w VERSCHOORE 'We hebben ons hele bezit in Vietnam gelaten om te kunnen blijven leven' Huurdersvereniging Middelburg met voorlopig bestuur van start Streetparade en concerten maken festival volwassen Ratte brille/7* fcxatan, éé/zA 1 ^0C The Wall geprolongeerd op Sixties Festival DE DONDERDAG IS GEHEEL VAN DE BAAN. 3 UITVERGROTINGEN VOOR 25,-* X KELTUM l!. Sfeervol tafelen CASSETTES ROBBE BERKING WILKENS BSF Mf VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 ANH KALLEMEIN-BANH SCHRIJFT BOEK OVER HAAR VLUCHT UIT VIETNAM EN HAAR LEVEN IN NEDERLAND Dromen Dromen zijn onwezenlijk; waarom blijven ze mij volgen? PZC WEEKBLADEN Dood of leven Boek h Emotie HOUDEN VAN SPREEKUUR IS EEN VAN DE EERSTE ACTIVITEITEN JAZZ DOWN BIJ THE SEA IN DOMBURG Leden Dansschool DE JONG - VLISSINGEN S13783 EEN KLASSE APART! maat 74 - 182 WAARDEBON Ss&ta le/r. r PCARLC Keuze uit 90 modellen bij de cassette specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VERGROTINGEN BINNEN 21e JAARGANG NUMMER 37 11 SEPTEMBER 1991 Stelt u zich eens voor dat u plotseling uw verdere leven zou moeten doorbrengen in een land aan de andere kant van de aardbol. In een land waarvan u op dit moment nog nooit hebt gehoord, waarvan u de taal niet beheerst en van welks zeden en gewoonten u niet kent. U heeft er geen idee van welk voed sel er gegeten wordt en of er wel een beetje woonruimte voor u beschikbaar is, laat staan dat u weet of u er de kost wel kunt verdienen terwijl u niets anders dan alleen maar een schamel beetje kleding bezit. Kortom, u komt er totaal berooid en on wetend aan. En daar sta je dan. Dat overkwam de Vietnamese Anh Bahn in 1980 na een radeloze vlucht uit haar geboorte land Vietnam. gen en onderzoeken gedaan voordat het gezin uiteindelijk in het veilige Nederland voet aan de grond kon zetten. Zijn het gewoon dromen of is het werkelijkheid? Probeer je je dromen vast te houden terwijl ze je zomaar uit je handen glippen? Vergeet je te dromen dan roepen ze je. Volg je de dromen dan ben je verdwaald. Omdat dromen gewoon dromen zijn volg je ze of verlaat je ze. Samen met haar moeder, twee zusjes en een broer ontvluchtte zij in 1980 na vier jaar het com munistisch bewind dat in Viet nam aan de macht kwam. Vader Banh moest zich na de val van Saigon verantwoorden voor zijn 'anti-communistische activitei ten' en vier jaar lang moest het gezin Banh zich in Vietnam op de meest primitieve manier in leven zien te houden. De herinnering aan deze lange nachtmerrie in haar leven en de ervaringen, die ze later in Nederland opdeed, vormen de leidraad voor het boek dat ze sinds enige tijd aan het schrijven is en waarvoor ze een uitgever zoekt. De vader van Anh werkte zich destijds als militair op tot advi seur van de Zuid-Vietnamese minister-president na een baan als leraar filosofie en als lid van het Zuidvietnamese parlement. Toen de oorlog in Vietnam was afgelopen moest hij zich verant-, woorden voor zijn 'kapitalisti sche' daden. Het resultaat was dat hij in mei 1975 in een herop voedingskamp werd geplaatst met de mededeling da het ging om een cursus van dertig dagen. Anh: „In de praktijk betekende dat een regelmatige gevangen schap van langdurige aard met een bestaansvorm die het leven niet waard was. Hij werd na ver loop van tijd ziek en stierf tenslotte. Mijn moeder werd, met haar vier kinderen, aan haar lot Jd)@ M&ss&agoï? Oplage. 