Ondanks alle zorg vervuilen er nog steeds mensen in Middelburg DAimCI-OOL JAnViE3 Toorenvliedt toont verschil Toorenvliedt toont verschil Kruiswoordraadsel Rolls-Royce Club op bezoek in Middelburg Schippers bieden gehandicapten feestelijke middag op het water Ronde van Dauwendaele HULPDIENSTEN VOOR OUDEREN ZOEKEN VRIJWILLIGERS tmmm Helpen Werkplaatsen Walcheren neemt nieuwe soldeerafdeling in gebruik VAARTOCHT OP HET VEERSE MEER INMIDDELS TRADITIE litowaili Geloof Gezondheid lezingen Ontspanning Politiek Beurs Telefooncirkel Sport Verenigingen Bezuinigen Er op uit Maatschappij JOVD Midden- en Noord-Zeeland krijgt nieuw leven ingeblazen Feestjes CURSUS CAFÉBEDRIJF f295,- Stichting Horeca Onderwijs IHARTGRONDIG Ad Hanneman i Noord-Zeeland i ingeblazen IHARTGRONDIG Woensdag 28 augustus 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 27 Het staat zo simpel in de 'Krant over Sociale Vernieuwing', die de -gemeente Middelburg onlangs uitgaf: „De halve wereld draait op vrijwilligers". Mantelzorg is de nieuwe slogan. En on der die paraplu verwacht de overheid dat steeds meer mensen zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Een groeiend aantal bejaarden in Middelburg is ook in toenemende mate afhankelijk van dit soort hulp. Maar hoe kom je aan al die vrijwilligers? Een gesprek met Martin Jones, coördinator van de Stichting Welzijn Ouderen Mid- verzorgen, is 't Zand annex de Stromenwijk", legt Jones uit. delburg en twee vrijwilligsters Nella Den Hollander en Betsy Stroo uit de werkgroep steun punt 't Zand/Stromenwijk. Eén van de vijf wijken waar een hulp dienst voor ouderen werd opge zet. Met trots leidt Martin Jones de bezoekster rond in het gebouw aan de Molstraat in Middelburg. Ook op dit vrij vroege uur in de ochtend gonst het al van de acti viteiten. In de biljartzaal zijn oudere heren druk aan de slag op het groene laken. In een kleine vergaderzaal wordt overleg ge pleegd en een vrijwilligster is in de kelder op haar post bij het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. „Daar kan iedereen naar toe bel len als de professionele hulp geen uitkomst biedt en een be jaarde steun nodig heeft bij een klusje in huis of voor een bood schap in de buurt. Niettemin heb ben wij in vijf wijken in Middelburg, waaronder ook Nieuw- en Sint Joosland aparte hulpdiensten van vrijwilligers die zich op hun wijk richten en daar hulp bieden. Eén van de wijken waar deze dienst uitstekend draait, mede dankzij de zeer erva ren vrijwilligsters die de coördina tie van de hulpverlening Al sinds 1965 zet Nella den Hol lander zich in voor haar medebe woners in de wijk, eerst vanuit de diaconie van de Gereformeerde Kerk. Sinds twaalf jaar onder de paraplu van de Stichting Welzijn voor Ouderen zoekt zij voor iede re hulpzoekende bejaarde in de wijk 't Zand of de Stromenwijk, die via de officiële kanalen geen weerklank vindt, een medemens die helpt bij het boodschappen doen, het vervoer naar het zie kenhuis, bij een klusje in huis of die behulpzaam kan zijn bij het in vullen van formulieren. „Vanuit de kerk had ik aanvanke lijk veel te maken met gezinnen die van buiten kwamen en in de Stromenwijk niemand kenden. Ik regelde dan oppas of een klusjes man voor een alleenstaande. In 't Zand hebben altijd veel ouderen gewoond van wie ik inmiddels iedereen persoonlijk ken. Daar door kan ik bij iedere bejaarde die hulp nodig heeft ook een vrijwilli ger zoeken, die daarbij past. Toen de kerk mij echter begon voor te schrijven in welke gezinnen ik be ter niet kon komen omdat men daar van een andere