Schelp centraal in expositie Zeeuws Biologisch Museum Parochiekerk Middelburg 40 jaar geleden gebouwd m m L M Straatartiestendag in de Langeviele Vakantie lekker lui lezen Orgel concerten Expositie 18 JULI T/M 24 JULI IN MIDDEN ZEELAND Voedselketen n tUi i\ KINDER BOEKEN Woensdag 17 juli 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 IÏÏ UÏ im I® ijif In het Zeeuws Biologisch Mu seum in Oostkapelle wordt t/m 3 november een tentoonstelling over schelpen gehouden, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de leefwijze van het schelpdier en het belang ervan binnen het ecosysteem. De tentoonstelling is uitgesplitst over vier onderwer pen: In de eerste plaats gaat het over het dier in de schelp; daar naast wordt de leefwijze van schelpdieren en hun relatie met het milieu aan de orde gesteld. Tenslotte krijgen de economische aspecten de nodige aandacht. De tentoonstelling geeft een overzicht van alle soorten schel pen die er aan de Nederlandse kust gevonden worden in al hun veelzijdigheid. Schelpdieren zijn onderling behoorlijk verschillend. Dit uit zich in hun manier van voeden: sommigen filteren voed sel uit het water, andere zijn gra zers en er zijn ook echte rovers Conservator Wim Phaff bij een deel van de expositie over schelpen in het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle. bij, zij eten andere schelpdieren", licht Wim Phaff, conservator van het museum toe. Schelpdieren blijken ook veelzijdig te zijn in hun verdediging tegen belagers: „Sommigen sluiten gewoon hun huis af, anderen maken dat ze wegkomen. Mosselen hebben het helemaal goed voor elkaar. Onder het motto 'eendracht maakt macht', leggen ze met z'n allen een belager vast met dra den en trekken hem gezamenlijk om. De belager kan dan geen kant meer opkruipen." Op de ten toonstelling laten nagemaakte stukjes wad en dijk zien dat ook schelpdieren aangepast zijn aan de omgeving waarin ze leven. Net als alle dieren die in zee le ven, hebben schelpdieren last van de verontreiniging van de zee. Bijzonder is echter dat schelpdieren ook gebruikt wor den in de strijd tegen milieuver ontreiniging. In de eerste plaats kunnen ze als waakhonden tegen verontreiniging waarschuwen. Verder worden ze gebruikt als gif meters. En tenslotte worden schelpdieren ingezet bij het schoonfilteren van verontreinigd water. In de biologie spreekt men veelal over de voedselketen. Als in dit gecompliceerde systeem van op elkaar inwerkende of van elkaar levende organismen (het eco systeem) door de mens wordt in gegrepen bestaat het risico dat het systeem niet goed of hele maal niet meer functioneert. Phaff:„We hebben dan met opzet gekozen voor vitrines, die zijn sa- mengebouwd met tekstpanelen, gelijkenis vertonen met gestileer de tandwielep waar de bezoeker tussendoor mag lopen. Een enkel doorloopje loopt niet door maar dood; soms echter opent het ook nieuwe perspectieven." De tentoonstelling is niet alleen boeiend door de inhoud maar ook door de vele doe-elementen zoals verschillende spelletjes om de opgedane kennis te testen. Voor kinderen zijn er werkbladen voor de verschillende leeftijdsca tegorieën. Verder zijn er een aan tal video's te bekijken over het leven in de zee. De tentoonstel ling is gemaakt door het Pieter Vermeulen Museum in samen werking met het Nationaal Na tuurhistorisch Museum in Leiden. De openingstijden zijn van dins dag t/m vrijdag en zondag van 10 tot 17 uur en zaterdag van 13.30 tot 17 uur. De ondernemers van de Langeviele organiseren de komende weken een aantal activiteiten in verband met het, bij wijze van proef, autovrij maken van hun winkelstraat. De eerste activiteit staat gepland op zaterdag 20 juli; dan zal van 13 tot 17 uur een viertal accordeonisten uit Zeeland zorgen voor een vrolijke noot in de Langeviele. Bovendien zal ter hoogte van de Rabo bank de uit Terneuzen afkomstige kustenaar Van Driel de gehele middag gratis portretten in klei