.uiiJiiiiiiiiiiiiDiiniiiJJuiii Recreatie begroot Euregio Scheldemond De ruimte in 1992 Provinciale informatie Vraag ons advies voor professioneel onderhoud ZITCOMFORT NEDERLAND TOPKWALITEIT ZITMEUBELEN GEMAKKELIJKER KAN NIET! MOTORJACK DE ZITMEUBELSPECIALIST BIJ UITSTEK ZONDAGS OPEN: ITALIA '^W% OPRUIMING! nü extra voordelig DE STOFFEN- SPECIAALZAAK IN BEROEP 5ikkBn5 Verf Techniek Langeweg 2, 's-Gravenpolder (bij Goes) tel. 01103-1891 Wij hebben een unieke kollektie ÏV! Vergaande samenwerking tussen Zeeland en de Belgische pro vincies Oost- en West-Vlaanderen moet gestalte krijgen in de Eu- regioScheldemond. mm Projecten Wij zijn geopend maandagmorgea t/m zaterdagmiddag Yerseke MILIEUTECHNIEK We hebben héél wat in huis, compleet met de nodige adviezen m.b.t. toepassingen, technische oplossingen of alternatieven. Een greep uit ons assortiment: #T.b.v. milieutoepassing: Speciale drainage van HPE of PP #HPE of PP leidingen #HPE kolken - putten - goten #HDPE folie voor bassins en opslag van verontreinigde stoffen #0lie afscheiders #Vetafscheiders #Slibvangputten 1-30 m3 #Septictanks #Pompgemalen DOE IETS AAN DEUNTJES-GEDRENS in talloze kleuren en variaties in elke stijl en prijsklasse o.a. in leer, stof, in eiken met leer en noem maar op. Kom gewoon in alle rust dit vele klassemeubilair bewonderen. en NAAR ONS ZOEKEN IS ER NIET BIJ Vanaf de autosnelweg volgt u simpelweg de ANWB borden 's-Gravenpolder, U RIJDT DAN VANZELF ONZE RIANTE PARKEERPLAATS OP. 3x Zekerheid met Interieur Waarborg OPRUIMING BIJ DE GROOTSTE LEDERGIGANT VAN NEDERLAND INFO: 04920 - 22923 OPRUIMING PRACHTIGE normaal fl. 399,- NU VA. leather wear De allerlaatste zomerstoffen De nieuwe collectie HERFSTSTOFFEN - HOEDEN (in Middelburg) en BRUIDSTOFFEN zijn binnen! voor hoeden, bruidstoffen en aparte modestoffen Woensdag 31 juli 1991 ABDIJ DE FAAM DE VLISSINGER I EUWS Er blijft toekomst voor de recreatie in Zeeland. Die verwachting spre ken gedeputeerde staten uit in het hoofdstuk recreatie en toerisme van de begrotingsbrie/ 1992. Gs baseren zich daarbij op de groeiende belangstelling voor korte vakanties in eigen land, de interesse voor Zeeland van toe risten uit Oost-Europa en Italië en de belangstelling voor schone en veilige gebieden. Verder worden zij in hun mening gesterkt door het doorlopende vakantie- onderzoek dat in de provincie wordt uitgevoerd. Het hangt vooral af van het toeristisch-recreatieve bedrijfs leven of de nieuwe toeristenstro men Zeeland blijvend zullen waarderen en bezoeken. Van provinciezijde blijft het beleid De voorzitter van gedeputeerde staten hoort woensdag 7 en don derdag 8 augustus, respectieve lijk om 14.00 en 10.00 uur, de raadslieden van Middelburgse aanvragers van algemene bijstand. Bezwaar wordt gemaakt tegen de beslissingen van de gs- voorzitter op aanvragen voor spoedshalve bijstand. De Arobzittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. gericht op versterking van de toeristisch-recreatieve sector. Kwaliteit is daarbij een belangrijk element. Zij geldt de recreatieve voorzieningen op zich en de om geving waarin zij gestalte krijgen. De belangen voor de eigen bevol king, natuur en landschap, milieu, rust en veiligheid en schone stranden zijn voor gs in dat ver band toetsstenen. Voor de speerpunten Brouwers-. dam, Arsenaalgebied Vlissingen en Neeltje Jans wordt verwacht dat zij volgend jaar verder in uit voering kunnen komen. De na druk ligt op de dagrecreatie. In de sector verblijfsrecreatie is kwaliteitsverbetering het credo. Door de toenemende belangstel ling voor de