richting was, was ik blij me bij de meer neutrale hulpdienst van vrijwilli gers te kunnen aansluiten. Want zo zit ik niet in elkaar", zegt de goedlachse mevrouw Den Hol- Betsie Stroo en Nella Den Hollander: „Soms denk je ik doe het zelf weI even". Maandag 9 september wordt om 15 uur de nieuwe soldeerafdeling van Werkplaatsen Walcheren in M '-»lburg officieel in gebruik p ,n. De openingshandeling verricht door ir. J.F.P. Wa- i, directeur van Amgas bv ddelburg. Amgas bv is één van Europa's grootste metalen schoorsteenfa brikanten en besteed haar sol deerwerk voor dakdoorvoeren volledig uit aan Werkplaatsen Walcheren. Met deze bestendige relatie als basis is de interne nieuwbouw van de soldeerafde ling tot stand gekomen. Op de nieuwe soldeerafdeling werken negen personen in WSW- verband. Zij maken deel uit van de metaalafdeling van Werkplaat sen Walcheren, die gevarieerde werkzaamheden uitvoert voor di verse opdrachtgevers uit binnen- en buitenland. De nieuwbouw van de soldeerafdeling is een on derdeel van een intern renovatie plan waarbij inmiddels ook de behuizing van de technische dienst en een instructielokaal zijn gerealiseerd. Ook deze ruimten zullen op 9 september in gebruik worden genomen. Donderdag 5 september zullen 25 bestuurders en inzittenden van evenzoveel Rolls-Royce's en Bentley's om 7.30 uur door het gemeentebestuur van Middel burg worden ontvangen in de Burgerzaal van het stadhuis. Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers een gezegde. 32-62-26-43-49-34-9-55 56-4-45 6-67 17 - 20 - 41 - 23 - 64 HORIZONTAAL: 1 draagband; 6 poolbewoner; 11 tussenzetsel; 12 sleepnet; 14 teken i.d. dierenriem; 15 bijplaneet v.d. aarde; 17 rolvor mige doos; 19 metaal; 21 baviaan; 22 telw.; 23 bijw.; 24 bouwwerk; 26 chem. symbool; 27 luchtbelletje; 29 onbep. vnw.; 30 niet moedig; 32 adellijke titel; 34 weefsel; 36 droog; 37 huurder; 38 knaagdier; 39 behaagziek; 41 lengtemaat; 44 voertuig; 45 snavel; 47 rivier in Egypte; 49 onbep. hoofdtelw.; 51 riviervis; 53 vogel; 54 gedrochtelijk wezen; 56 roofdier; 58 plezier; 59 herrie; 61 schaapkameel; 62 telw.; 64 gevange nis; 65 regel; 66 zitplaats; 67 zuilvoet. VERTIKAAL: 1 kruiderij; 2 voornemen; 3 kaartspel; 4 loofboom; 5 bereider van spijzen; 7 de oudere; 8 dansvertrek; 9 struisvogel; 10 edelman; 12 zuil; 13 beweeggrond; 16 bloeiwijze; 17 bindmiddel; 18 sportterm; 20 gewicht; 25 arbiter; 27 stijlperiode; 28 gangtapijt; 30 pl. in 't Gooi; 31 riviervis; 32 hijswerktuig; 33 vochtig; 34 gemiddeld; 35 grappenmaker; 40 beroep; 42 voor beperkte tijd; 43 kan voor waswa ter; 45 soort schaatsen; 46 hersteld; 48 kunstmatige waterweg; 50 oude lap; 51 vinnig; 52 opeenvolging; 53 gezichtseinder; 55 draaikolk; 57 fijn gebouwd; 60 roofdier; 63 voorzetsel; 65 lichamelijke opvoe ding. Oplossing van puzzelkrant 21/8 INSCHRIJVING NIEUWE CURSUS 01100-20176 01180-38370 01110-15425 mm ia vv GOES - MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS Een grote vloot jachtjes ligt zaterdag 7 sep tember klaar in de landbouwhaven van Kam perland om een vaartocht te maken met 150 bewoners van het Middelburgse centrum voor geestelijk gehandicaptenzorg Vijvervreugd en de bijbehorende sociowoningen. Vier Zeeuw se watersportverenigingen, WV Arne, WV Schelde, WV Veere en WV Oranjeplaat, ma ken het dagje uit op het water mogelijk. De jaarlijkse vaartocht op het Veerse Meer is voor de gehandicapten inmiddels een vast gegeven om naar uit te kijken. Het feestelijke evene ment vindt dit jaar al voor de negentiende keer plaats. De deelnemende schippers worden op 