informatiepagina van de gemeente vlissingen Actie 'Wij gaan weer naar school' I Braderie met extra koopavond Strandcross Badstrand I Paul de Nooijer in de Watertoren I Resultaten chemokar Lange Zelke tijdelijk afgesloten Wij gaan weer naar school. Kunstzinnige Vorming Vlissingen breed cursusaanbod veilig, door beter verkeersgedrag Herinrichting Nieuwstraat is maandag begonnen De Kubus" gaat eraan! ,»S6 redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 9 O actie materiaal Commissies vergaderen 31 augustus: Taptoe Stadhuisplein auto's weg Kraan weg Walstraat dicht Opgelet dus Werkbriefje inleveren Gemeenteraad week later Zuidbeekseweg afgesloten Vergadering emancipatie commissie gaat niet door Bushalte Troelstraweg Reconstructie kruispunt Watertoren begonnen Woensdag 28 augustus 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Maandag is het weer zover, de vakanties zitten er op en de kinderen gaan weer naar school. Sommigen voor 't eerst, anderen opnieuw. Het is elk jaar weer een hachelijk mo ment: de jeugd gaat weer op grote schaal deelnemen aan het verkeer. In de eerste weken na de zomer vakantie is het aantal verkeers ongevallen met scholieren veel hoger dan in de rest van het jaar. In sommige provincies is er sprake van een toename van 15 tot 20%. De oorzaak? Veel jon geren moeten een nieuwe en on bekende schoolroute nog 'ontdekken'. Ze moeten er nog mee vertrouwd raken. En ook het gemotoriseerde verkeer moet na de lange vakantieperio de weer wennen aan de vele lo pende, fietsende en bromfietsende scholieren. voor het basis- en voortgezet on derwijs. De gemeenteraad van Vlissingen besloot in juni jl. voor de scholen het benodigde mate riaal voor de actie aan te schaffen. De actie moet bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling om in het jaar 2000 zeker 25% minder verkeersslachtoffers te hebben. Tot het materiaal behoren 'Actie- wijzers', welke over de scholen zullen rouleren. Ze stellen de on derwijsgevenden in staat op de actie in te haken. Alle basischo- len, alsmede 'De Triangel' en de VBO 'Weyevliet' ontvangen een lespakket. Verder zullen de fiet sen van leerlingen worden ge controleerd. De afdeling Veilig Verkeer Nederland heeft het initiatief genomen voor een actie. Die actie biedt de moge lijkheid om binnen de gemeente iets te doen aan de verkeersveL ligheid van scholieren op hun weg tussen school en huis. Het doel van de actie is drieledig: de gemotoriseerde weggebrui kers direct na de zomervakantie opmerkzaam maken op het ver keersgedrag van jeugdige scho lieren in de leeftijd van 4 tot 17 jaar en het eigen verkeersge drag op de schoolroutes te ver beteren; het aanspreken van de scho lieren zelf op hun verkeersge drag op weg naar school; en, de aanpak van knelpunten op schoolroutes. Voor de actie is allerlei materiaal ontwikkeld. Van spandoeken tot stickers, van brochures tot strooibiljetten en lespakketten Van donderdag 29 tot en met za terdag 31 augustus vindt in de binnenstad van Vlissingen de jaarlijkse braderie plaats. Er zul len dan weer talloze kramen worden geplaatst in de Walstraat, Kleine Markt, St. Ja- cobspassage, stoepgedeelte Lange Zelke, de Oude Markt, de Marktstraat en een gedeelte van de Lepelstraat. Wethouder H.J.M. de Haas zal de braderie morgen (donderdag) openen. De openingstocht vertrekt om 09.45 uur vanaf het Stad huisplein. Een draaimolen op de Oude Markt completeert het ge heel. De braderie is ook op don derdag (extra koopavond) en vrijdagavond ('gewone' koopa vond) open. Gedurende de braderie geldt een aantal verkeersmaatrege len. Voor alle verkeer behalve voor voetgangers zullen af gesloten zijn de volgende stra ten: de Walstraat en de Kleine Markt; de Lange Zelke tussen Schutterijstraat en Walstraat; het parkeergedeelte van de Oude Markt; de Lepelstraat tussen Oude Markt en St. Ja- cobspassage en de Kerkstraat. Er zal niet kunnen worden ge parkeerd op de Oude Markt en in de Lange Zelke van de Hema tot en met Luitwieler. De maat regelen worden met borden aangegeven. (foto: Ruben Oreel) Volgende week vergadert de Commissie voor de openbare or de, een commissie van advies aan de burgemeester. De verga dering vindt plaats op maandag 2 september om 19.30 uur in het stadhuis. De vergadering is openbaar. Agenda en voorstel len liggen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken in het stadhuis, de bibliotheken van Vlissingen en Oost- Souburg, en het wijkcentrum Open Hof in Paauwenburg. Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer een taptoe plaats op het Stadhuisplein en wel op zaterdag 31 augustus a.s. De auto's zullen er voor een avond plaats moeten maken voor de deelnemers en bezoe kers van deze muzikale show. De taptoe begint om 20.00 uur; de auto's moeten om 18.00 uur van het Stadhuisplein verdwe nen zijn. Dat wordt ruim tevoren met een bord aangegeven. Na de show (die omstreeks 23.00 uur is afgelopen) kan er weer worden geparkeerd. Op het weg gedeelte langs het Stad huisplein tussen de Badhuisstraat en de Dokter Nol- sonstraat zal eveneens vanaf 18.00 uur geen verkeer meer worden toegelaten. Medewerking aan het program ma verlenen de Showband Taxandria uit Oisterwijk; het Tamboer-en trompetterkorps Pro Patria uit Dordrecht; The 37th Kings Wood Scout Band uit En geland en de Drumfanfare Showorkest Deltaband uit Vlis singen. De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen organiseert de taptoe. (foto: Ruben Oreel) De grote bouwkraan aan het be gin van de Walstragt, die is ge bruikt bij de bouw van het winkelcentrum Scheldeplein, wordt maandag 2 september ge demonteerd. In verband daar mee zullen bezoekers de Walstraat maandag niet vanaf het Betje Wolffplein inkunnen. Via Noordstraat/ Schermin- kelstraat is dan toegang moge lijk. Het verkeer over Coosje Buskenstraat en Betje Wolffplein zal geen hinder van de demonta ge ondervinden. Vlissingen van Veilig Verkeer Nederland is bereid gevonden de actie in Vlissingen te coördi neren. Door een goede samenwerking tussen de gemeentepolitie Vlis singen, de VVN-afdeling en de scholen zal de actie een maxi male uitstraling kunnen krijgen. Opgelet dus maandag, Vlis- singse weggebruikers! Op ze ven belangrijke invalswegen van Vlissingen en Oost- Souburg zullen over de weg gespannen spandoeken u met de tekst "Wij gaan weer naar school" aan de actie herinne ren. Zondag 1 september as. wordt tussen 11.00 en 19.00 uur op het Badstrand voor de zesde keer de strandmotorcross verreden. Naar verwachting zal de cross - zoals elk jaar- ook nu weer veel publiek trekken. Daarom gelden die dag enkele verkeersmaatre gelen. Voor alle verkeer, behalve Vrijdag 30 augustus as. is de laatste werkdag van de maand. Cliënten van de sectie Sociale zaken moeten op die dag hun 'werkbriefje' inleveren. Wanneer u deze verklaring niet tijdig inlevert, stopt de betaling van uw uitkering automatisch! Het herstellen van de betaling kan bovendien enkele weken du ren. In de tussentijd kunnen geen voorschotten worden ver strekt. Hebt u uw inkomstenverklaring niet tijdig ontvangen dan moet u direct naar de sectie Sociale za ken gaan (kantoor: Dokter Gal- landatstraat 1) en een vervangend exemplaar invullen. Doet u dat niet dan wordt uw uit kering automatisch geblok keerd. Lever uw verklaring dan ook op tijd in: het kan een hoop narigheid voorkomen! voor voetgangers, zullen afgeslo-ten zijn: de gehele Boulevard Evertsen en de Boulevard Bankert tussen de Boulevard Evertsen en de Trompweg. (foto: Ruben Oreel) In de watertoren van Oost- Souburg loopt van 1 september tot en met 6 oktober een foto expositie "De Elementen" van de in Middelburg wonende beel dend kunstenaar/fotograaf Paul de Nooijer. Over vier etages brengt hij de elementen 'vuur', 'aarde', 'water' en 'lucht' in beeld met fotografische kunst werken van hoge kwaliteit. De expositie is speciaal ontworpen voor de watertoren, waarin de grote ruimten van reinwaterkel- ders en waterreservoirs vragen om kunstwerken van fors formaat. Werken van De Nooijer (1943) bevinden zich onder meer in het Stedelijk Museum van Amster dam, in het Museum of Modern Art in Yokohama en het Centre