Heffing geschot Spreidingsplan bejaardenoorden VOS SC WIN-EEIM-MILJOEIM-BON aanvraag scheldepoort IN BEROEP provinciale griffie Old Oak u (OM M ISSI MS Openbaar Het spreidingsplan bejaardenoorden is aan de hand van een evaluatie, inspraakreacties daarop en nader overleg met de ge deputeerde voor ouderenzorg aangepast. De statencommissie voor welzijn bespreekt de nieuwe versie in haar vergadering van 2 september. Zorg aan huis Spreekrecht D riTDtfr TE* ONMIDDELLIJKE LIQUIDATIE PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN DRINGENDE VERKOOP ABSOLUTE LIQUIDATIEPRIJZEN HOTEL BRITANNIA-WATERTOREN A. Brand's Timmerfabriek 'SOLIDE' Postcode Loterij trekt op 27 augustus twee keer 1 miljoen Toen de Postcode Loterij in juni de winnares van de ton trok, was zij al op vakantie naar de zuiderzon vertrokken. Een oplossing was gauw gevonden. Samen met de vriend van de winnares besloten wij haar af te halen op Schiphol, compleet met bloemen en... dé giro-overschrijving. m NATIONALE LOTERIJ Woensdag 21 augustus 1991 ABDIJ DE FAAM - DE VLISSINGER 13 Provinciale staten beslissen 27 september over een nieuwe methode, waarop de waterschappen in Zeeland het geschot kunnen berekenen voor gebouwd onroerend goed: huizen, bedrijfspanden, kortom alle bouwwerken. Gebruik is nu dat het geschot wordt bepaald aan de hand van de belastbare opbrengst. Als tweede mogelijkheid wordt inge voerd de waarde van de bouw werken in het economisch verkeer. Daarbij kunnen de wa terschappen dan uitgaan van de bedragen die worden gehan teerd bij de bepaling van de ge meentelijke onroerend-goedbe- lasting. Het is de bedoeling dat de waardebepaling voortaan in samenwerking tussen de water schappen en de gemeenten wordt gedaan. De huidige geschotsbepaling voor het gebouwd onroerend goed is gebaseerd op de wet op de grondbelasting. De wet bestaat niet meer, maar de bere keningsmethode eruit wordt nog gehanteerd en dat brengt extra taxatiekosten met zich voor de waterschappen. Met de nieuwe heffingsgrondslag wordt vooruit gelopen op de Wa terschapswet, die naar verwach ting in 1992 in werking treedt. In zijn voorstel aan provinciale staten schrijft het dagelijks bestuur van de provincie dat de provinciale reglementen in 1995 aangepast moeten zijn aan de nieuwe wet. Zij hebben er even wel geen bezwaar tegen die aan passing nu al te doen. Wel merken gs daarbij op dat door de nieuwe berekeningsmethode niet kan worden vastgehouden aan de relatie in opbrengst tussen gebouwd en ongebouwd onroe rend goed. Nu is namelijk in het al gemeen Zeeuws waterschapsre glement bepaald, dat 300 gulden belastbare opbrengst gebouwd gelijk staat aan 1 hectare onge bouwd. Om toch enig verband tussen de twee heffingsgrondsla gen te houden, stellen gs voor dat afwijkingen binnen een marge van 2 procent moeten blijven. Als provinciale staten met het voorstel instemmen, kunnen de waterschappen tot de invoering van de Waterschapswet kiezen uit de oude heffingsgrondslag en de nieuwe. Het voorstel tot de aanpassing is g'edaan door het waterschap Noord-enZuid-Beveland, maargs stellen dat bij andere waterschap pen in de provincie dezelfde wens leeft. Tegelijkertijd beslissen provincia le staten over de verlaging van de kiesdrempel voor hoofdingelan- De statencommissie voor econo mische zaken komt maandag 26 augustus om 16.00 uur bijeen. Agendapunten zijn de jaarreke ning 1990 van de provincie en die van de stichting voor Economi sche Ontwikkeling Zeeland (SE- OZ). De startnotitie/voorontwerp provinciaal afvalstoffenplan met de aanduiding van mogelijkheden tot de vuilverwerking en van be perking van de afvalstroom in Zeeland staat ook op de agenda. De