informatiepagina van de gemeente vlissingen DAG N E D E R L'A D S E ZATERDAG 24 AUGUSTUS VISMIJN-VLISSINGEN Vernieuwing benzinestation Chemisch afval inleveren aan de chemokar Beeld voor de gemeente EEN INBREKER KAN ÓÓK LEZEN f I 11.00-17.00 UUR i> O PTT- Telecomtentoonstelling groot succes Derde sporthal voor Vlissingen 11 if i redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingeh, telefoon 01184-87335 Feest Gedeelte Prins Hendrikweg afgesloten Straatartiestendag met gratis vervoer Hoogaars schip Programma Minister milieu-eisen hinderwetvergunning verkeerssituatie Van september tot eind april Aagje Dekenstraat op de schop Commissies vergaderen Nog op donderdag en vrijdag Standplaatsen Nog tot en met 8 september Voorstel aan de raad En nog een beeld voor de gemeente Verbouwing museum Woensdag 21 augustus 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL ZEEVISSERIJ Aanstaande zaterdag 24 au gustus vindt in Vlissingen de "Dag van de Nederlandse Zee visserij 1991" plaats. Van 11.00 tot 17.00 uur is de gemeentelij ke vismijn Vlissingen, Buiten haven 11 (afslag Prins Hendrikweg) geopend voor publiek. Op deze "nationale" dag is er voor iedereen veel te beleven. Er zijn stands met alles over vis, visvangst en visverwerking. Re gelmatig zijn er veilingen van al le soorten vis (kleine hoeveelheden). Bovendien wor den er de hele dag gratis vis en mosselen uitgedeeld. De vissersschepen liggen aan de kade en op enkele schepen kan het publiek een vaartochtje meemaken. Er is meer te zien over netten knopen, machinaal garnalenpel- len en andere machines voor de verwerking van vis. Ook de ge meente Vlissingen en provincie Zeeland hebben een presenta tie. Veilig Verkeer Nederland is er met de "alcoholbus". Op de dag zelf is er een gratis program maboekje beschikbaar. De gemeentelijke vismijn is op de "Dag van de Nederlandse Zeevisserij" feestelijk uitgedost. Er zijn terrasjes binnen en bui ten. Dweilorkesten "Melody Ma kers" en "Copper and Brass" zorgen voor de muzikale om lijsting. De Vlissingse restaura teurs exposeren schitterende "vetmodellen". Er zal een heer lijke vissoep te proeven zijn. De hele dag is er gratis kinder opvang onder deskundige bege leiding aanwezig. De brandweer houdt diverse demonstraties met scheepsbranden op de VLI De Prins Hendrikweg, ten zuiden van de Burgemeester Stemerdinglaan (Molukse Wijk) is vanaf vandaag 21 augustus 16.00 uur tot en met zondag 25 augustus gesloten voor verkeer. Op 22, 23 en 24 augustus orga niseert Mae-uku daar de jaarlijk se midzomerfeesten. 28 en een spectaculaire helicop- terredding. Het publiek kan zelf ook "brandjes" blussen. De Ko ninklijke Marine geeft een helicopter-demonstratie. In het centrum van Vlissingen is er de hele dag Zeeuws Straatartiestendag. Er is gratis vervoer naar het centrum via een boot van Fa. Van den Ak ker naar de Piet Heinkade. Vandaaruit rijdt de "Olau-line" bus naar de Zeilmarkt en terug. 11.30-12.00 monstratie helicopterde- 11.30-12.30 dweilorkest Melody Makers in vismijn 12.00, 12.45, 13.45, 14.45 en 15.45 openbare verkopen vis 13.00-13.30 blussen aan boord door brandweer toelichting via microfoon op kade 13.30, 14.30 en 15.30 brand blus sen door publiek 13.45 afvaart vissersschepen (vertrek vanaf kade) Aan de Piet Heinkade ligt de au thentieke vissermanhoogaars YE 36. ledereen kan het schip bezichten. De hoogaars is in be zit van de Stichting Behoud Hoogaars. Het schip is in 1900 gebouwd op Tholen. De hoogtij dagen van de Hoogaars lagen tussen 1870 en 1930. Het zuid westen van Nederland was nog een eilandenrijk. De bewoners leefden toen van de visserij en landbouw. De bezoekers die met de auto komen worden geleid via een speciale parkeerroute vanaf de invalswegen. 