DOE HET Z El u. i GEZOND AFSLANKEN MBHS Kruiwagen voor potplanten V Allerlei Cursus Gevonden Buurt/wijk Ouderen PSYCHOCONSULT Woensdag 28 augustus 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 Gedenksteen - Zaterdag 7 sep tember bieden dertig leden van een Leids studenten-dispuut de gemeente Middelburg een ge denksteen aan ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het dispuut. Achterliggende gedach te is het feit dat het dispuut van oudsher veel in Leiden studeren de Zeeuwen in de gelederen heeft. De gedenksteen wordt om 16.10 uur onthuld voor de Nieu- we Kerk aan de Groenmarkt. Bridge drive - De Vlissingse Bridge Club (VBC) begint het nieuwe seizoen met een open drive op dinsdag 3 september om 19.15 uur in het Strandhotel in Vlissingen. Herinrichting - De gemeente Vlissingen is deze week begon nen met de herinrichting van de Nieuwstraat. De planning is dat het werk ongeveer drie maanden duurt. PIT-collecte - In de week van 9 ■t/m 14 september wordt de lan delijke collecte tot steun aan de militaire tehuizen in Nederland, Duitsland, op Aruba en Curapao gehouden. Afrikaanse kunst - In Huize St. Willibrord in Bachtesteene in Mid delburg wordt van vrijdag 6 t/m zondag 8 september een missie tentoonstelling en verkoop ge houden van Oosterse en Afri kaanse kunst. De openingstijden zijn op vrijdag van 15 t/m 18 uur en op zaterdag en zondag van 10 t/m 18 uur. De opbrengst komt ten goede aan het missiewerk 'van pater M. Dennenbroek msc ,;in het voormalig Nederlands :Nieuw-Guinea. Sanering - Maandag 26 augus tus werd gestart met de sanering en vernieuwing van het Shell- benzinestation op de hoek van de Singel en de Paul Krugerstraat in Vlissingen. De gemeente heeft hiervoor een hinderwetvergun ning verleend Reuma-bijeenkomst - Zaterdag 31 augustus om 14 uur houdt de Reumapatiënten Vereniging Midden-Zeeland een creatieve bijeenkomst in het gebouw De Stenge in Heinkenszand. Cursuskrant - De Culturele Raad Vlissingen heeft met be trekking tot het nieuwe seizoen (start 9 september) een cursus krant uitgegeven over de activi teiten van Kunstzinnige Vorming Vlissingen. Het cursusaanbod bestaat uit jaar- en kortlopende cursussen op het gebied van beeldende vorming, audio-visuele vorming, ballet, muziek en litera tuur. Inlichtingen 01184-14928/16672. Weerbaarheid - De Volkshoge school Zeeland houdt in het weekeinde van 20 september een cursus Weerbaarheid voor Vrouwen. Inlichtingen over deze assertiviteitscursus zijn verkrijg baar bij de Volkshogeschool Zee land te Aardenburg, tel.: 01177-1259. Oriëntatie - Bij Vrouw en Werk Zeeland start dinsdag 3 septem ber een oriëntatiecursus voor vrouwen die plannen hebben om te starten met een eigen bedrijf. De cursus bestaat uit zeven we kelijkse cursusochtenden die zijn aangepast aan schooltijden en vakanties van de basisscholen. Inlichtingen 01180-37555. Vrouw en Techniek - Bij vol doende belangstelling gaat maandag 23 september op initia tief van Vrouw en Werk Zeeland de cursus Vrouw en Techniek van start die een opstap wil zijn naar vakvrouwschap. Nadere informa- tie: 01180-37555/37072. Bhaqawad Gita - In het Simpel huis achter de Engelse Kerk in Middelburg wordt vanaf woens dag 25 september om 10 uur on der leiding van ds A. van Santen en dr L.O. Schuman een cursus gegeven over het hindoeïsme met als voornaamste onderdeel het geschrift Bhaqawad Gita (lied van de heer). Opgave is mogelijk bij A. van Klaveren, W. van Hallstraat 2 in Middelburg. Sportinstuif 50+ - In septem ber gaan de sportinstuiven in Souburg en Vlissingen weer van start. Op woensdag 4 september is dat het geval in de sporthal Baskensburg van 9 tot 1.30 uur en in de sporthal Souburg op vrij dag 6 september van 14.30 tot 16 uur. Inlichtingen 01184-16957. Hobbymarkt - De activiteiten commissie Bachten Komme aan de Badhuisstraat 104 in Vlissin gen houdt woensdag 11 septem ber van 14 tot 16 uur een hobbymarkt. Aandacht wordt be steed aan houtsnijden, edelsme den, volksschilderen, poppenmaken, pergamano, zijde schilderen, kralen, quilten en handwerken. Accordeon - In Bachten Reede aan de Vredehoflaan 42 in Vlis