7 sep tember verzocht om 12.30 uur af te meren in de haven. Een half uur later komen de bussen met gehandicapten en de begeleiding. Om 13.30 uur worden de trossen los gegooid en tussen 15.30 en 16.30 komen de boten weer in de haven terug. De gehandicapten gaan in groepjes van vier met begeleiding aan boord van de schepen. Het is inmiddels ook traditie, dat de gasten een kleine attentie meenemen voor de schipper. Aan boord is het echt feest met koffie, koek, snoep en fris. De jachten zijn versierd met veel gekleurde vlaggetjes. Na af loop van de tocht staat een muziekkorps de bemanning op te wachten. Vaak is er ook nog een gratis ijsje van de plaatselijke ijskraam. Naast de watersportverenigingen, de haven meester van Kamperland en de schippers, ver lenen ook nog een aantal officiële instanties belangeloos medewerking aan het welslagen van de tocht. Hulp is er onder andere van: de rijkspolitie te water, de politie van Kortgene, de gemeente Wissekerke, de Scheepvaart dienst Oosterschelde en de havenmeester van Kamperland. l li c~^ Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Appèldienst - Zondag 1 sep tember wordt in de St. Jacobs- kerk in Vlissingen een appèldienstgehouden om 10 uur. Ds. J.D. de Boer spreekt over het thema 'opstappen' en muzikale medewerking wordt verleend door organist Bram Beekman en de Koninklijke Harmonie Ons Ge noegen olv J.C. de Boo van Uijen. Borstkanker - Dinsdag 3 sep tember wordt een bijeenkomst gehouden voor vrouwen met een borstoperatia Ook diegenen die er zijdelings mee te maken heeft en belangstellenden zijn welkom. Het doel van de bijeenkomsten is elkaar met raad en daad terzijde te staan, vragen te stellen, erva ringen uit te wisselen en nieuw tjes uit te wisselen.. Vanaf 10 uur kan men terecht in het wijkge zondheidscentrum Dauwendaele, Rozenburglaan in Middelburg. Genezen - De Stichting Wu Wei houdt woensdag 4 september een lezing in de Zeeuwse Biblio theek over 'Traditionele Chinese Geneeskunst'. Spreker is J.E.J. Visser M.Sc., acupuncturist in Oost-Souburg. De lezing begint om 20 uur Cotton Club - Vrijdag 30 au gustus wordt in Cosmo een Cot ton Club gehouden. Het is een gezellig avondje uit voor iedereen van 25 jaar en ouder vanaf 21 uur. De Dennis Sweet Band zal de muziek verzorgen. Commissievergadering - De commissie Maatschappelijke Za ken van de gemeente Middelburg houdt donderdag 29 augustus een openbare bijeenkomst om 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan een aantal zaken betreffende het onderwijs. Snuffelmarkt - Wandelsportver eniging Willen is Kunnen in Vlis singen houdt zaterdag 31 augus tus een snuffelmarkt in het clubgebouw aan de Oranjestraat 8. De zaal is open van 10 tot 13 uur. Postzegelbeurs - Philatelica af deling Vlissingen houdt zaterdag 2 november haar traditionele na- jaarsbeurs van 10 tot 17 uur in de aula van de Hogeschool Zeeland, Edisonweg 4 in Vlissingen. Om 15 uur vindt er een grote veiling plaats. lander, die sinds zes jaar veel steun krijgt van en nauw samen werkt met Betsie Stroo, die na mens de wijkdiakonie van de Hervormde kerk in de werkgroep van het steunpunt zit. 