Technische taalles Almanak Onderzoek welzijnsstructuur MIDDELBURG GOES Een fijne was...? 06-8212470 1.98 la pa SLAAP LEKKER STRAKS. Onze grote winterkollektie en natuurlijk alles met korting De Speciaalzaak voor Leer en Suède Nog enkele showmodellen. Laatste week! 3.695, 1.695, 1.495, 1.695, 3.995, 1.395, 895, STEKETEE VAN UW WARME BAKKER STEKETEE NIET DE ENIGE MAAR WEL DE ECHTE nieuwe modellen dames en heren is binnen IN BEROEP Niet alleen de toekomstige structuur van het welzijnsveld, ook de omvang van verschillende instellingen op provinciaal niveau moet ter discussie staan. Doelstellingen (om m issi i;s V-» C# 1500 m2 woongenot in tapijt gordijnen karpetten vinyls tafelkleden badmode Hèt 06 nummer dat u echt helpt. 2.15 2.40 BOEREN- ROZIJN LEÏ OP ONZE DAG RECLAMES Wijngaardstraat 24 (achter C A), Goes, tel. 14500 Moser Vroomshoop L W Zevenslaper Treca de Paris Vouwbed in kast Norma schuifdeurkast De Slaapvoorlichter voor Zeeland en W-Brabant Woensdag 28 augustus 1991 ABDIJ r, DE FAAM - DE VLISSINGER :-7'u De Nederlandse provincie Zeeland en de Belgische provincies Oost- Vlaanderen en West-Vlaanderen gaan gezamenlijk werken aan nieu we cursussen voor het onderwijs in vreemde talen aan technici. Zij doen dat samen met onderwijsinstellingen in de drie provincies. De cursussen zijn bedoeld voor technici van middelbaar niveau, voor hen die hiervoor nog in oplei ding zijn en voor werkzoekende technici. Het onderwijs in de vreemde ta len moet beter gaan aansluiten opde praktijk. Daartoe zal het be drijfsleven worden gevraagd welke wensen er op dat gebied leven. Technici die het taalonder wijs aan de hand van deze me thode volgen, zullen in hun werk gemakkelijker kunnen omgaan met anderstalige collega's. Ook zullen zij vlugger en gemakkelij ker artikelen en handleidingen in vreemde talen kunnen door gronden. De cursussen worden op het Ne derlandse en het Belgische onder wijs afgestemd. Termen die in het Nederlands en het Vlaams van el kaar afwijken worden dus beide meegenomen, waardoor het werk over de grens toegankelijker wordt. Op dit moment worden de cur sussen ontwikkeld door de vier deelnemende projectscholen: het Westerschelde College in Terneu- zen, scholengemeenschap "De Wellinge" in Middelburg (beide Zeeland), het Provinciaal Tech nisch Instituut te Kortrijk (Wvst- Vlaanderen) en het Provinciaal Technisch Instituut te Eeklo (Oost-Vlaanderen). Wat op de ene school is ontwikkeld zal door de andere scholen worden getest. De cursussen kunnen ingaand 1992-1993 verzorgd worden in het gewone dagonderwijs maar ook in de vorm van specifieke cur sussen of contractonderwijs. Verdere uitbouw van de cursus sen gebeurt via de aan de project- scholen verbonden stichtingen voor contractonderwijs. Uiteindelijk zal contact worden gezocht met uitgevers van educa tieve boeken om het ontwikkelde les- en cursusmateriaal te ver spreiden. De stuurgroep Euregio Schelde- mond heeft het project goedge keurd en het ten voorbeeld gesteld voor andere vormen van samenwerking over de grens. Zeeland wil uit zijn aandeel in de financiering van de Euregio aan het project bijdragen. In 1991 gaat het om ruim 57.000 gulden en in 1992 om 12.500 gulden. Ook de andere provincies delen in de kosten, evenals de deelnemen de scholen. Verder worden bijdra gen verwacht van het bedrijfsle ven, de Nederlandse en Vlaamse regering en de Europese gemeen schap. Bij welslagen van het ex periment zullen de resultaten overgedragen worden aan de an dere lidstaten. Gedeputeerde staten hebben dit ter kennis gebracht van de staten commissies voor welzijn, voor economische zaken en voor bestuurszaken. De Provinciale Almanak voor Zee land is een naslagwerk met na men en adressen van organisaties op overheids- en particulier ge bied, werkzaam in of voor Zee land. De afdelingen of districten van de sportbonden zijn vermeld en de scholen voor voortgezet on derwijs in Zeeland. Welke organi saties werken in de volkshuisves ting, economie, volksgezondheid, het maatschappelijk werk, re creatie en toerisme of landbouw, kan erin worden gelezen. Een nieuwe editie, voor het ko mendjaar, wordt voorbereid. Voorwaarde voor opneming in de Provinciale Almanak is, dat