'Middelburgdag' voor kinderen Militairen verhuizen dagverblijf Windroos Denkfouten die uw persoonlijk geluk ondermijnen T Landelijke actie VVN 'Wij gaan weer naar school' Sport Politiek Geloof Cursus Allerlei Gevonden Beurs HET HELDERE DENKEN (SLOT) PSYCHOCONSULT Woensdag 21 augustus 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 MMBi Appèldienst - In de St. Jacobs kerk in Vlissingen wordt zondag 1 september om 10 uur de eerste appèldienst in het nieuwe sei zoen gehouden. Het thema is: 'Opstappen', voorganger is ds J.D. de Boer en medewerking wordt verleend door organist Bram Beekman en de Kon. Har monie Ons Genoegen olv J.C. de Boo van Uijen. Bijzondere dienst - Zaterdag 8 september is er om 10 uur een in terkerkelijke dienst, afgestemd op verstandelijk minder begaafden, in de Ontmoetingskerk in Middel burg. Voorganger is ds 0. Else- man en medewerking wordt verleend door Ad Comelissen, Marja de Waard, Jeannette Heij- mans, M.J. den Haan en Cees Lievense. Spreker - Maandag 9 september spreekt ex-priester F. Vanhuijse over het onderwerp 'Waarom verliet ik de Rooms-Katholieke kerk?' in de Zuiderkerk in Middel burg. De bijeenkomst wordt ge houden door de Stichting In de Rechte Straat; organist is Peter Murre. Middeleeuws - Zondag 25 au gustus zullen de diensten in de Doopsgezinde Kerk in Middelburg (11 uur) en in de Gereformeerde Kerk te Koudekerke (19 uur) om lijst worden met muziek van het ensemble Alta Capella Perusio uit Den Haag. Zeeland - De Stichting Educatief Toerisme Zeeland verzorgt tijdens de Zeeland Cultuurmaand in sep tember een aantal cursussen on der de noemer 'Wordt wijzer in en over Zeeland'. Een brochure met uitgebreide informatie is op aanvraag^ verkrijgbaar bij Oranje zon, tel. 01188-1507. Receptie - Het bestuur van de voetbalvereniging M.V. A.V. Middelburg houdt zaterdag 24 augustus een receptie ter gele genheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging. Van 15 tot 17 uur kan men terecht in het club huis aan de Nadorstweg in Mid delburg. Reconstructie - Vanaf dinsdag 20 augustus zijn de Delta Nuts bedrijven en de gemeente Vlis singen begonnen met de reconstructie van de Gerbran- dystraat tussen de Van Hogen- dorpweg en de grens van de bebouwde kom van Vlissingen. Monumentendag - In het kader van de Landelijke Open Monu mentendag 1991 op zaterdag 14 september zal in de gemeente Mariekerke een vijftal monumen ten voor het publiek worden opengesteld. Het gaat om de drie Nederlands Hervormde kerkge bouwen in Aagtekerke, Grijpsker- ke en Meliskerke en de twee korenmolens in Aagtekerke en Meliskerke. De openingstijden zijn van 10 tot 17 uur. Toertocht - Zondag 25 augus tus houdt de MSV Ophemert voor de tweede maal de Zeeland- Toertocht voor motoren. De start (tussen 10 en 12 uur) en de finish (vanaf 14 uur) zijn bij eethuis 't Smitje in de Wouwse Plantage. De route gaat over smalle en slin gerende weggetjes en polderdijk jes in West-Brabant, Zuid-Beve land en Tholen en over de Oesterdam. Inlichtingen 03445 - 1598. Attentie - Vrijdag 23 augustus krijgt de 13-jarige Gideon Wal- hout uit Middelburg om 16 uur in de b. en w.-kamer van het stad huis in Middelburg een attentie uitgereikt van het Carnegie Hel denfonds door burgemeester Rutten. De aanleiding daartoe is het feit dat Gideon op 4 februari j.l. een 18-jarig meisje heeft gered dat door het ijs van de Middel- burgse veste was gezakt. Reconstructie - In Middelburg zijn de werkzaamheden begon nen in verband met de re constructie van de Berkenlaan, Europalaan en Olmenlaan; bij de aansluiting op de Laan der Ver enigde Naties wordt tevens een mini-rotonde aangelegd. Speelweek - Door de SPD- Zeeland wordt van 26 t/m 30 au gustus een speelweek gehouden voor kinderen met een verstande lijke handicap die de ZMLK- school bezoeken. De speelweek wordt gehouden in het gebouw van de scouting aan de Nassau- laan 4 in Middelburg. De organi satie is in handen van de afdeling GJVW van de Sociaal Pedagogi sche Dienst Zeeland in Mid delburg. Een groep van 35 kinderen uit het Tsjechische Svetla nad Saza- vou wordt woensdag 28 augus tus door de gemeente Middel burg onthaald op een 'Middel burgdag'. Ter gelegenheid van haar twintig jarig bestaan heeft de Rooms- Katholieke Basisschool Gaudea- mus uit Middelburg in samenwer king met Europa-Kinderhulp de groep, in leeftijd variërend van 6 