Oost-Souburg in teken van Karolingen Najaarsmarkt Cursus visteelt op Neeltje Jans Patricia Davidse heeft eindelijk eigen zaak DAn^ChOOL JAnViE3- Lekker snel je rijbewijs Oók in uw regio! bij Muziekcentrum Middelburg Yamaha Muziekschool van start Kruiswoordraadsel Plomp de Moedige Alcohol-arm uit de tap ANWB rü°Pleidin9 SWISS FIGURE: ACTIEF SLANK WORDEN Prijzenfestijn Middelburgs Muziekfeest De ANWB organiseert in samenwerking met de ANVS, autorijleskampen en flexibele rijopleidingen, van 10 tot 14 dagen. Inclusief aansluitend het CBR-rijexamen. Meer Weten? Bel de ANWB S 070 - 31 41 450 Boogschieten JONG ONDERNEMEND Alleen vrouwen Verliefd I HARTGRONDIG Ad Hanneman Woensdag 4 september 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 UIT HET ZAKENHART In het centrum van Oost-Souburg wordt zaterdag 7 september de Ka rolingen Jaarmarkt gehouden. De markt, die elk jaar door duizenden belangstellenden wordt bezocht, wordt gehouden in de Kanaalstraat, de Paspoortstraat, de Vlissingsestraat en de Rehobothstraat. ALGEMENE NEDERLANDSE VERKEERSSCHOOL Nikkelen Ne/is zal mede de muzikale omlijsting van de Karolin gen Najaarsmarkt verzorgen. In de omgeving van de biblio theek aan de Kanaalstraat is een taveerne ingericht waar men zich voor een poosje terugwaant in het leven van eeuwen geleden. Heer Jan, heer van Souburg en zijn gemalin Jacomina van Abee- le tot 't ronde putje en hun ge volg geven daar op die dag regelmatig acte de presence. Naast de taveerne is er de gehele dag een optreden van Razor Back Five, afgewisseld door de country-band Splendid. De organisatie van de jaarmarkt heeft ook Nikkelen Nelis, de ou derwetse straatmuzikant uit Gel derland, laten overkomen. Samen met de plaatselijke volksdans groep De Mac-Lee's en de accor deonvereniging Accordeola, die optredens verzorgen bij de Gere formeerde kerk in de Ka naalstraat, wordt op die manier gezorgd voor een vrolijke muzika- I m Vlijt en Volharding met haar jaar lijks concert, in de Reho bothstraat, voor een muzikale opluistering en kan er worden ge noten van een ringrijders- wedstrijd op het Oranjeplein. Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om hun vaardighe den in het boogschieten te de monstreren. De Karolingische Boogschutters hebben hiertoe bogen uit vervlogen tijden tot hun beschikking. Ook is er een kindersnuffelmarkt die echter in vergelijking met voorgaande ja ren enigszins in opzet is gewij zigd omdat de laatste jaren de toevloed van jeugdige handelaren zo groot werd dat de markt ver stopt dreigde te raken en er voor de ongeveer 20.000 bezoekers geen doorkomen meer aan was. Nu dienen de kinderen zich bij de NMS in te laten schrijven tegen betaling van 10 gulden; daarvoor wordt een gereserveerde plaats op de snuffelmarkt gegarandeerd met de afmeting van twee bij drie meter in de Vlissingsestraat en de Kanaalstraat vanaf de Braamstraat richting brug. Uit de etalage van Muziekcen trum Middelburg aan de Lange Delft klinkt het bekende liedje "The lady in red" van de popster Chris de Burgh. Het lijkt wel alsof er een orkest in de etalage zit. Maar het zijn "slechts" de vin gers van Pieter Martin, eigenaar van Muziekcentrum Middelburg, die dit liedje op een Yamaha digi tale piano op orkestrale wijze ten gehore brengen. Het lijkt allemaal eenvoudig zo'n digitale piano. Door een paar 'knoppen in te drukken, een flop py in de driver te stoppen en ver volgens het toetsenbord te beroeren speel je de meest uit eenlopende muziekstukken. Maar zo simpel ligt het niet Het vraagt nogal wat kennis en oefe ning voordat je het instrument in de vingers hebt. Daarom ziet Pie ter Martin heel wat mensen geestdriftig zo'n apparaat kopen om na een paar weken teleur gesteld bii hem terug te