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. overgelaten. Op de meest primi tieve wijze hebben we toen als gezin gezorgd dat we tenminste in leven konden blijven." Dat het leven op die manier niet eindeloos kon doorgaan, w\ al snel duidelijk. De keus was dan ook niet zo moeilijk om met een bootje van een oom, dat een lengte had van zeven meter, uit eindelijk de Zuidchinese Zee op te varen. Anh: „In totaal stapten 24 mensen aan boord en pro beerden we met het wankele bootje een zekere dood te ontlo pen maar tegelijkertijd een zeer onzekere toekomst tegemoet te gaan. Mijn oom bleef achter om te fungeren als afleidingsma noeuvre en werd uiteindelijk gearresteerd en een neef werd daarbij doodgeschoten. We had den weinig keus: Blijven beteken de een zekere dood; met een bootje Vietnam ontvluchten in de hoop dat je niet zou verdrinken of vermoord betekende een mogelij ke overlevingskans." De Zuidchi nese Zee was destijds berucht vanwege de kapers, die er niet voor terugdeinsden om boot vluchtelingen te beroven van de hen nog restende bezittingen en vervolgens aan hun onzekere lot over te laten of om het leven te brengen. Na zes dagen onzekerheid en een beschieting door de Vietnamese kustwacht werden de bootvluch telingen opgepikt door de Ned- lloyd Adelaide en verbleven ver volgens vijf weken in Singapore. Daar werden allerhande keurin- Het gezin Banh werd onderge bracht in een opvangcentrum in de omgeving van Bergen op Zoom waarna na acht maanden een definitieve woonplaats werd toegewezen en dat was Middel burg. In die acht maanden tijd werd een 'stoomcursus Neder lands' gevolgd waardoor men zich na die tijd betrekkelijk goed via de taal verstaanbaar kon ma ken. Anh: „De eerste tijd voel je je vreselijk opgelucht omdat je verlost bent van alle onzekerheid, maar na verloop van tijd komt er een stukje heimwee om de hoek kijken. Daarbij denk je dan vaak terug aan de dromen, die je als kind hebt gekoesterd. Mijn vader heeft mij destijds beloofd dat ik, als ik oud genoeg zou zijn, in Europa mocht gaan studeren. Die droom is ten dele uitgekomen, maar mijn vader weet dat niet. En tenslotte is er altijd nog een stukje heimwee dat steeds weer bovenkomt." Nederland is tenslotte niet Vietnam. Anh volgde in Middelburg onder wijs aan de Stedelijke Scholenge meenschap. Na aanvankelijk een aantal bijlessen te hebben ge volgd was het resultaat redelijk. De problemen, die onvermijdelijk ontstonden, werden het hoofd geboden met behulp van leraren en mensen van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Anh: „Eén naam wil ik in dit laatste verband in bij zonderheid noemen en dat is de heer Rentmeester. Hij begeleidde ons voortreffelijk bij het dagelijks reilen en zeilen in de voor ons vreemde omgeving. Hij zorgde ervoor dat we na zo'n anderhalf jaar behoorlijk heg en steg wisten in het Middelburgse." om een klein beetje menswaardig bestaan te verwerven. Anh: „In het begin heb je geen enkel besef van de omstandigheden waarin je verkeert. Je denk alleen maar: Ik zie het wel als ik maar veilig ben, maar uiteindelijk kom toch een stukje heimwee naar boven. Ik heb als enig aandenken aan mijn bestaan in Vietnam slechts één familie-foto." De foto staat op een kast in de gezellige woon kamer en wordt niet zonder emo tie getoond. Het gehavende gezin Banh is uit eindelijk 'goed terecht gekomen'. De moeder van Anh vond werk bij de Gemeentelijke Sociale Dienst, één zusje woont en werkt in Den Haag en het tweede zusje studeert aan de HEAO in Vlissin gen. Haar broer werkt en woonf in Oost-Souburg als automatise ringsdeskundige Anh zelf trouw de met Sjaco Kallemein, die ze destijds heeft leren kennen op de Stedelijke Scholengemeenschap, en sinds januari 1991 wonen ze aan de Noordmede in de Middel burgse wijk Dauwendaele. Sindsdien leeft bij Anh het idee om haar belevenissen aan het pa pier toe te vertrouwen en uit te geven in de vorm van een boek. Ze schreef in het verleden al een heel aantal artikelen in het Viet namees voor een tijdschrift voor Vietnamese bootvluchtelingen, dat wordt uitgegeven door een Luikse uitgever. „Maar dat gaf geen voldoening aan mijn aspira ties om de mensen te laten lezen over de problemen, die mede mensen het hoofd moeten bie den als ze berooid hun land moeten verlaten. Per slot van re kening hebben we ons hele bezit in Vietnam moeten achterlaten om in leven te kunnen blijven. Dat gegeven is doorweven met een aantal niet te veronachtza men emoties die je hele verdere leven blijven bepalen. Ik