tot 14 jaar, uitgenodigd voor een vakantie in Zeeland van 23 au gustus tot 3 september. De ge meente Middelburg biedt de kinderen een zogenaamde Mid delburgdag aan met bezoeken aan het gotische gedeelte van het stadhuis, het Abdijcomplex, Miniatuur Walcheren en een pan- nekoekenmaaltijd. Het Middelburgse dagverblijf voor oudere verstandelijk gehan dicapten De Windroos wordt de komende maanden volledig gere noveerd. Tijdens de verbouwing kunnen de activiteiten in het ge bouw niet doorgaan. Het dagver blijf is daarom tijdelijk verplaatst naar de Admiraalschool, die net enkele weken de deuren had gesloten vanwege een te laag leerlingenaantal. Alle inventaris van De Windroos werd overge bracht met assistentie van 24 militairen uit de Middelburgse kazerne. In één dag hadden de jongens van de lichting 91-3 het gebouw van het dagverblijf leeg met be hulp van twee legertrucs. Voor de dienstplichtige militairen was de verhuizing, die net aan het eind van hun opleidingstijd viel, een oefening in organiseren en ze hadden er duidelijk plezier in. Voor de Windroos betekende de gratis hulp een uitkomst. De deelnemers, die dagen tevoren ook meehielpen met inpakken en dergelijke, konden niet bij de ver huizing aanwezig zijn maar de he le operatie werd wel op video vastgelegd zodat ze de volgende dag toch een indruk konden krij gen van het gebeurde. Het is al de tweede keer dat het leger meehelpt bij het verhuizen van een van de instellingen van de Stichting Verpleeg- en Rusthui zen Zeeland. De landmacht ver leende ook in 1990 assistentie bij de verhuizing van het bejaarden complex Ten Anker in Tholen. De totale verbouwing van het Middelburgse dagverblijf kost 1,6 miljoen gulden en het karwei gaat enkele maanden duren. Het gebouw van De Windroos is ruim 20 jaar oud en wordt nu tevens iets uitgebreid. Na de verbou wing kunnen er acht deelnemers extra terecht; in totaal heeft het dagverblijf daarmee 45 plaatsen. Eén van de twee dependances kan na de verbouwing waar schijnlijk worden gesloten. Op 12 augustus ging in Assen de landelijke actie 'Wij gaan weer naar school' van start tijdens een manifestatie van Veilig Verkeer Nederland in sa menwerking met het Regio naal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Drenthe. De door VVN samen met de Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid ontwikkel de actie, die tot 22 september duurt en waaraan in alle pro vincies wordt deelgenomen, is bedoeld om de verkeersvei ligheid van de jeugd in de leef tijdsgroep van 4 t/m 17 jaar te verhogen.. De campagne richt zich onder meer via lesbrieven op het verbeteren van het ver keersgedrag van leerlingen in het basis- en voortgezet on derwijs enerzijds en dat van hun conflictpartners in het verkeer, zoals automobilisten, anderzijds. Deze laatste doel groep wordt benaderd dmv spandoeken, stickers en televisie- en radiospots. Marktconcert - Vrijdag 23 au gustus geeft Helma Coppoolse- van der Jagt uit Arnemuiden een concert op het orgel van de St. Jacobskerk in Vlissingen. Het concert, uit de serie marktcon- certen, begint om 12 uur en bestaat uit werken van J. S. Bach en Ch. M. Widor. Concert - De Ratby Co-opera tive Junior Band geeft zondag 25 augustus om 15 uur een brass- concert in de Grote Kerk van Vee- re. Het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van de band en het jeugdorkest ONDA Middelburg. Orgelconcert - Het slotconcert van de serie zomeravondconcer ten in de Nieuwe Kerk in Middel burg wordt dinsdag 27 augustus om 20 uur gegeven door de orga- nist Klaas J. Mulder. Expositie - Tot 31 oktober expo seert Jaap Kloet uit Serooskerke (Schouwen) in de koffieshop van Delta Expo in het ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans met een serie gravures van de Oosterschelde- kering in al haar facetten en de bij de bouw gebruikte werkschepen. De openingstijden zijn van 10 tot 17 uur. Expositie - In Galerie B. Witte aan de Vlasmarkt 11 in Middel burg exposeert Louis Derijks t/m 30 september zijn tekeningen en schilderijen. De openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. Surfen - Van 24 tot 31 augustus wordt de derde internationale surfweek voor gehandicapten gehouden op de Schotsman in Kamperland. De lichamelijk en vi sueel gehandicapte deelnemers uit Denemarken, Engeland, Duits land, Frankrijk, België en Neder land verblijven in