Van school, wat nu? Batig saldo rekening 1990 Walcherse waterbodems niet verontreinigd PROVINCE ,ilii ZEELAND HmI J Bestuursovereenkomst Westerschelde aanvraag ontwerp-vergunningen hoechst holland Wijziging Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg '3 x Fotografie' uuaterschap uualcheren (OM M ISSI US Ondanks extra prijsstijging heeft het provinciaal bestuur geld op het huishoudboekje voor 1990 overgehouden. Meevallers Tegenvallers Sluitende begroting IN BEROEP provinciale griffie I Woensdag 4 september 1991 ABDIJ Van school.wat nu? is de titel van een folder voor jongeren die, al of niet met een diploma op zak, de school verlaten. Vroeg of laat moet iedereen kiezen: doorgaan met leren, gaan wer ken, of allebei. Als gekozen wordt voor dit laatste rijzen vragen op als: wat voor soort werk, welke opleiding en waar. De folder is gemaakt om te helpen als gekozen is voor werken en le ren tegelijk. Vermeld wordt hoe het zit met gedeeltelijke leerplicht oftewel "partiële leerplicht", met vormingsinstituten en het leer lingwezen. Er wordt informatie gegeven over wat gedaan moet worden als er geen werk te vinden is, welke avondscholen er zijn, hoe de regelingen zijn voor reis- en studiekostenvergoeding en kinderbijslaa. De folder is daarom ook belangrijk voor ouders en verzorgers. De Stichting voor Keuzebegelei ding en Onderwijs-Arbeidscon- tacten te Goes, Nieu wstraat 2, te lefoon 01100-30548, verspreidt de folder over de scholen. De folder is ook verkrijgbaar bij bureau voorlichting van de Pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tele foon 01180-31400. H De provinciale begroting 1991 is de komende tijd onderwerp van gesprek in vergaderingen van de commissies uit provinciale staten. Begonnen wordt op maandag 9 september met de statencom missie voor welzijn om 9.30 uur, daarna de statencommissie wa terstaat en verkeer om 13.30 uur, gevolgd door de statencommis sie voor economische zaken om 16.00 uur. Vrijdag 13 september is de beurt aan de statencommissie voor ruimtelijke ordening, 9.30, en aan de statencommissie voor mi lieuhygiëne, 14.00 uur. Elke commissie behandelt verder voorstellen op het eigen werkter rein. Voor de commissie welzijn zijn dat de nota natuur- en milieu educatie en subsidiëring van een onderzoek naar armoede in Zee land. De vereniging van directeu ren van sociale diensten in Zeeland heeft het initiatief geno men tot dit onderzoek. De aanvullende agendapunten van de andere commissies waren bij de samenstelling van Abdij- nieuws nog niet bekend. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. De begro tingsstukken en andere verga derstukken liggen ter inzage in het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg. De commis sievergaderingen worden gehou den in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Van 4 september tot en met 20 oktober 1991 wordt in het Zeeuws Museum, Abdij 3 in Mid delburg, de tentoonstelling "3x Fotografie" gehouden. De ten- toonsteling is een uitvloeisel van de culturele samenwerking tus sen de Belgische provincies Oost-Vlaanderen en West- Vlaanderen en de Nederlandse provincie Zeeland. Dit jaar wordt aandacht besteed aan de foto grafie. Eerder in het jaar was dat de amateurfotografie, nu de pro fessionele. Tijdens de expositie is recent werk te zien van Dirk Braeckman (Oost-Vlaanderen), Jean Gode- charle (West-Vlaanderen) en Wim Riemens (Zeeland). Dirk Braeckman maakt portretten en zelfportretten. De kwetsbaar heid van de personages wordt versterkt door de vertellende con text. De typische eigen sfeer van Braeckman komt tot uitdrukking doordat de foto's gehuld zijn in een zilveren donkergrijs waas, zo wordt gesteld in de aankondiging van de tentoonstelling. Jean Godecharle laat zich inspire ren door vrouwen uit zijn eigen omgeving bij wie hij zich goed voelt. De continue belichting en het gebruiken van dezelfde ach tergrond benadrukken de eenheid van een reeks van 25 zwart-wit foto's. Wim Riemens legt aspecten van het Zeeuws landschap vast in kleur. De natuur wordt getoond zonder gebruik te maken van en scenering. De keuze van de foto's voor deze expositie is, zoals Rie mens zelf zegt "geïnspireerd van uit een bericht aan Vlaanderen, zonder woorden, een aantal flar den van Zeeland". Er is een catalogus van de ten toonstelling beschikbaar. De openingstijden van het Zeeuws Museum zijn dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur, zaterdag tot en met maandag van 13.30 - 17.00 uur. De toe gangsprijs bedraagt f 1,= voor kinderen tot 13 jaar, f 2,50 voor 65-plussersen f 