de or ganisatie overkoepelend werkt op provinciaal of regionaal ni veau. Gegevens die opgenomen kunnen worden zijn: naam en doelstelling organisatie; even tueel bureau-adres; naam voor zitter; naam, adres en telefoon nummer secretaris. Organisaties, die menen voor ver melding in aanmerking te komen, wordt gevraagd hun informatie voor 15 september 1991 te zen den aan: Bureau Voorlichting, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. H De tweede kamer uit gedeputeer de staten hoort twee aanvragers van algemene bijstand over hun beroep op een beslissing van hun gemeentebestuur. De zittingen zijn dinsdag 3 sep tember, 10.00 en 10.20 uur. In het eerste geval gaat het om een be slissing van de gemeente Middel burg en in het tweede van de gemeente Hulst. De Arob-commissie uit gedepu teerde staten hoort dinsdag 3 september bezwaarden tegen de beslissing van gs verklaringen van geen bezwaar te weigeren voor de bouw van een opslag loods voor mosselschelpen aan de Kanaalweg in Vlake. De bezwaarden zijn het gemeen tebestuur van Reimerswaal, de landinrichtingscommissie en de heren D.C. en W.C. van Oeveren De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. IEUWS Het dagelijks bestuur van de pro vincie volhardt in die mening over de opzet van de welzijnsvoorzie ningen, ook nadat verscheidene instellingen duidelijk hadden ge maakt het daarmee niet eens te zijn. In 1988 is begonnen met het on derzoek naar de doelmatige af stemming van het werk van provinciale raden, adviesorganen en steunfuncties op welzijnsge- bied. Nagegaan is hoe doelmatig wordt gewerkt, waar instellingen eikaars werk overlappen en waar mogelijk dingen blijven liggen, doordat de ene instelling veron derstelt dat de andere het oppakt en omgekeerd. Onderdeel van het onderzoek was ook het aantal po litici en ambtenaren in de bestu ren van de instellingen terug te dringen. Gaandeweg de procedure dien den zich nieuwe elementen aan, zoals de bezuinigingen van een half miljoen gulden bij enkele in stellingen: het provinciaal opbou- worgaan Stichting Zeeland, de provinciale raad voor de volksge zondheid en het steunpunt voor kunstzinnige vorming. Ook na de inspraak van de instel lingen blijven gs van oordeel dat de doelen moeten worden ge haald. Daartoe is in een aantal ge vallen nog aanvullend onderzoek nodig. Dat geldt onder meer voor de sa menbundeling van de Zeeuwse culturele raad, het Zeeuws steun punt voor kunstzinnige vorming en de amateuristische kunstbe oefening. De opheffing van de Zeeuwse raad voor maatschap pelijke dienstverlening moet op nieuw worden bekeken op taken die te doen blijven. Die onderde len moeten dan bij andere instel lingen worden ondergebracht. Dezelfde procedure wordt ge volgd voor de Zeeuwse raad voor ouderen. Gs achten de situatie rond de Zeeuwse jeugdraad duidelijk: per 1 januari 1992houdtderaadopte bestaan. Onderzoek is nog wel nodig naar het samenwerkings verband jeugdhulpverlening. De jeugdhulpverlening wordt met in gang van volgend jaar een provin ciale aangelegenheid. Hoe het samenwerkingsverband daarin past en kan worden gefinancierd, moet nog worden nagegaan. Maandag 2 september vergadert de statencommissie welzijn om 9.30 uur. Op de agenda van de commissie staan een financiële bijdrage voor de bibliotheekvestiging in Philip pine, subsidieverlening aan de Stichting Nieuwe Muziek te Mid delburg en adviezen aan de minis ter van onderwijs en wetenschap pen over het plan van scholen voortgezet onderwijs 1993-1995 en het plan van scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Zeeland 1992-1995. Andere on derwerpen zijn de evaluatie van het spreidingsplan bejaardenoor den, onderzoek naar de signatuur van een te bouwen verzorgingste huis in de gemeente Valkenisse, Provinciale staten hebben al besloten dat de Zeeuwse sport raad weggaat bij het provinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland en onderdeel wordt van het natio naal sportcentrum voor gehandi capten in Arnemuiden. Hoe de gevolgen voor het opbouworgaan financieel moeten worden opge lost, is nog onderwerp van on derzoek. Voor de andere terreinen, waarop de Stichting Zeeland zich be weegt is nader onderzoek nodig. Dat