litem IteWMWBi De rol van het management x Er ob uit Verzamelen Politiek Allerlei Vrije tijd WERKLUST WERKLAST (1) PSYCHOCONSULT TJ Nt Woensdag 4 september 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 Poppentheater - Het poppen theater Parabel speelt het ko mende seizoen in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De da ta zijn 14 en 28 augustus, 11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 11 en 18 december; elke voorstelling be- gint om 15 uur. Natuurbeleidsplan - Van 3 sep tember t/m 18 oktober is er in Delta Expo op Neeltje Jans een expositie over het Natuurbe leidsplan. De expositie staat op gesteld in het filmgebouw van Delta Expo en is dagelijks ge- opend van 10 tot 17 uur. Poppenbeurs - In het Motel Van der Valk aan de Anthony Fok kerstraat 100 in Goes wordt za terdag 7 september een groots opgezette poppenbeurs gehou den van 10.30 tot 16.30 uur. De organisatie is in handen van Nies- je Wolters van Bemmel uit Wissel. Deze 'Makimura' kunststof pop van Annette Himstedt is één van de vete poppen, die op de beurs in Goes te bewon deren zullen zijn. Expositie - De Amateurs Beel dende Kunstenaars Zeeland (ABKZ) houden zaterdag 7 sep tember om 11 uur de opening van de tentoonstelling in de ex positieruimte van de Openbare Bibliotheek in Vlissingen. De ope ning wordt verricht door bibliotheek-directeur C. Haman. De tentoonstelling, geïnspireerd op het thema Bedrijvigheid, is te bezichtigen tijdens de ope ningstijden van de bibliotheek. Avondruilbeurs - In café pension De Goede Verwachting in Lewedorp wordt vrijdag 6 sep tember vanaf 19.15 uur een avond- ruilbeurs gehouden. Er worden allerhande zaken aangeboden op het gebied van munten, oude an sichten, postzegels, enz. Raad Mariekerke - De gemeen teraad van Mariekerke komt dins dag 10 september bijeen in het gemeentehuis voor een openbare raadsvergadering, die om 19.30 uur begint. Op de agenda staan onder andere een wijziging van de Verordening Brandweerver goedingen en het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit tbv de innovatie/uitbreiding van de timmerfabriek De Toekomst in Grijpskerke Gemeenteraad - De gemeente raad van Middelburg komt maan dag 9 september om 14 uur bijeen in het stadhuis van Middel burg voor een openbare raads vergadering. Slechthorenden - Dinsdag 10 september houdt de afdeling Zeeland van de Nederlandse Ver eniging voor Slechthorenden een bijeenkomst in de Zeeuwse Bi bliotheek in Middelburg om 14.30 uur. Drs. P.H. van der Veen, directeur van de Koninklijke Am- manstichting in Rotterdam ver toont een videoband en na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Bike Ride - Zaterdag 14 septem ber zullen deelnemers aan de London-Amsterdam Bike Ride om 8 uur voor het Middelburgse stadhuis worden ontvangen door het gemeentebestuur. Het betreft deelnemers aan een fietstocht die elk jaar wordt gereden ten be hoeve van een goed doel. De groep bestaat uit 375 deel- nemers. Wouw op bezoek - De ge meenteraad van de gemeente Wouw in Noord-Brabant brengt vrijdag 13 september in het kader van de jaarlijkse raadsexcursie een bezoek aan Middelburg. Na de officiële ontvangst, met een rondleiding door het gotische ge deelte van het stadhuis, bezoekt het gezelschap het asielzoekers centrum De Eendracht en het ramschip De Schorpioen. Ook staat een strandwandeling op het programma. Streetparade - Op initiatief van de Ceremoniemeesters, de Eve nementencommissie van de VVV Middelburg, musiceert zaterdag 7 september de boerenkapel Con Affezione van 14 tot 16 uur in het centrum van Middelburg. Instuif - Zaterdag 7 september houdt de korfbalvereniging Ani mo uit Oost-Souburg ter gelegen heid van de opening van het nieuwe seizoen een open dag op haar veld aan het Koopmansvoet pad vanaf 11.30 uur. Ook voor kinderen valt er veel te doen en te beleven. Vrouwentelefoon - In verband met de zomervakantie is de Zeeuwse Vrouwentelefoon 'Vrouwen Bellen Vrouwen' enke le weken gesloten geweest. Met ingang van 9 september wordt deze telefoonlijn heropend; het nummer is 01100-32233. Vliegeren - Zaterdag 7 en zon dag 8 september wordt bij het strandje Katse Veer het derde Zeeuwse Vlieger Festival gehou den waarbij tevens het vijfjarig bestaan van de Zeeuwse Vlieger Vrienden wordt gevierd. Het festijn begint zaterdag om 13 uur en op zondag om 11 uur; op bei de dagen eindigen de activiteiten om 16 uur. Sportvis-promotie - De Provin ciale VVV Zeeland houdt van 27 september tot 7 oktober een pro- motieweek voor het sportvissen op het Veerse Meer in Zeeland. Er is een speciale informatiefolder beschikbaar die kan worden af gehaald bij de VVV-kantoren in Zeeland. Media - Woensdag 11 septem ber houdt de werkgroep film i.o. van het Koninklijk Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen een informatie-avond over het 'anders kijken naar de film'. De bijeenkomst wordt gehouden om 19.30 