32Sg c VERSCH Stichting Behoud Loodsensteiger wil fonds om verder te vechten Het HALT-bureau Walcheren wil halt toeroepen aan vandalisme Amerikanen vervangen Ljubljana Rmee b Pearle i FOTO STEIGER GEZICHTSBEPALEND VOOR VLISSINGEN SCHARREL- muTlwiik SERVICE Vlissingen zaterdag heel Spaans SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN GEMEENTEN, POLITIE EN JUSTITIE fcx'ètan, éé/?A VLISSIN De Stichting Behoud Loodsensteiger wil aan fondsvorming doen om haar steiger in de Koop manshaven nog krachti ger te kunnen verdedigen tegen de slo pershamer. Desnoods wordt de rechter inge schakeld omdat slopen in strijd is met een artikel in de Monumentenwet, verwoorden de stich tingsleden Doeke Roos en Rinus van Es. De stichting heeft ongeveer f 5.000,- nodig om een stevige vuist tegen de dreigende afbraak te kunnen maken. PZC WEEKBLADEN Claim Huisvlijt Succes Voorwaarden Voorlichting Dansschool DE JONG - VLISSINGEN S13783 DE SCHARRELSLAGER^ KWALITEITS KLEURENFOTO'S FOTO BVÊRSCHOORE VLISSINGEN - SINT JACOBSPASSAGE 21e JAARGANG NUMMER 33 Zoals bekend liet eigenaar DGSM (Directoraat Generaal voor de De binnenstad van Vlissingen is zaterdagmiddag 17 augus tus helemaal in Spaanse sfe ren. Dan speelt en danst er van half twee tot half vijf een 75 man tellend Baskisch ge zelschap. Op een aantal loka- ties in de binnenstad wordt een concert verzorgd. De band komt uit Berango, nabij Bilbao en heet Grupo de Danzas S.Otxandategi de Be rango. Behalve muziek en dans bezit het gezelschap le den die de acrobatiek niet schuwen, zodat een aantal optredens met spektakel ge paard gaat. De Spaanse eer ste burger is trouwens ook bij de groep. Daarom wil de or ganiserende Evenementen commissie van de Vlissingse winkeliersvereniging proberen om Jaap van der Doef, burge meester van Vlissingen, er bij te halen Milss&ag©*? Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie, i Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Scheepvaart en Maritieme Za ken) na goedkeuring van het ge meentebestuur de sloper komen om de loodsensteiger bij de Koopmanshaven definitief weg te halen. Dat besluit - ofschoon offi cieel genomen - schoot in het verkeerde keelgat van een aantal Vlissingers, die de steiger zien als een stuk historisch Vlissingen dat niet zomaar mag verdwijnen. „Het is een beeldbepalend stuk Vlissingen", oordelen de stich tingsleden. De sloper was even wel al begonnen toen het gemeentebestuur min of meer onder druk van de kersverse stichting terugkwam op het eer der ingenomen standpunt. En zo kon half juli worden gemeld dat de loodsensteiger behouden blijft. Feitelijk gezien zou de kous nu af zijn. Roos, Van Es en de zijnen namen het resultaat nog eens kri tisch onder de loep en ontdekten dat die kous nog de nodige gaten vertoonden. De sloper legde een claim op tafel die vele malen ho ger was dan de aangenomen sloopprijs omdat een aantal on derdelen van de steigei verkocht zou zijn. Opdrachtgever DGSM zit dus behoorlijk met de handen in zijn haren en is niet in staat die in onschuld te wassen. De ge meente heeft ook al niet zoveel koren op de molen en de nieuwe stichting heeft geen geld. Ze zoekt echter naar alle middelen om die te krijgen. Behalve een fonds waarin geld wordt gestort van particulieren, wil de Stichting de steiger ook gaan exploiteren. De Belgische loodsen hebben al toegezegd - al dus Roos en Van Es - om de stei ger te blijven huren. Daarnaast heeft de Flandria interesse en de Vlissingse bootlieden (mensen die zeeschepen aan wal vastma ken en passagieren als boten op de rede voor anker liggen) willen ook wel een huurpijs betalen, hoorde de stichting. Daarnaast heeft de steiger een duidelijke re creatieve functie, die is uit te bui ten. gewoon op mag wandelen. Dat zou je bekend moeten maken. Verder zou je er iets leuks op kun nen doen, een hokje met kijkers voor op - en onder