informatiepagina van de gemeente viissingen il 0 Straatfestival nog t/m zaterdag Midzomer nachtmarkt Gevarieerd aanbod van koopwoningen in Rosen- burg 2e fase Nieuwe namen commis sies Werkbriefjes vandaag inleveren redactie: sectie communicatie, stadhuis viissingen, telefoon 01184-87335 sornj voor de,overlast... Afstemming evenementen Verkeersmaatregelen Rosenburg II Woensdag 31 juli 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Viissingen bruist deze week van de activiteiten. U kunt de unieke sfeer van het Straat festival proeven, van diverse kermisattracties genieten of de Midzomernachtmarkt be zoeken. Het grootste evene ment, het Straatfestival, duurt nog tot en met aanstaande za terdag. Het grote hoofdpodi um staat op het Arsenaalter rein. Er staat een kleiner podi um op het Bellamypark waar meer bescheiden optredens plaatsvinden als ambiance voor de terrassen. Er is ook een theatertent op de Zeil- markt. Het volledige program ma vindt u in de festivalkrant (foto: Ruben Oreel) die enige tijd geleden is ver spreid. Voor programma informatie kunt u ook terecht bij de infostands van het festi val op het Arsenaalterrein en op het Bellamypark (telefoon 18434 en 18452). Alle evenementen zijn, voor wat de eindtijdstippen betreft, op el kaar afgestemd. Zo hebben bur gemeester en wethouders beslo ten de nakermis door te laten gaan tot 24.00 uur, dezelfde eindtijd als geldt voor de (mu- ziek)activiteiten op het Arsenaal podium van het Straatfestival (overigens mag hier de muziek op zaterdag 3 augustus tot 01.00 uur doorgaan). Een andere af stemming betreft de eindtijden op vrijdagnacht 2 augustus. De (muziek)activiteiten op het podi um Bellampark van het Straat festival mogen dan duren tot 02.00 uur, dezelfde tijd waarop de Midzomernachtmarkt op de boulevards eindigt. Op andere dagen stopt de muziek op het podium Bellamypark om 01.00 uur. Voor wat betreft het Straat festival hebben burgemeester en wethouders maximale ge luidsniveaus vastgesteld om de overlast voor de omwonen den te beperken. Tot 24.00 uur mag het volume 70 decibel zijn, na 24.00 uur 65 decibel. Onlangs stelden burgemeester en wethouders de nieuwe porte feuilleverdeling van het college van b&w vast. Zij zullen dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad en tevens de raad voorstellen de namen van de volgende vaste commissies van advies en bijstand te wij zigen: de commissie voor ruimtelijke ordening in "commissie voor ruimtelijke ordening en ver keer"; de commissie voor welzijn, volksgezondheid en cultuur in "commissie voor welzijn, volksgezondheid, cultuur en accommodaties"; de commissie voor stadsbe heer, verkeer en milieu in "commissie voor openbare werken, stadsbeheer en mi lieu". Wellicht zal ook de samenstel ling van de commissies gewij zigd worden. De gemeenteraad zal het voor stel behandelen in de vergade ring van 5 september aan staande. Vrijdagavond 2 augustus aan staande wordt vanaf 21.00 uur weer de jaarlijkse Midzomer nachtmarkt op de Vlissingse boulevards gehouden. De markt wordt gehouden tot 02.00 uur 's nachts! De plek en het tijdstip van de markt zijn uniek. Het "markt terrein" wordt gevormd door de rijweg van de Boulevards Evertsen en Bankert (tot aan de Trompstraat). Vanzelfspre kend is de rijweg voor verkeer afgesloten. De markt wordt georganiseerd door de afdeling midden- en noord Zeeland van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. De markt biedt zeer veel kramen met uiteenlopende waar en sfeervolle terrassen met muziek. Er worden ook kanon schoten afgevuurd en er wordt een standwerkersconcours ge houden (met