VERSCHOORE intratuin D'r was zon en en d'r was regen MUILWIJK Wintercollectie in stijl gepresenteerd Intra-tip, BIJ MOOI WEER DAGELIJKS 1.500 TOT 2.000 PASSAGIERS SCHARREL- UUR KWA| FOTO SERVICE ®sg <L Middelburg laat zwerfkatten met rust TOUR D'ELEGANCE IN MIDDELBURG VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 Stapelstoelen 4 halen, 3 betalen! KODAK EXPRESS KWALITEITS KLEURENFOTO'S PZC WEEKBLADEN Aanloopperiode Leuk om te doen DE SCHARRELSLAGER ó'itiLluh TOPCLASS DEALER VOOR ZEELAND iur GRS 505 Super VHS De mooiste! VERGROTINGEN BINNEN MIN. VLISSINGEN - SINT JACOBSPASSAGE 21e JAARGANG NUMMER 31 31 JULI 1991 Kies uit ons speciaal geselecteerd assortiment in volkunststof, 'het'g roe nï'wa r e 'n h u'i s koudekerke Galgeweg 5. tel. 01185 1623 geldig t'm wo. 7 aug a s zo gezond zo puur zo natuur Beter: niet duurder! FOTO ■VËRSCHOORE Zomerbus en Strandexpress slaan aan bij het Hoewel anders werd veron dersteld blijkt het probleem van de aanwezigheid van (te veel) zwerfkatten in de omge ving van het Toorenvliedtwegje in Middel burg niet te bestaan. In de collegevergadering van dins dag 23 juli hebben burge meester en wethouders van de Zeeuwse provincie hoofdstad dan ook besloten om geen stappen te onderne men om het niet-bestaande probleem op te lossen, zo blijkt uit een mededeling van het bureau voorlichting van deze gemeente. In een eerder gehouden colle gevergadering, op 9 juni, werd besloten om paal en perk te stellen aan de overlast van zwerfkatten in genoemde omgeving. De dieren moesten worden gevangen met behulp van zogenaamde vangkooien en vervolgens voor 'een be- waarperiode'van vier dagen worden overgebracht naar het plaatselijke dierenasiel. Na het 'bewaren' zou een dierenarts de niet-afgehaalde dieren pijn loos laten inslapen. „Bij nadere beschouwing is gebleken dat het een zodanig aantal katten betreft dat van een onaanvaardbare hinder geen sprake kan zijn. Boven dien vormen de katten geen aanwijsbaar gevaar voor de volksgezondheid", aldus de herziene mening van het Mid delburgs college, verwoord in een persbericht. Er is dus nog geen enkel katje gevangen. De Middelburgse jeugd heeft zich vorige week volop kunnen uitleven tijdens de zomervakan tieactiviteiten, die de Stichting Sociaal Cultureel Werk Middel burg traditioneel organiseerde. Zowel op het Meiveld in de Ma- gistraatwijk (rechtsboven) als bij Het Trefpunt in Nieuw- Middelburg (linksboven) waren dagelijks enkele honderden kin deren in de weer om in één week tijd een eigen huttendorp te bou wen en daarin allerlei activiteiten te ontwikkelen onder deskundige leiding. Het weer werkte niet altijd even goed mee maar het plezier was er niet minder om. Als je een wondje opliep dan was er altijd nog de EHBO-post van het Rode Kruis: Bij Het Trefpunt bijvoor beeld was Rie Pa au we voortdu rend paraat (midden linksen als het wat te fris werd deed je ge woon een wat dikkere trui aan (midden rechts). Je kon je ook leuk laten schminken maar of je daarmee ook op de foto moest was nog maar de vraag (linkson der). En begon je maag te knor ren dan was er op een gegeven moment toch een heerlijk bekert je 'Heksensoep', die je even rustig in je eigen hutje opdronk (recht sonder). Het was al met al weer een geslaagd evenement dat dankzij de inzet van vele vrijwilligers en het kader garant stond voor een week van plezier voor heel veel kinderen. En dat zal de opzet ook we! geweest zijn. Jan van Dijk rijdt deze zomer met veeI plezier met de Zomerbus op Walcheren. De speciaal voor het Zomerbus-project door Carlier gebouwde cabriolet-bus. De Zomerbus Zeeland en de Zeeuwse Strandexpress slaan goed aan bij de toeristische gasten die Zeeland en zijn