VERSCHOORE Promotiewedstrijd basketbal met Russische en Amerikaanse ploeg Russen onzeker B-Sharp op de theatertoer Eerste Zeeuwse 3-tegen-3 Beachvolleybaltoernooi enf"S DEZE WEEK AUTOKRANT EXTRA BOORDEVOL AUTONIEUWS iintiatuin MUILWIJK FOTO J.P.A. Rossël tandprotheticus OP Intra-tip., SERVICE 37$ g e BASKETBALLEND ZEELAND MOET HOGEROP Zeeuwse straatartiestendag in binnenstad Vlissingen Deelnemers Metropia X in Middelburg SCHARREL- Hoger PZC WEEKBLADEN Contacten Braderie in winkelcentrum Vlissingen MUZITHREALE ONTMOETING Nog groter NIEUWE KUNSTGEBITTEN Dansschool DE JONG-VLISSINGEN S13783 Heesters nu 3 voorl 2j50 SCHARRELSLAGER UUR KWAl KODAK EXPRESS KWAUTEITS KLEURENFOTO'S FOTO J^^OORE VLISSINGEN VERGROTINGEN BINNEN I MIN. BADHUISSTRAAT 60 21e JAARGANG NUMMER 34 21 AUGUSTUS 1991 De wedstrijd Utah University (Amerika) tegen BC Kalev (Rusland) op dinsdag 3 sep tember is meer dan zomaar een demonstratiewedstrijd. De organisator, de twee jaar oude basketball Combinatie Vlissingen, beschouwt dit wereldtreffen als een promo tie van haar sport op Walche ren. Met meer dan duizend zitplaatsen in de sporthal Bas- kensburg hoopt de club veel harten te winnen voor de bas ket. En zielen winnen is nodig, want het basketbal in Zeeland heeft ja ren achtereen een zeer onbedui dende plaats ingenomen. „We zijn twee jaar geleden begonnen met een professionelere aanpak. De beide Walcherse ploegen kon den het financieel en organisato risch niet meer bolwerken. Met de oprichting van BC Vlissingen is een inhaalrace gestart. Je kunt zeggen dat we toen zo'n tien jaar achterstand hadden op de rest van Nederland. En met meer zie len kan de inhaalrace nog meer snelheid krijgen", is de overtui ging van secretaris Eric de Visser en pr-man Jacques Joziasse. BC Vlissingen overkoepelt de bei- Door de onzekere situatie in Rusland staat het voorlopig niet vast of Kalev uit Talin naar Vlissingen komt. Pas be gin volgende week krijgt BC Vlissingen bericht daarover. Volgens Jacques Joziasse van de organisatie wordt wel gezorgd voor een waardige vervanger zodat het publiek op dinsdag 3 september in ieder geval waar voor zijn geld krijgt. Als Kalev niet komt is het al de tweede ploeg die om poli tieke redenen verstek moet laten gaan. Eerder liet de Joe goslavische ploeg uit Ljublja na weten niet aan de wedstrijd te kunnen deelne men. Daarvoor in de plaats komt nu Utah. kM Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94. Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman. 01180 81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. langrijke contacten in Nederland, België en Amerika. Uit die con tacten krijg je allerlei aanbiedin gen. En dan is het eigenlijk een kwestie van gewoon beetpakken en doen. Vooral Tom Peters van de basketbalclub in Gent heeft veel voor ons gedaan". Als de tribunes vol zijn op dins dag 3 september verdient BC Vlissingen er ook nog wat aan. Hoewel dat volgens Eric de Vis ser niet het belangrijkste is, zal het toch zeker meetellen als er volgend jaar een nog grootser toernooi moet worden opgezet. Zeker voor de sponsors is een volle zaal aantrekkelijker dan de helft lege stoelen. De studenten vereniging Cineadus heeft inmid dels voor eerstejaars studenten al 400 plaatsen gereserveerd. Wie kaarten voor dit topbasket- baitreffen wil kan die kopen bij de VW Vlissingen, Boekhandel de Ruiter in Vlissingen, Reisbureau Carlier in Middelburg, Mc Do nalds in Middelburg en Bakkerij Hendrikx in Oost-Souburg. Eric de Visser en Jacques Joziasse. de Walcherse basketbalclubs Marathon en Souburg. Alleen ta lenten worden toegelaten tot BC Vlissingen. „Aanmelden kan dus ook niet, er volgt altijd een selec tie. Met BC Vlissingen willen we landelijk hogerop komen. Ons doel is in ieder geval hoger te ko men dan ooit een Zeeuwse club heeft gespeeld", meldt De Visser. Het is voor de eerste keer dat ploegen van het kaliber als Kalev en Utah in Vlissingen spelen. Bei de teams kunnen gerekend wor den tot de