statencommissie voor ruim telijke ordening vergadert vrijdag 30 augustus, 9.30 uur. De commissie spreekt over de centralisatie volkshuisvesting en subsidies voor aankopen van na tuurgebieden op diverse lokaties in de provincie. De begroting 1992 recreatie-toerisme-natuur- behoud Deltawateren komt ter sprake. Het voorontwerp af valstoffenplan, tevens startnoti tie milieu-effectrapportage is geagendeerd en de commissie wordt voorgesteld samen met de commissie milieu in het najaar het milieu-effectrapport eerste fase baggerspecie te bespreken. De statencommissie voor milieu hygiëne vergadert vrijdag 30 au gustus, 14.00 uur. De startnotitie/voorontwerp pro vinciaal afvalstoffenplan komt ook hier ter sprake. Verder is er een subsidieverzoek voor de ver werking van afgedankte koel kasten. De commissievergaderingen zijn openbaar. Agenda's en verga derstukken liggen ter inzage in het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, Middelburg. De bijeenkomsten worden alle gehouden in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42, Middelburg. den en gezworenen - bestuursle den van de waterschappen. Om gekozen te kunnen worden moe ten toekomstige bestuurders ten minste voor een bedrag van 5 gul den worden aangeslagen. IEUWS Bewoonsters Ten Anker, Tholen. In het plan wordt ervan uitge gaan dat nieuwe bejaardenoor den de komende jaren niet nodig zijn en dat bestaande tehuizen niet hoeven te worden uitge breid. Andere voorzieningen, zoals woonzorgprojecten en hulp van gezinsverzorging en kruiswerk, moeten in de vraag naar meer zorg voorzien. Bouwkundige aanpassingen zijn wel mogelijk. In de bejaardenoorden moet zo veel mogelijk worden gestreefd naar de inrichting van huiskamers en personeelsposten per af deling. Per regio wordt aangegeven hoe de zorg voor ouderen er de ko mende tijd moet uitzien. Op Schouwen-Duiveland zijn 330 plaatsen in de bejaardenoor den. Volgens het spreidingsplan zijn er 41 meer nodig en dan voor al in de Kop van Schouwen. Door de bouw van het woonzorgpro ject in Brouwershaven kan verde re uitbreiding achterwege blijven. Wel wordt voor 't Opper in Brui- nisse meer ruimte geboden voor dagverzorging. Voor Tholen en Sint Philipsland wordt met de uitbreiding en ver nieuwing van Ten Anker in Tholen en door subsidiëring van De Vos- semeren in Nieuw-Vossemeer aan de vraag voldaan. Sint Maar- tenshof levert in deze opzet 5 plaatsen in. De bejaardenoorden op Noord- Beveland krijgen tot oktober dit jaar de gelegenheid gezamenlijk een plan te ontwikkelen voor de vermindering van het aantal bed den. In het spreidingsplan is voor zien in sluiting van het pensiontehuis Noord-Bevel and en vermindering van het aantal plaatsen in Colijnsplaat en Wis- senkerke, maar mogelijk komen nu andere oplossingen voor uit voering in aanmerking. Op Zuid-Beveland heeft Goes ca paciteit voor de eigen inwoners en voor die van omliggende gemeen ten. De ADL-voorziening die is ge koppeld aan verpleeghuis Ter Valcke moet geleidelijk verdwij nen. De termijn, waarbinnen dat gestalte moet krijgen, wordt besproken met de stichting Verpleeg- en Rusthuizen. Voor Borsele moet worden beke ken welke mogelijkheden daar kunnen worden geboden. De ge meente is bezig met het opstellen van plannen, waarbij ook de posi tie van De Kraayert in Lewedorp wordt betrokken. Er wordt op Walcheren afgezien van een nieuw verpleeghuis in Zoutelande ten gunste van een woonzorgproject. Zo'n project kan mogelijk ook in Arnemuiden van de grond komen. In Vlissin- gen is er een tekort aan bejaarden oordplaatsen. De ziekenafdeling van de huizen Ter Reede en De Zoute Viever worden voor bewo ning gebruikt. De afdelingen