'Persoonlijke benadering' is de lijfspreuk van Nella Den Hollander en Betsie Stroo. Onder de titel 'Goed dat ik het weet' verscheen in 1988 een boekje met informa- Rommelmarkt - De Schietver eniging Meliskerke houdt zater dag 31 augustus een rommel- markt/bazar in Meliskerke van 9 tot 17 uur. Skeeler - Zaterdag 31 augustus wordt in Goes voor de tweede maal het Open Zeeuws Skeeler kampioenschap gehouden op het industrieterrein in Goes-Zuid. De wedstrijden beginnen om 18.45 uur. Uitgebreide inlichtingen zijn verkrijgbaar bij G. vö. Wielen, 01110-12986 of bij F. Leynse, 01180-37867. Wandelen - Zaterdag 31 augus tus houdt de wandelgroep Kasporgo haar jaarlijkse zomer- wandeltocht. De start is om 14 uur bij café De Smidse. Inlichtin- gen 01100-27179/30669. Jubileum - De Eerste Zeeuwse Rugby Club 'Oemoemenoe bestaat 20 jaar en houdt ter gele genheid daarvan een aantal acti viteiten op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september op de rugbyvelden en bij haar clubhuis op het Nadorst-terrein in Middel burg. Op beide dagen beginnen de activiteiten om 10 uur. Dart - Donderdag 29 augustus wordt in de Happy Buccaneer in Vlissingen een open 301-Dart- toernooi gespeeld. De aanvang is om 20 uur. Diaporamaclub - De diapora- maclub in Vlissingen start met haar clubavonden op maandag 2 september om 20 uur in de bene denzaal van het wijkcentrum Open Hof aan de A. Gogelweg 59. Elke eerste maandag van de maand wordt een clubavond belegd. tie voor ouderen in de wijken 't Zand en de Stromenwijk. Daarin kon de thuiswonende bejaarde onder meer alles vinden over de Telefooncirkel, warme maaltijd verstrekking, bewegingslessen en hulp door vrijwilligers. Den Hollander: „Ik heb er op gestaan dat dit boekje persoonlijk door een aantal vrijwilligers op elk van de twaalfhonderd naar leeftijd geselecteerde adressen werd overhandigd, omdat het anders toch maar bij het oud papier werd gelegd. Overal moet je per soonlijk op af. Een spreekuur voor ouderen op de woensdag middag kwam niet van de grond, evenmin als een contactmiddag op de zondag. Wel hadden wij succes met de Telefooncirkel, die nu zeven jaar bestaat en met de warme maaltijdvoorziening van uit de keukens van Swerf-Rust en Vijvervreugd." En ook dan is het de vrijwilligster die door die voorziening de war me maaltijd vijf keer per week bij de bejaarde thuis op tafel brengt. Den Hollander: „Want het is na tuurlijk prachtig dat de UW met Tafeltje Dekje twee maal per week diepvriesmaaltijden bij de bejaarden bezorgt, maar veel ouderen vergeten die uit de diep vries te halen of weten niet meer of ze nu wel of niet gegeten heb ben, omdat ze niemand hebben gezien. Voor veel bejaarden is het persoonlijk contact van levensbe lang". De steeds verder doorgevoerde bezuinigingen eisen ook in de wijk van Den Hollander en Stroo hun tol. Steeds vaker moet een beroep worden gedaan op de hulp van een vrijwilliger. Stroo: „We moeten oppassen dat op den duur niet alles door vrijwilli gers wordt opgeknapt. Maar je wordt wel wat meer 'gehaaid' op Vakantie - Achtentwintig thuis wonende geestelijk gehandicapte kinderen hebben deze zomer ge noten van een vakantie in de aan gepaste bungalow De Boemerang in Oost-Kapelle. Een en ander is het resultaat van een samenwerking tussen de dentra voor geestelijk gehandicapten zorg Huize Den Berg uit Goes en het Middelburgse Vijvervreugd. Alleenstaanden - Na een aantal tegenslagen in de interne sfeer gaat met ingang van vrijdag 6 september de alleenstaanden- groep voor belangstellenden tot 55 jaar in het buurthuis Aldegon- de, Westerzicht 386 in Vlissingen weer van start. Kapasi - De Vriendenkring Kapa- si houdt zaterdag 31 augustus als inleiding van het nieuwe sei zoen een dans- en ontmoetingsa vond voor alleenstaanden tot 45 jaar in wijkcentrum De Spinne te Goes. De aanvangstijd is 21.30 uur. Inlichtingen 01102-42709 of 01109-259. Ypsilon - De Vereniging van ouders en andere familieleden van chronisch psychotische en schizofrene mensen houdt