Die moet jegezien hebben B A T A V I A mj&m STICHTING NEDERLAND BOUWT V.O.C. - RETOURSCHIP Werken aan een schip Van splitsen en benselen, van grommers en lijnbaan Alle zeilen worden bijgezet Ambachtelijk beeldsnijden Met zo'n 500 blokken kom je niet voor het blok te staan 100 j aar oude Mississippi raderboot Mark Twain als bezoekersrestaurant van Batavia-project attractie op zich "Randgebeuren" Batavia is boeiend OPENINGS TIJDEN BATAVIA HET SCHIP TUIGERIJ Prachtig tentoonstellingsproject ZEILMAKERIJ BEELDSNIJDERSATELIER BLOKKENMAKERIJ 16 DE VLISSINGER Woensdag 4 september 1991 BATAVIA: TOPATTRACTIE IN FLEVOLAND In Flevoland, land uit water, is aan de oevers van het IJsselmeer een unieke attractie te vinden. Die attractie heet de "Batavia". Sinds de kiellegging in oktober 1985 heeft dit toeristisch project een kleine half miljoen bezoekers getrokken. Zij stelden met verbazing vast hoe aan de Oostvaardersdijk in Lelystad de na tuurgetrouwe reconstructie vordert van de 17e-eeuwse Oostin- diëvaarder "Batavia". Deze reconstructie betekent een cultuur historisch project van internationale allure. En of dat nog niet genoeg is: het is niet alleen een bouw- en opleidingsproject. Scheepsbouwmeester Willem Vos en zijn medewerkers hebben het letterlijk en figuurlijk verheven tot een tentoonstellings project dat in ons land zijn weerga niet kent. Wanneer over eni ge tijd dit stoere schip de wereldzeeën zal gaan bevaren kunnen vele honderdduizenden bezoekers en donateurs uit binnen- en buitenland zeggen: "ik ben blij dat ik dit schip nog heb zien bou wen." ::x:x:x:: x;: x:x:x- x ::x: Toen Willem Vos het plan opvatte voor de reconstructie van een Oostindiëvaarder, stonden hem een paar dingen voor ogen. In de eerste plaats: Nederland, dat aan de wal zoveel prachtige mo numenten rijk is, de beschikking te geven over een zeilend mo nument. Maar minstens even belangrijk vond hij het dat op deze manier jonge mensen in de gelegenheid konden worden gesteld om scholing en opleiding te krijgen in ambachtelijk werken. Op de dekken wordt druk gewerkt Het bakdek, halfdek en campagnedek zijn in middels al dichtgelegd.tFoto: Axi Press) Aanvankelijk betrof dat alleen scheepstimmeren. maar later ook beeldsnijden, blokken maken, tuiga ge en zeilmaken. Nu hebben inmid dels zo'n 150 jonge mensen kennis ge maakt met deze opleiding en het feit dat daarvan al een kleine honderd is doorgestroomd naar het bedrijfsle ven. is tekenend voor het succes. U kunt deze mensen in opleiding, in de praktij k op de werf aan het werk zien, de weekends en vakanties uitgezon derd. Een bijzondere ervaring. De tuigage voor de Batavia wordt in de eigen tuigerij op de werf vervaardigd. Er is nogal wat tuigage nodig om het schip straks goed te laten varen. Het bewerken van het touw, zoals het splitsen, bekleden, benselen, het ma ken van de grommers en de leerbe- werking zijn volledig handwerk. Deze werkzaamheden worden in het tuig huis uitgevoerd. De Batavia wordt geheel authentiek getuigd. Dat betekent dat voor het touw hennepvezel wordt gebruikt. Het touw is op een 400jaar oude lijn baan in Oudewater geslagen. In het tuighuis kan men de bewerkingen van het touw en het benselen van de blok ken in grommers op de voet volgen. Een boeiend schouwspel. In de tuigerij wordt al het touwwerk voor de Batavia voorbereid. Foto: Axi Press) Een uniek stuk (scheeps-)bouwhisto- rie herleeft in Lelystad. Sinds oktober 1985 werkt een team van vrijwilligers aan de reconstructie