hotel- en apparte- mentenmarkt, kan Zeeland zich meer gaan toeleggen op congres sen. Het inmiddels functioneren de congresbureau kan daarin een rol spelen. Gs zijn bezorgd over de aandacht van het rijk voor de recreatieve ontplooiing van de Randstad ten koste van de plattelandsgebie den. Grote projecten in de open luchtrecreatie daar krijgen voor rang boven voorzieningen die Zeeland nodig heeft, zoals fiets-, wandel-, kano- en ruiterroutes. De routes kunnen bijdragen in het streven naar seizoensverlenging. In de begroting wordt de subsidie voor de provinciale VVV in Mid delburg geraamd op 932 duizend gulden. September-cultuur- maand gaat in 1992 opnieuw 3 ton kosten aan de provincie. Ver wacht wordt dat er bijna 7,5 ton moet worden besteed uit het toeristisch-recreatief ontwikke lingsfonds. Aan kosten voor het recreatieschap Het Veerse Meer wordt ruim 1,1 ton begroot en voor het natuur- en recreatie schap De Grevelingen ruim 2 ton. Voor diensten die de provincie aan de schappen verleent, wordt ruim 21 duizend gulden in reke ning gebracht. ih De Kop van Schouwen, windenergie, de Axelse Vlakte en de Voordel ta zijn onderwerpen, waarvoor volgend jaar planologische plannen moeten worden gemaakt. Hoe de ruimte in Zeeland kan worden benut, is bepaald in het streek plan Zeeland. Nadere precisering op onderdelen van de provincie wordt in streekplanuitwerkingen geregeld. Voorlichtingsmateriaal over het provinciaal bestuur van Zeeland is niet alleen verkrijgbaar in het provinciaal informatiecentrum in de Ab dij in Middelburg. Bij de dienstkringkantoren van provinciale waterstaat in Zierikzee, Goes, Middelburg en Axel zijn onder meer verkrijbaar brochures met informatie over de kwaliteit van het zwemwater; kleine landschaps elementen als kreken, heggen en inlagen; de ontwikkeling van Zee land van agrarische tot toeristische provincie en de films en videobanden die bij de provincie te leen zijn. Ook kan men bij de dienstkringkantoren terecht voor samenvattingen van provinciale plannen, zoals die voor de revalidatie, de bejaarden oorden, de verpleeghuizen, het milieubeleidsplan en de ontwikke lingsplannen Zeeland aan zet. De dienstkringkantoren zijn te vinden in Zierikzee, Havenpark 8; Goes, Kloetingseweg 46; Middelburg, Het Groene Woud 1 en Axel, Zuidsingel 4. Zij zijn geopend op werkdagen tijdens de normale kan tooruren. De Euregio omvat de drie provin cies, waarin ongeveer 1,8 mil joen mensen wonen. Wat zoal mogelijk is, wordt ver woord in het plan "Gemeen schappelijk ontwikkelingscon cept", waarvan een samenvat ting verkrijgbaar is bij het provin ciaal informatiecentrum van Zeeland in Middelburg. Het wordt van groot belang geacht de economische, natuur lijke en menselijke mogelijkheden in de Euregio zo goed mogelijk te benutten. Als belangrijk pluspunt wordt daarbij genoemd de gunstige lig ging van de Euregio ten opzichte van de Nederlandse en Belgische stedelijke gebieden, respectieve lijk de Randstad en Antwerpen, Gent en Brugge. Ook de in die ge bieden aanwezige havens kunnen een vooraanstaande rol spelen in de verdere ontwikkeling. In de plannen wordt wat dat betreft al rekening gehouden met het ver vallen van de binnengrenzen in de Europese Gemeenschap (EG). Overigens ligt de Euregio ook gunstig ten opzichte van het Europese bestuurscentrum. Behalve aan de economische ont wikkeling van het gebied moet aandacht worden besteed aan de handhaving van het natuurlijk en cultureel erfgoed. Gegevens van proefcentra voor land- en tuinbouw kunnen grensoverschrijdend worden uitgewisseld. In de