boetseren van voorbijgangers. Op de fo to twee van de accordeonisten: Willy Tybout (links) en Gerard Lok (rechts), beiden uit Yerseke. De parochie van de H.H. Petrus en Paulus in Middelburg viert dit jaar het 40-jarig bestaan van haar kerkgebouw. Op 12 april 1950 werd de eerste steen van deze parochiekerk aan de Lom bardstraat gelegd. Tegelijk met de viering van dit jubileum wordt ook aandacht besteed aan de te rugkeer in Middelburg van het schilderij van Onze Lieve Vrouw van den Polder in 1931. De parochiekerk is een vrucht van Middelburgs wederopbouw. Nadat op 17 mei 1940 de kerk aan de Noordstraat te gronde ging ten gevolge van het bombar dement werd kort daarna reeds een ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen kerk. Door geldgebrek moest alles zo sober mogelijk uitgevoerd worden. Op 12 april 1950 werd uiteindelijk de eerste steen gelegd van de Rooms Katholieke kerk die wat haar vormgeving betreft terug gaat tot een eenvoudige basiliek. Het interieur is zowel in gotische als romaanse stijl gebouwd. Op 5 juli 1951 werd de kerk door de toenmalige bisschop van Haar lem geconsacreerd. Sindsdien is de parochiekerk ongeschonden gebleven en ontsnapt aan de massaal optredende West- europese veranderingsdrift. Van bijzondere waarde is het schilderijtje van Onze Lieve Vrou we van den Polder dat in de kerk hangt. Het is niet het originele door een Engel geschilderde pa neeltje uit de kerk van Vrouwen polder waar destijds koningen, keizers en graven en boeren of zeelui naar toe trokken. Dat is in 1494, bij een grote dijkval, sa men met de kerk 'verdronken'. Maar het is de afbeelding van Maria zonder Kind dat in het nieuwe bedehuis, dat in 1501 overeind stond, hing. In 1931 wist de Middelburgse pastoor Brügeman de Madonna naar Middelburg te halen waar het aan de parochie werd geschonken. In de meidagen van 1940 werd de voormalige kerk' aan de Noordstraat grondig verwoest. Echter de beeltenis van O.L. Vrouwe werd gered. In 1951 kreeg de beeltenis een waardige plaats in de Mariakapel van de nieuwe Parochiekerk aan de Lom bardstraat. In de parochiekerk is in de maan den juni t/m september een ex positie gewijd aan aan de historie van deze beide kerken. De kerk is opengesteld op de donderdagen van 11 tot 15 uur. Tijdens de openstelling zullen diverse orga nisten het kerkorgel bespelen. Het kerkgebouw aan de Noordstraat dat in 1940 werd verwoest. Nu ook voor de basisschool leerlingen de vakantie voor de deur staat is er volop tijd voor een lekker dik boek. Of dat nu in de caravan, in de tuin of in bed is, lezen kun je overal. Voor de diverse leeftijden zocht ik naar een boek, dat waarschijn lijk niet in één dag uitgelezen zal worden. Margreet Meulmeester Een uitzondering wil ik daarbij maken voor de jongste kleu ters, maar zij zullen ongetwij feld uren zoet zijn met de prenten van "Mol en Hond" van Jet Boeke. Dit boek ver scheen in een tweede serie van het projekt "Niet Storen, Ik Lees". "Mol en Hond" is een boek om steeds weer te bekij ken en opnieuw (voor) te lezen. Mol graaft graag tunnels. Op een dag komt hij een heel ver drietige kikker tegen, die de weg niet over durft te steken. "Misschien kan ik je helpen", zegt Mol, en hij graaft een tun nel onder de weg door. Hij krijgt een leuke beloning, en als Hond dat ziet, brengt hem dat op het idee hetzelfde te gaan doen, maar dan over de weg. Al gauw hebben ze het heel druk met het overbrengen van allerlei beesten, en zo ontstaat het openbaar vervoer: onder of boven de grond kun je mee met mol en hond. Bor en de Zwerfberen van Tilde Michels is een vrolijk beren- boek om voor te lezen of zelf te lezen. Bor is een grote beer, die op een dag drie kleine zwerfbe ren (Kili, Bim en Mokke) in zijn bed vindt. En omdat er plaats genoeg is, besluiten ze voorlo pig te blijven. Elke avond vertelt Bor een verhaaltje voor het sla pen gaan. Deze verhaaltjes, die gaan over Bor, toen hij klein was, worden