VERSCHOORE MUILWIJK FOTO Pupillen Zonneveld met moeite naar het strand COC-feestje afgelast SCHARREL- SERVICE H 325$ VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 Half 1993 moet het enorme kanaaltunnel-projekt klaar zijn. Vanaf 15 mei dat jaar zullen de eerste doorgaande treinen uit de richting Parijs non-stop naar Londen rijden. Een maand later gaat de shuttle- dienst van start, een pendeldienst om in een record tijd van Frankrijk naar Engeland te geraken en vice versa. Twee jaar voor de defintieve start brachten we een bezoek aan Eurotunnel. Er is al heel veel klaar, maar er moet ook nog enorm veel gebeuren. PZC WEEKBLADEN De begeleiders van de leefgroep De Kwebbelaars in het rivalidatiecentrum Zonneveld in Oostkapelle heb ben een hekel aan strandweer. Dat komt omdat ze de dichtsbijzijnde duinovergang (Westhove) naar het strand amper over kunnen met hun pupillen. De rolstoelen blijven steken in het rulle zand, dus blijft er niets anders over dan de kinderen in de leeftijd van 12-13 jaar bijna honderd meter naar het strand dragen. Werkgroep Vluchtelingenwerk groeit uit haar jasje DE SCHARRELSLAGER T TT TR KODAK EXPRESS AX KWALITEITS KLEURENFOTO'S FOTOBVÊRSCHOORE f TOPCLASS DEALER VOOR ZEELAND E VLISSINGEN - SINT JACOBSPASSAGE ësf FOTO'S Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk, - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 30 24 JULI 1991 De afstand tussen de beide EG-landen is s/echts 33 km. Aan de overkant zijn de witte Engelse krijtrotsen duidelijk zichtbaar. Op de voorgrond de overkapping van de bouwput. De ingang van de Eurotunnel aan Franse zijde is ver gereed. Alleen de definitieve rails moeten nog worden gelegd. Rechtsboven begint de service-tunnel. De bouw van de perrons is in volle gang. De toegangsbruggen zijn klaar en geven een duidelijk beeld hoe het er straks uit gaat zien. Eurotunnel zorgt voor een VUésteuropese éénwording Eind vorig jaar mochten we het grote nieuws vernemen dat de eerste tunnelbuis was doorboord. De Franse en Engelse arbeiders konden elkaar de hand schudden. Het Verenigd Koninkrijk was van af dat moment geen volledig eiland meer. Op 22 mei jl. was de eerste transporttunnel een feit. De derde en laatste tunnel zal volgens planning deze maand worden voltooid. Vanaf dat mo ment lopen er drie tunnelbuizen van de Franse terminal in Coquel- les (nabij Calais) naar de veel klei ner uitgevallen terminal in het Engelse Cheriton (bij Folkestone). De totale lengte van de Eurotun nel bedraagt 50 km: 8 km onder WMsaftfotgrarp Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v.. postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uurl. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160 480. Engelse bodem, 22 km onder het Engelse deel van de zee, 16 km onder de Franse zee en 3 km on der het Franse land. Het gehele project ging eind 1986 van start. Aan beide kanten werden enor me boormachines in werking ge zet. In de Franse bouwput startte het werk in januari 1988. Helaas voor de machines, zij kwamen el kaar nooit tegen. Direct achter de grote boor wordt de bekleding van de tunnelwand aangelegd, zodat er geen mogelijkheid is om terug te gaan. Langs de andere kant naar boven kan niet, omdat daar een tweede machine nadert. De prachtige machines, onder meer gebouwd door Kawasaki en Mitsubishi, vinden hun graf in de zeebodem, waar zij zichzelf in weg boren. De gemiddelse snel heid van een boormachine ligt tussen de 200 en 240 meter per week. Het boorafval wordt in treinen af gevoerd, die per rit 280 ton la ding meetorsen. Het vloeibare materiaal wordt naar een lagune vervoerd, waar het water wordt afgescheiden. De harten van de twee buitenste tunnelbuizen lig gen 30 meter uit elkaar, met pre cies in het midden de servicetunnel. Iedere 375 meter worden de drie met elkaar ver bonden voor een makkelijke toe gang van service-personeel en voor een vlotte evacuatie bij pro blemen. De grote buizen hebben een diameter van 7,60 meter. De terminal aan de Franse kant heeft een oppervlakte van 500 hectare. De Engelse terminal is veel klei ner, daar het geheel tussen een heuvelrug en de krijtrotsen moest worden ingepland. Daarom zullen we straks aan Franse zijde veel meer faciliteiten vinden. De Autoroute zal helemaal tot aan het complex worden doorge trokken. Een reiziger die naar En geland wil, pakt zijn auto en rijdt richting Eurotunnel. Als de