Het Winkelcentrum Vlissingen houdt braderie met drie 'wereldse' dagen Dansgroep Sinar Melati Wie treedt waar op? De braderie commissie Binnenstad Vlissingen drie dagen buitenland BRADERIE-PASPOORTSPEL 1991 OP DONDERDAG 29, VRIJDAG 30 EN ZATERDAG 31 AUGUSTUS: Ondernemers in Vlissingen haken met aanbiedingen in op braderie Het winkelcentrum Vlissingen wordt op 29, 30 en 31 augustus een 'wereldse' aangelegenheid. In het kader van de jaarlijkse braderie zullen negen delen van het winkelcentrum geheel in het teken worden geplaatst van landen en werelddelen. Dezelfde delen van het centrum zullen worden aangekleed in de geest van dat land of werelddeel en de middenstan ders hebben dan hun uiterste best gedaan om hun winkel een gelijke uitstraling te geven. Zelfs de nood zakelijke douaneposten zullen er niet ontbreken. Opening Kinderen Openingstijden gewijzigd tijdens braderie Zeeverkenners verlenen voor tiende keer medewerking Woensdag 28 augustus 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 19 Basera de Clown. De winkeliersvereniging Winkel centrum Vlissingen heeft dit jaar voor haar jaarlijkse braderie geko zen voor het thema 'landen en werelddelen van de wereld'. Daartoe wordt het winkelcen trum van Vlissingen verdeeld in Een summier overzicht van de muzikale activiteiten tijdens de braderie van Vlissingen: Donderdag 29 augustus: 4 13-17 uur: Caketown Jazzband op de Oude Markt, Lange Zelke, Walstraat, Kleine Markt en Ja- cobspassage; 19-21 uur: Looporkest Effe d'r Neffe; 14-18 uur: Tine van Kooten op di verse locaties. Vrijdag 30 augustus: 13-17 uur: Caketown Jazzband (zie donderdag); 19-21 uur: Looporkest Effe d'r Neffe; 14-18 uur: Tine van Kooten op di verse locaties; 19.15-20.30: Indonesische dans groep Sinar Melati. Zaterdag 31 augustus: 11.30, 13.30 en 15.30 uur: Clown Basera op de Kleine Markt; 13.17 uur: Dans- en amuse mentsorkest Weekend op terras De Punt; 14-18 uur: Straatorkest Vrolijk op diverse locaties; 13-17 uur Caketown Jazzband. negen verschillende landen en/of werelddelen. Als grote drijfveer van de braderie geldt het 'doua- nespel' waarbij een aantal reis- cheques zijn te winnen van een aanzienlijk bedrag. Het publiek kan aan het doua- nespel deelnemen door het op deze pagina afgedrukte paspoort uit te knippen en te (laten) voor zien van vijf verschillende doua nestempels. De complete paspoorten, voorzien van naam, adres en woonplaats, kunnen vervolgens worden gedeponeerd in de groene bussen die daarvoor her en der in het winkelcentrum zijn opgesteld. De prijzen bestaan, zoals gemeld uit reis- cheques, met een totale waarde van 1.750 gulden: de eerste prijs heeft een waarde van 1.000 gul den, de tweede 500 gulden en de derde prijs is een reischeque van 250 gulden. De douanestempels zijn te ver krijgen bij de douaneposten, die staan opgesteld op die punten waar het ene deel van het win kelcentrum (land of werelddeel) overgaat in een ander. Er is ech ter maar een beperking: niet alle negen douaneposten zijn elke dag be mand. Gedurende de drie brade- riedagen zijn elke dag slechts drie douaneposten in actie en het pu bliek moet dus dagelijks zelf op onderzoek uit om te weten te ko men welke posten dat zijn en om te zorgen dat er vijf verschillende stempels worden verzameld. tus om 10 uur worden verricht door de Vlissingse wethouder H.J.M. de Haas na een woord van welkom door de voorzitter van de winkeliersvereniging W. Nijman. Hij wordt samen met een gezelschap genodigden met een originele rode Engelse dubbeldeks-bus afgehaald van het stadhuis en langs een uitge zette route gebracht naar de Walstraatpromenade ter hoogte van de Scherminkelstraat. Deze stoet zal worden begeleid door een looporkest en de majoretten- groep 'The Flushing Girls' uit Vlissingen. De dubbeldekker blijft overigens de gehele dag in Vlis singen om het publiek gratis te laten genieten van een rondritje door het centrum; de vertrek- en aankomstplaats van deze bus is aan de Lange Zelke ter hoogte van de bibliotheek. Na de officiële openingshande ling staat het centrum van Vlis singen drie dagen in het teken van een 'wereld-feest'. Er zullen tal van standhouders zijn die hun goederen aan de man proberen te brengen. Er zijn legio onderne mers die al meer dan tien jaar trouw een plaatsje op de Vlis singse braderie reserveren en er dus kennelijk iets leuks of goeds ïsb Uit de leden van de Winkeliers vereniging Winkelcentrum Vlis singen is een braderiecommissie samengesteld. Daarin hebben zitting de dames M. Haak, A. v. Oosterom en L. v. Bodegom