uur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Mid- delburg. Havenschap - De Raad van Bestuur van het Havenschap Vlissingen houdt woensdag 4 september om 11.15 uur een ver gadering in het kantoor van het Havenschap Terneuzen. COC - Met ingang van 1 sep tember zijn de kantoortijden van de NVIH COC Midden Zeeland uitgebreid. De openingstijden zijn op maandag- en donderdagmid dag van 14 tot 16 uur en op maandag-, dinsdag- en woens- dagavond van 19 tot 21 uur. Landbouwtrekkers - De actie Letten op Landbouwtrekkers van het district Zeeland van de rijkspolitie, Veilig Verkeer Neder land, de gewestelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap en de provincie Zeeland begint op 25 september. Het doel van de actie is het bijbrengen van be grip voor eikaars positie in het verkeer voor het landbouwver- keer e« alle andere verkeersdeel nemers. Folklorefeest - Het Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Mid delburg heeft in het zuidfranse stadje Motrejeau een week lang meegewerkt aan de muzikale be geleiding van een internationaal folklorefeest. Gedurende het feest verzorgde het veertig leden tellende corps niet minder dan 21 optredens. Collecte - In de week van 9 t/m 14 september wordt de landelijke PIT-collecte gehouden. Het PIT onderhoudt militaire tehuizen in Nederland, Duitsland, op Aruba en Curacao. Expositie - In de Openbare Bi bliotheek aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg wordt van 4 t/m 25 september een foto tentoonstelling over Aruba en de Nederlandse Antillen gehouden. De expositie bestaat uit dertig panelen met meer dan 200 foto's die een prachtig beeld geven van de zes eilanden. Voor scholen zijn er een leskoffer en fotokist, lesmateriaal en video/diaseries beschikbaar. Inlichtingen zijn ver krijgbaar bij Harry Been, Stichting voor Surinamers, Antillianen en Arubanen, Roozenburglaan 89a, Middelburg, tel.:01180-38070. Poortershove - Vanaf woens dag 4 september gaan in het jon- gerengebouw Poortershove in Middelburg-Zuid de activiteiten weer van start. Maandag 9 sep tember gaat een cursus van start voor meisjes van 18 tot 25 jaar die zich willen oriënteren op een opleiding of een baan. Het jonge- rencafé is open op welke woensdag-, donderdag-, vrijdag en zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur en op vrijdagavond vanaf 19.30 uur. Nadere inlichtingen: 01184-29004. Ballet - Kunstzinnige Vorming Vlissingen geeft het komende seizoen in het kader van dansan te vorming de mogelijkheid om balletlessen te volgen. In het cur susaanbod is duidelijk rekening gehouden met een ieder, die er plezier in heeft om op muziek te bewegen. Het ballet-aanbod biedt vele mogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen. Nadere informatie staat vermeld in een cursuskrant die verkrijg baar is bij de Culturele Raad, Bad huisstraat 104 in Vlissingen, tel.: 01184-14928/16672. Tentoonstelling - In weefatelier en expositieruimte Multi Colour aan de Torenweg 4a in Middel burg wordt van 3 t/m 24 septem ber een tentoonstelling gehouden van pastels en tekeningen van Julia Binicewicz uit Vlissingen. De openingstijden zijn van dins dag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. Tevens wordt er van 5 sep tember t/m 26 oktober een expo sitie gehouden van keramiek van Cock Hazelager uit Hein- kenszand. Brogum - Zaterdag 7 september opent het jongerencentrum Bro gum in Zierikzee het seizoen 91/92 met een optreden van de Nederlandstalige Jan Paul van der Meij Band. De band treedt op vanaf 23 uur; de zaal is open vanaf 21 uur. De Jan-Pau! van der Meij Band. Het Blue Spirit Drum ans Bugle Corps uit Middelburg tijdens één van de 21 optredens tijdens het 32e internationale folklo refeest. Nu voor de meeste mensen de vacantie weer achter de rug ligt, kunnen we ons met ver nieuwde kracht met ons werk bezighouden. Misschien is ook voor u het werk van een lust tot een last geworden. De ko mende weken zullen we daar om in deze rubriek stilstaan bij de bronnen van ontevreden heid met het werk, en geven we tips voor verbetering van de werklust. Allereerst staan we stil bij de invloed van (mis)management op de werk lust binnen ondernemingen. Drs. Henk C.M. Hermans In veel ondernemingen is de vergroting van de werklust vooral een taak van managers. Zij worden er met name voor betaald, om strategieën te ont wikkelen die leiden tot ter ver hoging van de werklust bij medewerkers. Tevredenheid met het werk gaat namelijk meestal samen met een ver hoogde productiviteit, en dat is een belangrijk bedrijfsbelang. Helaas blijkt niet elke manager even succesvol bij zijn streven naar verhoging van de werk lust. Nogal wat managers ont poppen zich in de praktijk zelfs als mismanager. Hun activitei ten leiden tot een vermindering van de werklust en productivi teit bij de medewerkers. Dit hangt in veel gevallen samen met het type managementstijl dat zij toepassen. Daarin staan vaak centraal begrippen als