samenvatting wordt ver meld welke projecten al op korte termijn uitgewerkt kunnen wor den. Voor het midden- en kleinbedrijf zouden contactdagen georgani seerd kunnen worden, waarbij in formatie wordt uitgewisseld over economische relaties en techno logie. Samenwerking tussen or ganisaties als de kamers van koophandel en innovatiecentra zou een grote onderlinge informa tiestroom op gang kunnen brengen. De manifestatie Flanders Techno logy zou het platform kunnen zijn voor een gezamenlijke presenta tie van het totale bedrijfsleven in de drie provincies. De mogelijkheden tot maritieme samenwerking tussen de havens vap Gent, Terneuzen en Vlissin gen moet worden onderzocht. In een daarop volgende fase zou de samenwerking kunnen worden verbreed met de havens van Oostende, Zeebrugge en van de Waaslanden. Op het ogenblik wordt in Zeeland overigens al on derzocht of op telematicagebied kan worden samenwerkt tussen de havens van Vlissingen, Terneu zen en Gent. Uitwisseling van gegevens via te-, lematica van de land- en tuin bouwkundige proefcentra aan beide zijden van de grens wordt ook tot de mogelijkheden ge rekend. Het krekengebied op de Vlaams- Zeeuws-Vlaamse grens kan ook onderwerp van studie vormen. Aan de kreken worden belangrijke ecologische waarden toegekend. Om ze zo ongeschonden mogelijk te houden, moet worden nage gaan hoe nadelige invloeden van landbouw en industrie kunnen worden geweerd. Het dagelijks bestuur van de pro vincie heeft dat geschreven in de aanbiedingsbrief bij de begroting voor 1992. Voor de Kop van Schouwen moet zo'n streekplanuitwerking wor den gemaakt. Voor het hele ge bied moet worden nagegaan hoe de verschillende belangen, als re creatie, natuur en milieu, land bouw, waterkering en waterwin ning, het best met elkaar kunnen worden verenigd. De streekplan uitwerking moet daarna dienen als basis voor een landinrich tingsproject. De opwekking van windenergie wordt in de toekomst grootscha liger. Windmolens nemen veel ruimte in en daarom moet in een streekplanuitwerking worden vastgelegd waar in Zeeland de beste plekken zijn om windmo lenparken van de grond te krijgen. De industriële ontwikkeling van de Axelse Vlakte wordt even eens onderwerp van een streek planuitwerking. Via een uitgekiende bepaling van vestigingsplaatsen voor bedrij ven en andere veel mensen trek kende activiteiten, moet worden bereikt dat het privé autoverkeer wordt teruggedrongen. Daarbij kan worden gedacht aan lokaties in de buurt van spoor- en busver bindingen en aan vesti- De uitkomsten van het project ge biedsgerichte benadering Kanaal zone in Zeeland, waarbij belangen van economie, ruimtelijke orde ning, natuur en milieu worden ge wogen, kunnen in de toekomst wellicht als leidraad dienen voor het treffen van maatregelen aan de Belgische oevers van het Ka naal van Gent naar Terneuzen. De samenvatting van het ge meenschappelijk ontwikkelings concept Euregio Scheldemond is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. gingsplaatsen van zo'n grote omvang dat groepsvervoer ren dabel is. Dit "lokatiebeleid in sa menhang met het mobiliteitsbe leid" moet voor de hele provincie in een streekplanuitwerking wor den geregeld. De Voordelta, het zeegebied voor de Deltadammen waar zich zand banken vormen, moet ook in een streekplanuitwerking wordenjge- vangen. Op niet al te lange termijn moet worden bekeken of het streekplan Zeeland nog voldoet aan de eisen des tijds. Nu op verschillende on derdelen uitwerkingen zijn gerea liseerd en nieuwe worden voorbereid, kan het dienstig zijn een heel nieuw plan