informatiepagina van de gemeente vlissingen [Morg en "raad Kunstzinnige Vorming in beweging Aanvullend vervoer Tegemoetkoming studiekosten vanaf 21 jaar VLISSINGEN VERNIEUWT* son ij voor dn overt ast... Open Monumentendag in Vlissingen en Middelburg II O <1 Najaarsverkoop en ringrijden in Oost-Souburg Ballet en bewegingslessen voor alle leeftijden Speciaal voor ouderen vervoer over Walcheren I _^STVG^_ ::r redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 j j Agenda Opening Mededelingen Over te leggen stukken Te behandelen punten 0. Algemeen bestuur 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 4. Onderwijs 5. Cultuur en recreatie 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9. Financiering en alge mene dekkingsmiddelen Rondvraag Sluiting Volwassenen Conditie Meer informatie Heen en terug Geen andere vervoers voorziening Prijzen voor enkele reizen Trompweg afgesloten Commissies vergaderen Collectes Aanmelden Alsnog aanvragen Even bijpraten met burgemeester Van der Doet Fantastische zomer PTTTelecom Vlissingen vernieuwt Toenemend vandalisme .Woensdag 4 september 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Morgenavond, donderdag 5 september, komt de gemeen teraad van Vlissingen bijeen om over diverse voorstellen van het college van burge meester en wethouders beslis singen te nemen. Het is de raadsvergadering die hoort bij de commissies die in augus tus hebben vergaderd. In ver band met de vakantie is de raadsvergadering een week uitgesteld (normaal elke laat ste donderdag van de maand, behalve in juli). De vergadering van de gemeen teraad is openbaar. U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren. Er ligt dan een popu laire raadsagenda klaar. Op die manier kunt u de vergadering goed volgen. De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Hierna volgt de agenda met de titels van de punten zoals die aan de orde komen. "V 0.1. Bepaling aantal wethouders 0.2. Wijziging Verordening, rege lende de samenstelling en be voegdheden van de vaste commissies van advies en bijstand 0.3. Benoeming leden commis sies sociaal cultureel werk te Vlissingen 0.4. Wijziging algemene salaris verordening 0.5. Vervanging apparatuur huis drukkerij 0.6. Krediet t.b.v. continuering C E VA N-S U-systee m 0.7. Krediet diverse bouwkundi ge werkzaamheden aan ge meentelijke gebouwen 2.1. Krediet plaatsen abri's 4.1. Verzamelvoorstel t.b.v. me dewerking ex art. 74 WBO en art. 83 ISOVO 4.2. Plan van nieuwe basisscho len voor de periode van 1.8.1992 tot 1.8.1995 8.2. Verkoop grond Edisonweg 8.3. Voorbereidingsbesluit Spuistraat (gedeelte Lange Zelke) 8.4. Voorbereidingsbesluit Spuistraat (gedeelte Vrou westraat) 8.5. Krediet herinrichtingen kern winkelgebied 8.6. Beroep tegen weigering bouwvergunning Nieuwe Vlis- singseweg 51 8.7. Krediet sloop v.m. kleuter school "De Kubus", Zwarte- zeestraat te Oost-Souburg 5.1. Aanpassing begane grond Stedelijk Museum t.b.v. minder- validen 5.2. Aanvaarding schenking beeld "leerling in uniform" 5.3. Aanvaarding schenking terra-cotta beeld M.A. de Ruyter 5.4. Garantie geldlening verbou wing accommodatie Schaakclub Souburg 5.5. Veiligheidsvoorzieningen sportpark Irislaan 8.1. Verkoop grond Bad huisstraat 9.1. Vaststelling nieuwe verorde ning onroerend-goedbelasting ingaande 1 januari 1992 9.2. Wijziging belastingverorde ningen (reinigingsheffingen/ri oolrecht/precariorecht/leges) 9.3. 