komen. Volgens Pieter Martin staan er heel wat van die apparaten doel- Ron de Pree van café Alassio is sinds vorige week de trotse be zitter van een biertap waaruit alcohol-arm (kleiner dan 0,01 procent) bier stroomt. De verte genwoordiger vertelde de Mid delburgse kastelein dat hij de eerste is in Zuid-West Nederland met deze Buckler-tap. Volgens De Pree is het nu wach ten hoe het publiek reageert. Al coholarm bier werd tot voor kort alleen uit de fles verkocht. „Met zo'n tapje drink je toch een echt biertje", oordeelt de uitbater van het café aan de Zusterstraat. „Kortgeleden was ik op een jazz festival in Brabant. Als je zag hoeveel alcohol-arm bier daar werd gedronken, bijna net zoveel als gewoon bier". Dat was vol gens De Pree de reden waarom hij ook een tap in z'n café liet in stalleren. Ron de Pree tapt één van z'n eerste alcohol-arme biertjes. De stichting World Fish Center Neeltje Jans houdt voor de twee de maal een cursus Visteelt in samenwerking met de AOC Midden- en Oost-Brabant uit Boxtel. In oktober gaat de cursus van start waarbij de cursisten ver trouwd worden gemaakt met alle aspecten rond de viskweek. Er komen zaken aan de orde als vis- biologie, voortplanting, gezond heidsleer en voeding. Tevens wordt aandacht besteed aan za ken als waterzuivering, visver werking, techniek en economische aspecten. De cur sus begint op dinsdag 1 oktober en loopt door tot 10 december; er wordt afgesloten met een ex cursie. Belangstellenden kunnen zich richten voor inlichtingen en aan melding tot het secretariaat van de Kamer van Koophandel in Middelburg, tel.:01180-35536. loos op zolders en dat vindt hij als muziekinstrumenten-verkoper èn muziekliefhebber heel triest. "Ik heb geen zin om alleen maar doosjes over de toonbank te schuiven. Ik zie die mensen graag enthousiast over hun instrument en hun muziekvorderingen bij ons in de winkel terugkomen", verze kert Pieter Martin. Daarom vindt hij de Yamaha Mu ziekschool een unieke methode om mensen op een eenvoudige maar doeltreffende manier te le ren spelen. Piet Martin vertelt en thousiast over de cursus. "Het is een cursus die muziek en tech niek bij elkaarbrengt. De cur sisten krijgen in groepsverband les van een deskundige leraar, die hiervoor speciale seminars heeft gevolgd van Yamaha. We probe ren homogene groepen te vor men, zodat de leeftijden en de muziekniveau niet teveel van el kaar verschillen. En het voordeel van een groepscursus is dat je di rect met elkaar leert spelen. We proberen bij de cursisten niet al leen nootjes aan te leren, maar een heel muziek gebeuren. Eigen lijk vormt zo'n groepje van 6 tot 8 personen al snel een ensemble en dat geeft mooie resultaten". Deze week starten de eerste groepscursussen voor keyboard. Later komen er ook groepscur sussen voor digitale piano, en or gel. Het ligt ook in de bedoeling om privé-cursussen te gaan doen voor onder andere saxofoon, gi taar, dwarsfluit en piano. De kosten voor de groepscursus (één uur per week) zijn 50 gulden per maand. Is de Yamaha Muziekschool dan niet een fikse concurrent voor de gemeentelijke muziekschool? "Nee, beslist niet", aldus Pieter Martin. "Vaak heeft de gemeen telijke muziekschool een wacht lijst en wij kunnen die leerlingen dan wel plaatsen. Bovendien wij zen wij ook leerlingen door naar de muziekschool". Op de eerste verdieping van Muziekcentrum Middelburg is het cursuslokaal al bijna ingericht voor de eerste cur sisten. Zonder enige reclame vooraf hebben zich al mensen in geschreven voor de cursus key board. En Pieter Martin heeft het er druk mee. Voorlopig is hij de enige die in Zeeland met de Ya maha Muziekschool in zee is gegaan. Met het Middelburgs Muziek feest is een reis naar Parijs te winnen die is