water. Daar door krijgt de steiger een perma nente recreatieve functie", dokterden Roos en Van Es uit. Met een fraaie kleurenprent laten ze zien wat ongeveer de bedoe ling zou kunnen zijn. Geld verga ren is op dit moment het hoofditem. De onderhoudskosten per jaar bedragen ongeveer f 75.000,-. Met een beetje huis vlijt kan die post minder, becijfert het tweetal. „Met een kwast in de hand kunnen oude loodsen een heleboel doen", weten bei den. De instantie die wil slopen krijgt in de personen van Roos en Van Es ervaren knokkers voor behoud van monumentale schatten te genover zich. Eerder hielden ze een torenflat op het Arsenaalge- bied tegen en ze vochten voor het behoud van de Jachthaven, voorheen Vissershaven. „We hebben er voor gezorgd dat het er daar nu uitziet zoals het is", pronken ze. Met de Loodsenstei ger willen ze hetzelfde bereiken, gewoon laten en eventueel zo uitbouwen dat het onderhoud kan worden uitgevoerd met eigen middelen. Het fonds is een begin. Wie de Stichting Behoud Lood sensteiger wil steunen kan geld overmaken op banknummer 50.79.35.950 (giro bank 185283). „Gaat het mis, dan besteden we het geld aan een goed doel", beloven Roos en Van Es. De steiger kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden zoals hier een aantal jaren geleden gebeurde. „Veel mensen weten niet dat je er Zo zou de nieuwe loodsensteiger er kunnen gaan uitzien. C. vd Burght maakte dit ontwerp. Sinds 17 juni kent Walcheren het HALT-project; het HALT- project richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan vandalistisch gedrag: een lik-op-stuk-beleid waarbij jongeren zonder direct justitio neel ingrijpen in overleg met HALT hun vandalistisch gedrag door het betalen van het schadebedrag en/of alternatieve werk- afdoening 'goed' kunnen maken. De medewerkers van HALT in Middelburg zijn Guus de Bruyn en Nel van Welsum. Het HALT-project, een samen trekking van de woorden Het AL- Ternatief, is opgezet door de acht Walcherse gemeenten in samen werking met de arrondisse mentsrechtbank in Middelburg in navolging van dergelijke projec ten elders in het land. Het doel van de activiteiten van HALT is om snel en adequaat te kunnen reageren op gepleegde misdrijf- jes. Eerder werden ook de jonge ren na een klein vergrijp voorgeleid aan de officier van justitie en werd langs de traditio nele weg een vervolging in gesteld en volgde tenslotte een veroordeling. Dankzij het HALT-project kunnen jeugdigen, die zich schuldig ge maakt hebben aan het plegen van een strafbaar feit op korte termijn geconfronteerd worden met de afhandeling hiervan. Guus en Nel: „Op die manier werk je veel effectiever omdat de cliënt vrij snel na zijn of haar daad wordt geconfronteerd met datgene wat ze hebben misdre ven en met de door hen aange richte schade. De praktijk heeft bewezen dat door deze aanpak de kans op herhaling sterk ver mindert. Bij een justitionele af handeling is de kans op recidive altijd nog gemiddeld 60% terwijl na afhandeling via het HALT- project dat percentage ligt op on geveer 20%." Ook heeft de prak tijk bewezen dat de benadeelde burger dankzij het project sterker het gevoel heeft dat er inderdaad iets wordt gedaan aan bestraf fing van het gepleegde feit. „Niet alleen dankzij de snelle afhande ling maar ook doordat er daad werkelijk iets wordt gedaan om de aangerichte schade te herstel len en om herhaling te voorko men. Daardoor komt het rechtsgevoel veel meer tot zijn recht." Het HALT-project is in 1981 als experiment van start gegaan in de gemeente Rotterdam. Guus: „Het doorslaggevende succes daarvan heeft er toe geleid dat in middels, na een schoorvoetende start, nu in driekwart van de Ne derlandse gemeenten HALT- bureau's met veel succes werk zaam zijn. In Rotterdam is inmid dels een overkoepelend orgaan gevestigd onder de naam HALT- Nederland waarop door bureau's in den lande