op ware grootte van het VOC-Retour- schip "Batavia". Willem Vos zegt daarover: "Wij denken dat deze recon structie in de komende tijd één van de belangrijkste toeristische attracties van ons land zal zijn. Wij willen dat graag nu vertellen en niet pas als het project af is. De mensen hebben nu de kans om dit schip te zien bouwen. Het is een prachtig, levend tentoonstel lingsproject. waar je naar kunt kijken, het aan kunt raken en er in rond kunt dwalen. Om nog maar niette spreken over al die dingen die rondom het schip zijn te bezichtigen. U leest daar alles over op deze pagina". Op de werf staat letterlijk en figuurlijk het schip, de reconstructie van de Ba tavia, centraal. Maar ook rondom het schip vinden heel veel boeiende acti viteiten plaats. Men zou dat het "rand gebeuren" van de Batavia kunnen noemen. De rondleiders wijzen u de weg naar het tuighuis, het beeldsnij dersatelier en het 'Pakhuis', waarde blokkenmakerij en de zeilmakerij zijn gevestigd. Wat voornamelijk jonge mensen daar presteren, dwingt be wondering af', zegt Vos. "Ik kan be grijpen dat mensen daar graag naar kijken. En dat kan, want wij geven on ze bezoekers volop de gelegenheid dat van heel dichtbij te volgen." In de zeilmakerij worden alle zeilen bijgezet om het oude ambacht van zeilen maken te doen herleven. Ook de zeilen worden namelijk op de werf en geheel authentiek ge maakt, met ronde naden. De voor de Batavia benodigde (10) zeilen hebben een totale oppervlakte van 1.172 m2. Het zeildoek is gemaakt van vlasdoek, dat in Schotland is geweven met een authentiek weeftouw. Er wordt vlas doek in vier dikten gebruikt. Het zwaarste doek is 1140 gram per vier kante meter. Het grootste zeil, het grootzeil of scho verzeil heeft een oppervlakte van 221 vierkante meter en wordt gemaakt van 37 banen zeildoek, elk 11,50 meter lang en 61 cm breed. Het totaal ge wicht is ongeveer 500 kg. In de zeilma kerij wordteen aantal medewerkers opgeleid tot zeilmaker. Op werkdagen kan men deze aan de slag zien. Centraal op de Batavia werf aan deOostvaardersdijk in Lelystad, ligt de "Batavia", trotse Oostindiëvaarder in wording. In.openrondom het schip is enorm veel te zien. Jong en oud brengt hier met genoe gen meerdere uren door. Foto: Axi Press) In het beeldsnijdersatelier wordt de laatste hand gelegd aan de halffiguren. (Foto: Axi Press) Een lust voor het oog is het werk van de beeldsnijders. Schepen uit de tijd van de "Batavia" waren rijk versierd met beelden en ornadienten. De ongeveer 300 gesneden stukken die straks de nieuwe Batavia zullen sieren, worden op ambachtelijke wijze vervaardigd in het beeldsnijdersatelier. 4 Het vervaardigen van het boegbeeld, de leeuw en de kamdie een plaats hebben gekregen voorin het schip in het galjoen, is al achterde rug. evenals het snijden van de groteske maskers die inmiddels op en rond de achter- spiegel geplaatst zijn. De tritonen (half mens/half vis) zijn of worden bin nenkort aangebracht in het holle wulf. Ook met de halffiguren zijn de beeld snijders volop bezig en met de thema figuren wordt spoedig een begin ge maakt. Verder is er nog heel wat werk in de spiegel, bak- en stuurboordzijde aan de achterzijde van het schip. Ten slotte komt nog het snijwerk van het interieur en aan het galjoen aan de or de. De blokken of katrollen, die in de blokkenmakerij in het "Pak huis" worden vervaardigd, hebben een functie bij de bevesti ging en de bediening van het touwwerk aan boord van de Bata via. Die