11e Begrotingswijziging 1991. In punt 0.7. komt een voorstel aan de orde voor een krediet voor di verse werkzaamheden. Een daarvan is een krediet van fl. 15.000,- voor het schilderwerk aan het Windorgel op de punt van de Nolledijk. Op zaterdag 7 september is in Oost-Souburg de jaarlijkse na jaarsverkoop en ringrijderij. In verband daarmee gelden er di verse verkeersmaatregelen tussen vrijdag 6 september 16.00 uur tot zaterdag 7 sep tember 18.00 uur. De volgende straten worden af gesloten voor alle verkeer behal ve voetgangers: - de Kanaalstraat tussen de Braamstraat en de Paspoortstraat; - de Paspoortstraat; - de Rehobotstraat, tussen de nieuwbouwwoningen en de Paspoortstraat; - De Vlissingsestraat tussen de Kanaalstraat en de Buchtstraat; - de westelijke secundaire rij baan van het Oranjeplein (met het parkeerterrein), tussen de en de Doornluststraat Paspoortstraat. Het parkeren wordt op deze tra jecten tevens verboden. De Karolingenbaan wordt tijde lijk voor doorgaand verkeer in twee richtingen opengesteld. Parkeren is hier niet toegestaan, tussen de Burchtstraat en de Verlengde Kanaalstraat. Kunstzinnige vorming Vlissin gen heeft in het cursusaanbod 1991/1992 duidelijk rekening gehouden met iedereen die er plezier in heeft om op muziek te bewegen. Het ballet-aanbod biedt dan ook vele mogelijkheden voor de verschillende leeftijds groepen. Voor de leeftijd 4 en 5 jaar wor den in de cursus bewegingsex pressie spelenderwijs de beginselen van het klassieke ballet aangeleerd. Wat oudere kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen in ver schillende groepen met kinde ren van hun eigen leeftijd de technieken en danspassen van het klassieke ballet leren en ervaren. Vanaf tien jaar kunnen ook les sen worden gevolgd in jazzbal- let, soms in combinatie met klassiek. Het aanbod voor volwassenen geeft ruime mogelijkheden od het gebied van onder andere klassiek ballet, jazzballet en mo derne dans. Voor degene die nog geen keus hebben kunnen maken uit de verschillende dansstijlen biedt de cursus intro- duktiedans uitkomst. In veertien lessen maakt u kennis met de basistechnieken van de verschil lende dansstijlen (klassiek en modern ballet, dansexpressie, compositie, houding en be weging). De cursus Culturele Dans laat u kennis maken met dansen van andere culturen. U neemt actief deel aan de dansen. Voor de verbetering van de li chamelijke conditie zijn er de cursussen keep-fit en callanetics in beweging. Nadere informatie over het bal letaanbod en de overige cur sussen van Kunstzinnige Vorming Vlissingen staan ver meld in de cursuskrant. U kunt die krant krijgen bij de Culture le Raad Vlissingen, Bad huisstraat 104, telefoon 14928. Op 30 september gaat "Aan vullende Vervoer op Walche ren" van start. Mensen die geen vervoersvoorziening hebben (zoals een taxikosten vergoeding) kunnen met dit initiatief toch van huis. Het "sociale vervoer" is voor ouderen die moeilijk gebruik kunnen maken van het open baar vervoer. Mensen die bij voorbeeld een handicap hebben of niet zo ver kunnen lopen of niet zo lang kunnen staan. Samen met enkele Walcherse vervoersorganisaties hebben ouderen- en gehandicaptenor ganisaties dit vervoer opgezet. Combitax Walcheren voert het vervoer uit. De taxi haalt u op van huis en brengt u naar uw bestemming en eventueel ook terug. Iedere dag, ook tijdens de weekenden, rijdt de combitax tussen 09.30 en 22.30 uur. U moet uw rit aan vragen bij Combitax, telefoon 01184-79900. Ochtendritten moeten voor 9.00 uur aange meld zijn; middagritten voor 13.00 uur en avondritten voor 18.00 uur. U betaalt iedere keer de enkele reis aan de chauffeur. Dit project biedt een aanvullen de voorziening die u niet moet verwarren met andere voorzie ningen. Als u een handicap hebt kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een taxivergoeding(AAW- voorziening) of op medische in dicatie kan het vervoer naar zie kenhuis of specialist vergoed worden. Uw ziekenfonds of ziek tekostenverzekeraar weet hier meer van. Walcheren is verdeeld in zone's. In Vlissingen zelf betaalt u één zone, dat is fl. 5.