i BSF BESTE KLEURENFOTO'S Zeeuwse Bibliotheek neemt nieuwe bibliobus in gebruik MUILWIJK 32Sy C puzzelen Basisschool De Griffioenvlinders viert haar 125-jarig bestaan Bewoners van Vijvervreugd vermaken zich met modeshow Mode in de krant DArmci-ooL jAnviE=t§ f HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? NIEUWE WINTERKOLLEKTIE De eerste stap!! SCHARREL- ,,'t Hummeltje" Gold Card GRATIS... zie pagina 3j rff VLISSINGEN DE BADHUISSTRAAT 60 BESTEMD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE REGIO WALCHEREN Jeugd Naam Verhuizingen PZC WEEKBLADEN Andere activiteiten Mode is grillig. Ze stopt niet bij het eind resultaat van de ontwerper; het is even min een tijdsbeeld, want wie zegt wat de tijd voorschrijft? Kijk in uw kleerkast en combineer een stuk kleding uit 1988 met eentje uit 1991 en zie: het staat. Het tijdsbeeld vliegt ook aan stukken als bijvoorbeeld een jurk uit grootmoeders dekenkist op zolder past met een hoedje anno 1989. Gelukkig zijn er dus veel modewinkels die op een hoop gezien een pluriform beeld geven van de actualiteit. Een aan tal Walcherse modezaken doet in deze krant uit de doeken waarom ze welke vorm hebben gekozen, waarom ze hun eigen tijdsbeeld hebben gecreëerd. Op drie volle pagina's vol foto's en teksten boodschappen de ondernemers in ad- vertorialvorm, dat is een geschreven ad vertentie. Deze week kunt u nog aansluiten bij één van onze clubs voor paren of scholieren, "alleen jongens". Bel 01100-20176 01180-38370 01110-15425 mrm DE SCHARRELSLAGER Dansschool DE JONG-VLISSINGEN S13783 Barbara Farber - Hummelsheim - Mexx - Pointer o c s» c Exclusieve baby- kinder en tienerkleding Wegens brandschade is de praktijk van Tandprotheticus J.P.A. Rossël Hobeinstraat 52 tijdelijk Burg. v. Woelderenlaan 80 Vlissingen, Tel. afspraken 01184 - 66645 3- c 3 3 o 3" - Jean Bourguet - Chevignon - Ikks company 69-delig: f695,- SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 38 18 SEPTEMBER 1991 De schrijver/illustrator Wim Hof man zal vrijdag 27 september om 10 uur de naam van een nieuwe bibliobus onthullen tijdens een openingshandeling bij de Ra- Vanaf deze week kunt u prij zen winnen door de oplossing van de puzzel in deze krant op te sturen. Wekelijks worden onder de goede inzenders kaarten verloot voor een voor stelling van Uit in Zeeland. Eén keer per maand is een puzzel goed voor een hoofd prijs, namelijk een avondje Theater Compleet, dat horeca-uitbater Rob Zuidam van de Middelburgse Stads schouwburg beschikbaar stelt om die service bij voor stellingen extra onder de aan dacht te brengen. vensteinschool aan de Hogeweg 74 in Vlissingen. De Zeeuwse Bi bliotheek neemt daarmee de nieuwe bus in gebruik ter vervan ging van de oude, die al 20 jaar in gebruik was. In totaal rijden er in Zeeland zes bibliobussen en vorig jaar werd een begin gemaakt met de ver vanging van de oudere bussen. De zes bussen bestrijken heel Zeeland: één rijdt er wekelijks in Zeeuwsch-Vlaanderen, twee op Walcheren en in Noord-Beveland, twee in Zuid-Beveland en één op Schouwen-Duiveland. Eerder werd al een nieuwe bus in ge bruik genomen en de nu in ge bruik te nemen bus is bestemd voor een gedeeite van de regio Walcheren. De nieuwe bus gaat rijden in de gemeenten Vlissin gen, Arnemuiden, Veere, Marie- kerke Nieuw en St. Joosland. De bibliobussen in Zeeland heb ben samen zo'n 17.000 leden die vorig jaar 767.000 boeken leen den. De nieuwe bibliobus voor Walcheren komt in 11 kernen en heeft 26 standplaatsen; de totale