Het Zilveren Schor. De officiële opening is op zaterdag 24 augustus om 17 uur in Het Zilveren Schor. Fruitwandeltocht - Zaterdag 14 september wordt vanuit Goes de 32e Fruitwandeltocht gehouden. Vanaf 9.30 uur kan er worden gestart vanaf het busstation bij het NS-station in Goes voor ver schillende afstanden. Inlichtingen 01100-16992. Wielerronde - De Stichting Trimbelangen Midden-Zeeland houdt op 31 augustus als afslui ting van het wielerseizoen 1991 een wedstrijd voor trimmers van af 16 jaar in Westkapelle. De start van de activiteiten is om 16.30 uur in de Koestraat. Gemeenteraad - De gemeente raad van Veere komt woensdag 28 augustus om 19.30 uur bijeen voor een openbare raadsvergade ring in de raadszaal van het stad huis. Op de agenda staan een groot aantal voorstellingen tot wijziging van de begroting voor 1991. Gemeenteraad - Donderdag 12 september komt de gemeente raad van Westkapelle in een openbare vergadering bijeen in het gemeentehuis om 20 uur. Gemeenteraad - In het ge meentehuis van Arnemuiden wordt maandag 26 augustus om 19.30 uur een openbare raads vergadering gehouden. Bazar - Op de Kerkring in Grijps- kerke wordt zaterdag 24 augus tus vanaf 9 uur een bazar/rom- melmarkt gehouden. De op brengst is bestemd voor een pro ject van Wereldkinderen in India. Maxis - Bij de gemeentepolitie zijn door de bedrijfsleiding van de Maxis de volgende gevonden voorwerpen afgegeven: een rug zak, pop in verpakking, porte monnee met inhoud, rugzak, paraplu, tasje, hanger met steen tje, kinderring, bibliotheekpasje, kinderarmbandje, diverse horlo ges, buggy, strandmatje, ketting, zonnebrillen, ringen, bril, hanger tje sterrenbeeld, broche en deel van een oorbel. Een van de werken van Louis Derijks. Als afsluiting van onze kursus in helder denken, zullen we nog een viertal denkfouten noemen, die hinderlijk kunnen zijn voor gezond functioneren. Drs. Henk C.M. Hermans Overdrijven en bagatellise ren: U past de "truck met de verrekijker" toe. Uw waarne ming van de dingen wordt of wel vergroot ofwel verkleind. Overdrijving vindt plaats wan neer u kijkt naar uw eigen fou ten, tekortkomingen of onvolmaaktheden. U overdrijft de betekenis ervan met opmer kingen als: "Jezus, ik maakte een fout. Vreselijk! Ik kan er niet tegen! Mijn hele reputatie is naar de verdommenis." U kijkt naar uw fouten vanuit het achterste gedeelte van de ver rekijker, zodat ze gigantisch groot lijken. We noemen dit ook wel rampdenken. Van alle daagse onvolkomenheden maakt u nachtmerries. Wanneer u aan uw sterke kan ten denkt, doet u het omge keerde. U kijkt vanuit de verkeerde kant door de verre kijker, waardoor de dingen klein en onbelangrijk lijken. Wanneer u uw onvolmaakthe den overdrijft en uw sterke kanten bagatelliseert, zult u zich gegarandeerd minder waardig voelen. Het probleem zit echter in uw verkeerde ma nier van waarnemen; niet in uzelf! Emotioneel redeneren: U be schouwt uw gevoelens als be wijs voor de waarheid van een bepaalde bewering. U rede neert als volgt: "Ik voel me een ezel, en daarom ben ik een ezel." Deze manier van redene ren is misleidend omdat uw gevoelens enkel een weergave zijn van uw denkwijze, niet van de werkelijkheid. Als uw ge dachten gestoord zijn - het geen vaak het geval is - zullen uw gevoelens betrouwbaar zijn. Voorbeelden van emotio neel redeneren zijn: "Ik voel me schuldig, daarom zal ik iets verkeerds gedaan hebben"; "Ik voel me minderwaardig, daarom zal ik ook minder zijn"; "Ik voel me niet in de stem ming om iets te doen, daarom kan ik maar beter in bed blij ven"; of "Ik ben boos op je, en dat betekent dat jij je misdra gen hebt". Emotioneel redeneren is een belangrijke instandhouder van depressies. Omdat de dingen zo negatief aanvoelen, meent u dfet ze ook werkelijk zo zijn. U komt er niet toe over om dit standpunt echt te onder zoeken. Een van de bij-effekten van emotioneel redeneren is uitstel len. U stelt uit om uw bureau op te ruimen, omdat u zichzelf voorhoudt "Ik voel me al mise rabel enkel bij de gedachte aan opruimen, dus wordt het niks". Enkele weken later ruimt u toch op, en merkt u dat dit eigenlijk niet eens zovel inspan ning vergt. U hield zichzelf voor de gek door uit te gaan van uw gevoelens. Përsonaliseren: Bij personali- seren is er sprake van een ver keerde waarneming. Ze is een belangrijke bron van irreële schuldgevoelens. U