aangeboden door Carlier Tours in Middel burg. Ook is er een aantal kleinere prijzen te winnen. Voor die prijsvraag is in een groot aantal etalages van Middelburgse winkels vanaf vandaag foto's geplaatst van korpsen die deelnemen aan het muziekfeest op zaterdag 21 september. Op die foto's zijn letters en cijfers vermeld die samen een woord vor men, het cijfer bepaalt daarbij de plaats van de letter in het woord. In totaal zijn er 21 let ters voor het woord. Wie wil deelnemen kan zater dag 21 september tijdens het middagprogramma een brief(kaart) afgeven bij de stand van Carlier Tours op de Markt. Daar staat dan een speciale bus. Verdere prijzen zijn: een waar debon van f 100,- van Bijou, een dinerbon van Athene, een waardebon van f 50,- van ju welier De Jong, een waarde bon van f 25 van De Vroedt Hooftman, een taart ter waar de van f 25,- van Poppe en een wijnban ter waarde van f 10,- van Ouwerkerk. Zeven maanden zwanger en dan toch een bedrijf overnemen. „Een bezieling", geeft ze toe. Bovendien werd de zaak aan de Lammerensteeg - op de eerste verdieping van nieuwbouw in het Geeregebied in Middelburg - niet echt dynamisch gerund. En omdat ze er in het verleden al had gewerkt, ooit de kans had gemist om Body Balance over te nemen, greep ze de nu geboden mogelijkheid met twee handen aan. „De prijs voor de zaak was in 1988 te hoog. Annelies Propper vroeg nu een prijs die voor mij acceptabel was". lands. „In die sporthallen lopen vaak ook mannen rond. Dat is voor die vrouwen een reden te meer om er niet naar toe te gaan. Daarom komen hier voorlopig al leen maar vrouwen. Als we een redelijk aanbod mannen krijgen, zullen we die op een ander tijdstip gaan ontvangen". Patricia Davidse en het 'Dallas' van het afslankinstituut in Mid delburg. „De klanten komen weer terug". Alleen vrouwen komen er zodat de verslaggever in avonduren wordt uitgenodigd. Patricia Da vidse (31) blijkt een vrouw die niet van half werk houdt. Op de milimeter nauwkeurig probeert ze uit te leggen wat haar afslan kingsmethode inhoudt. Het gaat - blijkt na een rondleiding - niet om gewicht, maar om maten. Waar teveel vet is, moet het li chaam in zijn juiste proportie te ruggebracht worden. Dat gebeurt met oefeningen in een thermi sche omgeving - zo'n drie keer per week - waarbij vaak een dieet wordt voorgeschreven. Vooral echte dikkertjes blijken er te ko men. „Je zou inderdaad kunnen zeg gen tegen vrouwen: 'ga maar sporten'. Vaak schamen die vrou wen zich echter om aerobic te gaan doen vanwege hun om vang. Als ze hier na een bepaalde periode klaar zijn adviseren we dan ook om een sport te gaan beoefenen", zegt de in Ierland geboren Engelse in goed Neder- Patricia Davidse met het meetlint waarmee wordt gecontroleerd of de rolletjes al verminderd Patricia Davidse kwam in 1983 naar Nederland. De afslan kingsmethode 'Swiss Figure' was haar bekend, ze had er in Londen mee gewerkt. Ze kwam naar Nederland omdat ze verliefd was geworden op een Neder landse (Zeeuwse) jongen, met wie ze nu getrouwd is en al een dochter heeft van vijf jaar. Over een kleine twee maanden komt het tweede kind uit dit Zeeuws- Engelse huwelijk. In Londen had ze al met de Swiss Figure- methode gewerkt. Dat gaf haar enige voorsprong in Nederland, omdat die methode half jaren tachtig hier pas werd geïntrodu ceerd. „Het is een heel zuivere methode", legt ze een aantal ke ren uit. „De vrouwen doen oefe ningen en via het ozon-apparaat wordt aan de spieren meer zuurstof toegevoegd, zodat er een beter verbranding ontstaat". En ze geeft garantie, benadrukt ze een aantal keren. zijn. In 1986 begon ze in Middelburg, waar ze bijna twee jaar werkte als studioleidster. In 1988 werd het instituut echter te koop ge zet. Patricia