sta-tijd van de bus is 24,5 uur. De bus bereikt 2.986 leden en er werden 116.000 boeken uitge leend. Het merendeel van de le den/gebruikers moet worden gezocht onder de jeugd; veelal wordt samengewerkt met de ba sisscholen waardoor de kinderen meestal onder schooltijd de bi bliobus kunnen bezoeken. Het is dan ook niet zo verwon derlijk dat de ingebruikname van de nieuwe bus plaatsvindt bij een school. De bibliobus komt 11,5 uur per week in een aantal wijken van de gemeente Vlissingen, on der andere bij de scholen in Bos- senburgh, Papagaaienburg, Westerzicht en West-Souburg. Alle bibliobussen in Zeeland heb ben een naam en dat is de titel van een boek dat speelt in de streek waar de bibliobus rijdt. De te vervangen bus droeg de poëti sche naam 'De Walcherse Arka- De laatste week van september is voor iedereen, die iets te ma ken heeft (gehad) met de Middel burgse school voor christelijk basisonderwijs De Griffioenvlin ders een feestweek. Met een uit gebreid programma wordt dan het feit gevierd dat de school 125 jaar bestaat. Voor de kinderen, die nu de school bezoeken, is er de hele week feest op school. Het pro gramma meldt een speldag, een muziekdag, een Ot-en-Sien-dag, een toneeldag en wordt op aller lei manieren de geschiedenis van de school voor het voetlicht ge bracht. Ook wordt een grootse reünie gehouden en wel op zater dag 28 september in het school gebouw; nadere inlichtingen daarover zijn verkrijgbaar op het telefoonnummer 01180-38129. Ter gelegenheid van het jubileum is een gedenkboek samengesteld waaraan vijfentwintig schrijvers in de leeftijd van 9 tot 88 jaar een bijdrage heben geleverd. Het boekwerk is verlucht met heel veel foto's die allemaal betrek king hebben op de geschiedenis van de school. Het boek wordt maandag 23 september om 16.30 uur officieel gepresenteerd in de aula van de school aan de Henry Dunantstraat 6 in Middel burg en is tot stand gekomen met financiële hulp van het schoolbestuur en door giften van veel particulieren en het be drijfsleven. Het boek komt uit in een beperkte oplage en zal tegen betaling van een symbolisch be drag op de reünie verkrijgbaar zijn. Gedurende haar bestaan kende de school nogal wat verhuizin gen. De school opende in juli 1866 haar deuren in de Bo- gardstraat, later verhuisde ze naar de Singelstraat en sinds die tijd (1902) heette de school sim pelweg de Singelstraatschool. Ze ging destijds uit van de Vereni ging De Christelijke Burger school. In 1956 werd opnieuw verhuisd en wel naar de Olmen laan; toen was er sprake van de Olmenlaanschool of de Griffioen- school. Vanaf 1985, na de invoe ring van de wet op het basisonderwijs, draagt de school de naam De Griffioenvlinders. ED® WHSssfrug©?? Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen, Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, Oi 180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De bewoners van het Centrum voor geestelijk gehandicapten zorg Vijvervreugd in Middelburg hebben zich vrijdag 13 septem ber uitstekend vermaakt met een modeshow, die plaatsvond in de gymnastiekzaal van het centrum. In het kader van regelmatig te houden ontspanningsactiviteiten werd vorige week vrijdag voor de bewoners voor de eerste maal een modeshow op de planken gebracht met medewerking van het modellenteam van Aliënne Modepromotion uit Vlissingen. Ali Wille van het modellenteam: „In dat kader had nog nooit iemand gedacht aan het houden van een echte modeshow. Terwijl het uitkiezen en kopen van nieu we kleding ook voor deze men sen een leuk en nuttig tijdverdrijf is. Daarom hebben we ook belan geloos meegewerkt aan de reali satie van deze avond. En het was voor iedereen heel erg leuk om te doen, want de respons uit de zaal was boven verwachting." Onont beerlijk is bij dit soort activiteiten de medewerking van een aantal modezaken. Vrijdag waren dat Modehuis Joziasse, H.B.