singen verzorgt de accordeonver eniging Concertina woensdag 18 september om 19.30 uur een op treden. Als u van plan bent om uw potplanten ook te laten genieten van het mooie weer dan is dit een ideale bak om ze uit te stallen. De kruiwagen-plantenbak, van ca. 1 m. lang bij 60 cm. breed, heeft 14 gaten van verschillende diameter voor bloempotten van verschillende grootte en, zoals u op de foto kunt zien, als hij helemaal is gevuld met bloemen dan is het een schitterende tuindecoratia De wagen wordt gemaakt van een mooie kwaliteit hardhout zoals Redwood of Bangki- rai waardoor u verzekerd bent van een lange levensduur. Inplaats hier van kunt u ook gewoon vurehout nemen doch in dat geval kan de wagen het beste worden geverfd. Bodem en wiel kunnen desgewenst ook van 18 mm dik watervast multiplex worden gemaakt. Op de bouwtekening zijn alle grillig gevormde onderdelen op ware grootte getekend zodat u ze zó op het hout kunt overtrekken en uitzagen met een decoupeerzaag. Een materiaallijst zorgt er voor dat u niet meer hout inkoopt dan u nodig hebt zodat u zo voordelig mogelijk uitbent. De tekening kunt u bestellen door f 9,50 over te maken op postrek. nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 405 F/VI.. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u hem per om gaande toegestuurd. Wilt u meer informatie over andere bouwtekenin gen? Bel dan 03407 - 3855. Wij zijn van ma. t/m vr. iedere ochtend bereikbaar tussen 9 h en 12 h. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie in Vlissingen zijn van 14 tot 21 augustus de volgende gevon den voorwerpen aangegeven: twee bankbiljetten, een rugzak met inhoud, radio cassetterecorder, dameshorloge, damesbroek, stofjas, portemon nee's, zilverenring, schakelketting en diverse sleutels. Zoutelande - Bij de rijkspolitie op de post Zoutelande zijn van 2 t/m 20 augustus de volgende ge vonden voorwerpen aangegeven: autosleutels (Mitsubishi en Abus), portefeuille's, dames- en herenhorloges, fietsen, porte- monnee's, fietssleutels, kinder- bril, spijkerjas, adressenboekje, fotocamera, damesvest, da mestas, zonnebril en schakel ketting. Serooskerke - Bij de rijkspolitie op de post Serooskerke zijn van 2 t/m 20 augustus de volgende gevonden voorwerpen aangege ven: zilveren ketting, portemon- nee's, kabelslot, fototoestellen, Duitse Staander, portefeuille's, autosleutels (VW en Citroën), (zonne-)brillen, fietsen, opblaas boot, sleutels, zwart hondje, Duits paspoort, papiergeld, horlo- ge's, rijbewijs en identiteitskaart, tasje met papieren en honkbal knuppel. Van Duyvenvoorde - De buurt vereniging Van Duyvenvoorde in Oost-Souburg heeft vorige week haar programma voor 1991/1992 het licht doen zien. Het boek werkje is telefonisch aan te vra gen op het nummer 01184-71119. Scheldebuurt - In het buurthuis Scheldebuurt wordt van 1 t/m 7 september een feestweek geor ganiseerd in verband met het feit dat net buurthuis vijf jaar is ge huisvest in de Verkuyl Quakke- laarstraat. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar via het telefoon- numer 01184-16868. Op het pro gramma staat onder ander een puzzelwandeltocht, recreatief sjoelen, koersbal, kindermiddag, prijsklaverjassen, koffiecontact, ouderensoos met diavertoning over oud-Vlissingen, dansen en leren dansen, bingo en fancy-fair en rommelmarkt. Zomeractiviteit - Buurtvereni ging Van Duyvenvoorde houdt op 28 augustus bij De Schuur kin derspelen vanaf tien uur. Het pro gramma loopt tot 19 uur en er is gezorgd voor een goed- en een slechtweer-programma. Inlichtin gen 01184-60361. 