11.00 vismijn open 11.00-17.00 gratis uitdelen ge bakken vis 11.00-12.30 en 14.00-15.30 voer tuigen brandweer te bezichtigen 14.30-14.50 dweilorkest Copper and Brass in vismijn 16.00-16.30 redding met helicop ter na brand aan boord; toelich ting via microfoon 16.40 eindveiling alle tentoon gestelde vis 17.00 einde Voor de officieel genodigden is een apart programma sa mengesteld waarbij minister P. Bukman van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij aanwe zig zal zijn. De uitreiking van de jaarlijkse vlaggen en wim pels en het officiële gedeelte vinden plaats op het schip "Stad Zierikzee" van Rederij Den Breejen. Er wordt gevaren van 11.00 tot 15.30 uur op de Westerschelde en langs de kuststrook. (foto: Lex de Meester) Volgende week maandag 26 augustus wordt gestart met de sanering en vernieuwing van het Shell-benzinestation op de hoek van de Singel en de Paul Krugerstraat. De gemeente heeft hiervoor een hinderwet vergunning verleend aan de firma National Benzole Mixture B.V. De bestaande pompeilanden en de vijf ondergrondse tanks (drie van 6.000 liter en twee van 12.000 liter) worden verwijderd. Hiervoor in de plaats komen vier vloeistofdichte pompeilanden (voor zelftank) en vijf nieuwe on dergrondse tanks (één van 3.000 liter, één van 12.000 liter en drie van 20.000 liter). Er wordt een dampretoursysteem aange bracht en er wordt vloeistofdich te bestrating aangelegd. Het nieuwe station voldoet aan strenge milieu-eisen, vastgelegd in de verleende hinderwetver gunning. Eén van die eisen is dat de bodem onder het nieuwe station schoon moet zijn en blij ven. Om dat te bereiken wordt een jaar lang het grondwater "bemalen". De installatie hier voor komt te staan in een contai ner in het plantsoen tegenover de Margrietenlaan. De vernieuwing van het station is uitsluitend een uitvoering van ae verleende hinderwetvergun ning. Er wordt géén overkapping gemaakt en er komt géén ande re aanleg van het kruispunt, zo als in eerdere plannen de bedoeling was. Daarom is geen bouwvergunning nodig en wor den er planologisch geen wijzi gingen aangebracht. De verkeerssituatie wijzigt nau welijks. Alleen de in- en uitritten naar de pompen worden duide lijker en verkeersveiliger aange legd. In verband hiermee wordt de voetgangersoversteekplaats in de Paul Krugerstraat verlegd naar het punt direct naast het station (recht tegenover de shop). Het nieuwe winkelcentrum in de binnenstad opent voorjaar 1992 de poorten. Om het win kelend publiek goed te kunnen ontvangen moet een aantal straten nog 'op de schop'. Dat zijn onder meer de Aagje De kenstraat en de gedeeltes van Badhuisstraat en Schel- destraat tussen Glacisstraat en Aagje Dekenstraat. Het werk zal in vier fasen worden uitgevoerd. De eerste fase be treft het stuk Aagje De kenstraat tussen de huisnummers 3 en 77. Die werkzaamheden beginnen maandag 2 september as. De omwonenden zijn met een in formatiebrief op de hoogte gesteld. De werkzaamheden maken een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk. De Aagje De kenstraat zal niet door het ver keer kunnen worden gebruikt. Verkeer vanuit Scheldestraat richting centrum zal via de Gla cisstraat naar de Badhuisstraat worden geleid. De laatste fase betreft het stuk Badhuisstraat tussen Glacisstraat en Aagje De kenstraat. De werkzaamheden daaraan zullen in het eerste kwartaal 1992 worden uitge voerd. Het verkeer zal dan via de Badhuisstraat naar de dan ge reed zijnde nieuwe weg over de Spuikom worden geleid. In deze rubriek zullen we regelmatig aandacht aan de voortgang van de werkzaamheden besteden. Vandaag vergaderen twee com missies van advies en bijstand. Het gaat om: - Onderwijs, woensdag 21 au gustus; - Financiën, woensdag 21 au gustus. Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agenda's en voorstellen liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoe- ken. De raadsvergadering waar in de voorstellen aan de orde komen is verplaatst van 29 au gustus naar donderdag 5 sep tember in verband met de vakantie. Deze vergadering is ook openbaar en begint om 19.30 uur in het stadhuis. De agenda voor de raadsvergade ring ligt enkele dagen tevoren ter inzage in de gemeentelijke infor- matiehoeken. Deze week rijdt de chemokar van de gemeenten Vlissingen en Middelburg door Vlissin gen. In totaal kunt u na deze keer nog drie keer uw che misch afval inleveren. Maar na tuurlijk kunt u ook iedere dag uw schadelijke stoffen inleve ren bij de sectie afvalverwijde ring, Edisonweg 9 (geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur) De chemokar komt nog bij u langs op donderdag en vrijdag: donderdag 22 augustus 1991 09.00 - 09.30 uur: Papegaaien burg (bij telefooncel) 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh- zuid (bij Merkenburg) 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh-noord (bij Ster- kenburg) 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossen- burghweg) 11.00 - 11.30 uur: Westerzicht- noord (bij "De Startbaan") 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht-zuid (bij bejaar denwon.) 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekse- weg (bij Oosterbaan) 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (te genover r.k.kerk) vrijdag 23 augustus 1991 09.00 - 09.30 uur: H. Seghers- laan (bij Jan Koppejan) 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A.vd Vennestr.) 10.00 - 10.30 uur: Verl. Bonedij- kestr. (bij ingang 't Fort) 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan) 11.00 -11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israëlslaan) 13.30 - 14.00 uur: Korenbloem laan (hoek Tulpenlaan) 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr.Rooseveltl.) 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (doopsgezinde kerk) 15.00 - 15.30 uur: Bonedij- kestraat (hoek Sottegemstr.) Koopzaterdag Ook staat zaterdag 24 augustus van 09.00 - 17.00 uur de chemo- - Het beeld 'zeevaartschoolleer ling in uniform' op de Boulevard Bankert wordt eigendom van de gemeente. De huidige eigenaar, de Vereniging Maritiem Instituut de Ruyter, zal worden opgehe ven en schenkt het beeld aan de gemeente. Het college stelt de raad voor het beeld te aanvaar den; het kan dan deel gaan uit maken van de beeldenroute hedendaagse kunst op de bou levards. kar op het parkeerterrein Plein Mirocenter aan de Gildeweg. Wat kunt u bij de chemokar in leveren? - accuzuur - accu's - batterijen - benzine - bestrijdingsmiddelen - chemische toiletafvallen - chemicaliën - cosmetica - drukinkt - etsvloeistoffen - fixeer - filmafval - geneesmiddelen - koperhoudend afval - kwikthermometers - kwikschakelaars - laboratoriumafval - latex - loodhoudend afval - loogbaden - medicijnen - olie - ontvettingsmiddelen - oplosmiddelen - ontwikkelaar - petroleum - poetsdoeken - spuitbussen met restant - terpentine - verfafbijtmiddel - verfoplosmiddel - verfrestanten - vet, smeervet - zinkhoudend afval - zuren (foto: Ruben Oreel) "Naar de bollen". Onder die slogan adverteert PTT-Telecom haar tentoonstelling, die niet de tenten, maar haar bollen heeft opgeslagen aan de Bou levard Bankert (hoek Tromp- weg/Kenau Hasselaarstraat). De reizende tentoonstelling oogst veel belangstelling. Het gaat op dit moment hard in de richting van de honderddui zendste bezoeker! En dat in een maand tijd (de ten toonstelling ging op 23 juli open voor publiek). De uitste kende en opvallende locatie zal aan dit succes niet vreemd zijn! Onder de titel "PTTTelecom van dichtbij bekeken" informeert de PTT- Telecom een breed publiek over de activiteiten, diensten en Het beeld is gemaakt door de Vlissingse beeldend kunstenaar Jan Haas. Het is uitgevoerd in brons en stelt een zeevaart- schoolleerling in uniform voor; in vroeger tijd in Vlissingen ook wel 'een blik' genoemd. Het beeldje werd vorig jaar onthuld door Prins Bernhard. (foto: Ruben Oreel) Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad in de verga dering van 5 september