wereldtop. Logisch dat de Vlissingse organisatie daar door de handen vol had om de wedstrijd professioneel te om lijsten. Met een lichtshow en al lerlei andere attributen moet er een gezellig sportief sfeertje wor den ontstaan in de Vlissingse sporthal. Volgens Joziasse moet de wedstrijd worden gezien als Zaterdag 24 augustus wordt in de Vlissingse binnenstad van 11 tot 16 uur een Zeeuw se straatartiestendag ge houden. De evenementencommissie van de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Vlissingen heeft voor het evenement een groot aantal straatartiesten uit Zeeland aangetrokken die op verschillende plaatsen in het winkelcentrum van Vlissingen optredens zullen verzorgen. Dat staat te gebeuren in on der andere Plein Vierwinden, Oude Markt, Kleine Markt, Lange Zelke en Walstraat. Een deskundige jury zal de optre dende artiesten beoordelen en na afloop bekend maken wie de winnaar of winnares is van de beschikbaar gestelde prijs van 500 gulden. De prijs uitreiking vindt om 16 uur plaats in de foyer van het Al- hambratheater aan de Coosje Buskenstraat 144 in Vlissin gen. Zie elders in deze krant. een opmaat voor nog meer top- basketbal op Walcheren. Dat beide wereldploegen naar Vlissingen komen is te danken aan de inzet van een aantel men sen van BC Vlissingen. Joziasse: „We hebben deze ploegen kun nen krijgen dankzij een aantal be- Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg ont vangt vrijdag 23 augustus om 17 uur in de Burgerzaal van het stadhuis de deelnemers aan de jongeren- en studentenconferen tie Metropia X. Metropia is een project van de Stichting Model Europe Inter- Natio dat jaarlijks ergens in Euro pa wordt gehouden. Na onder andere Barcelona, Budapest, Cork en Istanbul is het, van 15 tot 25 augustus, de beurt aan Zeeland. Het onderwerp van dit jaar is 'De Schelde gered of ge ruïneerd'. De ongeveer 200 deel nemers zijn voornamelijk middelbare scholieren en studen ten uit 20 landen. De winkeliersvereniging Win kelcentrum Vlissingen houdt op 29, 30 en 31 augustus een grootse braderie waarbij het winkelend publiek niet al leen vermaakt wordt maar te vens deel kan nemen aan een Braderie-Paspoortspel met grote prijzen. Bij deelname aan dit doua- nespel moet het winkelend publiek op een speciaal paspoort vijf verschillende landenstempels verzamelen om mee te kunnen dingen naar de vele prijzen, waaron der een aantal reischeques van verschillende waarden. In het winkelcentrum wordt drie dagen lang voor voldoende vertier gezorgd in de vorm van live muziek van looporkesten en bands, kindervermaak en straatartiesten. Tijdens de braderie zijn de volgende ope ningstijden van kracht: don derdag en vrijdag tot 21 uur en op zaterdag tot 17 uur. In De Faam en De Vlissinger van woensdag 28 augustus zal door middel van een bijlage uitgebreid mededeling wor den gedaan van de activitei ten rond deze braderie. De dwars door de keuken muziek van B-Sharp verdient meer aan dacht dan alleen optredens in ca- fees. Dat vonden de bandleden ook en zo origineel als ze hun muziek maken, zo origineel is ook hun eerste Muzithreale Ontmoe ting, die vrijdag 6 september op de agenda staat in het Vestzak theater in Vlissingen, aanvang 20 B-Sharp-lid Jacquelijne van de Berg wil niet alles verklappen over het optreden en wijst naar het inderhaast opgezet raamaffi- che. „Het begint al bij de cassiè- re, er is een bunny die snoepgoed rondbrengt, kortom een heel vro lijke theatrale ambiance". Trou wens het is niet alleen B-Sharp alleen dat optreedt. Het Blazers- fakultatief Hans Notenboom en Hans Notenbaart komen voor het voetlicht en het Trio Annemiek Nuyten, Caroline Termote en Frank van de Berge komen even eens voor het voetlicht. Het trio heeft volgens Jacquelijne van de Berg veel klasse in huis, het werd tweede bij Kunstbende in Zee land. Interessant is volgens de basiste en saxofoniste Van de Berg ook de groep The Purple Tulips die op een heel eigen manier smqartlap- pen vertolken. „Met van die