-Sport en de Blauwe Winkel. De verzorging van het licht en geluid was in handen van Fix-Geluid. De opzet van de avond bestond uit een drietal korte shows waar bij de kleding op swingende mu ziek werd geshowed. Tijdens de eerste show zaten de bewoners nog wat onwennig en beduusd te kijken naar al het moois op het podium. Maar de derde en laatste show werd een happening. Zo werd aan het eind, bij het dansen van de Lambada, luid meegeklapt en -gedanst. Er was toen sprake van een echt feest, zowel voor de modellen als voor de bewoners van Vijvervreugd. De bewoners van Vijvervreugd leverden tijdens de laatste show enthousiast en spontaan een aandeel aan de show, sa men met de modellen van Aliënne. dia'; voor de nieuwe bussen wordt gekozen voor een boektitel van een moderne schrijver. De nieuwe bus zal daarom als naam de titel van een boek van Wim Hofman dragen en onthult de schrijver op 27 september zelf de naam van de bus. De bijeen komst bij de Ravensteinschool is bedoeld voor genodigden en voor de leerlingen van de school. In verband met de ingebruikname van de nieuwe bibliobus zijn ove rigens nog een aantal andere, ac tiviteiten gepland. Zo is er op maandag 30 september om 19.30 uur in De Arne in Arnemui den een lezing van Willeke Nab over 'Vrouwenarbeid in Arnemui den'. Zij heeft een onderzoek ge daan naar de positie van de vissersvrouwen in Arnemuiden in de periode van 1870 tot 1940 en binnenkort zal haar afstudeer scriptie over dit onderwerp ver schijnen. Op deze bijeenkomst zal tevens een en ander worden verteld over het Zeeuws Docu mentatie Centrum. In oktober zal voor de bewoners van Ter Reede een videoband over Walcheren anno 1950 wor den vertoond in samenhang iet een presentatie van materiaal van het Zeeuws Documentatie Cen trum. De scholen in het werkge bied van de nieuwe bibliobus krijgen een tentoonstelling over In samenwerking met de ba sisscholen moet het meren deel van de leden/gebruikers van de nieuwe bibliobus wor den gezocht onder de jeugd. Wim Hofman aangeboden en ge durende de gehele week wordt de bus tijdens de normale uit leentijden feestelijk onder de aan dacht gebracht van de leners. Voor de jeugdleden is er een kleurplaat en een sticker beschik baar. Mode is grillig. De foto is afkomstig van L'Or de Guerlai- ne, een produkt dat gevoerd wordt door Hardy Optiek in Vlissingen. GOES - MIDDELBURG ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. IEDERE WOENSDAG 10% KORTING OP ALLE WASPROGRAMMA'S. ALTIJD 10% VOORDEEL MET EEN WASABONNEMENT OF SPAAR VOOR KORTING OP l W WASBEURT DOOR TE TANKFN VRAAG OM EEN SPAARKAART. ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Pros. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen. 189V Na een eeuw: energieker dan ooit zo gezond zo puur zo natuur 'biTiAHliülirüij^'.Tiff1 ifr.rn.rn oMtffif Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN O) <D O Q> 3 3 O m (0 0) n (0 m W'iüe Paardslraat 6 4461 AC Goes Tel.: 01100-11101 Lange Geere 7 4331 LX Middelburg Tel.: 01180-39255 O <0 00 O) 01 3 o- <t> I <0 HAIRSTYLINQ UU/U UCIrU Advertentie I.M. Y

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1