en de heren L. Bal, W. de Bruijne, T. Zijnen, L. Nijsen, W. Haak, E. Bikker en L. Meeusen. De officiële opening van de bra derie zal op donderdag 29 augus- Veel middenstanders in het Win kelcentrum van Vlissingen ma ken van de drie braderie-dagen gebruik om hun cliëntele te ver gasten op tal van aanbiedingen. Een ervan springt er in het kader van 'De landen en werelddelen van de wereld' eigenlijk een beet je uit en dat is Sprint Photo aan de Walstraat. Tijdens de braderie staat de Walstraat in het teken van Italië en Sprint Photo haakt daarop in door een vliegreis voor twee per sonen naar Venetië uit te loven. Alles wat daarvoor gedaan be hoeft te worden is minimaal tien gulden uit de geven waarvoor dan een lot wordt verstrekt. On- middelijk na afloop van de brade rie trekt zaterdagmiddag 31 augustus om 17 uur de voorzitter van de win keliersvereniging W. Nijman het winnende lot in een openbare trekking voor het pand van Sprint Photo. te bieden hebben en er goede za ken doen. Ook aan de kinderen is door de braderie-commissie gedacht. Zij zullen zich drie dagen optimaal kunnen vermaken op de carrou sel die staat opgesteld op de Oude Markt. Ze kunnen zich don derdag ook gratis laten schmin ken door E.O.S. Visagie en zich daarna (ook gratis) op de foto la ten zetten. Deze activiteit vindt plaats in de Marktstraat, op een locatie tussen de Hema en de Marskramer. Op zaterdag zullen in het winkelcentrum een aantal steltlopers acte de presence ge ven die vanaf grote hoogte groot en klein zullen verrassen met hun kunsten op de smalle lange stok ken. Een aantal looporkesten, waaronder 'Ons Genoegen' en bands zullen drie dagen lang zor gen voor een passende muzikale omlijsting. Het braderiegebeuren zal voorts worden ondersteund door onder andere optredens van Tine van Kooten met mimes en straat-acts op verschillende plaatsen in het centrum, door looporkesten, door de Indonesische dansgroep Sinar Melati op de Kleine Markt, door 'Basera' met clownerieën, mime, poppentheater en jongleren op zaterdag om 11.30 uur op de Klei ne Markt, door het amusement sorkest Weekend op het terras De Punt of bij slecht weer in het portiek Marijke op zaterdag van 13 tot 17 uur. Tijdens de braderie van de Winkeliersvereniging Winkel centrum Vlissingen zullen de openingstijden van de winkels op 29, 30 en 31 augustus ge wijzigd zijn. Op donderdag 29 en vrijdag 30 zullen de winkels gesloten zijn om 21 uur. Op zaterdag 31 augustus zijn de winkels om 17 uur gesloten. De acti viteiten rond de braderie zul len op alle drie de dagen beginnen om 10 uur. Een meer dan buitenlandse muzikale omlijsting van de braderie van de Winkeliersver eniging Winkelcentrum Vlis singen wordt verzorgd door de dansgroep Sinar Melati. Deze dansgroep brengt dansen uit die hun oorsprong vinden in Indonesië. Sinar Melati bete kent letterlijk: 'de straling van de Melati; en de Melati is een witte, geurige bloem in In donesië. De dansgroep bestaat uit acht meisjes, die allemaal Neder lands-Indonesische voorou ders hebben. Zij zullen Indi sche en Indonesische dansen laten zien, uitgevoerd in prach tige Indonesische kleding. Si nar Melati verzorgt op vrijdagavond 30 augustus tij dens de braderie in het winkel centrum van Vlissingen twee optredens op de Kleine Markt: om 19.15 en om 20.30 uur. Tijdens de braderie is de bin nenstad van Vlissingen drie da gen lang omgebouwd tot buitenland. Er kunnen bij het passeren van de grenzen negen stempels wor den verzameld in drie dagen tijd. Er zijn voor deelname aan het paspoort- of douanespel slechts vijf verschillende stempels nodig en er zijn per dag slechts drie ver schillende douaneposten be mand. De landen en/of werelddelen zijn: Amerika, Frank rijk, Italië, Oosters (China en Ja pan), België, Griekenland, Engeland, Zwitserland en Mexico. Zonder hulp kan er minder worden gedaan. Dat is een gegeven dat staat als een huis. De braderie-commissie van de Vlissingse winkeliers vereniging prijst zich dan ook gelukkig met de hulp, die de Zeeverkennersgroep De Wa tergeuzen uit Vlissingen al tal van jaren biedt bij de voorbe reidingen voor de braderie. Enthousiast verleent deze groep ook dit jaar weer haar medewerking en wel bij de aankleding van de verschillen de landengebieden in hun ei gen stijl. Al maanden zijn de leden bezig met timmer- en schilderwerk voor het maken van douane-hokjes, landen- borden, grenspalen en wat dies meer zij. En ze doen het met veel plezier. De Vrolijke Stichting Vrolijk.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19