3x Fotografie - Van 4 septem ber t/m 20 oktober wordt in het Zeeuws Museum de tentoonstel ling '3x Fotografie' gehouden met werk van Dirk Braeckman, Jean Godecharle en Wim Rie- mens. Het betreft een onderdeel van de culturele uitwisseling tus sen de provincies Oost- Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Orgelconcert - In de St. Ja- cobskerk in Vlissingen wordt vrij dag 30 augustus om 12 uur een orgelconcert gegeven door Jos Vogel uit Middelburg. Het con cert duurt een half uur en is een onderdeel van de serie Marktcon- certen. Sieraden - De Stichting Beel dende Kunst Zeeland toont t/m 1 oktober de sieraden van de tex- tielkunstenares Thea Tolsma in de Kuiperspoort 22 in Middel burg. De expositie is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 13tt/m 17 uur. Braderie - De sociëteit Gapinge houdt zaterdag 7 september in Gapinge een braderie van 11 tot 17 uur. Eén van de attracties is een sjezenwedstrijd. Foto-tentoonstelling - Van donderdag 5 september t/m 1 oktober is bij het REC in de Zusterstraat 11 te Goes een ten toonstelling te bezichtigen met foto's van Ine Bloemen uit Kou- dekerka De expositie is te be- zichtigen tijdens kantooruren. Expositie - In Galerie B. Witte aan de Vlasmarkt in Middelburg wordt t/m 30 september een ex positie gehouden door Louis De- rijks. Hij exposeert met tekeningen en schilderijen op dinsdag t/m zaterdag van 10.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18 uur. Dag van Mens en Dier - Mane ge De Eendracht aan de Rijke buurtweg 8 in Vrouwenpolder houdt zaterdag 31 augustus van 11 tot 16 uur De Dag van Mens en Dier. Er worden ruiterde- monstraties gegeven en er is een tentoonstelling van verschillende rassen kippen, konijnen, duiven en kleine knagers. Concert - Donderdag 29 augus tus geeft de Indiase vocaliste Sri- mati Anita Roy Chaudhuri een concert in het Theater Dorimare van het Vakantiepark Hof Dom burg. Het concert begint om 20.15 uur. Srimati Anita Roy Chaudhuri. Volgens recent onderzoek zou ongeveer een derde van de Europeanen lijden aan overge wicht. Zwaarlijvigheid (in medi sche termen: obesitas) zal de komende jaren een steeds be langrijkere oorzaak worden van gezondheidsklachten als hart en vaatziekten, suikerziekte en skelet- en gewrichtsklachten. Binnen de gezondheidszorg dient men daarom meer aan dacht te geven aan gewicht scontrole. Drs. Henk C.M. Hermans Er is sprake van zwaarlijvigheid bij een teveel aan lichaamsvet. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van een erfelijke afwijking. Er kunnen ook andere lichamelijke oorzaken zijn voor zwaarlijvigheid, zoals afwijkingen in de schildklier of in bepaalde hersencentra. Maar in nogal wat gevallen is zwaarlijvig heid verklaarbaar als het resul taat van een verkeerde eetgewoonte. Nogal wat zwaar- lijvigen hebben zichzelf een eet gewoonte eigen gemaakt, die leidt tot een te grote calorie- innama Deze aangeleerde eetge woonte komt tot uitdrukking in frequente hongergevoelens, een verminderd vermogen om daar aan weerstand te bieden, vaker en grotere hoeveelheden eten met vaak een voorkeur voor voe ding met een hoge calorische waarde. Voor het programma van de zwaarlijvigheid worden diverse oplossingen aangereikt, waarbij we een indeling kunnen maken in korte termijn oplossingen en langere termijn oplossingen. Een typisch voorbeeld van een korte termijn oplossing is het afslank- dieet. Het mikt vooral op snelle resultaten, waarbij de voedselin- name onnatuurlijk (en soms zelfs ongezond) laag ligt. Wanneer het lichaamsgewicht daalt, moet dit de afslanker aansporen om door te gaan. Helaas werken deze afslank-diëten niet altijd zoals ze beloven, en zijn ze ook niet hele maal zonder risico Sommige af- slankers schieten namelijk door in hun strijd tegen de kilo's, en ontwikkelen daardoor zeer ern stige eetstoornissen (anorexia, boulimia). Van de groep die wel stopt, keert een groot percenta ge vroeg of laat terug naar het oude eetpatroon en komt weer terug op het oude lichaamsge wicht. Bij de langere termijn oplossing staat verandering van de eetgewoonte centraal. Deze wordt vervangen door een ge zondere eetgewoonte, die op ter mijn kan leiden tot gewichtsvermindering. Ofschoon wel een dieet als uitgangspunt wordt genomen, is dit niet ex treem laag. Zo'n langere termijn behandeling wordt vaak aange vuld met een gedragstherapeuti sche behandeling, die de cliënt leert om meer greep te krijgen op zijn eetgedrag. Een vergroting van de zelfbeheersing stelt hem in staat om beter om te gaan met hongergevoelens. Op deze wijze leert hij, hoe hij zijn eetge woonte blijvend kan veranderen. Denkt u erover om uw lichaams gewicht met enkele pondjes te