dins dag 3 september om 19.45 uur een contact-/praatavond in het 's-Heerhendrikshuis aan de Werfstraat 18 te's- Heerhendrikskinderen. Nader in lichtingen: 01100-12221 of 01659-2529. Mannenavond - De regio Midden-Zeeland van de COC houdt zaterdag 31 augustus een mannenavond. Vanaf 21 uur is het COC-pand aan de Eigen- haardstraat 2 in Middelburg geopend. den duur. Zo hadden we eens een stel badkamersteunen nodig voor een bejaarde en ontstond er gehakketak tussen gemeente en andere instanties wie dat moest betalen. Na een maand kochten wij zelf de steunen en lieten die door een vrijwillige klusjesman aanbrengen. Het materiaal be taalde de bejaarde zelf en het was in een dag voor elkaar. In on ze wijk kunnen we beschikken over een vijftiental vaste mensen waar we een beroep op kunnen doen. Maar je wilt ze niet altijd vragen. Daarom zouden wij er nog graag een aantal vrijwilligers uit 't Zand of de Stromenwijk bij hebben". „Ja, want je zult het niet willen geloven", valt Nella Den Hollan der haar collega bij, „Ondanks al le zorg wonen er in Middelburg nog genoeg mensen die vervui len. Soms denk je, ik doe het zelf wel even, maar daar moet je zo mee oppassen, want morgen is er weer een ander". Wie zich als vrijwilliger wil aan melden kan bellen naar Nella Den Hollander, telefoon 01180-26513. Bejaarden die hulp zoeken kun nen zich wenden tot het Meld punt Vrijwillige Thuishulp van 's ochtends 9.30 tot 11.30 uur via het telefoonnummer 01180-12004. De leden van de 'Rolls-Royce En thusiasts' Club for Rolls Royce and Bentley Owners komen uit Engeland en zijn met hun klassie ke automobielen op weg naar Reims waar ze deel zullen nemen aan de Euro Rally. Op initiatief van de VVV- evenementencommissie De Ce remoniemeesters houdt het ge zelschap even halt in Middelburg. HORIZONTAAL: 1 fret: 4 vlak; 7 ree. 8 wol; 10 run; 12 roe; 13 peper; 15 som; 17 wak; 18 meester; 20 kap; 22 ik; 23 mat; 24 kim; 26 la; 27 hak, 28 dek; 29 bat; 31 gier; 35 zwak; 37 emotie; 38 ijsbeer; 39 vrek; 41 leek; 43 lijk; 45 lui; 46 eed; 47 en; 49 non; 51 ben; 52 ta, 53 sec.; 55 pienter; 58 til; 59 keg; 61 steel; 62 tin; 63 lek; 65 els; 66dop; 67karn; 68 trijp. VERTIKAAL: 1 tee, 2 re, 3 twee; 4 vlet; 5 ar; 6 kus; 7 rok, 9 opstel; 11 nok; 12 rak; 13 pet; 14 rek; 16 mal; 17 wilg, 18 mak; 19 rib; 21 pauk; 23 marokijn; 25 mazelen: 27 hemel; 30 tweed, 32 Ier; 33 uil; 34 esp; 36 are; 39 vies; 40 tunnel; 42 kwal; 44 kop; 46 eer; 48 nek; 50 nis; 51 bel; 52 Fin; 54 cel; 56 eten; 57 test, 58 tip; 60 gek; 62 top; 64 ka, 66 dij. Winwoord: KLADPAPIER Frederika Arps en Robert-Jan Meulmeester willen hun JOVD- afdeling Midden- en Noord- Zeeland nieuw leven inblazen. De komende weken staat een aantal propaganda-acties op het pro gramma, er wordt een strand- feestje op Schouwen gehouden en - om er van te leren - worden de banden met de JOVDers in Brabant strak aangehaald. In de Zeeuwse Jongeren Organi satie Vrijheid en Democratie zat volgens het tweetal niet meer zo veel pit. „We hebben de draad opgepakt omdat het jammer is om het er zomaar bij te laten lig gen", legt voorzitter Meulmeester (17) uit. Dat de politieke jonge renorganisatie futloos leefde heeft er volgens de vice- voorzitter Arps alles mee te ma ken dat vorige besturen na hun VWO-tijd gingen studeren. Daar door zat er geen continuïteit in het werk van de organisatie „Het is dus zaak om zo snel mo gelijk een groot aantal nieuwe le den er bij te krijgen en daarmee nieuw kader te vormen", legt de 17-jarige Middelburgse uit, die zelf over een half jaar naar Ierland vertrekt voor