nsMüs <0 WVERKDOP BkSlflfi ZIEKENFONDS «Al» 10-20-30-40% KORTING Voorbarige conclusies trekken PROFITEER NU 1 1 Allerlei Cursus op onze zomerkollektie hand- en schoudertassen in leer en kunststof Honderden tassen scherp afgeprijsd! Door drs. Thomas Klabbers Sport Gewonden HET HELDERE DENKEN (5) "Ik weet, ik weet, wat jij niet weet" PSYCHOCOIMSULT Woensdag 31 juli 1991 DE FAAM DE VLISSINGER 13 Orgelconcert - In de St. Ja- cobskerk in Vlissingen worden vrijdag 2 augustus twee orgel concerten gegeven. Om 12 uur bespeelt Henk G. van Putten uit Nieuw-Beijerland het orgel; om 20 uur geeft de Middelburgse or ganist Bram Beekman een concert. Expositie - In De Schotse Hui zen in Veere wordt een ten toonstelling gehouden van werk van Francisca Bongaerts- Verdonk. Het werk omvat olie verfschilderijen, aquarellen, gou aches en tekeningen in verschillende technieken. Het museum is geopend op maandag van 13 tot 17 uur en op dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. Concert - In de serie Kerkcon- certen in de Nederlands Her vormde Kerk in Kapelle wordt zaterdag 3 augustus een concert gegeven door Lucas Lindeboom. Deze vaste bespeler van het Schnitger-orgel in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle speelt vanaf 20 uur werken van J.S. Bach, G.F. Handel, F. Mendelssohn-Bartholdy. M. Le- clerc en PC. van Westering. Poppentheater - Poppentheater Parabel geeft op 14 en 28 augus tus om 15 uur een openbare voorstelling in de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg. Gespeeld zal worden 'De wolf en de kip' in de 'lopende poppenkast'. Zomeravondconcert - In de se rie zomeravondconcerten wordt donderdag 1 augustus om 20 uur in de Hervormde Catharina- kerk in Zoutelande een concert gegeven. Uitvoerenden zijn Jan v.d. Berg (tenor), Marco Hup (or gel), Mieke Wijnolts en Astrid Driesprong (blokfluit) en Marga- retha v.d. Streek (alt-mezzo). Puzzelrit - Dinsdag 6 augustus organiseert de Auto- en Motor club De Zeeuwen uit Vlissingen een puzzelrit voor automobilisten en fietsers. Van 19 tot 20 uur kan er worden gestart bij café Kasteel van Batavia te Westkapelle. Onlangs verscheen de folder 'Stand van zaken bij de sociale verzekeringen en voorzieningen'. De folder is gratis te bestellen bij het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam, tel.: 020-5600955. Manifestatie - Vrijdag 30 au gustus vindt om 20 uur in de Stadsschouwburg in Middelburg de opvoering plaats van 'Tot nut van 't algemeen' door de Nieuwe Scene. Deze opvoering wordt ge houden op initiatief van de Zo- meruniversiteit Zeeland in het ka der van de Nederlands-Vlaamse culturele samenwerkingen. Kaar ten zijn in de voorverkoop ver- krijgbaar vanaf 22 augustus. Jaarstukken - Onlangs versche nen de jaarstukken van de Pro vinciale Stoombootdiensten in Zeeland over 1990. Het boek werk is verkrijgbaar bij de afde ling voorlichting van de provincie Zeeland. Film - Voorafgaande aan het Filmfestival Zeeland houdt de werkgroep film i.o. van het Ko ninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen op 11 sep tember om 19.30 uur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een informatie-avond over het anders kijken naar de film. Inlichtingen 01184-71364. Bezoek - Maandag 5 augustus zal een groep van 45 jongeren van 'Jeugd en Wetenschap' uit Vilvoorde om 10 uur worden ont vangen in de Burgerzaal van het Middelburgse stadhuis. Het jeug dige gezelschap, gemiddeld zo'n 15 jaar oud, brengt van 2 tot 10 augustus een bezoek aan Zee land in het kader van het jaarlijk- se opvoedkundige verlof. Puzzelrit - De Motor- en Auto club De Zeeuwen uit Vlissingen houdt donderdag 1 augustus een puzzelrit voor automobilisten en fietsers. De start van deze rit is tussen 19 en 20 uur bij de VVV in de Dorpsstraat in Vrouwen polder. 