3,50 voor ande re volwassenen. H DE FAAM - DE VLISSINGER 15 IEUWS De rekening van de provincie kan worden afgesloten met een batig saldo van f 1.593.300,-. Het college van gedeputeerde staten stelt voor dit bedrag toe te voegen aan het spaarbankboekje ofwel de algemene reserve. Het onafhankelijk accountants bureau, Nederlandse Accoun tants Maatschap de Tombe, heeft verklaard dat "de rekening een getrouw beeld geeft van het gevoerde beheer", met andere woorden: de gegevens in de reke ning kloppen. Elk jaar stellen provinciale staten de begroting vast voor het ko mende jaar. Op dat moment is bij benadering bekend hoe de in komsten en de uitgaven van het provinciale huishoudboekje er gaan uitzien voor het volgende jaar. Plannen dus en die kunnen mee en tegenvallen. Hoe alles werkelijk heeft uitgepakt kan pas veel later met zekerheid worden gezegd: in de rekening. In de begroting 1990 was uitge gaan van een prijsstijging van 1 Uit de rekening blijkt dat de prijsstijging 2,3% bedroeg. De ex tra uitgaven als gevolg van deze prijsstijging konden over het alge meen worden opgevangen bin nen de afzonderlijke begrotings posten. De begroting en ook de rekening zijn samengesteld uit hoofdstuk ken die elk een beleidsterrein of sector dekken. Het bedrag van de "meevallers" (bijna 2,5 miljoen gulden) was in 1990 groter dan het bedrag van de "tegenvallers" (ruim negen honderdduizend gulden). Op het huishoudboekje van de provincie wordt dus ruim ander half miljoen gulden overgehou den. De motorrijtuigenbelasting bracht f 85.000,- meer op dan gedacht. In 1990 was er geen verhoging van de zogeheten op centen op de motorrijtuigen be lasting. De voornaamste oorzaak van de stijging was dan ook "wij ziging in de samenstelling van het motorvoertuigenpark'ofwel meer auto's op de weg. In tegenstelling tot andere jaren was de rente op kasgeld voor de korte termijn hoger dan de rente voor de lagere termijnen. Bij el kaar leverde dit een voordeel op van f 975.000,-. Op een reeks van activiteiten op het welzijnsterrein, vrijwilligers werk, onderwijs, culturele uitwis seling, muziek, zang en toneel, sportverenigingen, samenleving sopbouw werd geld overgehou den. Daarvan werd f 39.000,- beschikbaar gehouden voor extra activiteiten, eenzelfde bedrag kon worden aangemerkt als "overge houden op het huishoudboekje". Met name door minder geld te besteden aan het aanstellen van tijdelijk personeel werd op de post salarissen en sociale lasten per soneel f 386.000,- overgehou den. De baten (inkomsten) vielen f 556.000,- hoger uit dan ge dacht. Onderdelen van die hogere inkomsten zijn: hogere bijdragen van het rijk, vergoeding wegens werkzaamheden voor derden, meer legesopbrengsten. De provincie draagt jaarlijks bij in het exploitatietekort van het ha venschap Vlissingen. Er was re kening gehouden met een bijdrage van f 825.000,-. In no vember moest het havenschap vaststellen dat het verlies hoger uitviel dan verwacht. f 327.000,- extra kwam daar door voor rekening van de pro- vincia Ook de wegen zorgden voor een tekort. Niet zozeer doordat er te veel was uitgegeven, maar door dat de rijksbijdrage lager was. De bijdrage was geschat op basis van de investeringen en de daar mee samenhangende bijdrage van het rijk in 1989. De investerin gen in 1989 vielen lager uit en als gevolg daarvan de rijksbijdrage in 1990. Uiteindelijk kwam de pro vincie f 140.000,- tekort op de wegen. Op de pensioenen en wachtgel den van oud-gedeputeerden was een tekort van f 11.000,-, wacht gelden en premies ziektekosten voor het personeel vielen f 210.000,- hoger uit dan ge dacht. Hoewel het prettiger is een jaar af te sluiten met geld dat over is in plaats van een tekort vinden ge deputeerde staten dat de begro ting en de rekening geen al te grote verschillen mogen laten zien. Daarom wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Om te beginnen moet een begro ting sluitend zijn, dat wil zeggen dat de uitgaven door inkomsten moeten worden gedekt. Binnen de begroting zit een behoorlijke post voor onvoorziene uitgaven. Uitgangspunt is 5 ton bij de aan vang van het begrotingsjaar. Via de post kunnen onverwachte za ken worden betaald. Ook uitga ven die al wel zijn voorzien, maar waarvan de hoogte bij de sa menstelling van de begroting nog niet is te schatten, kunnen eruit worden gedaan. Meevallers op een bepaalde post betekenen niet een voordeeltje voor die sector. De meevallers worden overgeschreven naar de algemene middelen, komen dus in één pot, zodat later bekeken kan worden welke bestemming dat geld kan krijgen. Vallen