f 29,95 VERSCHOORE Open-atelier-route-M iddelburg op artistieke wijze geopend MUILWIJK JE BESTE SCHOOLMAAT IS NATUURLIJK EEN RUGZAK VAN BIJOU DE WERKWEEK BEGINT OP DONDERDAG. De enige echte schoolrugzak 3 QSg C J.P.A. Rossël tandprotheticus 3 UITVERGROTINGEN VOOR 25,-* X SCHARREL- POTPOURRI DOOSJES COP** Wie verzint naam Middelburgs Muziekfeest heeft verrassingen in petto Roemeense burgemeester bezoekt Veere WAARDEBON ^odeub^ VLISSINGEN feE"' FOtO'c BADHUISSTRAAT 60 STADSOMROEP MIDDELBURG DE LUCHT IN PZC WEEKBLADEN Drempelverlagend De Koepoort NIEUWE KUNSTGEBITTEN (VERSCHOORE Dansschool DE JONG-VLISSINGEN DE SCHARRELSLAGER Voortaan elke donderdag de nieuwste vacatures bij ASB. L' vindt ze op pag. 12 van deze krant. Of u komt gewoon even langs. GROTE KANVAS SCHOOLRUGZAK: 2 voorvakken, met leer afgezet, gewatteerde banden, in de kleuren naturel, kaki, lila, fuchsia, paars, rood, groen, blauw, zwart, turquoise en in nog vele andere kleuren. LEUK VOOR NAAST JE SCHOOLTAS NYLON RUGZAK "De betere geschenken" met tinnen deksel SLECHTS: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 36 4 SEPTEMBER 1991 En nu de praktijk.... De Stichting Stadsomroep Mid delburg gaat over zo'n week of drie testsignalen uitzenden. Geen piepgeluid, maar een gezellig mu ziekje. Dat gebeurt op 105,3 me ter, de plaats die de lokale omroep van de Zeeuwse hoofd stad kreeg toegwezen. Per 1 ja nuari zal de zender nieuws gaan uitzenden dat voornamelijk bestaat uit verenigingsnieuws. Krijgt de stadsomroep op den duur voldoende adverteerders bij elkaar, dan wordt een geheel ei gen nieuwsdienst opgezet en kan gedacht worden aan professio nalisering. Verder wil de Stichting Stadsomroep Middelburg niet uitsluiten dat er op den duur een lokale omroep voor Walcheren komt. Dat is zo'n beetje het belangrijk ste nieuws dat Rob Rotgans, één van de initiatiefnemers, heeft te melden. De PTT plaatst een an tenne op de Lange Jan, dus ligt het voor de hand dat hij en zijn „mede-enthousiastelingen" aan de slag gaan. „Nu moeten we dus alles wat we bijvoorbeeld op het gemeentehuis hebben verteld in de praktijk brengen". Twee jaar heeft de hele procedure van gesprekken met instanties ge duurd. „Ik moet er wel even aan wennen dat de brievenschrijverij is afgelopen en eigenlijk ben je er nog niet echt op voorbereid", geeft Rotgans eerlijk toe. Radio maken op lokaal niveau is het werk van freaks, goedwillen de hobbyisten die er het liefst hun boterham mee zouden willen verdienen. Rotgans is ook zo'n freak, al sinds z'n puberteit toen hij Radio Caroline mocht bezoe ken nadat zijn lerares Engels een brief had geschreven. Verder be zocht hij de studio's in Hilversum en kreeg contacten met de Avro. Hij leerde er van. Zoveel dat hij het best aandurft om een eigen omroep op lokaal niveau te gaan bedrijven. Een lokale omroep hangt zijn oren vooral naar het vereni gingsleven. Vandaar dat de pro grammaraad voor de Midelburgse zender voornamelijk uit vertegenwoordigers van de Middelburgse verenigingen bestaat. „Het is een gemeleerd gezelschap", legt Rotgans uit. „Zowel sportverenigingen als vertegenwoordigers van etnische groepen zijn vertegenwoordigd". Vrijwilligers die 'gek zijn van radio maken' moeten de programma's gaan maken. „Op een advertentie hebben vijftien serieuze gegadig den gerageerd. Als we voldoende WJlflaaftiöigrar? Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC. Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. adverteerders hebben beginnen we professioneel en kunnen sala rissen worden betaald. Wat we uitzenden is afhankelijk van wat programmaraad voorschrijft. Als sportverenigingen bijvoorbeeld vinden dat bepaalde sportge beurtenissen meer aandacht ver dienen, dan gebeurt dat. Verder wordt de zendtijd gevuld met lichte muziek. Ik heb trouwens een hekel aan het woord popmu ziek. Daarmee wordt vaak heden daagse muziek bedoeld, terwijl ftï* Rob Rotgans. lichte muziek uit de jaren vijftig toch ook tot het genre popmu ziek gerekend kan worden. Daar om noem ik die muziek liever lichte muziek". Rob Rotgans verwacht veel luisteraars op zijn stadsomroep. Stel je voor. Door een wonder kun je een dagje een bezoek brengen aan het atelier van Rem brandt van Rijn. In gezelschap van de meester zelf zouden alle mysteries over de vervalsingen, zijn leerlingen en wie toch dat kleine meisje is op het schilderij de Nachtwacht kunnen worden opgelost. Helaas, zoiets vraagt meer dan een wonder. Veel een voudiger en minstens even inte ressant is een bezoek aan een atelier van een Middelburgs kunstenaar tijdens de "open- atelier-route-Middelburg" in de maand september. Twintig beel dend kunstenaars in Middelburg stellen hun atelier open voor het publiek gedurende de Zeeland Cultuurmaand. De kunstenaar Ko de Jonge, sa men met Leendert van der Pool de initiatiefnemer van de open atelier route, is blij dat niet alleen de ateliers bezocht kunnen wor den, maar dat ook de werken van de twintig deelnemers te bezich tigen zijn op diverse lokaties in de stad. Dat geeft een extra dimen sie aan de open-atelier-route. Want als je als bezoeker in het Zeeuws Museum op het Abdij plein staat en de bijzondere constructies met foto's ziet van Paul de Nooyer, dan wordt je echt nieuwsgierig naar hoe hij die kunstwerken heeft gemaakt. De bezoeker van zijn atelier komt er wellicht achter door het aan hem zelf te vragen. Het antwoord zou weieens heel verrassend kunnen zijn. Trouwens, die nieuwgierig- heid naar het hoe en waarom is er ook bij die vreemde kerami sche bollen waar plantjes uit groeien van Jackie Bonger bij de Stichting Beeldende Kunst, beter bekend als de kunstuitleen in de Kuiperspoort. De bezoeker van de ateliers voelt zich misschien een beetje verle gen om zo maar bij een kunste naar in zijn "heilige tempel der kunsten" binnen te komen. De bezoeker moet zich dan maar be denken dat de kunstenaar zelf ook vaak verlegen is ten opzichte van het publiek. Afgelopen zaterdag was de offi ciële opening van de open-atelier route bij de Kunstuitleen. In zijn toespraak hoopt Ko de Jonge dat de open-atelier-route tot een boeiend contact leidt tussen het publiek en de kunstenaar. De wethouder van cultuur, Mr. J. Douwes, vindt het initiatief van Ko de Jonge en Leendert van der Pool in ieder geval "Hartstikke goed". "Drempelverlagend" noemt hij het, zowel voor het pu bliek, als voor de kunstenaar. Wethouder Douwes ziet er daar om ook niet tegenop om voor de openingshandeling even een graffiti-kunstenaar te zijn. Op de stoep voor de kunstuitleen spuit hij groene pijlen - zijn lievelings kleur -, die de richting aangeven van de open-atelier-route. In de binnenstad zijn de ateliers gevestigd. Het atelier van Leen dert van der Pool is echt een be zoek waard. Elke Middelburger kent de Koepoort, de "Are de Triomphe" op het Molenwater. Maar bijna niemand weet dat in deze poort Leendert van der Pool zijn atelier heeft. De verschillende kleine kamertjes, verbonden door trappetjes (Pas op voor de bal ken!) weerspiegelen de verschil lende kunsten die Leendert van der Pool beoefent. Beneden is zijn grafisch atelier. Het kamertje wordt beheerst door de grote drukpers waarmee Leendert van der Pool zijn etsen afdrukt. In een hoekje staan glazen potjes met inkt, waarin ooit pindakaas heeft gezeten. En een haarföhn ge bruikt hij om etsplaten te drogen. Alle voorwerpen, hoe verschil lend ze ook zijn, vormen een mooie eenheid in het atelier om dat ze voor hetzelfde doel wor den gebruikt, namelijk etsen maken. Voor de bezoekers van de open-atelier-route maakt hij ter plekke kleine etsjes die voor een tientje te koop zijn. Een verdie ping hoger is zijn schildersatelier. Hier is veel meer ruimte open ge laten. "Dat heb je nodig bij het schilderen, je moet afstand kun nen nemen van het