prominente Vlissin- gers als deelnemer!). Ook komt, zoals elk jaar, een van de schepen van de Olauline op weg naar Sheerness tussen 10.30 en 10.45 met volle verlich ting vlak langs de boulevards varen. Het "marktterrein" zal geheel voor verkeer zijn afgesloten. Op het gedeelte van Boulevard Bankert tussen de Trompstraat en de Coosje Buskenstraat en op Boulevard de Ruyter blijft tweerichtingverkeer gelden, maar doorgaand verkeer zal er niet mogelijk zijn. De markt wordt opgebouwd van af vrijdagmiddag 14.00 uur. Daarom worden vanaf dit tijdstip afzettingen geplaatst bij het Wooldhuis en de Trompstraat. Vanaf die tijd geldt er ook een parkeerverbod. De gemeente heeft de bewoners en onderne mers op de Boulevards Evertsen en Bankert gevraagd elders te parkeren. Auto's die op het "marktterrein" staan (ook van bezoekers!), zullen namelijk wor den weggesleept. Voor bezoekers van de markt is er in de omgeving voldoende parkeergelegenheid. Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat de markt voor de bewoners en onderne mers van de boulevards enig ongemak kan veroorzaken. De (foto: Ruben Oreel) Midzomernachtmarkt is echter voor de vele bezoekers een unieke markt, op een uniek tijdstip en vooral op een unie ke locatie! Vandaag, 31 juli, is de laatste werkdag van de maand. Cliën ten van de sectie sociale zaken moeten daarom vandaag hun werkbriefje inleveren. Per abuis stond vorige week op deze pagina moest. dat dat eerder Lever daarom vandaag uw werkbriefje in. Het kan een boel narigheid voorkomen! In de Vlissingse nieuwbouw wijken Rosenburg II en Hofwijk zijn volop koopwoningen in aanbouw. De bouw ligt nu tij dens de bouwvakantie enkele weken stil. Een mooi moment om eens te kijken wie wat waar bouwt... Op bijgaande kaart en in de tekst hierna kunt u zien bij wel ke makelaars/ontwikkelaars u kunt informeren naar diverse soorten koopwoningen in Ro senburg II. Volgende week vindt u op deze pagina een kaart van Hofwijk met de daar bij behorende namen van de verkopende instanties. Op deze pagina staat een platte grond van Rosenburg II. Met eni ge moeite zijn de straatnamen te lezen. Ze heten: H. Roland Holstlaan, Mina Kruzemanlaan, Rosenburglaan, Roosje Vos- laan, Suze Groeneweglaan en Annie Romeinlaan. Aan de bovenzijde van de kaart loopt de Zuidbeekseweg (een B- weg), links (maar niet op de kaart) bevinden zich de achter zijden van de woningen aan de Gerbrandystraat, rechts is een stukje van Rosenburg I zicht baar. Rechts op de kaart is ook de Meliskerkse Watergang aan gegeven. De cirkel rechtsonder- aan is een waterpartij met daar omheen een groenvoorziening. Bij de kavels en bouwblokken staan Romeinse cijfers die cor responderen met de make laars/ontwikkelaars die daar woningen bouwen en/of ver koopt. Het zijn: I Woonwijzer Zuidwest, Lange Geere 153, 4331 MG Middel burg, telefoon (01180) - 27158. II Theelen van der Weele, Badhuisstraat 123-127, 4381 LR Viissingen, telefoon 13920. III Proverko, Korte Kerkstraat 12, 4461 JE Goes, telefoon (01100) - 30222. IV Projektbouw Zeeland BV, Oostwal 36, 4461 JT Goes, te lefoon (01100) - 32820. V Pro-Konsult, Turfkade 17, 4461 AP Goes, telefoon (01100) - 11159. VI Kerngroep Viissingen, Bad huisstraat 16, 4381 LS Viissin gen, telefoon 14014. VII Ontwikkeling door particu lieren (voor informatie over ka vels grond: gemeente Viissingen, sectie economi sche zaken, Stadhuisplein 2, 4382 LG Viissingen, telefoon 87215). VIII Sinke Komejan BV, Dam plein 1a, 4331 GC Middelburg, telefoon (01180) - 89000. Volgende week op deze pagi na: Hofwijk.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7