macht en zelfhandhaving. Ze bedienen zich graag van een aantal bekende spelletjes, zoals de biljartstoot. Hierbij speelt hij één persoon uit tegen de ande ren. Hij vertelt halfware of on ware verhalen over een medewerker en weet anderen zo op te hitsen, dat ze zich te gen deze keren. Een ander fa voriet spel van mismanagers is de trap tegen de achillespees. De mismanager wint het ver trouwen van een argeloze col lega in de hoop dat deze zich blootgeeft, en een zwakke plek laat zien. Vervolgens buit hij deze maximaal uit. Een derde spel is het complot. Daarvoor sluit onze mismanager een pact met anderen, om iemand weg te werken. Dit gebeurt meestal stilzwijgend, in een sfeer van "wij begrijpen el kaar", maar soms ook openlijk. Tenslotte is een favoriete tech niek van met name onzekere managers de verdeel- en heerstechniek. Managers die niet overtuigd zijn van hun ei gen kunnen, zijn bang voor een front van medewerkers dat zich tegen hen keert. Verdeel en heers is hun tactiek om ste vig in het zadel te blijven zitten. Deze mismanagement- strategieën leiden vooral op langere termijn tot een vermin derde werklust bij de mede werkers. Een goede manager daarentegen is vooral gericht op een beter functioneren van de medewerkers. In moderne woorden noemen we dit "hu- man resource management". Hij probeert de inzet en kwali teiten van zijn medewerkers optimaal te benutten. Dat doet hij, omdat hij zich afhankelijk weet van hen. De volgende ne gen regels kunnen bijdragen tot een vermindering van de werklast en een verhoging van de werklust bij medewerkers: Ontwikkel een goede relatie met werknemers. Veel proble men in de werksituatie komen uiteindelijk voort uit persoonlij ke verschillen tussen managers en werknemers. Tot de valkui len van veei managers behoren eigenschappen als: ongevoelig heid, arrogantie, misbruik van anderen ten koste van eigen ambities, en onrechtvaardig heid. Inzicht in de eigen mana gementstijl, en positieve veranderingen leiden vaak tot toename van de werklust bij medewerkers. Benut de mogelijkheden en kwaliteiten van werknemers. De meeste mensen zijn pas echt tevreden, wanneer ze hun eigen mogelijkheden goed kun nen ontwikkelen. Verveling, ontevredenheid in het werk, en vijandigheid zullen afnemen, wanneer medewerkers de mo gelijkheid hebben om te doen waartoe ze in staat zijn. Op die wijze vergroten ze hun verant woordelijkheden. Werknemers kunnen zelfs op kleine schaal betrokken worden bij de besluitvorming binnen het bedrijf. Verbeter de werkomstandig heden. Tot deze werkomstan digheden horen lange werkuren, ploegendiensten, overbelasting, enz. Als een ma nager ongevoelig is voor deze omstandigheden, leidt dit tot vervreemding, afkeer, en onte vredenheid bij medewerkers. Het is een belangrijke bron van negativisme die tot uitdrukking komt in absenteïsme en ziekte verzuim. Geef positieve feedback. ledereen heeft het recht, om te horen hoe hij functioneert. Feedback van managers geeft werknemers de mogelijkheid om fouten te herstellen en om het werk te verbeteren. Positie ve feedback geeft werknemers het gevoel, dat ze gewaardeerd worden en dat ze goed presen teren. Ze zullen zich meer be trokken voelen bij de onderneming. Geef ondersteuning in plaats controle. Managers zouden wat meer diplomatie in hun pakket moeten hebben. Vaak ontwikkelen managers onper soonlijke stijlen, die leiden tot een verwijdering van hun me dewerkers. Ze nodigen niet uit om advies te vragen, maar lei den tot vermijding. Uiteindelijk raken ze daardoor geïsoleerd, en verloopt de communicatie met medewerkers erg stroef. Wees eerlijk bij promotie. De werklust van veel mensen neemt af, wanneer ze zich ge passeerd voelen bij promoties. Door middel van een recht vaardige promotie wordt een beoordeling gegeven van ie mands inspanningen, en dat kan de werklust verhogen. Onderken en erken presta ties. Elk mens stelt prijs op complimenten en erkenning. Wanneer goede prestaties niet beloond worden, leidt dit tot frustraties. Een woord van er kenning is daarom vaak zijn ge wicht in goud waard. Plaats werknemers niet in rolconflicten. Spanning en angst ontstaan, wanneer me dewerkers tussen twee vuren in worden geplaatst. Zo kan iemand een taak opgelegd krij gen, die ervoor zorgt dat een andere taak onmogelijk wordt. Dit leidt tot conflicten en tot wantrouwen. Promoveer iemand niet tot boven zijn capaciteiten. Veel stress ontstaat, wanneer iemand gepromoveerd wordt tot een functie die boven zijn mogelijkheden ligt. Elk mens heeft zijn begrenzingen, waar boven hij niet meer effectief presteert. Een goede manager heeft een realistisch beeld van iemands capaciteiten, en over vraagt niet. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel 01180 81000 AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. *f1 'Zo. 10 uur: onbekend ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo 10 uur. BlGGEKERKE Hervormde Gemeente. Middelhoek. Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: geen dienst. Evange liegemeente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. J. van Barneveld. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: eerw. hr J. vd. Putte OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 19 uur:ds. G.W.H. Peddemors. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: 10 uur: ds. P.C. Schoorenboom. RITTHEM Hervormde Gemeente. Putte Zo. 9 uur: eerw. hr. J. vd. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur. samenkomst. Het Apostoli sche Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wa 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse gez. dienst geref. kerk. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: on bekend. ZOUTELANDE Zo. 10.15 uur: ds. Köther- SEROOSKERKE DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Gereformeerde Kerk. Ds. vd. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand. mevr. A. Boezewinkel, 19 uur: onbekend. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Za 10 uur: on bekend. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibror- dusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur. Zo. 10 uur. GAPINGE ST.LAURENS Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, Gez. dienst H/G in de Geref. kerk, 14.30 uur: ds. F.C. van Dijke, gez. dienst. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: onbekend. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Za 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gere formeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: ds. D. Westerneng. Do. 5 t/m wo. 11 september. GRIJPSKERKE OOST-SOUBURG Huisartsen Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. C. de Boon, viering H.A. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. C. de Boon. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. A. Spaans-Molenaar. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.00 en 10.30 uur: ds. B. de Haan, 19.uur: ds. W.A. vd. Berg. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. gez. dien sten in Geref. kerk 9.oo en 10.30 uur: ds. B. de Haan. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (ge bouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gere formeerde kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. K. Firet, bev. Ambts dragers, Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 uur: ds. P.C. Klijnsma, bed. H. doop,19 uur: Mevr. J. vd. Vlies- Takke, Bejaardenhuis "De Zoute Viever",Dongetraat 1, Za 19 uur: Dhr. J. v. Leeram. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: Dhr. J. Crans. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Vie ver", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag vd. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Za 10 uur en 19 uur: ds.R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9.00 uur: ds. Köther-Middelhoek. Gereformeerde kerk. Za 10 uur: Ds. L.J.G. Ykel, 14.30 uur: ds. F.C. van Dijke, gez. dienst te Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans- Moolenaar. VLISSINGEN MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Ka pel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Ge reformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: Jeugdzondag. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lan ge Noordstraat 62. Za geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lau- werijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: J. van Leerdam, 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands, Hofpleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. W.A. vd. Berg, 14.30 uur: ds. K.A. Fi ret, Hoeksteen Roozenburglaan 22, Za 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 17 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Za 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: ds. J. Dubbink, Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse, gez. dienst kleine ker ken Walcheren, Ontmoetingskerk, Oosterschel- destraat, Zo. 10 uur: ds. 0. Elseman, Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Za 19 uur: ds. P. Paulus, Thomas kapel, Za 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, doop- dienst, Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer, Wijkgemeente Geref. Bond, Za (Nieuwe kerk) 11 en 18.30 uur: ds. J. Wieman, Swerfrust, 10 uur: ds. G.J. vd. Linde Kerkgenootschap der Zevende- dags Adventisten. Lange Noord straat 62. Za. 10 uur- bijbelstudie, 11 uur: ds. N. Kooren. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Za 10 uur: geen dienst. Nederlands Gereformeerde Kerk, Za onbe kend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozen burglaan 22, Za. 19 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Schel- depoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.00 uur: Sea Sunday Service in Open Hof, Vlissingen. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Za9.30 uur: mevr. Rezelman. Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gere formeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 en 19 uur: ds. H. Makkinga, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. P. Klijnsma, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Za 9.30 uur: ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaenburg, Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy, Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: pastor J. Crans. Ter Reede, Za 19 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. Ophir, Badhuisstraat 186, Zo. geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Cen trum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jeho va's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Za van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adven tisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. N. Koo ren, 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 09.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: Kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Bu- teyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streek ziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Za 10 uur: Pastor J. Crans. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Go gelweg 57, za 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkse weg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, za 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: F.L. Berghauser Pont, Herenstraat 18, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 39933. Visi tes aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringen de gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Zondag tot 24.00 uur: F. v.d. Berg, Giessenburg 12, tel. 65253. "f'Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Zondag: J.F.M. Ber gen, Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. van Tol, p.a. Markt 12, Veere, tel. 01181-1271. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelan- de: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, teI. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: P. Bruijnzeel, Londensekaai 35, Middelburg, tel. 01180-25963. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrijdag morgen daaropvolgend: Apotheek Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, teI. 35565. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstra- weg 2a, tel. 70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: J. Drijdijk, tel. 26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: Mw. Th. J. Driehuis-van Hase/en, Vlissin gen, tel. 01184-66548. Spreekuren zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Velders- weg 1, Meliskerke, teI. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Middel burg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Domburg- seweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behande ling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlis singen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Mid delburg. Molstraat 13, iedere werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezondheids dienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlis singen, Rozengracht 6; Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziektenbestrijding: Koe poortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tuberculosebestrij ding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de va kantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij crisissi tuaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Ftostbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informatie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeantwoor- der enkel uw tel.nr. inspreekt roept u automatisch de verantwoordelijke per semafoon op Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappelijk Werk, Middelburg e^. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen ea bereikbaar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwendaele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg exx ma. en wa van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen ex>. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en begelei ding voor slachtoffers van misdrijven en verkeerson gevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch bereik baar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Da gelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachtenbe middeling gezondheidszorg. Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, So ciaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wa en da middag van 14.00 tot 16.00 uur, Osten- destraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur, pa. Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Arne muiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walcheren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarm centrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13