Davidse wilde wel kopen, maar haar kapitaal was ontoereikend. „Annelies Propper heeft het toen gekocht, een klant en heel goeie vriendin van me De zaak ging echter om allerlei rede nen bergafwaarts. Ik ben toen ontslagen. In juni van dit jaar heeft Annelies de zaak aan mij verkocht, overigens voor een re delijke prijs. We zijn trouwens nog steeds goeie vriendinnen". Vroeger - zo'n acht jaar geleden - werd Body Balance in Middelburg gezien als één van de beste van Nederland. Patricia Davidse is vastbesloten om er weer wat van te gaan maken. Ze heeft daar voor deskundige medewerksters aangetrokken die met haar een team moeten vormen. Als voor zetje naar een uitstekende naamsbekendheid heeft ze de naam van het instituut veranderd in Swiss Figur waarbij ze de ac centen wil leggen op zowel af slanken als figuurcorrectie. „Swiss Figur is de echte naam van deze methode", legt ze uit. En om aan de ijdelheid van de da mes - en eventueel heren - tege moet te komen staat er ook een zonnebank. „De cliënten zijn toch ontkleed en douchen na een be handeling. Dan kan een zonne- bankje er lekker makkelijk bij worden genomen", werft ze Om te laten zien wat Swiss Figu re allemaal heeft te bieden houdt het instituut op vrijdag 7 septem ber tussen 17 en 20 uur open huis. Patricia Davidse en haar medewerksters staan dan klaar om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. ledereen - zo bena drukt ze - is welkom om vrijblij vend informatie te komen halen. INSCHRIJVING NIEUWE CURSUS 01100-20176 01180-38370 01110-15425 GOES MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 75- 17-61 -52- 56-23-70- 15-42-39-10-3 HORIZONTAAL: 2 opmerkelijk; 12 uitroep; 14 erepoort; 15 advies; 16 boksterm; 17 telwoord; 19 Mil. Politie; 21 per adres; 22 gevange nis; 23 kussenovertrek; 25 werkvertrek; 27 vr. taal; 29 nauwe door gang; 30 plant; 32 rekening; 33 grondsoort; 34 vuurwapen; 36 zelf kant; 37 let wel; 38 jongensnaam; 39 korte tijd; 41 muzieknoot; 42 kroosvaren; 43 titel; 44 muzieknoot; 45 werkschuw; 47 volgroeid; 48 boom; 50 vis; 52 plant; 55 staafje; 56 pl. in N-Holland; 58 raadsel; 59 voertuig; 60 stad in Rusland; 62 deel v.d. hals; 63 hamer; 64 hoofd deksel; 65 pers. vnw.; 67 dat is; 68 nieuw; 69 titel; 70 wijkplaats; 72 drank; 74 laatstleden; 75 lekkernij. VERTIKAAL: 1 regentijd; 3 laagtij; 4 deel v.h. lichaam; 5 hoofd; 6 was getekend; 7 paardeslee; 8 snel; 9 handeling; 10 hetzelfde; 11 garne ring; 13 soldaat; 16 afbeeldsel; 18 Europeaan; 20 wedstrijd; 22 gasv. element; 24 voorzetsel; 25 ingezet stuk; 26 vogel; 28 voegwoord; 30 plant; 31 openb. ambtenaar; 34 onderkussen; 35 niet mooi; 38 ple zier; 40 deel v.d. mond; 44 lekkernij; 46 opstandeling; 49 roofvis; 51 fijn weefsel; 53 naaldboom; 54 windvlaag; 55 restant; 57 motorschip; 59 uitroep; 61 nauwe opening; 63 vlug en levendig; 66 omroepver eniging; 67 projektieplaatje; 70 motorrace; 71 rivier in Italië; 72 Burgelijk Wetboek; 73 muzieknoot. Oplossing van puzzelkrant 28/8 HORIZONTAAL 1 koppel; 6 ijsbeer; 11 las; 12 kor; 14 ram; 15 maan; 17 koker; 19 lood; 21 mandril; 22 duizend; 23 er; 24 toren: 26 Se; 27 bel; 29 men; 30 laf; 32 baron; 34 galon; 36 dor; 37 pachter; 38 rat; 39 koket; 41 meter; 44 kar. 45 neb; 47 Nijl; 49 al; 51 forel?53 ka; 54 monster; 56 tijgerin; 58 pret; 59 leven; 61 lama: 62 een; 64 nor; 65 lijn; 66 terras; 67 sokkel. VERTIKAAL: 1 kummel; 2 pian; 3 pan doer; 4 es; 5 kok; 7 Sr; 8 balzaal; 9 emoe; 10ridder; 12koiom; 13reden; 16aar; 17 kit; 18 run; 20 ons. 25 rechter; 27 barok; 28 loper; 30 Laren; 31 lorei; 32 bok; 33 nat; 34 gem.; 35 nar; 40 kapster; 42 tijde lijk; 43 lampet; 45 noren; 46 beter; 48 kanaal: 50 lor; 51 fel; 52 lijn: 53 kim; 55 neer; 57 rank; 60 vos; 63 na: 65 L.O. Winwoord: BESLAGEN TEN IJS KOMEN -Zie advertentie elders in dit blad.