te maken. Hetzelfde geldt voor de Deltawa teren. Voor de verscheiden onder delen als Oosterschelde en Grevelingen zijn beleidsplannen vastgesteld. Nagegaan moet worden of de afzonderlijke plan nen kunnen worden samen gesmolten tot een integraal plan. Ter verbetering van de financiële positie van de provincie wordt onderzocht of een vergoeding (leges) kan worden gevraagd voor het werk aan de verklarin gen van geen bezwaar voor bou wactiviteiten die in afwijking van gemeentelijke bestemmings plannen worden ondernomen. De verklaringen, die hun grond vinden in de wet op de ruimtelijke ordening en de woningwet, moe ten bij gedeputeerde staten wor den aangevraagd. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Natuurlijk wilt u de beste bescherming voor uw dure huis. En stelt u hoge eisen aan de verf en het gereed schap. Kom daarom langs vóórdat u begint en vraag ons om advies èn het gratis boekje Sikkens Verf Tbchniek. Cetol TGL Hoogglans en zijdeglans Duurzame transparante glanslak met UV-filter en duurzaam elastisch. Sikkens Rubbol AZ Hoogglanzende, dekkende lak voor zowel binnen en buiten in vele aktuele kleuren. Zeer hoge dekkracht, makkelijk verstrijk- baar, slagvast en stootvast. Sikkens Rubbol EPS Grond-, voor- èn afdeklak uit één blik. Is vochtregulerend jen vult onregelmatigheden in de ondergrond. Geschikt voor gronden, overgronden èn afschilderen. Sikkens Onol De vochtregulerende grond verf voor beroeps. Fantastische dekkracht en weervast. Kan daarom best een jaartje overslaan; dus eventueel volgend|jaar pas aflakken. Gratis boekje Vraag het boekje Sikkens Verf Tfechniek: alle produktinfo, onderhoudsschema's, checklisten, etc. Voor vakman en doe het zeiver KROMME WEELE 19 MIDDELBURG TEL. 01180-12886 Informeer voor technische informatie Tijdens de "bouwvak"vakantie zijn wij normaal geopend. Breeweg 128 Achterweg 4 4401 BS Yerseke Biervliet Tel.: 01131-2336-3707 06-52770732 Tel.: 01152-2000 Fax.: 01131-3621 een lijn hooit recht getrokken. een punt hoort slipt gerei voor üen boer urukkers is dal geen probleem middelburg 01180-81000 Is burenlowaai voor u een probleem? Doe er dan iets aan. De Nederlandse Stichting Geluidhinder helpt bij het vinden van een oplossing. NSG, Postbus 381, 2600 AJ Delft. iMtRltLR 0 3 jaar kwaliteitsgarantie \V,\ARBOK< i veilige aanbetaling onpartijdige behandeling van geschillen. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur. Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags van 10.00-17.00 uur. KEUZE UIT 10.000 STUKS LEDEREN KLEDING. KORTING VAN 20% TOT 50%. Lederen baseballjacks nu 159,- 3/4 Dames en herenjassen va. 199,- Lederen dames- herenjassen va. 159,- Lederen jurken, div. modellen va. 199,- Lederen motorjassen en broeken va. 159,- Lederen en suède minirokjes va. 79,- Lederen broeken en rokken va. 129,- Suède dames- en herenjacks va. 98,- Gespteide betaling mogelijk. Inruil bont. leder en bruids kleding mogelijk. Reiskosten worden vergoed bij aankoop! GESPECIALISEERD IN GROTE MATEN! BAARLE-NASSAU - VALKENSWAARD HELMOND - HULST - SLUIS - ANTWERPEN. m dames en heren uitvoering. v/h Rovan Dankers BAARLE-NASSAU. WEVESTRAAT 4. TEL: 04257 - 8960. VALKENSWAARD, LUIKERWEG 640. TEL: 09 - 3211663620. HELMOND, HURKSESTRAAT 21. TEL: 04920 - 22923. SLUIS, NIEUWESTRAAT 4-6.TEL: 01178 - 2168. HULST, GENTSESTRAAT 16. TEL: 01140 - 13682. ANTWERPEN, OUDE VAARTPLAATS 16. TEL: 09 - 3232264906. Lange Vorehtraa» 67 Goes «el 01100 16604 j. Segeerstfraa» 21-23 Middelburg tel 01180 14969 VTfTï

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11