geldt ook voor het steunpunt voor kunstzinnige vorming. De positie van de provinciale raad voor de volksgezondheid is mede afhankelijk van de stelselherzie ning in de gezondheidszorg op landelijk niveau. De aanvankelijke plannen van gs om de taken van de Stichting Zeeland en de provin ciale raad voor de volksgezond heid te herschikken, zijn hierdoor onduidelijk geworden. In de zwakzinnigenzorg zal af stemming moeten plaatsvinden tussen de provinciale raad voor de volksgezondheid en het provinci aal overlegorgaan voor de zwak zinnigenzorg. In de vergadering van de staten commissie welzijn van 2 septem ber worden de voorstellen over de welzijnsstructuur behandeld. De commissie bestuurszaken bespreekt ze donderdag 5 sep tember. In beide commissies kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht voor het publiekTot slot hakken provinciale staten de knopen door in de vergadering van 27 september. WM de subsidieverordening jeugd hulpverlening Zeeland en tot slot het welzijnsonderzoek onder de titel verdere uitwerking dyna misch streefmodel voor- welzijn en volksgezondheid. De statencommissie waterstaat en verkeer vergadert eveneens maandag 2 september. Deze bij eenkomst begint om 13.30 uur. Aan de orde komen de jaarstuk ken van de provinciale stoom-, bootdiensten 1990 en financie ring van de schade aan de enkel- deks veerboot Prinses Margriet. De overname van het Kanaal door Walcheren en de Oude Arne van het rijk en de ruil van wegen staan ook op de agenda, evenals de wij ziging van het Zeeuws water schapsreglement over de ge- schotsheffing gebouwd onroe rend goed, een financiële bijdrage voor de commissie waterbeheer sing en ontzilting en de toepas sing van verschillende soorten wegdek. Donderdag 5 september, 14.00 uur, komt de statencommissie bestuurszaken bijeen. De agenda was bij de samenstelling van Ab- dijnieuws nog niet bekend. De commissie ambulancever voer van de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert donderdag 5 september, 14.00 uur. Besproken wordt het advies van het college van ziekenhuisvoor zieningen over traumazorg in rela tie tot het ambulancevervoer. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. De statencom missies vergaderen in het provin ciehuis te Middelburg, St. Pieter straat 42. De commissie ambu lancevervoer komt bijeen in het stadhuis van Vlissingen, Stad huisplein 2. De vergaderstukken liggen ter in zage in het provinciaal informatie centrum, Abdij 9, Middelburg. i *-A A'~ u< r Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 cBlankenburgh Tapijt Gordijnspecialist Langeviele 56 Bedden Langeviele 62-64 Gordijnen Langeviele 58-60 Tapijten Tel. 01180-33592 2 lijnen Lange Vorststraat 94, tel. 01100-14644 Tapijt - Gordijnen - Zonwering Een zijden bloesje, een paar panty's een onderjurkje, een bh'tje, een stuk vitrage: het ligt gereed om gewassen te worden. En dan doet de wasautomaat het ineens niet meer. Noem dat maar een "fijne was' E levert op zulke paniekmomenten een razendsnelle service. Probeer 't maar! Trouwens, voor alle andere electrische apparaten die u in de steek laten, hoeft u niet naar de handelaar terug. E redenen om direct óns te bellen: 1 Snelle storingsservice met eigen 06-nummer. 24 uur per dag bereikbaar. Reparatie en onderhoud van alle merken. Duidelijke afspraken over kosten f terugbezorging. Directe service, geen wachttijd. E Zes maanden garantie op alle reparaties. Electro reparatie en -installatie Pasteurstraat 2, 4461 HG Goes "WWlli1 Kanaalstraat 2, O.-Souburg, 01184-61291 in Oostkapelle "de Zeeuwse Mik" Vlissingen "Kios" (Hoge Weg) Gehele week bruinbrood 2 appelflappen BIJ INLEVERING VAN DEZE BON "i i 200 gram 6-deurs kast 302 cm. br., 240 cm. hoog eiken wit, ledikant 160 x 200 2 nachtk., MDF wit, excl. bodems en matrassen I^ST- ledikant achterwand 2 nachtk., 160 x 200 MDF wit, 1.990,-, excl. bodems en matrassen boxspring 90 x 200, gasveerverstelbaar rose bekleding, .2-SöCr electro verstelb. boxspring, 90 x 200 incl. achterwand nachtk., MDF wit, bedmaat 130 x 200,^-495^ 170 br. nu De Vlijt Bedden Beestenmarkt 12, Goes. Tel. 01100-32213 Kantoor Stichting Zeeland, Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9