hoop door mijn boek een breed publiek te bereiken zodat mijn ervaringen om als puber te moeten zorgen voor een heel gezin onder de meest barre omstfridigheden, te moeten vluchten zonder zelfs maar een sp^éltje te kunnen meenemen ery uiteindelijk te be landen aan d^andere kant van de wereldbol, een les of waarschu wing kunnen zijn.". Anh heeft veel moeilijkheden overwonnen en haar wil om een 1' '1 Anh en Sjaco Kallemein: een brokje geluk in Middelburg! boek te schrijven en te zien ver schijnen ziet ze onderstreept door de uitspraak van schrijver Wim Hofman: „Je moet er zeker mee doorgaan, het is heel goed wat je doet." De opening van haar boek bestaat uit het be klemmende stukje proza dat bij dit verhaal als kaderstukje is ge plaatst. In bijna vlekkeloos Nederlands vertelt ze haar verhaal; het schrij ven in het Nederlands vertoont evenwel nog steeds wat haperin gen en leemte's. Dat blijkt ook tij dens het lezen van de eerste, door haar geschreven, hoofd stukken van haar boek. Anh heeft het plan opgevat (en al een beetje uitgevoerd) om een boek te gaan schrijven over haar leven en over de turbulente gebeurte nissen die haar leven van jongs af aan hebben beheerst. Het moet een boek worden waarin ze 'haar ei kwijt kan' en waaruit moet blij ken hoeveel offers bootvluchte lingen hebben moeten brengen Begin dit jaar is een onderzoek gedaan naar de behoefte en haalbaar heid van een huurdersvereniging in Middelburg. Naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek is besloten om een huurdersvereni ging op te richten. Een aantal huurders uit Middelburg vormt eerst een voorlopig bestuur en heeft inmiddels al een aantal beleidslijnen uit gestippeld, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. Uit het gehouden onderzoek is gebleken dat de behoefte aan een orgaan dat namens de huur ders in overleg kan treden met de gemeente en verhuurders zeer groot is. Niet minder dan 70% van de reagerende huurders on derstreepte de wenselijkheid van een huurdersvereniging. Ook is onderzocht met welke problemen de huurders te kampen hebben. Gebleken is dat naast de min of Aan het Sixties Festival, dat vrijdag de 13e en zaterdag de 14e aanstaande wordt gehouden, wordt The Wall - van Pink Floyd - gekoppeld in de uitvoering zoals het Straatfestival 1991 werd geopend. Zondagavond wordt dit meesterwerk uitgevoerd, precies zoals op het Straatfestival en tijdens de Gentse Feesten. The Wall is weliswaar geen typisch jaren zestig muziekstuk, de groep die het leven gaf wel. De Zeeuwse muzikanten die het hebben ingestudeerd zien op deze manier kans om de vele vele uren repeteren toch nog iets meer te benutten. De uitvoe ring van The Wall begint om 20 uur, kaarten zijn voor die avond verkrijgbaar bij de kassa van het Arsenaal. Het is allemaal in het kader van Zeeland Cultuurmaand, maar toch. Eigenwijs als het stadje is, zou de titel 'Domburg Jazzstad' niet misstaan. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september klinken in de Walcherse bad plaats jazzklanken, geproduceerd door een aantal topensembles. Het is het eerste jazzfestival in Domburg, de JASZ (Stichting Jazz Activiteiten Stichting Zee land) tekent voor de organisatie. Jazz Down by the Sea is de offi ciële titel van het festival dat - zo zegt men graag in Domburg - ze ker een vervolg moet krijgen. Vol gens JASZ-voorzitter Bob van Koetsveld is er sprake van een volwassen festival. Het programma vermeldt een aantal toppers waarvan er op vrij dag al twee voor het voetlicht ko men. In de zaal van Dorimare spelen achtereenvolgens het Sto- cholo Rosenberg Terio (aanvang 21 uur) en jazzminnend Zeeland zal zeker ook warm lopen voor het sluitstuk van die avond. Papa Blues Viking Band. In het restau rant van Dorimare speelt die avond de Dutch Dixy Machine Zaterdag swingt het ook in de straten van Domburg, want van af 14 uur is er - wat wordt ge noemd - een streetparade met de Salt Lake Jazz Band. Dixyland zonder pretenties wordt vanaf 20.30 uur verzorgd door Willy Ashman Original Jazzband. Dat gebeurt weer in het restaurant van Dorimare. De zaal van Dori mare wordt die avond vanaf 20.30 uur bespeeld door Bernard Berkhouts Swingmates, gevolgd door The Cotton Club, een swin gende rock en roll-formatie met dans en alles er op en er aan. ill lit III ill III ItHII ill ill III III ISO til ttlllfIII III ill lit ill ii'i tit i i i if' «?JWSS52222222222222'Ê'fl22S2S?'