stran den bezoeken. Na een enigszins haperende beginfase maken da gelijks, zeker als het weer zich daartoe leent, tussen de 1.500 en 2.000 passagiers gebruik van de diensten die de busonderne mingen ZWN en Carlier en de Nederlandsche Spoorwegen te bieden hebben als het gaat om een dagje uit naar Zeeland en de Zeeuwse stranden. Op 29 juni ging het project Re creatie, Toerisme en Mobiliteit van start als vervolg op experi menten die in het zomerseizoen 1990 werden uitgevoerd. De op zet van het project is om de ge middelde toerist een grote mate van mobiliteit te bieden zonder dat de auto daarvoor behoeft te worden gebruikt. Men spreekt van een uniek project in Neder land omdat alleen in Zeeland spe- öiaal voor toeristische gasten bussen worden ingezet die op verschillende tijden van de dag en via verschillende routes dag- Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus' 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184 72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uurl. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. jestoeristen naar het strand en weer terugbrengt. Dit alternatief voor het auto-gebruik is bedoeld om een positieve bijdrage te leve ren aan de bestaande problemen op het gebied van het milieu, de verkeersveiligheid, de parkeerpro- blematiek en de beschadiging aan bermen en dergelijke. De Zomerbus verzorgt dagelijks een aantal lijndiensten via routes welke afwijken van de gebruikelij ke busdiensten op Schouwen- Duiveland, Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen. De Zo merbus rijdt voornamelijk langs de kust en stopt bij een groot aantal campings en bungalow parken; ten aanzien van de baga ge zijn er weinig problemen want zelfs strandstoeltjes en koel boxen kunnen worden vervoerd, zij het dan in de bagageruimte onder in de bus. Daarnaast zijn er op de marktdagen snelle busver bindingen tussen campingrijke gebieden en de steden Middel burg en Zierikzee. Deze bus diensten worden op Walcheren uitgevoerd door de busonderne ming Carlier en op Schouwen- Duiveland door de ZWN en ken nen inmiddels een goede bezet ting. De Strandexpress is een initiatief van de Nederlandsche Spoorwe gen en de ZWN en verzorgt een snelle treinverbinding tussen Midden-Brabant en de Zeeuwse steden Middelburg en Vlissingen. Aansluitend is er busvervoer naar de Zeeuwse kust en een aanslui ting op het veer Vlissingen- Breskens. Ook hier zijn alleen maar positieve geluiden te horen want het beoogde gemiddelde van honderd reizigers per dag wordt na een wat moeizame start ruimschoots gehaald. Zowel de Zomerbus als de Strandex press rijden tot begin september. „Nieuwe dingen zijn altijd verras send", zegt ZWN-woordvoerder J.R. Nienhuis. Hij doelt daarmee op de aanloopperiode, die het project heeft gekend en waarbij de eerste dagen lang niet alles even vlekkeloos verliep: „Het uit gebreide experiment is een uida- ging, zowel voor de chauffeurs van ZWN en Carlier als voor de organisatie. Wegwerkzaamheden en verkeerd geparkeerde auto's leidden tot routeveranderingen. Late reacties van campinghou ders en klachten van reizigers hebben geleid tot wijziging van het tariefsysteem. Maar in goed overleg met alle betrokkenen kunnen we stellen dat de Zomer bus nu vrij probleemloos elke dag een groot aantal toeristen op een makkelijke manier naar hun plaats van bestemming brengt." De kaartjes voor de Zomerbus zijn niet alleen in de bus te koop. Ook bij een groot aantal voorver koopadressen, zoals camping houders, het hotelwezen en de VVV's kan een kaartje voor de Zomerbus worden gekocht. Er zijn zelfs recreatie-ondernemers die de buskaartjes gratis aan hun gasten aanbieden. Naast het die nen