moe ten weer hun oorspronkelijke functie krijgen en daarom moet naar vervangende ruimte worden omgezien. Dat geldt ook voor de bewoners van Sonnevanck. Het particuliere bejaardenhuis met 7 plaatsen moet worden gesloten. Voor Ter Veste in Middelburg wordt bekeken of het kan worden omgebouwd tot een huis, waar mensen zelfstandig wonen en aanspraak kunnen maken op bij het huis horende dienstverlening. Nagegaan wordt of een speciale voorziening voor oudere Moluk- kers gerealiseerd moet worden in Middelburg of Oost-Souburg. Als er zo'n bejaardenhuis in Sou burg zou komen, kan tegelijk een deel van het plaatsentekort in Vlissingen worden weggewerkt. In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn aan de oostkant vorig jaar twee nieu we voorzieningen in gebruik ge nomen: de verbouwing van Sint Antonius in Kloosterzande en De Lange Akkers in Koewacht. Voor lopig worden er daarom in de re gio geen nieuwe activiteiten ontwikkeld. Voor de Kanaalzone moet worden bekeken of De Vurs- De tweede kamer uit gedeputeer de staten hoort dinsdag 27 au gustus vier aanvragers van algemene bijstand. De aanvra gers zijn het niet eens met de be slissing van hun gemeentebe stuur en hebben daarom bij gs be roep aangetekend. In het geding zijn beslissingen van burgemeester en wethouders van Tholen (10.00 uur), Vlissingen (10.20 uur), Arnemuiden (10.40 uur) en Middelburg (11.00 uur). De beroepzittingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Bi sche moet worden vernieuwd, waarbij meteen een verpleeghuis afdeling kan worden betrokken. Het aantal bejaardenoordplaat sen moet dan wel worden vermin derd. In West-Zeeuwsch-Vlaan- deren moeten er meer aanleun woningen komen. Het aantal be jaardenoordplaatsen kan dan worden verminderd. Het bejaar denhuis Emmaüs in IJzendijke moet worden verbouwd. De be woners moet tijdens de werk zaamheden onderdak worden geboden in de andere huizen. Zoals gemeld wordt het aange paste spreidingsplan besproken in de statencommissie welzijn van 2 september. Wie gebruik wenst te maken van het spreek recht tijdens de commissiever gadering wordt gevraagd zich te melden bij de secretaris: telefoon 01180-31679. H vr Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag B.V. Koninklijke Maatschappij "de Schelde" te Vlissingen heeft bij hen op 12 juli 1991 een aanvraag ingediend om nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunningen (zgn. revi sievergunningen) ingevolge de Hinderwet en de Wet geluidhinder voor de scheepsrepara- tiewerf "Scheldepoort" en bijbehorende inrichting voor het samenstellen van offshore constructies. De inrichting is gelegen aan de Ritthemsestraat 500 te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nr. 504. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 22 au gustus 1991 tot en met 23 september 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 23 september 1991 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Milieu en Waterstaat, Postbus 165, 4330 AD Middelburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen de aanvraag en wel tot en met 23 september 1991. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 16 september 1991 tegen de aanvraag mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (tel. 01180-31984). Middelburg, 21 augustus 1991 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 «4* «i.' PES IN OPDRACHT VAN 1>K KKDII Kt KI N overeenkomstig dl iiitslkaak van i>i IAH1 ISSI Vil NTSKM III BANK IN/.AKI III I I All I ISSI MINI VAN LI N GERENOMMEERDE WARENHUISKETEN WORD I MB I SltM DOVERGIXiAAN ITJT VAN IKKHiWAAKDKil COI.I I I II S IIANIXJI KNOOI'11 WON I N I N ZIJDEN ai s gevoeg van dit eaii