bij voorkomende problemen kan worden terugge vallen." In principe vallen alleen de jonge ren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar onder het bestand van HALT. Alleen wanneer er sprake is van in groepsverband gepleegde mis drijven kan van die leeftijdsgrens worden afgeweken. De beide HALT-mensen onderstrepen het feit dat een afhandeling via hun bureau geen verplichting is: „De jongeren mogen zelf kiezen of ze hun zaak via de rechter willen la ten behandelen of dat het HALT- bureau moet worden ingescha keld. In het laatste geval dient men zich binnen twee dagen te melden bij het bureau. Gebeurt dat niet dan wordt, na een her haalde oproep, de zaak alsnog doorverwezen naar de officier van justitie." Als HALT een zaak in behande ling krijgt dan gelden er twee voorwaarden: De berokkende schade moet door de dader(s) zelf worden hersteld maar mag niet groter zijn dan 1.500 gulden. Is dat wel het geval dan kunnen wij de dader(s) niet dwingen tot terugbetaling of herstel maar dient de benadeelde middels een civiele procedure zijn of haar recht te halen. De tweede voor waarde is een aanvullende straf in de vorm van het verrichten van daadwerkelijke arbeid zonder dat daar een betaling tegenover wordt gesteld. De controle op de uitvoering van de straf wordt in laatste instantie uitgevoerd door het bureau. Maar het belangrijk ste is dat de benadeelde en de overtreder samen in goede ver standhouding tot een bevredi gende oplossing komen. Als voorbeelden daarvan zijn te noe men het vernielen van groenvoor ziening of het aanbrengen van ongewenste graffity. Het is gebleken dat juist door de verplichting om op zeer korte ter mijn de toegebrachte schade te herstellen en om vervolgens nog een bepaalde hoeveelheid (straf)werk te verrichten bij alle betrokkenen het bevredigende gevoel^teweegbrengt dat 'er iets aan gedaan wordt'. Een bijko mende zaak is dat, hoewel de pri vacy volledig gewaarborgd is, dankzij de snelle confrontatie een bezinning plaatsvindt ten aanzien van de gepleegde feiten en dat mede door een schaamtegevoel in de richting van familie, vrien den en bekenden de kans op her haling vaak veel kleiner wordt Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die het HALT-bureau te bieden heeft, zal door Guus en Nel de komende tijd veel worden gedaan aan voorlichting. Door het organise- ZIE VERDER PAG. ABDIJ 14 AUGUSTUS 1991 Begin juli, de sloper aan het werk. Eventjes maar. Ljubljana uit Slovenië komt dinsdag 3 september niet naar Vlissingen. De ploeg heeft afgezegd voor het basketbalgala van van Basketball Combinatie Vlissingen. Samen met Tom Peters van KBBK Bobcat Gent is wel een „meer dan waardi ge" vervanger gevonden. De Russische ploeg BC Kalev uit Ta- lin (met vier internationals) speelt nu tegen de ploeg van Uta University uit Salt Lake City. Volgens Jacques Joziasse van de BC Vlissingen zijn de Ameri kanen meer dan een volwaardige vervanger van de afzeggers. Hij verwacht zelfs dat UTA-ploeg nog meer show in haar spel heeft, iets dat de Amerikanen overigens eigen is. Aanstaande vrijdag begint de kaartverkoop voor dit topevene- ment. De verkoopadressen: VVV Vlissingen, Mc Donalds Mid delburg, Boekhandel De Ruiter in Vlissingen en reisbureau Carlier in Middelburg. zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN \esfi Tegen inlevering van deze bon. (geldig t/m28sept. 19 De gratis bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goedkoper zijn dan f100,-. Het montuur van de gratis bril komt uit de collectie monturen met het rode labeltje. 0 P T C E ft S In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. Deze bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. Vlissingen, Lange Zelke 20 tl. .J T TT TD KODAK EXPRESS Beter: niet duurder! Grote Markt 7 Goes, Lange Geere 28 (naast ANWB) Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1