-- per persoon. f In verband met de afbouw van de PTTTelecomtentoonstelling op Boulevard Evertsen zal de Trompweg van 9 tot en met 20 september, of zoveel korter als mogelijk is, voor alle verkeer worden afgesloten. Via de Coos- je Buskensstraat is toegang tot de boulevard mogelijk. f Volgens het collecterooster mag de Nederlandse Kanker bestrijding nog tot en met 7 september collecteren. Daar na is het van 8 tot 14 septem ber de beurt aan Militaire Thuisfronten. Collectanten moeten in bezit zijn van een verzegelde bus en een geldig legitimatiebewijs. Dat is pas geldig als daar een stempel van de politie op staat. Twijfelt u? Vraag ernaar! Andere afstanden: van Vlissingen naar Domburg is vijf zones fl. 25,-. van Vlissingen naar Aagtekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Vrou- wenpolden en Westkapelle is vier zones= fl. 20,-. van Vlissingen naar Arnemlji- den, Biggekerke, Gapinge, Grijpskerke, Kleverskerke, Nieuwland, Serooskerke, Veere en Zoutelande is drie zones= fl. 15.-. Het is twee zones (=fl. 10.-) van Vlissingen naar Dishoek, Koude- kerke, Middelburg, Oost- Souburg, Ritthem en St. Laurens. Dit zijn de prijzen van enkele rei zen, voor de terugweg betaalt u nogmaals hetzelfde bedrag. Als u gebruik wilt maken van dit aanvullend vervoer, dat start op 30 september, dan kunt u zich aanmelden door een briefkaart te sturen aan Stichting Welzijn voor Oude ren Vlissingen, Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen. Ver meld dat het om aanvullend vervoer op Walcheren gaat; vermeld ook uw naam, adres, woonplaats, leeftijd en tele foonnummer. Tijdens uw eer ste rit krijgt u van de chauffeur uw persoonlijke "aanvullend vervoerpas" tegen betaling van fl. 10,-- contributie. Er zijn enkele nieuwe dingen te melden over de regeling "Tegemoetkoming Studie kosten vanaf 21 jaar (TS 21+)". Deze regeling is vooral van be lang voor mensen van 21 jaar en ouder die onderwijs volgen in het dag-avondonderwijs of bij een erkende thuisstudie- instelling. De regeling TS 21+ is vanaf 1 ja nuari 1991 nog op een beperkt aantal opleidingen van toepas sing. Cursisten kunnen voor het studiejaar 1991/1992 een aan vraag indienen voor een oplei ding voor mavo, havo, vwo, Open Universiteit, deeltijd pabo of een van de lerarenopleiding in de tekortvakken. Dit betekent dat ook cursisten die aan een erken de onderwijsinstelling een mavo, havo, of vwo-opleiding volgen nog tot 1 oktober 1991 een tege moetkoming op grond van TS 21+ kunnen aanvragen voor het studiejaar 1990/1991. Daarnaast is nu besloten dat studerenden die in het studie jaar 1990/1991 een tegemoetko ming hebben gehad, de studie kunnen afmaken met behoud van een tegemoetkoming. De studerenden moeten hierbij wel onder de overige termen van de regeling blijven vallen. Studerenden die voor het studie jaar 1990/1991 nog geen tege moetkoming hebben aangevraagd, kunnen voor die zelfde studie alsnog een aan vraag indienen. Voorwaarde hierbij is dat de studerenden in het studiejaar 1989/1990 een te gemoetkoming moeten hebben gehad. De aanvraag moet voor 1 oktober 1991 worden ingediend. De informatiseringsbank weet er alles van: telefoonnummer: 06-3991139. Volgende week vergaderen weer diverse commissies van advies en bijstand. Het gaat om: - Economische zaken, detail handel en visserij, maandag 9 september; - Volkshuisvesting, stadsver nieuwing en monumenten, dinsdag 10 september; - Ruimtelijke Ordening en ver keer, woensdag 11 september; - Welzijn, volksgezondheid, cultuur en accommodaties, woensdag 11 september; Al deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agenda's en voorstellen liggen ter inzage in de gemeentelijke informatie- hoeken. 