van het algemeen belang heeft het project de bedoeling om het enorme parkeerprobleem rond de campings aan te pakken. „Daarmee wordt de slogan: 'In Zeeland heeft uw auto ook va kantie' letterlijk waargemaakt en gezien de resultaten tot nu toe bewijzen we dat met dit project woorden kunnen worden omge zet in daden met alle kans van slagen", aldus Nienhuis. Eén van de mensen, die dagelijks de Zomerbus door het Zeeuwse land rijdt, is Jan van Dijk uit Goes; hij werkt als touringcar chauffeur bij de busonderneming Carlier en is bijzonder enthousi ast over het project: „Het is heel erg leuk om te doen en daarbij een leuke afwisseling in het da gelijkse werk van een buschauf feur. De mensen, die je vervoert, zijn allemaal op weg om er eens een dagje heerlijk uit te zijn en zijn dus meestal goed gehu meurd. Het is kort en goed 'smeuïg' werken. En dat het een afwisseling is voor de chauffeurs bewijst het feit dat we zeer regel matig wisselen van bus. De ene dag rijdt je op een mini-bus, dan op een gewone bus en de vol gende dag ben je op weg met een gelede bus." Jan van Dijk heeft er dus duidelijk plezier in en dat geldt zeker voor het rijden met de speciaal voor de zonnige dagen door Carlier in eigen ont werp gebouwde nieuwe open cabriolet-bus. Deze bus heeft de carrosserie van een gewone bus en biedt plaats aan 49 passa giers. „Vorige week dinsdag reed ik er mee terwijl het 's ochtends schitterend weer was. ledereen genoot met volle teugen tot het weer 's middags veranderde De rest laat zich natuurlijk raden. WfwrlfWff'Ipn' mr Grote Markt 7 Goes, Lange Geere 28 (naast ANWB) Middelburg Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Wat is elegant? Op die vraag ho pen minstens acht combinaties een antwoord te geven tijdens de Tour d'Elegance die zaterdag 7 september in Middelburg wordt gehouden. Het draait dan alle maal om de nieuwe wintercollec ties die modezaken hebben binnengekregen. De collecties worden gepresenteerd vanaf mooie, chique of unieke auto's die stijlvol versierd moeten zijn. De combinaties worden gevormd door een mode-, een auto en een decoratiebedrijf. Het idee voor deze Tour d'Elegan ce komt uit de koker van de Cere moniemeesters, de evenemen tencommissie van de Middel burgse VVV. Ceremoniemeester Ad Riemens nam al vorig jaar het voortouw voor iets dergelijks, maar zijn gedachte gingen toen uit van een Tour Sportif. „Dat was niet haalbaar. Ik wilde zo'n dozijn jeeps naar Middelburg ha len. De importeurs van auto's waren daar niet voor te porren". Met de Tour d'Elegance had hij meer succes. Al acht modezaken hapten toe, ze vonden het een uitstekend idee. Als voorwaarde stelde de organisatie dat de pre sentatie van de mode mobiel moest zijn, vanaf een auto dus. Daarnaast moest het geheel stijl vol worden aangekleed, zodat de naam Tour d'Elegance passend zou worden ingevuld. Van de on dernemers in modeland werd dus enig creatief vermogen geeist. „Dat was geen enkel probleem. De plannen van een aantal win keliers weten we al, die zijn heel origineel", verwoordt Peter Christ, de man die naast Riemens mee organiseert, de plannen die hij totnutoe heeft gezien. Acht combinaties hebben al inge schreven. Het meest in het oog springen op dit moment een zaak die met een 'aangeklede' Rolls Royce Silver Shadow komt, er is een oldtimer te bewonderen en een mooie cabriolet. Twee keer rijdt het gezelschap door Middel burg, 's morgens en 's middags. Een passend strijkje of orkest be geleidt de stoet. Volgens Rie mens is het deelnemersaantal van acht voldoende om het eve nement te laten doorgaan, „maar er kunnen nog best wat deelne mers inschrijven".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1