de uitgaven tegen dan zal in de eerste plaats geprobeerd wor den de tegenvallers op te vangen binnen de sector waar de begro ting wordt overschreden. Ook zal geprobeerd worden een reserve in stand te houden van 10 procent van de inkomsten. Deze reserve is bedoeld om financiële tegenval lers mee te kunnen opvangen. Gedeputeerde staten vinden dat geprobeerd moet worden lasten verzwaring voor burgers en be drijfsleven te voorkomen. Als echt duidelijk is dat tekorten op treden die te maken hebben met inkomsten waarvoor de provin cie tarieven doorberekent, kan worden overwogen een lasten verzwaring door te voeren. In de vergadering van 27 septem ber 1991 zullen provinciale sta ten de rekening 1990 behande len. De tweede kamer uit gedeputeer de staten hoort dinsdag 17 sep tember, 10.20 uur, een aanvrager van algemene bijstand uit de ge meente Hulst over zijn beroep op een beslissing van zijn gemeente bestuur. Ook het gemeente bestuur wordt gehoord. De zitting is openbaar en wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 f Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Hoechst Holland NV te Vlissingen heeft bij hen op 25 juli 1991 een aanvraag ingediend om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor het uitbreiden en wijzigen van een chemische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen- Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576 en 609. Het betreft de bouw van een installatie voor het opslaan, transporteren en mengen met water van actief-kool ter vervanging van het doseren van actief-kool uit papieren zakken en het daartoe aanpassen van de bestaande installatie voor het filtreren van fosfor (P-wit filtratie) in de fosforfabriek. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunningen (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting en luchtver ontreiniging) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 5 september 1991 tot en met 4 oktober 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15 - 20.15 uur (voor inzage op woensdaga vond telefonisch afspreken: 01184-87204); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg, op werkdagen van 9 - 12 en van 14 - 16 uur. Na 4 oktober 1991 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9 - 12 en van 14 - 16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat, Post bus 165, 4330 AD Middelburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen zowel de aanvraag, als tegen de ontwerp-vergunningen en wel tot en met 4 oktober 1991. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht kunnen tot en met 27 september 1991 tegen de aanvraag en/of ontwerp-vergunningen mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (telefoon: 01180-31984). Middelburg, 4 september 1991 sint pieterstraat 42. postbus 6001. 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Door het waterschap Walcheren wordt regelmatig onderzoek uit gevoerd over de jaren 1989 tot en met 1991 is gebleken dat het overgrote deel van deze bodem niet verontreinigd is. Deze uit komst is van groot belang voor de kwaliteit van het oppervlakte water en het onderhoudswerk van het waterschap. leder jaar worden door het water schap een groot aantal waterlo pen op de juiste diepte gebracht om een vlotte afvoer van overtol lig regenwater te garanderen. De delfspecie die hierbij vrijkomt De gemeente Middelburg heeft met ingang van 1 augustus 1991 in haar Afvalstoffen verordening bepaald dat het verboden is om stoffen te verbranden en te stor ten op of in de bodem. Wel bestaat de mogelijkheid dat de gemeente ontheffing verleend. Voor het waterschap en voor die inwoners van Middelburg die het waterschap verplicht om de slo ten langs hun percelen te onder houden betekent dit dat voor een aantal onderhoudswerkzaamhe den aan waterlopen en sloten ontheffing bij de gemeente moet worden aangevraagd. Het gaat hier bijvoorbeeld om het depone ren van uit waterlopen en sloten komende bagger op het land en het verbranden van (snoei) afval. Omdat het verbod voor het wa terschap en die inwoners van Middelburg vergaande (financië le) gevolgen kan hebben, heeft het waterschap de gemeente ge- - wordt op het land van de aan grenzende gebruikers of eige naren gebracht. In het verleden gebeurde dit zonder verder on derzoek naar eventuele verontrei nigingen. Op een groot aantal lokaties in Nederland is echter gebleken dat de uitkomende delfspecie sterk verontreinigd kan zijn. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Het waterschap heeft toen beslo ten dat alle delfspecie die gedol ven dient te worden eerst onderzocht moet worden. Hier mee is gestart in 1989. Uit het op Walcheren uitgevoerde vraagd de verbodsbepaling voor lopig niet toe te passen en in onderzoek is gebleken dat over het algemeen de specie niet ver ontreinigd is. Op een enkele loka- tie is echter specie aangetroffen die wel van verdachte kwaliteit is. Deze delfspecie wordt niet meer op de land gedeponeerd maar afgevoerd naar een stort plaats. De verontreiniging wordt in be langrijke mate veroorzaakt door het gebruik van geïmpregneerd materiaal ter bescherming van de oever. Daarom wordt thans ge zocht naar materiaal, dat niet of nauwelijks belastend is voor het milieu de bodem en het water. overleg te streven naar een doel matige oplossingen. Uitvoering zandsuppletie. De Algemene Vergadering van het waterschap Walcheren heeft onlangs besloten akkoord te gaan met het Beleidsplan Westerschelde. Dit plan omvat een aantal maatregelen die er toe moeten leiden dat de vele activi teiten die op de Westerschelde plaatsvinden, zoals scheepvaart, visserij en recreatie, beter op el kaar afgestemd worden. Bij het opstellen van het plan zijn het rijk, de provincie, de water schappen en de gemeenten langs de Westerschelde be trokken. De uit het plan voortvloeiende verplichtingen zijn vastegelegd in een bestuursovereenkomst. De Westerschelde kampt met twee belangrijke problemen. In de eerste plaats wordt de Westerschelde te zwaar belast met verontreinigd afvalwater en slib. Hierdoor wordt de voedsel keten van plant en dier verstoord waardoor er steeds minder soor ten overbijven. In de tweede plaats zijn voor een goede be vaarbaarheid van de Wester schelde grote baggerwerkzaamheden nodg. Hierdoor wordt het water troebel en is de kans groot dat vervuilen de stoffen zich verspreiden naar schonere delen van de Wester schelde. iv Voor het waterschap betekent uitvoering van het plan dat een aantal maatreglen moet worden genomen. Zo zal het polderwater en het ge zuiverde water van de rioolwater- zuivingsinstallatie Walcheren te Ritthem, dat via de sluis te Rit- them op de Westerschelde wordt geloosd, vóór 1995 veel schoner moeten zijn. Met name fosfaten en stikstof kunnen aanleiding zijn voor overmatige algenbloei met alle negatieve gevolgen van dien. Zij dienen dan ook op korte ter mijn te worden gehalveerd en op de middelange termijn (tot 2000) te worden verminderd met 75% resp. 70% Verder zullen - waar nodig - de zanderige kusten zoveel mogelijk worden versterkt door middel van zandsuppleties en moet zo veel mogelijk gebruik worden ge maakt van milieuvriendelijk oeververdedigingsmateriaal. Te vens moeten de schorren worden beschermd tegen afslag ten ge volgen van verdieping van de Westerschelde. Uitvoering van de maatregelen uit het plan moet leiden tot het behouden van de Westerschelde als belangrijk recreatie-, vis-, en natuurgebied, naast haar hoofd functie als scheepvaartweg. Volleybal - Volleybalvereniging Verburg/Dynamo houdt 7 en 8 september in het kader van de voorbereiding op het nieuwe sei zoen een groot volleybaltoernooi in sporthal De Kruitmolen in Mid delburg. De wedstrijden begin nen beide dagen om 9 uur; de prijsuitreiking vindt zondag 8 september plaats in de kantine van de sporthal. Bowlen - De Middelburgse Bow- j ling Vereniging houdt zaterdag 21 september in samenwerking met j bowling De Kruitmolen een open I dag voor de jeugd van 11 tot 18 Wal te melden' Postbus 5017, 4330 KA Middelburg jaar. De open dag wordt gehou den van 10 tot 16 uur. Inlichtin gen 01180-34862. Fiets-toertocht - De perso neelsvereniging van het Kadaster Zeeland 'Kadzee' houdt zaterdag 7 september een fiets-toertocht. De start is tussen 9 en 11 bij het Kadastergebouw aan de Vrij landstraat 31 in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Inlichtingen 01180-37200, toestel 123. Handbaltoernooi - De handbal vereniging Orion uit Heinkens- zand houdt zondag 8 september als voorbereiding op het nieuwe seizoen een groot veldhandbal- toernooi. Het toernooi wordt van 9.30 tot 17.30 uur gehouden op •de sportvelden in Heinkenszand. Handbal - De v.s.v. Olympus houdt zaterdag 7 en zondag 8 september een internationaal handbaltoernooi in de sporthal Baskensburg in Vlissingen. aan het toernooi nemen zeven teams deel die afkomstig zijn uit Neder land, België en Duitsland. Op za terdag worden de wedstrijden gehouden van 10 tot 19 uur en op zondag van 9 tot 18 uur. 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 -4 Deifwerk bij een waterloop. FOTO JAAP WOLTERBEEK

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15