3 LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Zoals U wellicht weet is op 1 juli het nieuwe Geneesmiddelen- Vergoedingssysteem ingevoerd. Het Ziekenfonds vergoedt medi cijnen voor zover ze niet duurder zijn dan een goedkoop vergelijk baar middel. Zo hoopt de Rege ring de stijging van de ziektekosten te remmen. Deze kosten brengen we gezamenlijk op. Onder meer door middel van premieheffing. Op het inkomen van werknemers en uitkeringsgerechtigden wordt in totaal 7,8% ziekenfondspremie ingehouden. Maar....slechts tot het maximum-premie-loon van f 171,— per dag. Daarboven is uw inkomen premie-vrij! Als uw gemiddeld bruto dagloon hoger is, hoeft U over het meerdere geen premie te betalen. Vooral bij een werknemer met meer dan één werkgever tegelijkertijd kan dit soms tot misverstanden en te hoge inhoudingen leiden. Voor 65 ers gelden andere per centages: 1,9% over de AOW; 7,25% over overige inkomsten. Zo betalen zeelieden 3% zieken fondspremie. Naast de ingehou den premie, betaalt iedereen ook nog de bekende nominale premie. Verplicht verzekerd voor het Zie kenfonds zijn: Werknemers met een bruto jaarloon onder de f 52.300,—; Uitkeringsgerech tigden (die voordien ook al in het Z.f. zaten); En 65 ers die voor hun pensionering ook al in het Z.f. zaten. Partner en kinderen zijn onder bepaalde voorwaarden gratis meeverzekerd. Heeft U vragen naar aanleiding van dit of een van onze vorige ar tikeltjes? Onder bovenstaande te lefoonnummers kunt U naar onze spreekuren informeren. Vanwege vakanties kunnen sommige spreekuren uitvallen. Leesgroep - In september gaat in Middelburg bij voldoende be langstelling een leesgroep van start. De opzet is dat een keer per maand bijeen wordt gekomen om boeken met een spirituele inhoud te bespreken. Inlichtingen en op gave bij Corrie Akkermans, tel.: 01180-12075. Dart - Donderdag 1 augustus wordt in de Happy Buccaneer in Vlissingen een open 501 dart- toernooi gespeelt. Het toernooi begint om 20 uur en is toeganke lijk voor ervaren en onervaren spelers van alle leeftijden. Wandelen - De wandelsportver eniging De Vrolijke Tippelaars uit Vlissingen houdt zaterdag 3 au gustus haat tweede Duin- en Strandtocht vanaf de Kanovijver aan de Burg. Van Woelderenlaan in Vlissingen. De straat is tussen 10 en 13 uur. Inlichtingen 01184-64753/18273. Campingvoetbal - De v.v. Noor mannen in Westkapelle houdt van 5 t/m 9 augustus haar jaar lijkse campingtoernooi. Elke avond worden er tweë wedstrij den gespeeld met elftallen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar, om 18.30 en om 20 uur. Vrijdag 9 augustus is er tevens een vetera- nentoernooi waarna de prijsuit reiking volgt. De deelnemende campings zijn Zuiderduin, 't Hoekje, Westkapelle, De Boom gaard en de v.v. Noormannen. Bij de gemeentepolitie Vlissingen zijn de volgende gevonden voor werpen aangegeven: een rich tingaanwijzer, pen met inscriptie, badhandoek, adressenboekje, da meshorloge, herenhorloge, heren trui, diverse portemonnees en sleutels. Middelburg - Bij de gemeente politie in Middelburg zijn in de pe riode van 28 juni t/m 18 juli de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: girobetaalkaarten, diverse eurocheques en bankbil jetten, zonnebrillen, stamkaart NS, HAVO-cijferlijst, doos met lantaarn, autowielen, koffiebon nen, contactlenzen, gitaarsnaren, handschoenen, helmen, horloge, regenbroek, jacks, damesvest, spijkerjack, paspoorten, porte monnees, schoentjes, diverse armbanden, hangers, sleutels, fietstas, linnen tas en een wieldop. Maxis - Door de Maxis in Mid delburg zijn de volgende gevon den voorwerpen ingeleverd bij de gemeentepolitie in Middelburg: diverse paraplu's, zonnebrillen, sleutels, papieren bescheiden en portemonnees; voorts bestond 'de buit' uit een kinderspijkerjack, rugtas, speelgoedpaardje, giro maatpas, sjaals, speelgoedko nijntje, kinderpetje, regenhoes met -broek, bibliotheekpas, Amro-card, Schelde-pas, kinder handschoen en een speelgoed leeuwtje. Als ik op de man (vrouw) af vraag "Doet u wel eens aan magie?", zult u waarschijnlijk met "nee" antwoorden. U gaat dan echter voorbij aan een tweetal magische denkge woonten die wij hebben: ge- dachtenlezen en waarzeggerij. Bij gedachtenlezen gaat u er van uit, dat u precies weet wat anderen op een gegeven mo ment denken. Drs. Henk C.M. Hermans Stel u bent in gesprek met iemand, en u merkt dat uw gesprekspartner voortdurend zit te gapen. U kunt dan den ken: "Mijn toehoorder vindt me saai". In werkelijkheid is hij bijna de hele nacht wakker ge houden door een van zijn zieke kinderen. Of, stel