een studie en daar na rechten wil doen in Leiden. Lid worden van de JOVD is vol gens het tweetal beginnen aan politieke vorming. Juist hun orga nisatie - zo benadrukken ze - is onafhankelijk, een jongere leert er juist de klappen van de politie ke zweep. Het „vooroordeel" als zou elk JOVD-lid automatisch overstappen naar de VVD berust bewezen op een fabeltje, beplei ten ze. „De leden stappen over op allerlei partijen. Dat komt ook omdat mensen die lid worden van de JOVD nog geen politieke standpunten hoeven te hebben. Vaak zijn ze zelfs volkomen on wetend over politiek". Frederika Arps en Robert-Jan Meulmeester gaan de komende weken van zich laten horen. Op de Vlissingse braderie zullen ze zich tonen, alsook op de strand- cross die zondag wordt gehou den voor de Vlissingse boulevards. Verder worden allerlei posters her en der geplakt die ge wag maken van het bestaan van de JOVD in de regio. Politieke ac tiviteiten staan nog niet echt op stapel, hoewel er plannen zijn om met de zusterorganisatie in Bel gië een forum-avond te organi- serren over de vervuiling van de Westerschelde. „We willen ook goeie contacten met de JOVD- afdeling Brabant. Dat is een van de sterkste in Nederland. Daar kunnen we van leren". Overigens is het niet allemaal po litiek wat de klok staat bij de JOVD. „Er is ook veel ruimte voor gezelligheid. Dat vinden we minstens net zo belangrijk als de politiek. Die twee gaan hand in hand, ze zijn goed te combine ren", stellen de voorzitter en de vice-voorzitter vast. Binnenkort start da cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. In: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzan, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost in totaal 1295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 8 januari. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd Sommige hebben in hun achter hoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen. Ook is er thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: Postbus 1161Breda. Tel. 076-710078 OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF M-amaieurs voor een weusiriju over 90 km. Voorafgaande aan de wielerwedstrijd is er een prestatieloop. De prestatieloop wordt gehouden in samenwerking met de atletiek vereniging Dynamo en wordt ge lopen over een stratenparcours met een lengte van 1.800 meter. Er dient minimaal 1 ronde te wor den afgelegd en maximaal 6 ronden. iuy. dij ub «-amateurs moeien ae plaatselijke favorieten Dennis Mesu en Onno Hofstee het opne men tegen onder andere Roy Bo- gaert, John de Crom, Francois Franse, Wilfred Geys, Rolf Mo- bach, Peter Mol, Patrick van Pas- sel en Wilfred Raas. De wedstrijden worden verreden nabij de sporthal De Kruitmolen; de start en finish is in alle geval len bij het clubgebouw van fxx Dauwendaele. Ik ken een man die toneel heeft gespeeld. Niet lang, voegt hij er altijd aan toe als hij anekdotes over zijn theatertijd tussen de borrels aan een tafeltje in mijn café oprakelt. Eigenlijk te kort, vindt hij zelf. Toneel spelen is een stuk van jezelf prijs ge ven in ruil voor een ander, beweert hij. En dat lucht wel eens lekker op. Hij heeft ondanks zijn korte carriere in veel Zeeuwse theaters gespeeld, blijkt uit z.'n verhalen. In welke tijd dat was vertelt hij er trouwens nooit bij. Hij is een man met een brede belangstelling. Een man die nooit zelfvoldaan kijkt als z'n verhaal op is. Hij droomt weg. Je ziet dat hij beelden voor z'n geest haalt die bij het zojuist vertelde verhaal horen. Ooit had'ie in Toorenvliedt gespeeld, in het vroegere