Georges Pompidou in Parijs. De tentoonstelling is vrij toe gankelijk van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De Culturele Raad Vlissin gen organiseert de ten toonstelling. Maandag jongstleden is de ge meente begonnen met de her inrichting van de Nieuwstraat. Dat zal gebeuren naar het 'mo del Groenewoud'. De bewo ners hebben bij het ontwerp inspraak gehad. Het werk wordt in fasen uitge voerd. De eerste fase betreft het stuk tussen de Walstraat en de Dortsmansstraat. De werkzaam heden daaraan zullen ongeveer vijf weken in beslag nemen. De tweede fase vergt eveneens on geveer vijf weken en betreft het stuk tussen de Dortsmansstraat en de Provooststraat. De derde en laatste fase tussen de Pro vooststraat en het Bellamypark gaat twee weken duren. Wan neer een gedeelte gereed is, wordt het vrijgegeven voor het verkeer. De parkeerstrook in de Nieuwstraat, voor de nummers 9 tot en met 33, wordt ingericht als tijdelijk opslagterrein. Parkeren daar is dan onmogelijk. Tegelij kertijd met de herinrichting wor den ook de huisaansluitingen op het riool vernieuwd. Er wordt ge probeerd de bedrijven en woon huizen aan de Nieuwstraat zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden. Vorige week zijn de werkzaam heden begonnen aan de tweede fase van de Gerbrandystraat (tussen globaal de Alexander Gogelweg en de Vlissingse Klei weg). Om het verkeer op die be langrijke toegangsweg tot Vlissingen te regelen wordt ge bruik gemaakt van een mobiele verkeersregelinstallatie. In verband met de ontstane verkeerssituatie is het voor ge motoriseerd verkeer voor lan gere tijd niet mogelijk de Zuidbeekseweg vanaf de Ger brandystraat in de rijden. Dat zelfde geldt voor het oprijden van de Gerbrandystraat vanaf de Zuidbeekseweg. De voor vanavond geplande ver gadering van de Emancipatie commissie gaat niet door. De trouwe bezoekers van de raadsvergaderingen kunnen deze week thuisblijven. In ver band met de late vakanties in Zeeland is de augustusverga- dering van de gemeenteraad een week opgeschoven. Volgende week donderdag (5 september) om 19.30 uur komt de raad weer bijeen in het stad huis. Op de informatiepagina van volgende week woensdag zullen we u een overzicht geven van de te behandelen punten. De agenda met bijbehorende voorstellen ligt enkele dagen te voren ter inzage in de gemeente lijke informatiehoeken (stadhuis, bibliotheken Vlissingen en Oost- Souburg. en wijkcentrum Open Hof in Paauwenburg). De verga dering is natuurlijk openbaar. De bushalte aan de Van Hogen- dorpweg ter hoogte van de Troelstraweg is vervallen. Dat is het gevolg van de reconstructie van de Gerbrandystraat, waarbij de Van Hogendorpweg tussen de Gerbrandystraat en de Van Raaltestraat voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten. De bus rijdt nu via de Alexander Go gelweg en Troelstraweg naar de Van Hogendorpweg. De plaats van de definitieve bushalte is daarom nu in het stukje Troelstraweg tussen Alexander Gogelweg en Van Hogen dorpweg. j De toestand van de vroegere kleuterschool "De Kubus" is zo slecht dat het niet zinvol is nog geld te besteden aan het op knappen van het gebouwtje. Om die reden krijgt de raad volgen de week het verzoek van b. en w. om een sloopkrediet te verstrek ken. Zo snel mogelijk na dat besluit zal de sloop plaatsvinden (voor zover dat al niet door 'vrij willigers' is gebeurd). Momenteel studeert men bij de sector Stadsontwikkeling van de gemeente op de vraag wat er na de sloop met het ter rein moet gebeuren. Zodra de ideeën wat vorm hebben ge kregen zullen de omwonenden op de gebruikelijke wijze kun nen inspreken. (foto: Ruben Oreel) Vorige week completeerde de chemokar de vijfde ophaalac tie van dit jaar. Ondanks de va kantie waren de resultaten zeker niet slecht te noemen: in totaal werd er 3.800 kilo che misch afval ingezameld. Een prima resultaat, dat dit jaar de resultaten tot nu toe brengt op 29.000 kilo. De ingezamelde hoeveelheid van dit voor het milieu zeer scha delijke afval vertoont nog steeds een stijgende lijn: 1986 1987 1988 1989 1990 4.140 