dat een vriend u passeert op straat zonder te groeten. Hij is in ge dachten verzonken, maar u kunt concluderen: "Hij negeert me omdat hij me niet aardig vindt". Of, uw partner is een avond erg stil, omdat hij (zij) moeilijkheden op het werk heeft gehad. U voelt zich naar omdat u denkt: "Hij (zij) is boos op me. Wat deed ik ver keerd?". Dit zijn allemaal voor beelden van gedachtenlezen. U gaat ervan uit, dat u weet wat anderen denken. In werkelijk heid beschikt u natuurlijk niet over deze paronormale gave. Er is geen sprake van echt weten, hooguit van vermoeden. Ook waarzeggerij is een vorm van denk-magie. U denkt te weten, wat de toekomst brengt. Het lijkt alsof u plaatsneemt achter een kristallen bol, en voorspel lingen doet. Zo kunt u allerlei narigheden voorzien, en uw voorspellingen als feit be schouwen. Wanneer u bijvoor beeld voor een belangrijk examen zit, kunt u zichzelf vooraf ontmoedigen door fe denken "Het zal wel niks wor den. Ik zak toch". Of als u af spraken voor een vakantie maakt, kunt verzuchten: "Het zal tegen die tijd wel slecht weer zijn, en ik zal me beslist niet amuseren". Dergelijke ne gatieve voorspellingen zullen van invloed zijn op uw gevoe lens, en kunnen daardoor som berheid teweeeg brengen. Zowel bij gedachtenlezen als bij waarzeggerij trekt u voorba rige conclusies. Het is onver mijdelijk om dit af en toe te doen, maar-er kunnen gevaren aan vastzitten. Dat is zeker het geval, wanneer u zich daar niet van bewust bent. Voorbarige conclusies leiden namelijk vaak tot verkeerde reacties. Stel, een vriend laat al lange tijd niets meer van zich horen. U kunt dan concluderen "hij vindt me zeker niet belangrijk genoeg", en voelt u bent ver ontwaardigd. U doet op dat moment aan gedachtenlezen. Vervolgens besluit u om ook maar niets meer van u te laten horen. U denkt bij uzelf: "Als ik hem bel, sta ik voor gek. Hij zal wel denken". Als gevolg van deze negatieve verwachtingen (waarzeggerij), mijdt u uw vriend. Drie weken later hoort u dat uw vriend enige tijd is opgenomen in het ziekenhuis. Al dat gedenk was enkel goed voor zelfkwelling, en was volle dig onterecht. Gedachtenlezen en waarzeggerij hebben de nei ging zichzelf waar te maken. Een klassiek voorbeeld treffen we aan in de volgende dialoog: Hij: Wat ben je stil. Ben je boos op me? Zij: Nee hoor, ik zit enkel wat te denken. Hij: Daar geloof ik niks van. Vertel me nu maar wat je dwars zit! Zij: Niks, laat me nu even met rust. Hij: Je kunt het me gerust ver tellen, hoor. Zij: (geërgerd): Potverdikkie, ik heb je gezegd dat ik niet boos ben. Hij: Zie je wel, je bent wel boos (enzovoort). Een grappige illustratie van ge dachtenlezen en waarzeggerij treffen we aan in het volgende verhaal van Paul Watzlawick (Geluk is ook niet alles): Een man wil een schilderij ophan gen. Hij heeft wel spijkers, maar geen hamer. Zijn buur man heeft er wel een. Dus besluit de man naar hem toe te gaan en die te lenen. Op dat moment begint hij echter te twijfelen: stel je voor dat de buurman, mij geen hamer wil lenen? Gisteren groette hij me al zo vluchtig. Misschien had hij haast. Of misschien deed hij alleen maar alsof en heeft hij iets tegen mij. Wat dan? Ik heb hem nooit iets gedaan; wat denkt hij wel. Als iemand ge reedschap van mij zou willen lenen, zou ik het hem meteen geven. Waarom hij dan niet? Waarom zou iemand zijn me demens niet zo'n eenvoudige dienst bewijzen? Mensen als die vent maken je het leven zuur. En dan verbeeldt hij zich nog wel dat ik afhankelijk van hem ben. Alleen omdat hij een hamer heeft. Nu is de maat toch echt vol. En dus stormt hij naar de buren, belt aan, de buurman doet open, maar nog voor hij "Goeiemorgen" heeft kunnen zeggen, schreeuwt de man hem toe: "Je mag je ha mer houden, pummel". Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur. liefst schriftelijk. Postbus 5017. 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. J. Hane- kamp, 19.00 uur: ds. H.van Oostende. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. W. Westlanbd. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur. Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10.15 uur: ds. Hiensch. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: kand. M. Allewijn, 19 uur: ds. Koops, gez. dienst in Herv. kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibror- dus. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. J. v. Wattum, 19 uur: ds. A.A. Kamermans, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. St Spanjer. GRUPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. A.W. Riepma, in Herv. Kerk. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. A. Ripma, gez. dienst in Herv. kerk. HOOGE LANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. 10.30 uur. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11.00 uur: mevr. ds. A. Spaans-Moolenaar. KOUPEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 19 uur: ds. R.G. v.d. Zwan. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: ds. J.H.J. Hoffman MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uu: ds. E.V.E. Wijnands. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. on bekend MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: Prof. Oosterhoff. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 19 uur: ds. J.Boonstra. Hofpleinkerk, Hof plein, Zo. 9.30 uur: ds. J. Boonstra, 14.30 uur: ds. L.J.G IJkel. Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. zie Thomaskapel. Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt). Klein Vlaanderen 75, Zo.: 9.30 uur dienst, 16.30 uur: ds. C.J. Breen. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: mevr. drs. K. Spelt. Koorkerk, Koor kerkhof, Zo. 10 uur: ds. E.H. Cossee. Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10 uur: ds. J.R. Wolthaus. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. K. Hendrikse. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: dhr. H.J. Schoenmaker Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. P.J.G. Jeroense. Wijk- gemeente Geref. Bond, Zo. (Nieuwe kerk) 11 uur: ds. A. van Vuuren en 18.30: ds. H.A. v.d. Pol. Waals Herv. Gem. (Doopsgez.Kerk, Lange Noordstraat 62) 10.45 uur: pasteur Kerkgenoot schap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. D.J.. Ponte. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: br. en zr. Wagenaar. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10.00 uur: mw. ds. Van Dam, H.A.. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo zenburglaan 22, Za. 19 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. pasteur R.F. Ie Gras Evange liegemeente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. br. A. v. Heusden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. onbekend. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 19 uur: ds. J.G. Arensman. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruyn, 19 uur: ds. A. Spaans. Za. in Herv. Kerk 19.00 uur: R.K. kerkdienst. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. onbekend. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 en 19 uur: kand. hr. A.H. Tamminga, S.O.W.- dienst. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: mw. P. Renes, 19 uur: kand. A.H. Tammin ga, SOW-dienst. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeênte. Zo. ds. J. Pannekoek, 11 uur: dhr. A. Jorritsma, gez.dnst Herv. Kerk WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: mevr. ds. Spaans, knd, 19 uur: ds. den Hollander. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.00 en 10.30 uur: ds. Faas- sen. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur. Zo. 10 uur. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. Gerefor meerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: ds. D. Westerneng. Do. 1 t/m wo. 7 augustus. SOUBURG Huisartsen Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, gez. dienst, Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 uur: geen dienst, 19.00 uur: mevr. cand. S. Ridder-v.Meggelen. Be jaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. H. Hondius, Streekziekenhuis Walcheren,m Kouderkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za terdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, gez.dnst H/G in Herv. Kerk, 19 uur: ds. M. de Boer, gez. dienst te Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: gez. dienst in Ger.Kerk, ds. A. Spaans. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde 'Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer, Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. G. Kalksma, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. D.W. Koelman, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30: ds. C.A. Schoorel. De Schaapskooi, Papegaaenburg, Zo. 9.30 uur: ds. J.v.d. Putte, Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Ter Reede, Zo. 19 uur: ds A. Spaans-Moolenaar. Ophir, Bad huisstraat 186, Zo. 10 uur: ds. J.B. v. Bork. Jeho va's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getui gen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dis hoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. D.J. Ponte, 10.30 uur: bijbelstudie. Gerefor meerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. on bekend. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: Berg- hauser Pont, tel. 39933. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: F.v.d.Berg, Gies- senburg 12, tel. 65253. Zondag tot 24.00 uur: R.M. Tiadens,tel. 64633. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810, Zondag: A.G. Bouw meester, Stationsplein 1, Arnemuiden tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. v. Tol, p/a Markt 10 Veere, tel. 01181-1271.. Domburg, Aagtekerke en Westkapelle: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: F. v. Eede, de Casem- brootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: PK.Noorlan- der, Middelburgdsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B.Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: A.A. Paul, Doornenburg 31, Vlissingen, tel. 01184-78811. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrijdag morgen daaropvolgend: Apotheek Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, tel. 35565. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstra- weg 2a, tel. 70717. s Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: K. Boot, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: Mw. ThJ.Driehuis-v.Haselen, Vlissingen, tel. 01184-66548. Spreekuren zonder afspraak: za. en zo. 11.00-12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Velders- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Middel burg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Domburg- seweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behande ling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Mid delburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. tel. 01180 12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlis singen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezondheids dienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlis singen, Rozengracht 6; Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziektenbestrijding: Koe poortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tuberculosebestrij ding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tót 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij crisissi tuaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tót 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informatie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeantwoor- der enkel uw tel.nr. inspreekt roept u automatisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappelijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereikbaar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwendaele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en begelei ding voor slachtoffers van misdrijven en verkeerson gevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch bereik baar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Da gelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachtenbe middeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, So ciaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en da middag van 14.00 tot 16.00 uur, Osten- destraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Arne muiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walcheren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarm centrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15