open luchttheater in Middelburg. De voorstelling werd zo af en toe onderbroken voor een vervelend buitje regen. De spelers von den het niet erg en zegge en schrijven vier bezoekers waren naar huis gegaan. De rest - en dat waren er veel, wist'ie nog - bleef omdat het er zo gezellig was. Die man - ik ken z'n naam niet eens sprak kortgeleden schan de van het feit dat er in Toorenvliedt geen openluchttheater meer is. De afbraak had volgens hem tegengehouden moeten worden. Zeker nu we de laatste zomers weer echte ouderwet se zomers hebben is het heerlijk om op een zonnige avond door het park te wandelen en je er te verheugen op een avond je theater onder de blote hemel. Alleen Domburg heeft dat, betoogde hij met verve, maar dat is voor de toeristen. Een ge woon gezellig stukje toneel met mensen op het podium die je kent is niet te vervangen. Het café werd stil na zijn redevoering die wel vijf minuten had geduurd. Men nipte net als hij aan het glas. Niemand had de moed om ter plekke een actiecomité op te richten en aan het Middelburgs Theater te vragen er een voorstelling te regelen zodat aangetoond kon worden dat een openluchttheater leuk is voor de mensen. Ik herinnerde me plotseling de Vlissingers die ijveren voor het behoud van de Loodsensteiger. Oké. Dat stukje plank op palen de zee in kennen meer mensen, maar er moet toch maar iemand op het idee komen om wat de heren achter de groene tafel hebben besloten te gaan tegenspreken. Tegensputteren zonder dat je weet wat het resultaat kan zijn. Maar dat doen ze toch maar in Vlissingen. Zou dat nu het verschil tussen Middelburgers en Vlissingers zijn? Van 7.30 tot 9 uur zullen de klas sieke automobielen van de mer ken Rolls-Royce en Bentley ter bezichtiging staan opgesteld op de gele steentjes voor het stad huis van de gemeente Mid delburg. er juist de klappen van de politie ke zweep. Het „vooroordeel" als zou elk JOVD-lid automatisch overstappen naar de VVD berust bewezen op een fabeltje, beplei ten ze. „De leden stappen over op allerlei partijen. Dat komt ook omdat mensen die lid worden van de JOVD nog geen politieke standpunten hoeven te hebben. Vaak zijn ze zelfs volkomen on wetend over politiek". Frederika Arps en Robert-Jan Meulmeester gaan de komende weken van zich laten horen. Op de Vlissingse braderie zullen ze zich tonen, alsook op de strand- cross die zondag wordt gehou den voor de Vlissingse boulevards. Verder worden allerlei posters her en der geplakt die ge- Zaterdag 31 augustus wordt de achtste Ronde van Dauwendaele verreden. Om 14 uur starten de B-amateurs voor een wedstrijd over 60 km en om 15.45 uur de A-amateurs voor een wedstrijd over 90 km. Voorafgaande aan de wielerwedstrijd is er een prestatieloop. De prestatieloop wordt gehouden in samenwerking met de atletiek vereniging Dynamo en wordt ge lopen over een stratenparcours met een lengte van 1.800 meter. Er dient minimaal 1 ronde te wor den afgelegd en maximaal 6 ronden. Bij de wielrenners hebben al 60 B-amateurs ingeschreven, waar onder de plaatselijke favoriet Ar nold Boyenk, André Zijlmans, Daan Verhulst en Kees den Har- tog. Bij de A-amateurs moeten de plaatselijke favorieten Dennis Mesu en Onno Hofstee het opne men tegen onder andere Roy Bo- gaert, John de Crom, Francois Franse, Wilfred Geys, Rolf Mo- bach, Peter Mol, Patrick van Pas- sel en Wilfred Raas. De wedstrijden worden verreden nabij de sporthal De Kruitmolen; de start en finish is in alle geval len bij het clubgebouw van fxx Dauwendaele. J r

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 27