blokken, zeker 500 in getal, kunt u in de blokkenmakerij zien maken. Er zijneral ruim 300 gereed, maar voorlo pig kan de blokkenploeg dus nog wel even vooruit. Er zit een goede voort gang in de produktie, zodat men in de blokkenmakerij wat dit betreft zeker niet voor het blok komt te staan. Zo'n 90 procent van deze blokken wordt gemaakt uit essehout, een taaie houtsoort die licht is en goed te bewer ken Alleen de hele grote blokken worden uit eikehout gemaakt omdat niet zulke grote stukken essehout be schikbaar zijn. Tegenover de bouwplaats van de Batavia ligt een uniek schip afgemeerd, dat als bezoekersrestaurant een nuttige functie ver vult voor de tienduizenden bezoekers van het Batavia-project. Het schip is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers en dona teurs van de Batavia. Zij kunnen deze nostalgische "show boat" bezichtigen en constateren dat dit historische schip een attractie op zich is. Maar dankzij een goede- be scheiden - keuken en een doelmatig ingerichte zelfbedieningscounter op het B-dek kunnen de gasten hier op aangename wijze de inwendige mens versterken met een kopje koffie, drankjes, broodjes en vooral een grote variatie aan pannekoeken. Het C-dek is vooral beschikbaar voor vergaderingen, bijeenkomsten, semi nars, recepties, een aangeklede borrel (er zijn twee bars beschikbaar), maar in beginsel uitsluitend tijdens de ope ningsuren van de Batavia-werf en al tijd in com binatie met een bezoek aan de bouwplaats. De Mark Twain werd in 1896 als duw boot gebouwd op de scheepswerven te Mc Kees Rocks, Pennsylvania. Ze woog 600 ton, was 200 voet lang, 33 voet breed en 55 voet hoog 1 voet is 30,48 cm). Na de tewaterlating in 1896 stoomde de "raderboot" op naar St. Louis (Mis souri), waar hij onder de naam "James Y.Lockwood" gedurende dertig jaar voer als duwboot ten behoeve van de Missouri Pacific Railway. In 1926 werd het schip verplaatst naar Natches (Mississippi), waar ze als "Sa ri S" dienst ging doen als showboat. In 1961 verliet de Sari Sop eigen kracht Natches om in de haven van Chicago verbouwd te worden vooreen nieuwe carrière als drijvend restaurant. In 1971 lichtte zij het anker en zette, onder de naam Mark Twain, koers naar een aanlegplaats op de Niagara River. In 1975 werd het schip voor een grondige restauratie versleept naar een aanlegplaats in Port Credit aan de rand van de Canadese stad Toronto. In 1982 vertrok de Mark Twain weer naar Amerika om een jaar later de over steek te maken naar Nederland. Daar besloot de huidige eigenaar, Mam moet Shipping BV, in 1989 de heck- wheeler, na een eerste restauratie op de Oranjewerf te Amsterdam, te be stemmen tot bezoekerscentrum van de Batavia. De Batavia-werf is dagelijks te bezichtigen, 7 dagen per week, van 10.00 tot 17.00 uur. Op woens dagen van 10.00 tot21.00uur. Op 25 december en 1 januari geslo ten. ENTREEPRIJZEN: volwassenen: 12,50 p.p. 65+: 7,50 p.p. Kinderen 6 t/m 15: 5,00 p.p. Donateurschapvoor minimaal 40,- per jaar kan men donateur worden en heeft men gedurende één jaar met huisgenoten gratis toegang tot de werf. Prijswijzigingen voorbehouden. Groepsafsprakentelefoon 03200-61409 In het bezoekersrestaurant, de Mark Twain, kan men de inwendige mens verster ken. (Foto: Axi Press) Het vervaardigen van de blokken is secuurwerk. (Foto Axi Press) Bouwplaats: Oostvaardersdijk 01-09 - Postbus 119 - 8200 AC Lelystad. Telefoon 03200-61409 - Fax nr. 03200-61360

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 16