informatiepagina van de gemeente vlissingen Winkels mogen open op maandag vanaf 11.00 uur Expositie PTT Telecom Bijstand voor startende zelfstandigen Affiches overlast nog verkrijgbaar Chemokar komt nog twee dagen langs I Loodsensteiger blijft i Zaakwaarneming door politie Inschrijven voor Marga Klompé-prijs Vlissingen verontrust over voetveer Bibliotheken beperkt open gedurende vakanties sorry voorckowrlasb... sorry voor <koverlast... redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Parkeren Reizend Maquette Uitstel Kermis tot 01.00 uur Internationale Vrijwilli- gersdag Meedingen naar prijs Vergadering gemeenteraad 5 september Ondernemersschap Ondernemingsplan Voor wie? De regeling Informatie L-L-1j rd JI VERNIEUWT! Even bijpraten met wethouder de Haas donderdag 18 juli 1991 vrijdag 19 juli 1991 Arsenaalgebied Boulevardbebouwing Lange Zelke en Walstraat Woensdag 17 juli 1991 DE VLISSINGER fi I «11 SI BLAUW GERUITEN KIEL Q 1/ Ivuurwerk! Een van die gebeurtenissen waar jaarlijks massa's Vlissin- gers (en duizenden anderen) voor uitlopen is het grote vuur werk. Morgenavond, donder dag 18 juli is het weer zover. Dan barst om 22.30 uur bij het Arsenaal het kleurrijke spekta kel los. En waar komt vuur werk beter tot zijn recht dan boven de wijde Westerschel- demonding....? Het beste zicht op het vuurwerk hebt u vanaf het plein bij het standbeeld van Michiel de Ruy- ter. Ook vanaf de Oranjedijk, tus sen de Oranjemolen en het Arsenaal, kunt u het afwisselen de gebeuren prima volgen. Traditiegetrouw trekt het vuur werk duizenden belangstellen den. Velen van hen komen met de auto naar de Vlissingse bin nenstad. Dat kan tot parkeerpro blemen leiden. Daarom zullen er enkele extra verkeersmaatrege len genomen worden. De politie verwijst de bezoekers De typisch Vlissingse lood sensteiger blijft behouden. Vo rige week bereikten burgemeester en wethouders een akkoord met het Directo raat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (DGSM) over aankoop van de steiger. De particuliere Stichting Behoud Loodsensteiger Vlissingen gaat de houten steiger van de gemeente huren. Burgemees ter en wethouders zullen de gemeenteraad voorstellen in deze zin te besluiten. Afgesproken is dat DGSM aan de gemeente een afkoopsom betaalt en dat de Stichting Be houd Loodsensteiger Vlissingen alle kosten van instandhouding van de steiger voor haar reke ning neemt. Het geld van de af koopsom blijft gereserveerd in de gemeentebegroting om even tueel de steiger alsnog te slo pen. Indien de Stichting Behoud Loodsensteiger Vlissingen in de toekomst namelijk niet kan vol doen aan de voorwaarde van de gemeente om alle kosten van in standhouding van de steiger voor haar rekening te nemen, zal de gemeente alsnog tot sloop overgaan. Dat zal ook gebeuren indien de steiger om waterstaat kundige redenen niet kan wor den gehandhaafd. I Misschien hebt u ze al gezien: de drie enorme groene "bol len" op de Vlissingse boule vard. Daarin komt de expositie "PTT Telecom van dichtbij be keken". Deze tentoonstelling wordt maandag 22 juli om 16.00 uur officieel geopend door burgemeester J.C.Th, van der Doef. De expositie opent haar deuren voor publiek op dinsdag 23 juli om 13.00 uur en duurt tot en met 8 september. De expositie is dagelijks ge opend van 13.00 - 21.00 uur. De toegang is GRATIS! De expositie van PTT Telecom is een reizende tentoonstelling die in de komende vier jaar slechts 12 plaatsen in Nederland aan doet. De expositie bestaat uit drie grote bollen die met elkaar verbonden zijn door middel van drie gangen. Het geheel beslaat een oppervlakte van ongeveer 3.200 m2. De tentoonstelling verschaft informatie over tele communicatie in het algemeen en over de activiteiten