lek kere dellerige vrouwen, je weet B-Sharp. wel", onthult de B-Sharp- muzikante. Ook noemt ze nog de presentatrice 'Nadine uit Jezus- eijk' een uiterst geheim gehou den dame die volgens het raam biljet bekend is van de BRT. Kaarten voor deze avond zijn ver krijgbaar bij Muziekhandel Van Dam me in Middelburg en Music Shop in Vlissingen. Het streven van de organisatie is een sportieve tegenhanger te worden van het evenement in Scheveningen. Al enkele jaren wordt er op het strand van Zoutelande in de zo mermaanden een beachvolleybal toernooi gehouden. De organi satie streeft er echter naar om dat sportieve gebeuren een lan delijke bekendheid te geven en dat gebeurt dit jaar voor het eerst met het houden van het eerste Zeeuwse 3-tegen-3 Beachvolley baltoernooi op zaterdag 24 au gustus in Zoutelande. Het sportieve gebeuren op het zesde en zevende Westerstrand van Zoutelande, bij de duinover gang 't Kustlicht in de richting van Westkapelle, wordt in sa menwerking met de VVV Zoute lande georganiseerd door Hennie Swartjes uit Biggekerke, de trai ner van Symmachia, en Jan Bre- kelmans uit Udenhout, de trainer van WC. Vanaf 10 uur zullen een groot aantal nationaal bekende volleyballers met hun team strij den om de ereplaatsen. Hennie Swartjes: „We hebben gestreefd naar een goed en sterk bezet deelenemersveld. De in schrijving staat open voor dames- en herenteams op regio naal (ook de toeristenklasse), na tionaal en internationaal niveau. Er kunnen maximaal 64 teams van ieder drie spelers deelnemen. We spelen niet op een normaal veld van 9x9 meter maar op een veld van 7x7 meter. In totaal worden er 16 velden uitgezet." Hij steekt niet onder stoelen of banken dat er reeds een groot aantal bekende namen staan ge noteerd. Echte publiekstrekkers zijn teams van eredivisieploeg Brevok, De Hypotheker/VCS, WC, BCS Computer Service, Symmachia, de Zeeuwse Beach- volleybaltoppers Joop Dees en Peter Verburg samen met Rob Lantsheer van EWC, een team van het nationaal Duitse vrou wenteam en een team met Sas- kia van Hintum (tot voor kort de Nederlandse spelverdeelster en nu spelend voor Berlijn). 's Ochtends worden er poule wedstrijden gehouden waarna 's middags de finalewedstrijden worden gehouden. Er wordt gestreden om geldprijzen voor de hoogsteindigende teams en an dere prijzen. Swartjes: „Ons doel is om van dit sportieve spektakel een jaarlijks terugkerend evene ment te maken. We willen vol gend jaar de zaak nog groter opzetten zodat er meer teams kunnen deelnemen en er meer sponsors worden aangetrokken. Ons grote voorbeeld is het jaar lijkse beachvolleybal-evenement in Scheveningen. We worden gesponsord door de VVV Zoute lande met geld en diensten, de Rabo-bank Zoutelande (finan cieel), Verschuuren Zoutelande met ballen en kleding, Mc Do nalds Middelburg met een pro motieteam en verrassingsbon nen, Cosmo Vlissingen met ge luid en Geschiere Strandpaviljoen voor de locatie" Er kunnen zich nog enkele teams aanmelden; dat dient te gebeuren bij Hennie Swartjes, tel.: 01185-2658. ij Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Deze zomer werd al eerder op bescheiden schaal gevolleybald op het strand van Zoutelande. otvic Op vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus zal onze vernieuwde zaal in gebruik worden genomen. Vanaf 20.00 uur zijn alle belangstellenden van harte welkom om een kijkje te nemen in de danszaal en te kijken naar demonstraties van de allernieuwste dansen zoals de 'Salsa Cubana', Tago Mago'. En we leren iedereen de 'White Emotion'. DAn^ChOOL jAnViERS Kanaalweg 34, Middelburg Diverse soorten Cuphea. Hebe en Euonymus 4.95 per stuk, ÉÜmi zo gezond zo puur zo natuur p (rfdi IIdiiHiu ik/r Wij gaan met vakantie van 26 augustus t/m 2 september Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN HET GROENE WARENHUIS koudekerke Galgeweg 5. tel 01185-1623 Beter: niet duurder! Grote Markt 7 Goes, Lange Geere 28 (naast ANWB) Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1