juiste afslag wordt genomen kan het bijna niet meer fout. Bij een soort van tol-hokjes wordt een kaartje gekocht. Er hoeft nooit van te vo ren gereserveerd te worden. Daarna volgt de douane afhandeling (Frans en Engels) en wordt men met wegwijzers naar het juiste perron gedirigeerd. Iedere trein is 800 meter lang en kan ongeveer 160 auto's vervoe ren. Over de immense perrons zijn vier bruggen met afritten aangelegd, zodat de treinen ook op vier punten kunnen worden geladen. Op de drukke uren van de dag gaat er iedere 15 tot 20 minuten een trein. Aan de Engel se kant kan direct de trein wor den verlaten en richting Motorway worden gereden. Eu rotunnel probeert de reis van Au toroute tot Motorway niet langer te laten duren dan 1 uur tot 1 uur en 10 minuten. De treinreis duurt slechts 35 minuten. De personenauto's staan in dub beldeks wagons, leder voertuig heeft een breedte van 3,80 meter ter beschikking. Beide portieren kunnen zodoende makkelijk wor den geopend, zodat alle inzitten den tijdens de korte reis rond kunnen lopen. Per vijf auto's is er tevens een blok met een toilet en wastafel beschikbaar. Veiligheid is natuurlijk erg belangrijk bij een dergelijk projekt waarbij zoveel mensen betrokken zijn. Het is on mogelijk alle voorzorgsmaat regelen te noemen, daarom beperken we ons tot een paar. Als er in een wagon brand uiti breekt, zijn er drie detectiesyste men en drie blussystemen. Passagiers kunnen via klapdeu ren de wagon verlaten, leder compartiment staat op zichzelf, zodat brand zich niet zal versprei den. Zowel van binnen naar bui ten als andersom is iedere wagon voor 30 minuten fire- proof. De stroomvoorziening wordt vanuit beide landen verzorgd. Mocht aan één van de kanten de stroom uitvallen, dan blijft alles toch in werking. Iedere trein heeft twee locomotieven, die sa men het gevaarte voortbewegen. Mocht er een storing komen in één van de twee, dan rijdt het ge heel met een lagere snelheid toch door. Mocht een trein vanwege technische storing in de tunnel blijven steken, wat haast nauwe lijks voor te stellen is, dan staan er aan beide kanten snelle diesel locs gereed om te hulp te schie ten. Overigens zijn de rijrichtingen van de treinen volledig geschei den. Onder water zijn er verder twee kruispunten met wissels, zodat bij onderhoudswerkzaam heden en eventuele ongelukken de tunnel slechts voor een klein deel is afgesloten. De marketing mensen van Eurotunnel zien gro te voordelen voor de reiziger. Eu rotunnel is betrouwbaar daar ze in tegenstelling tot de Ferry niet beinvloed wordt door het weer. De shuttle is comfortabel door de lichte en airconditioned wagons. Verder is het de snelste verbin ding tussen Engeland en Frank rijk. Eurotunnel streeft een snelle frequentie na, wat betekent dat ook 's nachts 1 tot 2 treinen per uur vertrekken. In eerste instantie lijkt de tunnel vooral voor Engeland veel voor delen op te leveren. Engeland wordt door deze snelle verbin ding interessant voor korte va kanties (3 tot 4 dagen). Transporten van goederen bij voorbeeld uit Italië en Spanje per trein worden nu mogelijk. Naast de shuttles voor personen auto's/touringcars en voor vrachtauto's, zijn er nog andere mogelijkheden door de tunnel. We noemden al even de door gaande transporttreinen. Maar er zijn ook doorgaande passa- gierstreinen. De helft van de ca paciteit van de Eurotunnel wordt ter beschikking gesteld van de Franse en Engelse spoorwegen. Vanaf mei 1993 is het mogelijk in Parijs een kaartje naar Londen te kopen. De reis zal per hoge snel heidstrein worden ondernomen en duurt drie uur. Het traject in Frankrijk wordt met 300 km/u afgelegd, terwijl in de tunnel 160 km/u mogelijk is. Het Engelse spoorwegnet is voorlo pig nog niet op dit type treinen ingesteld. Voor deze diensten worden nieuwe treinen ontwik keld die zowel kunnen rijden in Frankrijk met bovenleidingen als in Engeland met een derde rails voor de stroomtoevoer. Als Bel gië op het hoge snelheidstraject is aangesloten kan Londen vanaf Brussel in 2 uur en 40 minuten worden bereikt. Waarschijnlijk komt er ook een doorgaande treindienst Amsterdam-Londen. Ook gaat er een vrachttrein rijden die om half 11 's avonds in Am sterdam vertrekt en de volgende ochtend om 7 uur/half 8 in Lon den arriveerd. Velen zijn nieuwsgierig naar de prijs van een overtocht door de tunnel. Twee jaar voor opening is daar weinig over te zeggen. Euro tunnel