schilderij", al dus Leendert van der Poel. Opeens struikel je bijna over een paar geroeste scheepskettingen. Het ziin de kettingen die hij heeft gebruikt voor zijn bijna abstracte schilderijen van kettingen die in de Kunstuitleen hangen. Halver wege het trappetje naar het vol gende atelier weet je niet meer in welk deel je bent van de Koe poort. Boven in de poort heeft Leendert van der Pool zijn kalli grafie atelier. Het lijkt meer op een bibliotheek van een oud klooster waar monniken oude boeken kopiëren. Leendert van der Pool beaamt dit gevoel. "Elke ruimte heeft zijn eigen sfeer, dat hangt ook samen met het werk dat je er doet. Kalligrafie vraagt om concentratie en geduld. Be neden bij het schilderen draai ik vaak muziek, Pink Floyd of Philip Glass, maar hier heerst de stilte". Soms is het wel erg stil in het atelier, vindt Leendert van der Pool. "Kunstenaars zitten vaak tijden alleen in hun atelier te wer ken. Ze vervreemden op die ma nier van de mensen en daardoor ontstaat een soort drempelvrees om met je publiek te praten. Ik heb daar zelf ook wel last van. In mijn eigen atelier, omringd door mijn werk praat ik veel gemakke lijker met de mensen. Ik weet niet hoe andere kunstenaars daarover denken. In ieder geval is de open-atelier-route voor mij een goede mogelijkheid om in con tact te komen met het publiek. In het Zeeuws Museum, de Kunstuitleen, het M.I.K.V. en de Zeeuwse Bibliotheek zijn werken te zien van de kunstenaars. De routebeschrijving met de ope ningstijden van de ateliers is te verkrijgen bij bovengenoemde lo katies. Bij de kunstenaars zelf is tevens de catalogus te verkrijgen. 'MI „Als we een jaartje in de lucht zijn, raken de mensen er aan ge wend. Op andere plaatsen in het land is zo'n stadsomroep niet meer weg te denken. Het is heel herkenbaar voor de mensen. Je hoort er mensen die je kent. Dat zelfde geldt trouwens voor de re clame. Ook dat is herkenbaar; het gaat over een winkel waar men sen binnenstappen". Toen Rotgans in Middelburg de eerste ideeën op het stadhuis lanceerde voor een stadsomroep, was in Vlissingen al een groep in itiatiefnemers bezig. „Zij hadden daar al zendtijd aangevraagd, meer weet ik niet en ik heb er ook nooit meer over gehoord. Het zou prachtig zijn als we ons werk zouden kunnen bundelen. Dat scheelt een hoop geld. Ik ben voor bundeling van initiatieven zodat we misschien in de toe- De Stichting Stadsomroep Middelburg wil de ether in met een originele naam. 'Stadsomroep Middelburg' klinkt te gewoon, oordeelt ini tiatiefnemer Rob Rotgans. Hij wil het publiek betrekken bij die naamgeving. „Ik ben altijd bereikbaar via café Meccano op het Damplein in Middel burg", zegt de in Rotterdam wonende Rotgans. Wie een leuke naam heeft verzonnen mag dat best komen melden of een briefje met die naam er op afgeven. komst een lokale Walcherse om roep krijgen". Het staat vast dat de stadsomroep Middelburg een plaats op de kabel krijgt. Dat is Zekatel verplicht - aldus Rotgans - omdat ze alle Nederlandstalige uitzendingen moeten uitzenden". Het startkapitaal van de Stichting Stadsomroep Middelburg moet f 25.000,- bedragen. Rotgans en de zijnen hebben op dit moment zo'n f 20.000,- op de bank staan. Dat bedrag is bijeen ge schraapt dankzij particuliere gif ten. De initiatiefnemers verwachten die f 5.000,- ook wel bij elkaar te kunnen bedelen, zodat vooralsnog geen beroep op de gemeentepot wordt gedaan. „Dat kan altijd nog", oordeelt Rotgans. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES; klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Het programma voor het Middel burgs Muziekfeest is klaar. Zater dag 21 september ademt de Markt in Middelburg 's middags de ambiance van bier en 'weisz- wurst', en vanaf 20 uur komen topshoworkesten aan de beurt met - ook weer - een Beierse ver rassing. Voor de taptoe 's avonds moeten kaarten worden gekocht. Het programma 's middags wordt in carrousel-vorm afge werkt, hetgeen inhoudt dat de drie korpsen afwisselend zonder pauze zo'n tien minuten muziek maken. Het zijn allemaal korpsen die hun sporen in hun genre ruim schoots hebben verdiend. De korpsen: de Alpenkapel uit Nieu we Tonge, de Berglander Muzi kanten uit Bergen op Zoom en het Juliana Blaasorkest. Tijdens de taptoe treden korpsen van wereldklasse op. Adest Musi- ca bijvoorbeeld (uit Sassenheim) werd tweede tijdens het laatste Wereld Muziekconcours in het Limburgse Kerkrade. Dit korps wordt vaak met de Koninklijke Militaire Kapel vergeleken. En dat is niet vreemd, want ook de uni formen lijken op die van de mili taire kapel. Adest Musica brengt een show in Engelse stijl. Met Ode an die Freude (Beethoven) krijgt Adest Musica ongetwijfeld de handen op elkaar van het pu bliek, dat door de organisatie flink in de watten wordt gelegd qua accommodatie (kuipstoeltjes en de tribune is overdekt). Julia na uit Amersfoort is het tweede korps dat optreedt. Een gigan tisch gebeuren als de 110 perso nen van het korps de Markt opkomen in 19e eeuws uniform. Juliana werkt actueel, muziek uit Les Miserable is er in het repertoi re opgenomen. Verder is er die avond een Beierse verrassing waarover de organisatie nog geen mededelingen wil doen. Sponsors zijn door de organisatie van het Middelburgs Muziekfeest niet alleen gevraagd om geld te geven. Ze krijgen er iets voor te rug, want tijdens het middagpor- gramma kunnen de sponsors aan het publiek vertellen welke dien sten en waarom ze die in huis hebben. Leerzaam dus en uniek. Voor bezoekers aan het centrum van Middelburg zijn de komende weken prijzen te verdienen. Meer daarover op onze pagina 'Uit het Zakenhart'. En volgende week is er bij deze krant een bijlage met alle gegevens over het Middel burgs Muziekfeest. Kaarten voor het Middelburgs Muziekfeest zijn verkrijgbaar bij de VVV in Middel burg of telefonisch reserveren op nummer 01180-27488. Voor de eerste maal zal een Roe meense burgemeester Nederland bezoeken. Dat gebeurt van 3 t/m 17 september als de burgemees ter van de Roemeense gemeente Tinca de Walcherse gemeente Veere bezoekt. Het bezoek vindt plaats op initia tief van het gemeentebestuur van Veere en het bestuur van de stichting i.o. Veere helpt Tinca. De burgemeester is in gezelschap van zijn echtgenote en zal zich oriënteren op economisch, tech nisch en sociaal terrein door mid del van bezoeken aan de gemeentelijke diensten van Vee re, aan landbouwbedrijven en an dere organisaties. De bezoekende burgemeester zal tijdens zijn bezoek ook proberen om technische, materiële en vooral financiële hulp te vinden voor een in Tinca op te starten project voor gemechaniseerde land- en tuinbouw, een kippen farm, een (melk)veebedrijf en een fabriek voor de productie van veevoeder. De contacten kwa men tot stand door een project waarbij door de bevolking van de kernen van Veere aan Tinca al ge ruime tijd humanitaire hulp werd verleend. Ongeacht de maat 13x18 of 20x28 of 28x35 cm Klaar in 5 minuten Geldig van 1 -9 t/m 30-9-'91 Alleen bij gebruik van kleinbeeld kleurennegatiet FOTO Goes, Grote Markt 7 Middelburg, Lange Geere 28 (naast ANWB) Renée and the Alligators ook op het Sixties Festival Alle informatie over het aan staande Sixties Festival. De winkeliers in Oost- Souburg maken zich op voor de Karolingenmarkt De Middelburgse modeza ken gaan de straat op tij dens Tour d'Elegance. Een hele pagina informatie over dat festijn. Rubrieken: voorlichtingspa gina's van gemeente en pro vincie, psychoconsult, hartgrondig en popmuziek besproken. S13783 zo gezond zo puur zo natuur yUiTiIÉ*T 'rfift m 111 UWWr M11 Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Uitzendbureau met vele zijvakken. Gewatteerde schouderbanden. In vele leuke aktuele modekleuren, adviesprijs 35,- 52321 êt ANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1