verminderen, dan zijn de volgen de richtlijnen misschien bruik baar daarbij: 1. Eet met mate Maak gebruik van bereidings wijzen met een lage calorische waarde en een laag vetgehalte Stomen, roosteren en grillen zor gen voor minder calorieën dan braden. Gebruik magere melkproduc ten en voedsel met een laag vet gehalte Gebruik magere melk, yoghurt en kaas. Gevogelte en vis zijn goede voorbeelden van mager eitwitrijk voedsel. Kies een brede variatie aan voedsel uit de lijst van toegesta ne etenswaren. Als u de variatie beperkt, beperkt u tevens de vi taminen en de mineralen, en wordt het dieet eentonig. Vermijdt de extra's. Sausjes, mayonaises, en papjes en tus sendoortjes voegen ongewenste calorieën toa 2. Verander uw eetgewoonte Hou een dagboek bij van uw eten. Als u het voedsel dat u eet noteert, geeft u aandacht aan probleemvoedsel en tijden. Eet niet als reactie op negatie ve gevoelens (bv. boosheid). Ver vang emotie-gerelateerd eten door lichamelijke activiteit. Sla tegen een boksbal in plaats van de koekjestrommel te plunderen. Beperk het aantal kamers waarin u eet. Overbodige calo rieën worden vaak in bed of voor de televisie gegeten. 3. Verhoog uw lichaamsacti viteit Kies een activiteitenprogram ma dat u schikt. Belangstelling, mogelijkheden en bekendheid verhogen uw motivatie daarbij. Doe dit samen met een vriend. Iemand met dezelfde mogelijkhe den kan steun en aanmoediging geven. Blijf bewegen. Omdat calorieën verbruikt worden door activiteit, kunt u ijsberen bij het telefone ren, lopen in plaats van autorij den, trappenlopen in plaats van de lift te nemen. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo-. zenburglaan 22, Za. 19 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: H. Hegeman. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Za onbekend. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Za 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Za 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Za 9.30 uur, wa 20 u»r. AAGTEKERKE NIEUW EN ST. JOOSLAND VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Za 10 uur: ds. A.E. de Bruyn, 19 uur: ds. A. Spaans. Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: kand. A.P. vxl. Maas Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukassa ARNEMUIDEN OOSTKAPELLE WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el" Westdijkstraat 5- 7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Middelhoek. Zo. 9 uur: ds. Köther- Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. de Bruyn. ZOUTELANDE RITTHEM DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Za 10 uur: ds. de Bruyn, gez. dienst in Geref. kerk, 19 uur: kand. S. Ridder-v. Mechelen, gez. dienst Geref. kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: kand. A.P. vd. Maas. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. SEROOSKERKE GAPINGE Gereformeerde Kerk. Ds. vd. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand. ds. F. v.d. Louw, 19 uur: mevr. A. Spaans. Hervormde Gemeente. Noord weg 3. Za 10 uur: ds. G. de Lang, 19 uur: mw. ds. Spaans. Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. D. van Boven, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. Gerefor meerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: ds. D. Westerneng. GRIJPSKERKE OOST-SOUBURG Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst in Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. W. Jansen. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. J. Lukassa KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. on bekend. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Za on bekend MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Za 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 19 uur: ds. F.C. van Dijke Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: ds. Köther-Middelhoek. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. J.L. Hart, gez. dienst, Oranjepleinkerk, Za 9.30 uur: geen dienst, 19 uur: ds. B. Ridder. Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Dongetraat 1, Zo. 19 uur: ds. A.V. de Nooij. Streekziekenhuis Walcheren, Kouderkse- weg 88, Zo. 