en dien sten van de PTT in het bijzonder. Met behulp van diaseries, beeld schermen, lichtbakken en simu latieprogramma's wordt de bezoeker een totaalbeeld ver schaft op het gebied van tele communicatie. In de hal van het stadhuis staat momenteel een maquette van de expositie. Die geeft een ver kleind beeld van de opstelling van de echte expositie op de boulevard. Om die te zien zult u echter moeten wachten tot de openstelling voor publiek op dinsdag 23 juli om 13.00 uur. (foto: Ruben Oreel) in eerste instantie naar de par keerplaatsen in de binnenstad. Is het daar vol dan wordt verwe zen naar de parkeerterreinen van "De Schelde" (Aagje De- kenstraat/Scheldestraat), bij de Edah en achter het Maritiem In stituut "De Ruyter" (Kenau Has selaarstraat). Ook zijn de parkeerterreinen voor en achter het stadhuis prima geschikt. Als het vuurwerk door slechte weersomstandigheden morgen niet mogelijk is, zal het worden uitgesteld naar vrijdag 19 juli. In dat geval zullen die avond de zelfde verkeersmaatregelen gelden. Het vuurwerk wordt aangebo den door de gezamenlijke ker misexploitanten. Op de avond van het vuurwerk zal de kermis langer geopend zijn: tot 01.00 uur in plaats van 24.00 uur. In Nederland doet maar liefst 20% van de mensen van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. In sportverenigingen, bij de burenhulp, in buurthuizen, in kerkelijk verband en bij allerlei actiegroepen. Maar ook in het natuurbehoud, als bestuurder van ontelbare verenigingen, in zieken- en verpleeghuizen en in allerlei maatschappelijke or ganisaties. Vrijwilligers zijn onmisbaar, en dat mag best eens gezegd worden. Om wereldwijd aandacht te vra gen voor het vele werk van vrij willigers is door de Verenigde Naties 7 december uitgeroepen tot Internationale Vrijwilligers- dag. Deze dag wordt ook in Ne derland gevierd, leder jaar vindt op deze dag ook de uitreiking van de Marga Klompé-prijs plaats. Deze prijs is ingesteld om bijzondere vrijwilligersprojecten in de schijnwerpers te zetten. Er worden drie prijzen van f 5.000,- uitgereikt. Vrijwilligersgroepen uit het hele land kunnen vanaf nu meedingen naar deze prijs. Hoe kunt u meedoen? Vrijwilli gersgroepen kunnen meedoen door projecten in te zenden die inhaken op het thema "Vrijwilli gerswerk, dat is actief betrokken zijn bij wat er om je heen ge beurt". De jury let er bij de be oordeling op dat het om écht vrijwilligerswerk gaat, dat het an deren op ideeën moet brengen en dat het overdraagbaar en fi nancieel haalbaar moet zijn. Deelnameformulieren kunnen worden aangevraagd bij het Nederlands Centrum Vrijwilli gerswerk, Catharijnësingel 70, 3511 GM Utrecht, telefoon (030) - 319844. In verband met de vakanties is besloten de vergadering van de gemeenteraad van augustus te verplaatsen naar donderdag 5 september 1991 (19.30 uur). De vergaderingen van de com missies ter voorbereiding van deze vergadering worden wel op de gebruikelijke data in augus tus gehouden. De winkels in Vlissingen en Oost-Souburg mogen (tot en met 26 augustus) op maandag open zijn vanaf 11.00 uur. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor toestemming verleend aan de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf. De regeling geldt echter voor alle winkels in Vlissingen en Oost- Souburg. Wie een werkloosheids- of bijstandsuitkering heeft, kan, onder bepaalde voorwaarden, als beginnende zelfstandige aan de slag. Hiervoor is een speciale "startersregeling" Wat moet u doen om van deze regeling gebruik te maken? Het is goed dat u zich eerst af vraagt of u geschikt bent voor het ondernemersschap. Onder nemers moeten namelijk heel wat in hun mars hebben: vakbe kwaamheid, durf, goede contac tuele