kilo 11.151 kilo 20.499 kilo 26.674 kilo 39.900 kilo Vandaag beginnen de werk zaamheden voor de re constructie van het kruispunt bij de Watertoren. In verband daarmee is een aantal ver keersmaatregelen getroffen. In het kort komen die op het vol gende neer: de Koudekerkseweg wordt vanaf de Sottegemstraat af gesloten voor doorgaand ver keer richting Badhuisstraat; de Singel wordt aan de zijde Badhuisstraat afgesloten voor alle verkeer; de Badhuisstraat wordt vanaf het kruispunt met de Paul Kru- gerstraat afgesloten voor door gaand verkeer de bushalte ter hoogte van de AMRO-bank wordt verplaatst naar de Paul Krugerstraat ter hoogte van het Stadhuisplein. De werkzaamheden zullen tot in de loop van oktober duren en bestaan onder meer uit het op nemen van de bestaande weg verhardingen; de aanpassing van voet-en fietspaden; het plaatsen van een verkeersrege linstallatie op het kruispunt bij de Watertoren en het asfalteren van de weg over de Spuikom en de Badhuisstraat (van HCR Piccard tot AMRO-bank). Ook hier doet de nieuwe Vlis singse slogan opgeld: 'Vlis singen vernieuwt, sorry voor de overlast!'. Met nog drie ophaalacties te gaan ziet het er naar uit dat er weer een record zal worden ge vestigd!. De chemokar komt weer bij u in de buurt in de weken van: 23-27 september 1991 28 oktober- 1 november 1991 9-13 december 1991. Bovendien staat de chemokar de hele dag op het plein bij Miro- center aan de Gildeweg op za terdag 2 november 1991. U hoeft overigens niet te wach ten tot de chemokar langs komt als u chemisch afval kwijt wilt. Elke werkdag kunt u het kwijt bij het gemeentelijk depot voor che mische afvalstoffen aan de Edi- sonweg 9. Het is geopend van 08.30 tot 16.00 uur. De standplaatsen van de che mokar staan in de Afvalwijzer die u eerder in de bus kreeg. Ze worden een week tevoren ook op deze pagina aangekon digd. Voor nadere informatie kunt u altijd bellen met de sec tie Afvalverwijdering: telefoon 62291. k. i an Maandag 2 september a.s. be gint de aannemer met het hei werk dat nodig is voor het uit breiden van de winkels in de Lange Zelke. In vérband met de opstelling van de heistel ling en de aanvoer en opslag van materialen zal de Lange Zelke worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voet gangers tussen Torenstraat en Schutterijstraat. Het heien zal een aantal dagen in beslag ne men. Direct aansluitend zullen in de rijbaan van de Lange Zelke de grote betonnen poeren worden aangebracht, waarop later de constructie voor de overkapping zal worden gemonteerd. Er wordt gewerkt vanaf de Hema in de richting van de Schutte rijstraat. Met het vorderen van de werkzaamheden zal de rij baan weer worden dichtgestraat en zal de afzetting verder de Lange Zelke in worden ge plaatst. Naar schatting zal in to taal drie weken met deze werkzaamheden zijn gemoeid. Getracht zal worden de bevoor rading van de winkels zo soepel mogelijk te laten verlopen. 9 September as. begint het cursusseizoen 1991/92 van Kunstzinnige Vorming Vlissin gen. Opnieuw zullen velen de weg naar de KVV-gebouwen aan de Min. Lelystraat (Vlissin gen) en Braamstraat (Oost- Souburg) weten te vinden. Tekenen en schilderen biedt veel mogelijkheden voor beginners en gevorderden. Portret- en mo del, modern en abstract. Maar ook beeldende vorming, waarbij ruimtelijk werken centraal staat. Zoals boetseren, edelsmeden, en keramiek. Er is ook een cur sus mode, waarbij het zelf ont werpen voorop staat. 'Kijken naar kunst' en 'cultuur geschiedenis' bieden de moge lijkheid meer daarvan te doorgronden. Daarbij staan ook bezoeken aan een tentoonstel ling, concert en toneelvoorstel ling op het programma. Fotografie en video, moderne li teratuur, muziekworkshops, bal- letvormen (jazz, klassiek, modern), keep-fit, callanetics, hatha-en okido-yoga, speciale cursussen voor kinderen: teveel om op te noemen! U treft het allemaal aan in de vorige week verspreide krant van de KW. Nadere informatie krijgt u bij de Culturele Raad, Badhuisstraat 104, tel. 14928/16672.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5