i.issi ment i n dl riiaeve sluiting van iiaar wereldwijd ui ki nd staande OESPKCIAl.lSI-.krdi; afdelingen handgeknoopte oosterse tapijten werden AI.ee: v(x)r verscheping gereed zijnde zendingen gestopt in transit. DI.ZE PARTIJEN OMVATTEN VII E VERZAMEL A AR SST UKKEN O.A OUOM. NAIN. ISPAHAN. IICKEKE. BI DJ AR. KASIIKAY. I IC ALSMEDE BELANGRIJKE: HEDENDAAGSE EXEMPLAREN UIT DE BELANGRIJKE: KNOOPCENTRA. IN Al I I Al METINGEN NA DE UITSPRAAK VAN DE FAILLISSEMENTSRECHTBANK ZIJN Dl GOEDEREN VRIJGEMAAKT VOOR ONMIDDELLIJKE TE GELDE MAKING. gedwongen ixxjr de urgentie tegen UITSLUITEND: VRIJDAG 23 AUGUSTUS 17.00-21.00 UUR ZATERDAG 24 AUGUSTUS 10.00-16.00 UUR BOULEVARD EVERTSEN 244 VLISSINGEN OEMACHTICDf DEXTT.R Sc DEXTER B VETTEN - LEUR Blokhutten - Tuinschuurtjes - tuinhuisjes met rieten kap Er staan 30 modellen overdekt opgesteld Showroom aan de fabriek Geopend iedere werkdag Zaterdag van 9 tot 16 uur Vraag kleurenfolder, bel 01846-12218 Kantoor/fabriek: Binnendams 60, 3373 AE Hardinxveld-Giessendam 50 jaar Topkwaliteit!!! Oud Engelse meubelkunst, zorgvuldig gemaakt, mas sief oud hout. authentieke modellen uit de 17e eeuw. Waardevol, duurzaam en persoonlijk. In onze merk- collectie vindt u onder meer: Roskam - Muileman - Wébé - R.A.C. - Schuitema - Heidense - Perdijk. Wij helpen u graag met het maken van een keuze in onze zaak of het geven van advies bij u thuis. -T ,-r sy Langstraat 2-4, 4341 EE Arnemuiden, tel.: 01182-1273 Geopend van maandag t/m zaterdag: vrijdag koopavond. VOOR EEN STIJLVOL ADVIES Het is niet waar! "'Ar/o c; Foto's: Roy Beusker De reactie van de totaal ver raste winnares laat zich ra den. Dat was dus eventjes dolle pret op de luchthaven. wat zullen de winnaars van het miljoen doen Je zult maar op vakantie paan (en natuurlijk altijd méér opmaken dan je van Winnaars, want de plan was), nietsvermoedend terugkeren op Schiphol en dan op je elpen piro- Postcode Loterij trekt afschrift zien dat je de ton pewonnen hebt... op 27 augustus liefst twee keer een lot van één miljoen gulden; de grote Zomerlloofdprijs. Als de win nende loten ook zijn opge stuurd. Natuurlijk vergeten wc de PostcodeStraatprijs niet: de prijs van drieduizend gulden die aan iedere deelnemer wordt uitgekeerd in de straat waar de meeste lotnummers gevallen zijn. En uit die win naars trekt de notaris degene die de Levenslang Winkelen- Prijs krijgt: je hele leven lang elke week voor honderd gul den gratis mogen winkelen. Bovendien weten de deelne mers dat zij, eenvoudig door gewoon mee te doen, ook nog eens het werk steunen van organisaties die zich inzetten voor mens en milieu. Nu nog op volgende week wachten. En dan een dagje Schiphol? (Er valt een hoop te beleven daar). Mogelijk brengt het u geluk. Misschien zelfs wel het miljoen! Dan kan er wel een glimlach vanaf. De foto's maken woor den bijna overbodig. Dat overkomt nou een prijswinnares van de Postcode Loterij. En dat kan de winnaars overkomen die op 27 augustus getrokken zul len worden. Een glim lach voor de duizenden winnaars van prijzen van een tientje of van honderd, ja duizend gul den. En een hele brede glimlach voor de win naar van de honderd duizend gulden, want de ton valt altijd. En Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van zf de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven. _l 1 lot 10.-) per maand _J loten (a 10,-) per maand A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Naam: Adres: Postcode: il Postbanknummer. Datum: _J dhr. _l mevr. Plaats: Banknummer: F Handtekening: «c: 175.91.08 Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag ZSz

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13