eigenschappen, organisatievermogen, werklust en - zeker bij de start - weinig materiële wensen. Als beginnend zelfstandige moet u een goed doordacht onderne mingsplan hebben. Daarin moe ten zaken staan als: 1. een commerciële opzet (wat u wilt verkopen, aan wie u wilt verkopen, hoe u wilt verko pen, waar u wilt verkopen) 2. een investeringsplan (hoeveel geld nodig is voor een be drijfspand, voor de voorraden, voor de machines, voor de in ventaris e.d.) 3. een financieringsopzet (of u zelf geld hebt, of u krediet waardig bent voor geldgevers, de zekerheden die u kunt ver schaffen) 4. een exploitatiebegroting (de te behalen omzet of produk- tie, wat er over blijft na aftrek van alle kosten, of er een redelijk in komen is na aftrek van belastin gen en sociale verzekeringspremies). Tenslotte zult u aan de formele eisen moeten voldoen om van de regeling gebruik te mogen maken. De regeling heet offi cieel Bijstandsbesluit Zelfstandi gen (BZ). Ze staat open voor werklozen met een werkloosheids- of bijstandsuitke ring. Ook mensen die direct met werkloosheid worden bedreigd kunnen er gebruik van maken. Door rolwisseling kan ook de partner van de man of vrouw met een uitkering een beroep doen op het BZ. De regeling geldt ook voor mensen die ge deeltelijk arbeidsongeschikt zijn en van wie de (lage) arbeidson geschiktheidsuitkering wordt aangevuld met bijstand. De hulp kan bestaan uit een aanvulling op het inkomen tot aan het bijstandsniveau gedu rende een aanloopperiode van zes maanden. Soms kan deze periode verlengd worden. Voor dat het bedrijf start moet er eerst toestemming zijn van de ge meente. Er kan een krediet (een rentedragende lening) van maxi maal f 25.000,- worden gegeven. De aanvulling op wat in het be drijf wordt verdiend vervangt de bestaande uitkering. Een half jaar na de start bekijkt de ge meente of de ontwikkeling van het bedrijf volgens verwachting verloopt. Alleen levensvatbare bedrijven worden geholpen. Daarom moet na een jaar een toereikend inkomen zijn be haald. Overigens mag er ook geen sprake zijn van oneerlijke con currentie. Meer weten? Neem dan con tact op met de sectie sociale zaken van de gemeente Vlis singen, telefoon 87547 ('s morgenstussen 09.00 en 10.00 uur). De politie van Vlissingen gaat zogenoemde zaakwaarneming toepassen om sneller en effi ciënter te kunnen werken. In de praktijk betekent dit dat de politie, als dat nodig is, be paalde zaken waarneemt en regelt zonder dat betrokkenen daarbij zijn. Als er bijvoorbeeld ruiten van een pand zijn ingegooid en de eigenaar is niet te achterhalen of kan er niet binnen redelijke ter mijn zijn, dan kan de politie de boel laten afsluiten op kosten van de eigenaar. De politie kan hiermee veel tijd besparen die voor andere taken kan worden benut. Ook kan de politie zaakwaarne ming toepassen ter voorkoming van diefstal uit onafgesloten auto's of van diefstal van waar devolle auto's die niet kunnen worden afgesloten. Als de politie het noodzakelijk vindt dat een auto ter voorkoming van diefstal moet worden veiliggesteld, dan laat de politie deze wegslepen op kosten van de eigenaar. Zaakwaarneming is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het zal in de praktijk niet zo veel voorko men, maar kan toch nodig zijn. De politie treedt bij zaakwaarne ming op als tussenpersoon in wettelijke zin maar neemt niet de kosten voor haar rekening! De politie past zaakwaarne ming alleen toe om een zo effi ciënt mogelijke politie-inzet te hebben en om onnodige wachttijden te voorkomen. m. In Vlissingen wordt druk ge werkt aan vernieuwing van de binnenstad. Er is een nieuw winkelcentrum in aanbouw en om dat goed bereikbaar te ma ken worden ook alle wegen in de omgeving vernieuwd. Helaas moet