zal moeten concurreren met de bootdiensten, zodat de prijzen vergelijkbaar zullen zijn. Het is zeer de vraag hoeveel con currentie de huidige veerdiensten die bijvoorbeeld vanuit Vlissingen en Hoek van Holland vertrekken echt zwaar onder de concurren tie van de Eurotunnel zullen lei den. De tocht per auto naar Calais duurt al gauw drie tot vier uur. Vooral de nachtboten: 's avonds aan boort, gaan slapen en in de vroege ochtend in Enge land, zullen weinig hinder gaan ondervinden. Een groot voordeel van de tunnel is dat er niet gere serveerd hoeft te worden, zodat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar het idee kan worden opgevat naar Engeland te gaan. En in dat geval wordt Eurotunnel veruit de snelste verbinding. Aankloppen bij de gemeente hielp niet echt. De Stichting Bad- plaatsbelangen Domburg stak voorzichtig de helpende hand toe en legde wat planken neer. „Maar dat is nog steeds onvol doende. Het grootste deel is zand en daar kom je niet doorheen met een rolstoel. Het probleem is na melijk dat er ook vrachtwagens rijden. Die maken deze planken kapot", legt groepsleider Jan Rie- mens uit. Dat er voor de gehandicapte kin deren van Zonneveld geen aan dacht was, is al een hele poos een doorn in het oog van de groepsleiders op Zonneveld. „Ze Het COC-feestje dat zaterda gavond en nacht op het Nol- lestrand in Vlissingen zou worden gehouden gaat niet door. Het bestuur van deze belangengroep voor homo- sexuelen in Midden Zeeland heeft dat besloten omdat de politie moeilijkheden ver wacht van een internationaal gezelschap skinheads. Die zouden zaterdag eveneens aanwezig zijn in Vlissingen. Gezien de houding van deze groep ten opzicht van homo- sexuelen heeft het COC besloten om het feest halt au gustus te laten plaatsvinden. „We willen voorkomen dat er ongeregeldheden van ernstige aard zouden kunnen ont staan", meldt het Midden- Zeeuwse COC-bestuur. hebben er vroeger eens stalen platen neergelegd", weet Nelleke Maljaars, een collega van Rie- mens. „Maar als het waait, ver dwijnen die zo onder een meter zand. Beton of asfalt zou een oplossing zijn. En vervolgens goed onderhouden. Nu weet ik dat we hier niet lang meer zijn, dat Zonneveld wordt opgedoekt. Maar dat kan nog duren tot 1995". Volgens de gemeente is de dui novergang van het strand West hove nog wel eens mikpunt van vandalen. Als er planken worden neergelegd, worden die gebruikt als brandhout. Volgens de beide projectleiders zijn dat echter smoezen. „Dan moet je er ge woon geen hout, maar iets neer leggen dat niet weg te halen is. Asfalt of beton dus". De Stichting Badplaatsbelangen Domburg was inderdaad bereid om er wat aan te doen'. „Maar het blijft rommelen", oordelen Riemens en Maljaars, die als groepsleiders van de leefgroep De Kwebbelaars het initiatief hebben genomen om de ge meente er van te overtuigen dat gehandicapte kinderen het ook fijn vinden om met warm en zon nig weer naar het strand te gaan. Modderen om met de rolstoel over het strand te komen. De in 1988 opgerichte Stich ting Vluchtelingenwerk, die in Vlissingen actief is met een werkgroep, is het laatste jaar fors uitgebreid. Vlissingen wordt dit jaar geconfronteerd met een uitbreiding van het aantal vluchtelingen/asielzoe kers van 50 naar 150 waar door een tekort dreigt te zo gezond zo puur zo natuur P WTrfTrT™" T r "T'Vr**rM"#rV! ^»W» '"V Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN ontstaan aan vrijwilligers, met name voor de maatschappelij ke begeleiding en de sociaal- culturele activiteiten. Door deze snelle uitbreiding en het tekort aan vrijwilligers dreigt de situatie te ontstaan dat niet iedere asielzoeker zijn of haar eigen begeleider heeft terwijl dat vanuit de visie van de werkgroep van essentieel belang is. Vanwege het feit dat de werkwijze van de werkgroep ertoe heeft geleid dat Vlissingen door de mi nisteries van VROM en WVC als voorbeeldgemeente is aangewezen, is er de werk groep alles aan gelegen om haar methode te blijven uit voeren. Zij roept daarom iede re belangstellende voor de problematiek van asielzoe kers, en degene die daaraan zijn of haar steentje op vrijwil lige basis wil bijdragen, con tact op te nemen met Kees Catsman, de interim coördinator Vluchtelingen werk Vlissingen, telefoon nummer 01184-11444. Beter: niet duurder! Grote Markt 7 Goes, Lange Geere 28 (naast ANWB) Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1