afgewisseld met allerlei avonturen en streken van de zwerfbeertjes. Als het winter wordt houdt Bor zijn winterslaap, maar de zwerf beertjes zoeken een warme streek op. Ze komen terug als het weer warm wordt. Nou ja, warmOp een dag besluiten de beren weer op stap te gaan. Maar Bor heeft geen zin om al leen achter te blijven, en dus gaat hij mee. Maar niet alleen daarom.... Uitgeverij Zwijsen brengt onder de naam Bizon- boeken een reeks boekén voor Illustratie uit 'Bor en de Zwerfberen'. kinderen tussen de zes en ne gen jaar. Kenmerk van deze boeken is, dat ze dikker zijn dan de gemiddelde boeken voor deze leeftijdsgroep. On langs kwam een nieuwe serie van deze reeks uit: Bizon 4. In de leeftijdscategorie 8-9 jaar verscheen "Rode Wolf", ge schreven door Gaston van Camp. Wie van boeken over ridders houdt, vindt met dit boek zeker iets van zijn gading. Rogier is de zoon van Arnaut Zellaer, rentmeester van Ridder Joris Reygard. Alles op het- kasteel van Ridder Joris ver loopt rustig totdat Maarten, de zoon van Ridder Henry Morbac voor lange tijd komt logeren. Maarten is een echte ruziezoe ker, die Rogier al gauw vanwe ge zijn rode haar uitscheldt voor Rode Wolf. Als Rogier een opdracht van Ridder Joris niet kan vervullen, en als er bovendien vreemde dingen op het kasteel gebeu ren, wordt het er allemaal niet leuker op. Gelukkig kan Rogier zich terugtrekken met zijn mu ziek. Van een oude muzikant heeft hij een fluit gekregen, waarop hij uren kan spelen. Hoé het Rogier verder vergaat, en hóe Rode Wolf van scheld naam een erenaam wordt, is te lezen in dit boek. En nu we toch bij de ridders beland zijn, we blijven nog even in de oudheid. Je moet wel erg van avonturen houden voor het boek "De weg naar Titicaca" van Berend Jager. Ondertitel van dit boek is: De verovering van het Incarijk. Het boek begint in Spanje in 1528. Diego is een jongen, die ervan droomt ooit nog eens naar Las Indias te gaan met één van de zeilschepen, die vanuit Spanje vertrekken. Door een toeval leert hij Felippillo kennen, een Indiaan. De twee worden vrienden, en als de ouders van Diego zijn overleden, besluit hij als Conquistador (veroveraar) met een boot mee te gaan naar het Nieuwe Land. En zo doet hij mee aan de verove ringstocht van de Spanjaarden in de Nieuwe Wereld. Eerst doet hij nog volop mee, maar de ontmoeting met Man- ta, een heel bijzonder Inca meisje, brengt hem op heel an dere gedachten over de rol, die gespeeld wordt door zijn land genoten in het Incarijk. Het enige wat hij tenslotte nog kan doen is het redden van een bijzondere Zonneschijf en deze terugbrengen naar Titicaca, waar de schijf thuishoort. Maar dan is er inmiddels een hele boel duidelijk geworden over de Inca's, hun religies en ge woonten. Mol en Hond door Jet Boeke. Uitgeverij Van Holkema en Wa- rendorf, Houten, f 9,90. Bor en de Zwerfberen door Tilde Michels. Lemniscaat Rotter dam, f 24,50. Rode Wolf door Gaston van Camp. Zwijsen, Tilburg, f 15,50. De weg naar Titicaca door Berend Jager. Uitg. Kluitman Alk maar, Heerhugowaard, f 12,50. GOES Galerie llona Schmit Expositie schil derijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Molenplein Goes. Trechter 5, kon- frontatie tussen vijf beeldende visies van Johan Adriaanse, Wim Bakker, Dave Meijer, Ronald van Dokkum en Ineke Otte. HOOGELANDE Stichting Kapl van St. Maarten. Aline Kuut, keramiek en Margriet Eijgen- raam, portretten. Dagelijks van 13 tot 17 uur, (t/m 22 juli). MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ramschip De Schorpioen. (Loskade t.o. station). Mevr. Jenny Buikhuizen, aquarellen. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Balans 17, Jon van de Riet. schilderij en. woe-vr 12-17 uur, za. 11-16 uur. Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11). Sas- ja Fijen, Schilderijen en acryl op lin nen. Di. t/m za. 10.30-12.30 en 13.30-18.00 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen;t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente exposi tie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dau- villier. (L. Noordstraat 56). schilderij en. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). Welsaamgevoegd en welge bouwd, tentoonstelling van architect Arend Rothuizen (1906-1990). "Teke ningen Kinderen van Tsjernobyl". Tij dens openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Balans zalen: Ligfietsen. Koninklijke vertrek ken: Ronald Mu/lie. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Vleeshal. (Markt). L.A. Adriaans, ten toonstelling. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Francois Ryckhalshuis. (Dam 71). Cor de Wolff, exclusieve particuliere verzameling van prachtige gravures. Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op afspraak. Rabobank. (Lange Geere 3), Rie Baauw expositie. Tijdens ope ningstijden v.d. bank. Amrobank (Markt 7), Joh. den Her der, schilderijen over Walcheren. NV. Delta Nutsbedrijven. (Poelenda- lesingel 10, galerie). Cor van der Padt, schilderijen. Tijdens openingstijden. C'est si bon. (Pottenmarkt 6). Jan de Quelery expositie van schitterende zeege zichten. MEUSKERKE NEELTJE JANS OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. Een Zee van schelpen. Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. OOST-SOUBURG VEERE Grote Kerk. Geschiedenis van de jo den op Walcheren. Tentoonstelling. VLISSINGEN DONDERDAG 18 JULI Bernard Winsemius, beiaard concert in de Grote Kerk te Goes, 19.30-20.30 uur. J. Haazen, beiaardconcert in de Abdijtoren van Middelburg, 19.30-20.30 uur. Freek de Keizer, orgelconcert in de Oostkerk te Middelburg, 10-17 uur. Zeeuwse Koorschool, zomer- concert in de Koorkerk te Middel burg, 19.30 uur. Briecis Sound Team, Cosmo, Voltaweg Vlissingen, 21.00 uur. VRIJDAG 19 JUL Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14.00 en 20.00 uur. Soto Pogo, Wijkcentrum Open Hof, Alexander Gogelweg 59 Vlissingen, 18.00-22.30 uur. Raymond v. 't Groenewoud, Cosmo, Voltaweg 3 te Vlissin gen, 23.00 uur. Muziekver. "Veere's Genoe gen", concert in de Grote Kerk te Veere, 20.00 uur. Leen de Broekert, orgelconcert in de Lutherse Kerk te Middel burg (Zuidsingel 70), 20.30 uur. Bram Beekman, marktconcert, te Vlissingen, 12.00 uur. Elly Kleij, orgelconcert in de St. Jacobskerk te Vlissingen, 12.00 uur., ZATERDAG 20 JULI Gerrit Chr. de Gier, orgelcon cert in de Ned.Herv.Kerk te Ka- pelle, 20.00 uur. Livin' Blues, concert, de Spor thal Souburg, 20.00 uur. ZONDAG 21 JUL! DINSDAG 23 JULI 13.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy- park, Vlissingen, 11 uur. Her man van Vliet, orgelconcert in de Nieuwe Kerk te Middelburg, 20.00 uur. De Zeeuwse Koorschool, zo- merconcert in de R.K. Kerk te Goes, Singelstraat, 11.00 uur. WOENSDAG 24 JUU Miles Browning Band, Happy Buccaneer, Aagje Dekenstraat 5 te Vlissingen, 22.00 uur. Trio Dali, zomeravondconcert in de Dorpskerk te Oostkapelle, 20.00 uur. Circus Moskou, parking Albert- -Heyn-MIRO, dagelijks 16.30 en 20.00 uur, di. 20.00 uur, zo. 13.00 en «16.30 uur. Jan Hekhuis, huisorgelconcert in de Herv. Kerk te Gapinge, 20.00 uur. VRIJDAG 19 JUU Gemeentehuis Mariekerke. (Dorpsstraat 3). Mevrouw C. van der Meulen-Polderman, aquarellen. Ma. t/m vr. van 9 tot 16 uur. Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging, wisseltentoonstelling. Kof fieshop van Delta Expo: Fotograaf Wim Koerts, overzicht van tien jaar vrije fotografie, Peter Logan. Wind- sculpturen. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Watertoren Vlissingen/Oost- Souburg. (Vlissingseweg A58) Mi- chel Cardena, tekeningen. Wo. t/m zo. 12.00-17.00 uur. Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissin- gen/Breskens. Op dubbeldeksveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promo tie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevan gentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld, Eddy Quite, tentoonstel ling. Dagelijks van 11.00 - 21.00 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 21). Kapers op de kust, tentoonstelling over kaapvaart en piraterij in Neder land 1500-1800. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek Vlissin gen. (Lange Zelke 91). Abstrakt Wer ken en Tekenen/Schilderen, een beeldend proces, werken van kur- sisten van deze kursus van Kunstzin nige Vorming Vlissingen. Tijdens openingstijden. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Leen de Broekert concer teert in de Lutherse Kerk. In de serie orgelconcerten, die op vrijdagavond worden gegeven in de Lutherse Kerk in Middelburg geeft vrijdag 19 juli om 20.30 uur Leen de Broekert een concert. Vrijdag 19 juli om 12 uur bespeelt Bram Beekman het orgel van de St. Jacobskerk in het kader van de marktconcerten. Zaterdag 20 juli om 20 uur zal Gerrit Chr. de Gier het Batz-Witte- orgel in de Nederlands Hervorm de Kerk van Kapelle bespelen. In de serie zomeravondconcerten in de Nieuwe Kerk in Middelburg concerteert dinsdag 23 juli Her man van Vliet. In het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat te Oostkapelle wordt van 24 t/m 26 juli een expositie huisvlijt en hobby gehouden on der het motto Vrijetijd Creati viteit. Op de expositie komt een ver scheidenheid aan zaken aan de orde zoals zelfgemaakte poppen, houtsnijwerk, beeldhouwwerk, glastechniek, schilderwerk en kaarsentrekken. op 24 en 26 juli is de expositie geopend van 19 tot 21.30 uur en op 25 juli van 14 tot 21.30 uur. Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19 uur, 'Greencard' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Mer maids' 19 uur, 'The hard way' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Presumed Innocent' 20 uur, 'Crimes and Misdemeanors' 22.30 uur. ZATERDAG 20 JUU Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 14, 19, 21.30 enn 23.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 19, 21.30 en 23.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 14, 19, 21.30 en 23.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 14 en 19 uur, 'Greencard' 21.30 en 23.45 uur. Grand thea ter Goes, 'Mermaids' 19 uur, 'The hard way' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Una Giornata Particolare' 20 uur, 'Presumed Innocent' 22.30 uur. ZONDAG 21 JUU Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 14 en 19 uur, 'Greencard' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Mermaids' 14 en 19 uur, 'The hard way' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Drugstore Cowboy' 20.30 uur. MAANDAG 22 JUU Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19 uur, 'Greencard' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'The hard way' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Una Giornata Particolore' 20.30 uur. DINSDAG 23 JUU Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alham bra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19 uur, 'Greencard' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'The hard way' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'II barbiere di Siviglia' 20.30 uur. WOENSDAG 24 JUU Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 14 en 19 uur, 'Greencard' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Mermaids' 14 uur, 'The hard way' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, A night at the Opera' 20.30 uur. DONDERDAG 25 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19 uur, 'Greencard' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'The hard way' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'West Side Story' 20.30 uur. ZATERDAG 20 JUU Alhambra II Vlissingen. 'Asse poester' 14 uur. ZONDAG 21 JUU Alhambra II Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. WOENSDAG 24 JUU Alhambra II Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. f

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7