?3W?5?r"~" Papa Blue's Viking Jazzband. Dixy Machine. meer normale problemen met verhuurders en gemeente er ook veel problemen voorkomen die te maken hebben met het woon- en leefklimaat. Eén van de eerste activiteiten van de huurdersvereniging is het hou den van een spreekuur, ledereen kan er niet alleen terecht met vra gen en problemen over huur, ser vicekosten, onderhoud, maar ook over de woonomgeving zoals bij voorbeeld problemen met de ver keersoverlast en verpaupering. Iedere donderdagavond van 19 tot 21 uur wordt het gratis spreekuur gehouden in het ge bouw van de Maatschappelijke Dienstverlening aan de Breestraat 15. Het spreekuur wordt voor de eerste keer gehou den op donderdag 5 september. Uiteraard is ook telefonisch con tact mogelijk en wel onder het te lefoonnummer 84252 tijdens het genoemde spreekuur. Alle huurders en woningzoeken den in de gemeente Middelburg kunnen lid worden van de vereni ging: de kosten bedragen tien gulden per jaar. Voor het goed functioneren van de huurdersve reniging wordt het van groot be lang geacht om een zo groot mogelijk aantal leden te verte genwoordigen in het overleg met verhuurders en de gemeente. De ze week wordt of is in geheel Middelburg en omgeving een in formatiebrief verspreid; door het invullen van de daarop vermelde antwoordstrook kan men zich niet alleen aanmelden als lid van de huurdersvereniging maar ook kan men daarop aangeven of men bereid is om een bestuurs functie binnen de vereniging te aanvaarden. Ook kan men daar toe een briefje te sturen naar de Huurdervereniging Middelburg, Postbus 414, 4300 AK Middel burg. Het doel van de vereniging is tweeledig. Allereerst is er de be langenbehartiging voor en on dersteuning van huurders van woonruimte en woningzoeken den in de gemeente Middelburg. Het starten met het spreekuur is hierin de eerste aanzet. Daar naast zal de vereniging zich rich ten op de verbetering van het woon- en leefklimaat in Middel burg. Het bestuur denkt dit te verwezenlijken door signalering van problemen en deze door te spelen aan gemeente, woning bouwvereniging en andere ver huurders en door het lanceren van voorstellen om te komen tot een oplossing van die problemen in goed overleg met andere be trokkenen. Het huidige bestuur is, zoals ge meld, voorlopig en blijft in functie tot er in de eerste ledenvergade ring een definitief bestuur is ge kozen door de leden. Inmiddels is voor de activiteiten van de huur dersvereniging een subsidie aan gevraagd bij de gemeente Middelburg. Sint Jacobspassage 10 Vlissingen - 01184-11352 Ongeacht de maat 13x18 of 20x28 of 28x35 cm Klaar in 5 minuten Geldig van 1-9 t/m 30-9-'91 Alleen bij gebruik van kleinbeeld kleurennegatief FOTO (VERSCHOORE Goes, Grote Markt 7 Middelburg, Lange Geere 28 (naast ANWB) I I Tegen inlevering j van deze bon. (geldig t/m 28 sept. 11 i t De gratis bril is bestemd voor dezelfde iersoon die ook de eerste (betaalde) iril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goedkoper zijn dan f100,-. Het montuur van de gratis bril komt uit de collectie monturen met het rode labeltje. OPTICIENS In de gratis bril paan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide Drillen 1 jaar garantie. Deze bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. Vlissingen, Lange Zelke 20 Voortaan elke donderdag de nieuwste vacatures bij ASB. I vindt ze op pag. 2 van deze krant. Of u komt gewoon even langs, ujuenubureau

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1