neemt ver antwoordelijkheid voor nega tieve voorvallen, terwijl daar geen enkele grond voor bestaat. U "concludeert dat het gebeurde voortkwam uit een fout die u maakte, terwijl u er niets mee van doen had. Toen bijvoorbeeld een patiënte tijdens de therapie haar huis werk niet gemaakt had, voelde ik me schuldig door de gedach te "Ik ben een slechte thera peut. Het is mijn fout dat ze niet harder aan zichzelf werkt. Ik moet ervoor zorgen dat ze beter wordt." Toen een moeder het schoolrapport van haar kind zag, stond erbij geschre ven dat het kind niet goed zijn best deed. Onmiddellijk trok ze de conclusie "Ik moet een slechte moeder zijn. Ik heb ge faald." Als gevolg van personalisatie ervaart u nare schuldgevoe lens. U stelt zichzelf te verant woordelijk, en neemt daarmee de lasten van de hele wereld op uw nek. U verwisselt "in vloed" met "controle". In de positie van leraar, therapeut, ouder, dokter, verkoper, enz. zult u zeker invloed hebben op de mensen waarmee u om gaat. Maar niemand zal echter verwachten dat u er controle over heeft. Wat die ander doet is uiteindelijk zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Hebben we daarmee alle mo gelijke denkfouten gehad, die mensen kunnen maken? Be slist niet. Maar mogelijk dat u na deze kursus in helder den ken toch uw geestelijke fitness heeft vergroot. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000 AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 19.00 uur: ds. Hanekamp. 10 uur: ds. de Vrie en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, Za. 19 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. br. A. Baak. NIEUW EN ST. JOOSLAND ARNEMUIDEN Hervormde Meijer.. Gemeente. Zo. 9.00 uur: ds. H.F. Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15.00 uur: ds.M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Im- manuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. OOSTKAPELLE BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. Samen op weg dienst, 10.00 uur: ds.Kother-Middelhoek, knd. Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. H. Makkinga, 19 uur: ds. F.C.v.Dijke. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.P. Nauta, 19 uur: ds. J. de Boer. Za. in Herv. Kerk DOMBURG RITTHEM Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. Faasse, 19 uur: ds. A.J. Damstra, gez. dienst in Ger.kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur. Zo. 10 uur. Hervormde Gemeente. Zo. 10.30: mw. G. Broeder-Schaap. SEROOSKERKE GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 19 uur: W.J. v.d. Meulen, gez. dienst in Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9.00 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10.00 uur: ds. D.W. Dondorp, 19.00 uur: ds H.W.J. Faassen, S.O.W.-dienst. Hervormde Ge meente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds.H.W.J. Faas sen, H.A. herv. kerk, 19 uur: ds H.W.J. Faasse, H.A. in Ger.Kerk, SOW-dienst. Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur ds. J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Ds. Spaans, knd, 19 uur: ds. De Boon. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.00 en 10.30 uur: ds. P. Boe- kesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. ST.LAURENS GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: Kand. C. Lous, 19 uur: ds. A.E. de Bruin, in Ger..Kerk. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon in NHK, 19 uur: ds. A. de Bruijn, gez. dienst in GK. Kapel van Sint Maartente Hoogelande: Vr. 15.15 pst. Hendriks en ds. C. de Boon, bev. en inz. huwelijk. Zo. 10.00 uur: ds. C. de Boon, groep 3 knd, 19.00 uur: ds. A.E. de Bruyn, gez.dnst GK. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: zo geen dienst. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Ge reformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. G.J. v.d. Linde, 19 uur: ds. D.W. Dondorp. Do. 22 t/m wo. 28 augustus. Huisartsen OOST-SOUBURG KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11.00 uur: ds J. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 19.00 uur: ds. E.V.E. WijnandsVesper. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: ds. B. de Haan. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: drs. C. Rom- kes, gez. dienst, Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 uur: geen dienst, 19.00 uur: Mw. drs. G.Polderman. Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: ds. C. Vreugdenhil. Streekziekenhuis Walcheren,m Kouderkseweg 88, Zo. 10 uur: dhr. C. Janse.. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 19. uur: ds. P. Noordam NHK. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. onbekend. Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 ds. M.J. van Rhe- nen, 19.00 uur: ds. W.J. v.d. Meuten, gez. dienst te Veere. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: gez. dienst in Ger.Kerk, ds. A. Spaans Molenaar. VLISSINGEN MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. geen dienst. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11.00 uur Mevr. Re- zelman. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. P.Pau- lus, 19.00 uur ds. J.Dubbink. Hofpleinkerk, Hof plein, Zo. 9.30 uur: drs. A.Gootjes, 14.30: ds. P.Paulus. Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. zie Thomaskapel. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo.: 9.30 en 16.30 uur ds. P. Schelling. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10.00 uur: ds. Brummelkamp. Koorkerk, Koor kerkhof, Zo. 19.00 uur: ds. K.Hendrikse. Ontmoe tingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10.00 uur: ds. F.C.M. Roodenburg Engelse kerk. Simpel- huisstraat, Zo. geen dienst. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, SOW-dnst. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10.00 uur: ds. P.C. Klijnsma. Wijkgemeente Geref. Bond, Zo. (Nieuwe kerk): 11.00 uur: ds. T.Cammeraat, 08.30 uur: ds.J.Kooien. Kerkge nootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kapt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10.00 uur: ds. Dubbink. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo: geen dienst. Bethel- Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelij ke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo.: 9.30 mevr. Rezelman Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: dhr. H.J. Schoenmaker, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. F.Cv.Dijke, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. J.W. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 en 17.00 uur: ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaen- burg, Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooy, Streekzieken huis Walcheren, Zo. 10 uur: dhr. C. Janse. Ter Reede, Zo. 19 uur: dhr. J. v. Putte. Ophir, Badhuisstraat 186, Zo.: geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Cen trum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. C.E.v.d.Ploeg 10.30 uur: bij belstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Le ger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur Kapt. C.Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: Dhr. C. Janse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: dr. Meijer, de Krammer 14, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: R.R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. 39933. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: J..L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Zondag tot 24.00 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: N. Kapteijn, Lekstraat 6 O- Souburg, tel. 01184-61630. Zondag: C. Wattel, Amstelstraat 55 O-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwertpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: G.C.M. Rullen en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Domburg, Aagtekerke en Westkapelle: van vrij dag 18 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudeker ke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheimm, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: J.A.L. Vaessen, Koe- poortstraat 3, Middelburg, tel. 01180-13403. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek L.v.d.Boo- gert. Vrijlandstraat 79, tel. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Klompe, teI. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: K. Boot, tel. 01180-39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: E.F.M. v.d. Akker, O-Souburg, teI. Spreekuren zonder afspraak: za. en zo. 11.00-12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Velders- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraal 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag var 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11