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag vd maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uun.ds. J. Pannekoek. VLISSINGEN MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. P. Paulus. Hofpleinkerk, Hof plein, Zo. 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. M. de Boer. Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P. Paulus, 17 uur: ds. D.W. Don- dorp. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 en 16. 30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Za Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Za 9.30 uur: ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerk hof, Za 10 uur: drs. A. van Klaveren. Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, Za 10 uur: ds. 0. Elseman. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. L.J.G. IJkel. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Oostkerk, Oostkerkhof, Za 10 uur H.IJ. Zoethost. Wijkgemeente Geref. Bond, Za (Nieuwe kerk) 11.00 uur: ds. M. de Boer, 18.30 uur: kand. R.W. de Koeijer. Kerkge nootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noord straat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C. Tempel. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Za 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. Van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Za 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer, Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: kand. mevr. Ridder-v. Meggelen, Johanneskerk, Bonedij- kestraat 165, 9.30 en 19 uur: ds. J.W. Glashou wer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. C.A. Schoorel. De Schaapskooi, Pape- gaaenburg, Za 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy, Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Ter Reede, Za 19 uur: ds. G. Kalksma. Ophir, Badhuisstraat 186, Za 10.30 uur: ds. Foret. Jehova's Getuigen gemeente 'Cen trum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Za van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. C. Tempel, 10.30 uur: bijbelstu die. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. onbekend. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. on bekend. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Za 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, za 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, za 9.30 uur. Da 29 augustus t/m wa 4 september. Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: S.A van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: PP. de Doe/der, Bellinkplein 1, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1, tel. 68021. Zondag tot 24.00 uur: A.H. van Dijk, Koudekerkseweg 52, tel. 13459. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost- Souburg, tel. 01184-61212. Zondag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. Ube/s, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1212. Domburg, Aagtekerke en West- kapelle: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudeker- ke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: PK. Noor/ander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: W. vd. Heijden, Noordstraat 12, Westkapelle, tel. 01187-2182. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Souburg, C v. Pe- restraat 1, tel. 61593. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: zaterdag en zondag: M. de Jonge, tel. 16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: Mw. C.J. Brink, tel. 01180-11011. Spreekuren zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Velders- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wa en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg ao. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen exx bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg ao. ma. en wa van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen ao. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin), Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wa en da middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wiflr verpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13