zien begon die merkwaardige vrijdag voor Theo de Badts en zijn vrouw Annie al Jli - .I Weinig leerlingen hebben in een periode van 25 jaar hun 'schoolmeester' in een dergelijke outfit gezien. De jubileumvie ring van Theo de Badts begon barrevoets met een ontbijt-op- bed maar was gedurende de hele dag een geslaagde hap pening. direct met een grote verrassing. Om 8 uur werd op het huisadres van de familie De Badts aan de Reggestraat 3 in Oost-Souburg een heus ontbijt-op-bed afgele verd. De verrassing was com pleet. Maar het bleef die dag niet bij die ene verrassing. Om 14 uur stonden alle schoolkinderen voor de deur om hun 'meester' onder begeleiding van muziek naar school te brengen. Daar vond van 16 tot 18 uur een receptie plaats waarbij Meester De Badts op nieuw in het zonnetje werd ge zet. Onder de aanwezigen bevonden zich niet alleen de offi ciële genodigden en belangstel lenden maar ook vele oud-leerlingen en hun ouders. De grootste verrassing was een reünie van 20 tot 22 uur waarbij de eerste klas van de onder wijsloopbaan van de heer De Badts, klas 3 uit de periode 1966/'67 van de Bouwen Ewout- school, acte de presence gaf. De loopbaan van de heer De Badts heeft zich geheel op Wal cheren en in de huidige gemeen te Vlissingen afgespeeld. Voor een korte periode tot 9 oktober 1966 was hij invalkracht op ver schillende scholen. Zijn eerste aanstelling was aan de Bouwen Ewoutschool in Vlissingen waar hij tot 20 april 1970 les gaf; die periode werd in 1968 voor enkele maanden onderbroken wegens een tijdelijke aanstelling aan een openbare school voor voortgezet onderwijs. In 1970 was hij ver volgens enige maanden verbon den aan de Van Dale-school in Oost-Souburg waar hij een woonwagenkamp-klas onder wees. Zijn volgende aanstelling was de Van Duyvenvoordeschool in Oost-Souburg waar hij van 1970 tot 1975 voor de klas stond. En op 1 augustus 1975 werd hij directeur van de o.b.s. De Belt in Oost-Souburg waar vorige week op grootse wijze zijn jubi leum werd gevierd. K Uj Tijdens de Museumwetebeesjeshows speelt kindertheater 'Het hondje van De Ruyter' een speciaal voor de gelegenheid geschreven voorstelling. De merkwaardige professor Po/yzinsky (Lex Maes - zie foto) vervult daarin een hoofdrol. In Middelburg worden zaterdag 28 september vanaf 11 uur de Middelburgse Marktfeesten gehouden als vervanging van de ter ziele gegane Stadhoudersfeesten. De organisatie ervan is in handen van De Ceremoniemeesters, een commissie die een onderdeel vormt van de plaatselijke VVV. Het Zeeuws Jazz Kollektief staat vanaf 20.45 uur garant voor ech te en onvervalste jazz-muziek. Componisten als Art Blakey en Miles Davis vormen de inspiratie bronnen voor het repertoire van het Kollektief terwijl ook schitte rende improvisaties hen niet vreemd zijn. Peter Dieleman uit 's Gravenpolder zorgt tijdens dit op treden voor een verrassende af wisseling met gortdroge conferences waarin de provincie Zeeland op één of andere manier altijd het middelpunt is; ook zingt hij liedjes in onvervalst Zeeuws dialect. De Middelburgse Marktfeesten worden in de feesttent afgeslo ten met een pptreden van Passé Partout vanaf 22.30 uur. Speciaal voor het evenement wordt de band aangevuld met een aantal Zeeuwse muziekmakers. De pre sentatie de feesten is in handen van Bert van Leerdam. De opening van de kinderboeken week wordt in Zeeland op een bijzondere wijze luister bijgezet door de eerste opvoering van de 'Museumwetebeesjeshow' op woensdagmiddag 2 oktober van 15 tot 16.15 uur in de Zeeuwse Bilbliotheek in Middelburg. De Museumwetebeesjeshows zijn bedoeld voor de jeugd van acht tot dertien jaar en spelen in op het boek 'Op zoek naar het Beulszwaard, het museumwete- beesje in Zeeland'. Een belangrijk aandeel in de shows is wegge legd voor de kindertheatergroep 'Het hondje van De Ruyter'. De drie leden van deze groep: Josien de Graaf, Elise Brans en Lex Maes, brengen een speciaal voor de Museumwetebeesjeshow ge schreven theatervoorstelling waarin Lex Maes als de merk waardige professor Polyzinsky een belangrijke hoofdrol vervuld als uitvinder van een apparaat waarmee door de tijd kan worden gereisd. Omdat de professor zelf niet zo goed met het apparaat overweg kan, komt het Museum- wetebeesje ten tonele. Na de theatervoorstelling kunnen de kinderen zelf aan de slag met een pakketje waarmee 'een ap paraat van professor Polyzinsky' kan worden gemaakt. Daarbij hoort ook een tafereel uit de ge schiedenis van Zeeland. Deelna me aan de gehele gebeurtenis is gratis en kan worden aangemeld bij de boekhandels, bibliotheken en musea in Zeeland. De show wordt na Middelburg ook opge voerd in Zierikzee op 9 oktober in de Nieuwe Kerk en op 12 oktober in het cultureel centrum Den Hoekzak in Oostburg. Nadere in lichtingen zijn verkrijgbaar bij het Zeeuws Museum via het tele foonnummer 01180-26655.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1