- De Walcherse burgemeesters willen geen herindeling. Dat stond vorige week vrijdag in de krant. Ze zijn tegen schaalver groting omdat het goed gaat zoals het nu is, zei Visser van Ar- nemuiden. En vijf andere gemeente-opperhoofden herhaalden dat standpunt. Slechts één burgervader had de moed om te zeggen wat ik ook vind - namelijk dat Walcheren gewoon één grote stad is met veel groen. Inderdaad. Onze ridder van Valkenisse Plomp de Moedi ge. En laat dat nou stomtoevallig ook nog mijn lievelingsburge meester zijn. Eerlijkheidshalve moet nog gezegd worden dat locoburgemeester Wouters van Westkapelle wel met Plomp mee kon. Maar ja. Dat is slechts een loco en die krijgt vast en zeker op z'n kop als Van Maldegem van vakantie terugkomt. Plomp kan groot denken en heeft gevoel voor realiteit getoond toen hij voor de gasten van de zomeruniversiteit. zei dat Wal cherse gemeenten op een hoop gegooid moesten worden. Al lemaal dat kleinzielige gedoe, moet hij gedacht hebben. Hij noemde slechts de plattelandsgemeenten maar zal ook de ste den hebben bedoeld. Een plaatsje Middelburg, iets groter is Vlissingen en dan Amemuiden en Westkapelle als kleine duimpjes eromheen, gelardeerd door uit de kluiten gewassen bakvissen als Domburg, Veere, Mariekerke en Valkenisse. Zo'n denkwijze moet Plomp, als hij is zoals ik denk, er op na hou den. Waarom meen ik nou zo goed te weten wat Plomp denkt? Ik zal het uitleggen. Ik ben fan van Plomp en fans weten alles van hun idool. Ik ben dat geworden toen hij dit voorjaar offi cieel een dancing opende in zijn gemeente. Samen met zijn vrouw kwam hij. Ze hadden duidelijk geoefend thuis voor de spiegel, want de lach die beiden opzetten had iets koninklijks. Hij mannelijk doch minzaam, zij vrouwlijk en lieftallig. Ik kon mijn ogen niet afhouden van dit 'koninklijke paar', chiq, ele gant en toch niet al te opvallend gekleed. De openingswoor den die meneer Plomp vanaf een geïmproviseerd podiumpje sprak waren ook al zo algemeen als alleen een koning ze mag uitspreken. Zonder dubbele bodem, geen steken onder water of andere kwinkslagen - waar bijvoorbeeld Rutten (Middel burg) wel eens over struikelt - betoogde hij dat het goed was zo'n dancing in zijn gemeente. En waardig dronken hij en zijn eega champagne om de opening te benatten. Toen - die avond van de opening dus - wist ik dat Plomp een groot man moet zijn in zijn hart en dat hij zeker weet dat Valke nisse slechts een opstap, een tussenstation is naar een flitsen de carrière. Met de uitspraak voor de studenten van de zomeruniversiteit heeft hij getoond eerlijk en moedig te zijn. Jammer dat hij een beetje bakzeil heeft gehaald in de krant. Maar dat zie ik maar als politiek-diplomatieke strategie om niet meteen elke collega slapeloze nachten te bezorgen met het werkeloosheidss pook Plomp en ik we begrijpen elkaar. Donderdagavond, een dag voor het bericht in de krant, pleidooide ik stomtoevallig voor Gelderse vrienden dat Walcheren weliswaar uit acht gemeen ten bestaat, maar dat het feitelijk een grote stad is. Verspreid de discotheken. Middelburg met een grote schouwburg, Vlissingen met een grote bisocoop en Middelburg weer met een uitstekend filmtheater, veel platteland - ik omschreef dat als 'ons park' - en gezellige plaatsjes waar je bovendien kunt winkelen. 'Kijk", zei ik aan m'n vrienden. 'Kijk. Die dorpswin kels zijn de buurtsupers, maar dan leuk en persoonlijk, zoals je die in Rotterdam of Amsterdam kunt vinden'. Die Plomp. Ik wist het. Ik blijf z'n fan. Vooral omdat we het zelfde denken. Laat Walcheren maar één gemeente worden. En Plomp onze gouverneur anex burgemeester. i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11