dit werk ook doorgaan in het drukke zomer seizoen... Daarom voert de ge meente een overlastcampagne onder het motto "VLISSIN GEN VERNIEUWT! Sorry voor Zonder voetveer Vlissingen- Breskens geen Westerschelde Oever Verbinding. Dat is kort ge zegd het standpunt van gedepu teerde staten van Zeeland. Burgemeester en wethouders van Vlissingen ondersteunen dit standpunt met kracht. De ge meente Vlissingen is er echter niet helemaal gerust op dat het voetveer er zonder meer komt. Het college van burgemeester en wethouders is namelijk ver ontrust over uitlatingen van de minister van verkeer en wa terstaat. De minister stelt dat het voetveer een Zeeuwse zaak is die Zeeland moet betalen. Ver ontrustend is ook dat de minister pas positief tegenover het voet veer staat als er bij de aanbeste ding van de Westerschelde Oever Verbinding geld over schiet... Burgemeester en wethouders hebben - ook namens de ge meenteraad van Vlissingen - vorige week hun verontrusting over het voetveer kenbaar ge maakt in een brief aan gede puteerde staten van Zeeland. (foto: Ruben Oreel) de overlast..." De tekst is te zien op enkele billboards (zie foto) en op raamaffiches ver spreid in de stad. De gemeente heeft nog raamaf fiches beschikbaar voor wie wil inhaken op de campagne. Ze zijn geschikt voor winkelruiten, gevels, bouwschuttingen, overal waar nu tijdelijk overlast is... Raamaffiches zijn gratis verkrijg baar bij de sectie communicatie in het stadhuis (telefoon 87337). In verband met de vakanties gel den beperkte openingstijden voor de openbare bibliotheken van Vlissingen (Lange Zelke) en Oost-Souburg (Kanaalstraat). De openingstijden zijn voor de ko mende weken als volgt: VLISSINGEN De bibliotheek in Vlissingen is GESLOTEN op zaterdag 27 juli. De bibliotheek in Vlissingen is 'S AVONDS GESLOTEN (dus slechts geopend tot 17.30 uur) op: maandag 29 juli dinsdag 30 juli woensdag 31 juli vrijdag 2 augustus maandag 5 augustus dinsdag 6 augustus woensdag 7 augustus vrijdag 9 augustus maandag 12 augustus dinsdag 13 augustus woensdag 14 augustus vrijdag 16 augustus OOST-SOUBURG De bibliotheek in Oost- Souburg is GESLOTEN op za terdag 27 juli en op zaterdag 17 augustus. De bibliotheek in Oost- Souburg is 'S AVONDS GESLOTEN (dus slechts ge opend tot 17.30 uur) op: maandag 29 juli dinsdag 30 juli woensdag 31 juli vrijdag 2 augustus maandag 5 augustus dinsdag 6 augustus woensdag 7 augustus vrijdag 9 augustus maandag 12 augustus dinsdag 13 augustus woensdag 14 augustus vrijdag 16 augustus Deze week rijdt de chemokar weer door Vlissingen. De wagen heeft donderdag 18 en vrijdag 19 juli nog diverse standplaatsen in de wijken waar op die dagen ook het gewone huisvuil wordt opge haald. Hier komt de chemokar deze week nog: 09.00 - 09.30 uur: Papegaaien burg (bij telefooncel) 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh- zuid (bij Merkenburg) 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh- noord (bij Sterkenburg) 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossenburghweg) 11.00 - 11.30 uur: Westerzicht- noord (bij "De Startbaan") 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht- zuid (bij bejaardenwon.) 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekse- weg (bij Oosterbaan) 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (te genover r.k.kerk) 1 V i JAgdlBim. *w M A 1 Bi 1 09.00 - 09.30 uur: H. Seghers- laan (bij Jan Koppejan) 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A.vd Vennestr.) 10.00 - 10.30 uur: Verl.Bonedij- kestr. (bij ingang 't Fort) 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan) 11.00 -11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israëlslaan) 13.30 - 14.00 uur: Korenbloem laan (hoek Tulpenlaan) 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr.Rooseveltl.) 