14 SEPTEMBER 1991 Op zaterdag 14 september werken de gemeenten Vlissin gen en Middelburg voor de derde keer samen in het kader van de landelijk georganiseer de Open Monumentendag. Tij dens Open Monumentendag zijn in het hele land talloze mo numenten gratis voor het pu bliek toegankelijk. De Open Monumentendag heeft als doel dat iedereen kennis kan maken met het culturele erfgoed van Nederland. Het initiatief vindt dit jaar voor de vijfde maal plaats. De gemeenten Vlissin gen en Middelburg hebben van af het begin deelgenomen aan Open Monumentendag, leder jaar zijn er weer meer monu menten op deze dag gratis voor publiek toegankelijk. In 1989 is gekozen voor samenwerking waardoor in beide steden samen een nog groter aantal openstaande monumenten kan worden aangeboden. Vlissingen telt zo'n 275 geregistreerde mo numenten, Middelburg 1.100. Met samen bijna 1.400 monu menten behalen Vlissingen en Middelburg de derde plaats van de nationale monumentenrang lijst. In Vlissingen zijn op zaterdag 14 september 14 monumenten ge opend; in Middelburg maar liefst 22! In Vlissingen zijn open: Koren molen "De Pere" (Oost- Souburg), Nederlands Hervorm de Kerk en Toren (Weverstraat, Ritthem), Sarazijnstraat 13,Stedelijk Museum, Beursge bouw, Gevangentoren, VVV- Kantoor, Oranjemolen, Sint Ja- cobskerk en -toren, Het Witte Huis, Lutherse Kerk, Pa lingstraat 21 en het Cornelia Quackshofie. In Middelburg zijn geopend: Zeeuws Museum en Abdijcom plex, Kloveniersdoelen, Engelse Kerk, Baron Chassee, Lange Jan, De Rechtbank, Pakhuis Kinderdijk, De Schorpioen, Stadhuis, Oostkerk, De Sprenck, 's-Hertogenbosch, Mo len "De Hoop", Wagenaarstraat 1, Watertoren, Molen "Buiten Verwachting", de Kuiperspoort, Lutherse Kerk, Lange Noordstraat 29, Lange Noordstraat 39 en Balans 17. Alle genoemde monumenten zijn gratis geopend tussen 10.00 en 17.00 uur, behalve de Vlissingse Oranjemolen die open is tussen 8.30 tot 12.00 uur en de in Middelburg ge vestigde Arrondisements- rechtbank die van 13.00 tot 15.00 uur te bezichtigen is. In verschillende monumenten worden rondleidingen gehouden en andere activiteiten georgani seerd. In Middelburg bestaat de mogelijkheid diverse stadswan delingen te maken. De wandel routes staan op papier en zijn gratis bij de VVV-Middelburg op de Markt nummer 65a verkrijg baar. In Vlissingen start om 10.30 uur bij het Stedelijk Museum aan het Bellamypark een "stedelijke rondwandeling" onder leiding en met toelichting van de heer R. den Broeder. Belangstellende bezoekers van Open Monumentendag worden geïnformeerd door de gezamenlijke gratis brochure van beide steden. Alle monu menten worden hierin afzon derlijk toegelicht. De brochure is verkrijgbaar bij alle geopen de monumenten op de dag zelf en nu al bij de VVV's van Vlis singen en Middelburg,het bu reau voorlichting van Middelburg en de sectie com municatie van Vlissingen. Op Open Monumentendag rijdt een "monumentenbus" tussen beide steden. Met de bus kun nen de bezoekers op een ludie ke wijze van de ene naar de andere stad komen. Per rit wordt een "monumentenprijsje" van een kwartje berekend. De ver trektijden uit Middelburg (vanaf het stadhuis) zijn: 10.00, 11.30, 13.30, 15.00 en 16.30 uur. In Vlis singen vertrekt de bus (vanaf de reptielenzoo "Iguana") om: 10.45, 12.15, 14.15 en 15.45 uur. Speciaal voor Open Monumen tendag heeft bakkerij Stuurwold uit Vlissingen al in 1990 een re cept bedacht voor een broodje: de Monumentenknoop. Deze lekkernij wordt dit jaar op 14 sep- Op de omloop van de Gevan gentoren. (foto: Ruben Oreel) tember bij verschillende bakkers verkocht. In Vlissingen: bakkerij Stuur wold, Walstraat 98; Laport, Bad huisstraat 56; Brokking, Nieuwendijk 53; Daane, Sint Ja- cobsstraat 5; Van de Ketterij, Scheldestraat 