as. voor om een derde sporthal in Vlissingen te bouwen en daar voor een bedrag van 1,3 mil joen beschikbaar te stellen. Er is al langere tijd gebrek aan meer mogelijkheden voor bin nensport. Vooral het feit dat de sporthal van de Zeevaartschool in Paauwenburg aan het gebruik onttrokken zal worden heeft het onderwerp '3e sporthal' in een stroomversnelling gebracht. Voor de nieuwe sporthal is een plaatsje gevonden achter de be- produkten die de sinds kort ge privatiseerde onderneming biedt. Zowel de geschiedenis als de toekomst komen ruimschoots aan bod. En, wat men niet vaak ziet, de bezoeker wordt uitdruk kelijk verzocht actief te zijn. In plaats van 'overal afblijven' is het meer een kwestie van: 'alstu blieft proberen'! Zowel jong als oud kunnen met gemak enkele uurtjes zoek brengen op de ten toonstelling. Wie door vakantie of anderszins nog geen gelegenheid heeft ge had voor een bezoek, heeft daarvoor nog ruim twee weken de gelegenheid. Nog tot en met zondag 8 september zijn de op vallende groene bollen toegan kelijk: dagelijks (ook in het weekeinde) van 13.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis. De gemeente wordt eigenaar van nóg een beeld: een van terra cotta (gebakken klei). Het stelt Michiel de Ruyter voor en is ge maakt omstreeks 1852 door de 18e eeuwse beeldhouwer J. Ver- donck. Het beeld is aangeboden door het Marinemuseum in Den Helder, waar het niet in het ver zamelbeleid paste. Voorwaarde was dat het beeld gerestaureerd zou worden. Dat is inmiddels gebeurd. Spon sors van het onlangs gehouden Straatfestival hebben de restau ratie betaald. Het beeld was tij dens het Straatfestival ook te zien. Het is 2 meter 10 hoog en 90 centimeter breed; het weegt 600 kilo. Als de raad de schen king aanvaardt is de gemeente een tweede beeld van Michiel de Ruyter rijk! Het is bedoeling dat het beeld in het oud-archief aan de Hel- lebardierstraat wordt ge plaatst. (foto: Tineke van Dam) staande hal aan de President Rooseveltlaan. De twee hallen zullen d.m.v. een gang met el kaar in verbinding staan. De hal krijgt een vloeroppervlakte van 44 x 24 meter en een vrije speel- hoogte van 7 meter. In totaal ko men er vier kleedruimtes in met afzonderlijke douche-en toilet groepen; een kleedkamer voor de scheidsrechter met dou che/toilet en een openbare toilet ruimte. De architect is nog volop bezig met het tekenwerk; we ho pen u later in deze rubriek een 'plaatje' van de hal te kunnen to nen. Bedoeling is de sporthal in augustus 1992 in gebruik te nemen. Het Stedelijk Museum aan het Bellamypark is ondergebracht in een statig monumentenpand. Zulke panden blinken meeestal niet uit door toegankelijkheid voor minder-validen. Zowel bui ten als binnen moeten ze grote hoogteverschillen overwinnen. Het college van b. en w. wil daar wat aan doen. Het stelt de raad dan ook voor een bedrag van f 68.500,- uit te trekken om een aantal aanpassingen te treffen (deuropeningen verbreden, dor pels verwijderen, aanbrengen hellingbanen). Zo kan in elk ge val de begane grond voor minder-validen toegankelijk wor den gemaakt. m W WM rm mf'w TT Sf iüt Wf ii I Éi it it- -C Als u terugkomt van vakantie, wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Denk daarom even aan een paar belangrijke dingen, vóórdat u vertrekt Laat geen geld, cheques of juwelen achter, maar geef ze af bij buren, familie of huur een kluisje bij de bank. Sluit ramen en deuren goed af Berg ladders en tuin meubelen veilig op. Briefjes die duidelijk maken dat u op vakantie bent. worden óók door inbrekers gelezen. Die iaat u dus nóóit achter. Vraagt u de buren om een oogje in 1 zeil te houden, de planten water te geven en de brievenbus te legen. En haal bij de politie de folder '32 Tips voor een onbezorgde vakan tie' Maar doet u dat dan wel vóórdat u weggaat. VOORKOMING MISDRIJVEN 1

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5