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (doopsgezinde kerk) 15.00 - 15.30 uur: Bonedij- kestraat (hoek Sottegemstr.) Chemokar gemist of geen tijd gehad? Geen nood, u kunt ook chemisch afval kwijt in het ge meentelijk depot bij de sectie Afvalverwijdering aan de Edi- sonweg 9 (geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 -12.00 en van 13.00 - 16.00 uur). Als wethouder heb ik namens het college van burgemeester en wethouders geregeld overleg met bouwbedrijf Ufkes Apeldoorn BV. Dat is de projectontwikkelaar die in Vlissingen zowel het Arsenaal- gebied als de bebouwing op de boulevards gaat ontwikkelen. Tijdens het laatste gesprek kwam naar voren dat ten aanzien van het Arsenaalgebied de project ontwikkelaar druk doende is te overleggen met financiers. Het is de bedoeling direct na de vakan tieperiode hierover uitsluitsel te krijgen. Omdat de ontwikkeling van het Arsenaalgebied gecom pliceerd is en dus meer tijd vergt dan aanvankelijk was gedacht, zou de gemeente de toegezegde subsidie van de rijksoverheid kunnen mislopen. Om die subsi die te krijgen moest namelijk vóór een bepaald tijdstip met de ont wikkeling worden begonnen. Het ministerie van landbouw, na tuurbeheer en visserij (want daar komt de subsidie vandaan) heeft echter laten weten dat het subsi diebedrag is "veiliggesteld" tot eind dit jaar. Dat is verheugend, het gaat namelijk om een bedrag van zo'n f 2 miljoen! Ook aan de ontwikkeling van be bouwing van het resterende deel van de boulevards wordt ge werkt. De stand van zaken is nu zo dat bouwbedrijf Ufkes Apel doorn BV uiterlijk 1 december aanstaande de bouwaanvraag zal hebben ingediend. De archi tecten werken momenteel aan het besteksklaar maken van het geheel. De bedoeling is om dan in april 1992 te starten met de bouw. Eerder kan niet vanwege het stormseizoen. Er wordt in april 1992 gestart met de bouw van het hotel en van de overige gebouwen, alle tussen de be staande appartementen met de plaza en het Maritiem instituut De Ruyter. We hebben het dan over de bouw van - vanaf de zee zijde gezien van links naar rechts - het hotel met 50 kamers (met een "schuine" gevel vanwege de zichthoek voor de naastliggende appartementen aan de bestaan de plaza), een appartementenge bouw met 14 a 20 koopwoningen en op de onderste verdieping winkelruimte (dit was aanvanke lijk een kantoorgebouw) en een woontoren met huurapparte- menten. In verband met de samenstelling van de bodem (er zitten restan ten van sluismuren) zijn het ap partementengebouw (voorheen het kantoorgebouw) en de woon toren van plaats verwisseld. De ontwikkeling van het stuk boulevard tussen de résidence Belvedère en het Strandhotel volgt hierna. Gelukkig komt er nu in de nabije toekomst zicht op bebouwing van deze kale stukken bou levards! De plannen voor overkapping van de Lange Zelke en beluifeling van de Walstraat zullen in de commissievergaderingen in au gustus behandeld worden en tij dens de vergadering van de gemeenteraad op 5 september. Tot die tijd vind nu, en begin au gustus nogmaals, overleg plaats met de verschillende onderne- mersgroepen van Walstraat- noord, Walstraat-midden en Lan ge Zelke. Er wordt nu druk gere kend om te kijken of tegemoet kan worden gekomen aan de be zwaren van sommige onderne mers. Er wordt zowel naar het plan zelf als naar de wijze van fi nanciering gekeken om nader tot elkaar te komen. Ik heb goede hoop dat dit moet lukken zodat we volgend voorjaar bij de ope ning van het nieuwe winkelcen trum, tevens een daarbij passende winkelomgeving in ge bruik zullen kunnen nemen! (foto: Ruben Oreel)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5