58 en De Vlieger, Marnixplein 16. In Oost-Souburg: bakkerij de Graag, Oranjeplein 10. In Middelburg: bakkerij Dick Bunt, Damplein 16. Tijdens Open Monumenten dag 1991 zijn tussen 10.00 en 17.00 uur twee informatiepun ten geopend. In beide steden is dat het VVV-kantoor. In Vlis singen aan de Nieuwendijk 15 en in Middelburg op de Markt 65a. In de Oranjemolen, (foto's: Ruben Oreel) Het "normale" leven is weer be gonnen. Vrijwel iedereen is terug van vakantie en dus start de ru briek "Even bijpraten met..." ook weer. We hebben dit jaar een fan tastische zomer gehad. De vele activiteiten zijn druk bezocht. Ik noem u alleen al het straatfesti val, de braderie, strandmotor- cross, straatartiestendag, Dag van de Nederlandse Zeevisserij en de Midzomernachtmarkt. De hoge bezoekersaantallen bewij zen dat Vlissingen een grote aan trekkingskracht heeft voor de toeristen. Al deze activiteiten zijn overigens alleen maar mogelijk gemaakt door de inzet en in spanningen van het bedrijfsle ven, verenigingen, vrijwilligers en ambtenaren. Als burgemeester kan ik daaraan toevoegen dat Vlissingen "brui send" was met minimale over last. Het is nu eenmaal zo dat burgers hun weg vinden naar de burgemeester als er geklaagd moet worden; een soort "baro- meter'-functie. Het aantal klach ten is deze zomer meegevallen. Kennelijk is het mogelijk om zon der onaanvaardbare overlast, zonder ongevallen en zonder ex tra criminaliteit, kortom: op een normale manier veel activiteiten te organiseren. Dat stemt mij tot vreugde! Deze zomer staat de expositie van PTT-Telecom prominent op de boulevard. Er hebben inmiddels al meer dan 100.000 mensen de tentoonstelling bezocht. Hiermee scoort Vlissingen hoog in het be zoekersaantal ten opzichte van andere steden. Het is dan ook een razend interessante en boven al gratis expositie! De "bollen" staan er nog tot 8 september. U zult ongetwijfeld aan de vele werkzaamheden aan wegen en kruispunten ook gemerkt hebben dat het geen vakantie meer is. Als ooit door het college iets ge meend is voorgehouden aan de burgers dan is het wel de zin "Vlissingen vernieuwt, sorry voor de overlast". Het wordt de komende periode echt lastig. Ik noem u even kort de volgende (kruis)punten: Koudekerkse- weg/Badhuisstraat, Lange Zelke, Nieuwstraat, Gerbrandystraat, Spuikomweg en Aagje De kenstraat. De stad, en dan be doel ik de inwoners en de bezoekers, moeten even door de zure appel heenbijten. Het is van groot belang dat mensen zich aan voorschriften en regels hou den en het komende halfjaar enig geduld hebben met vertragingen door de moeilijke bereikbaarheid van de binnenstad en vertragin gen op andere plaatsen. In het voorjaar 1992 zijn we dan door de ergste chaos en proble men heen. De nieuwe inrichting zorgt ervoor dat de verkeersitua- ties beter toegesneden zijn op het verkeersaanbod en de veilig heidseisen die het verkeer vraagt. Tot slot een zeer serieus onder werp: het toenemende vanda lisme in Vlissingen. Sinds kort hebben we een gedetailleerd overzicht van de vernielingen aan openbare gebouwen als scholen en bibliotheken en aan plantsoe nen. Ik moet zeggen dat ik van de resultaten geschrokken ben! Een beperkt aantal jongelui, zo goed hebben we het in kaart, is als veroorzaker aan te wijzen voor het grootste deel van de schade. Vele tienduizenden gul dens zijn ermee gemoeid. In overleg met de politie en de offi cier van justitie worden er plan nen opgesteld die moeten leiden tot het op korte termijn terugdrin gen van het vandalisme. Want vandalisme is zóóó kinder achtig. Het moedwillig vernielen van andermans eigendommen kan niet zomaar. De komende maanden gaan we hieraan extra aandacht besteden!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5