IteilBlteiliMW mjfflS "Het was zo, dus is het zo!" HBl Rosa King en Jesse Gang in Dangeroe Optreden Livin Blues in sporthal Oost-Souburg Vrije tijd h Beurs Festival Nieuwe Muziek presenteert Mozart Door Dagmar Balz Subsidie aanpassingen woningen Gevonden GENERALISEREN PSYCHOCONSULT Woensdag 17 juli 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 Expositie - In de expositieruimte van de Zeeuwse Bibliotheek wordt t/m 15 augustus een expo sitie gehouden onder het thema 'Tekeningen Kinderen van Tsjernobyl'. Concert - Het derde in de reeks zomeravondconcerten in de Her vormde Catharinakerk in Zoute- lande vindt plaats op woensdag 17 juli om 19.30 uur. Het concert wordt verzorgd door het Engelse jongenskoor The Choir of St. Ge orge's College uit Weybridge. Expositie - In Balans 17 in Mid delburg houdt Jon van de Riet t/m 10 augustus een expositie van zijn schilderijen. De ope ningstijden zijn woensdag t/m vrijdag 12-17 uur en zaterdag 11-16 uur. Orgelconcert - Maandag 22 juli geeft organist/dirigent Charles de Wolff om 20 uur een concert op het orgel van de Gereformeerde Kerk aan de Schoolstraat in Vrou wenpolder. Zomeravondconcert - In het kader van de serie zomeravond concerten in de Catharinakerk in Zoutelande zal het vierde concert gegeven worden door de Zeeuw- - se organist Jan van Driel. Het programma bestaat uit werken '.van Telemann, J.S. Bach, v.d. Kerckhoven, J. Pachelbel, G. Böhm en Marchand. Het concert /begint om 20 uur. Jack is één van de gasten tijdens de session in Happy Buccaneer. Session - In de Happy Bucca neer in Vlissingen wordt vrijdag 19 juli om 22 uur een session ge houden met de huisband Happy Smiles Session Band. De session staat in het teken van de funk en kent enkele gastoptredens van artiesten uit Zeeuwse bands. Puzzelrit - De Motor- en Auto club De Zeeuwen uit Vlissingen houdt op donderdag 18 juli een puzzelrit voor automobilisten en fietsers. Inschrijving van 19 tot 20 uur in café Dorpszicht, Kerk plein te Koudekerke. ~l Een gedeelte van de expositie van Michel Cardena in de Wa tertoren in Oost-Souburg. - Expositie - In de Watertoren in Oost-Souburg wordt tot en met 25 augustus een tentoonstelling gehouden van acryltekeningen op papier van de in Colombia ge boren kunstenaar Michel Carde na. De openingstijden zijn woensdag t/m zondag van 12 tot 17 uur. Handwerk - De Hervormde Handwerkclub Domburg ver koopt maandag 22 juli vanaf 13 uur haar handwerken op de Toe- ristenmarkt in Domburg. Tevens wordt een verloting gehouden. Party - Het COC Midden- Zeeland houdt zaterdag 27 juli vanaf 21 uur een Big Summer Night Party rond het strandpavil joen De Nolle in Vlissingen. In lichtingen 01184-70346/15553. In het kader van het Festival Nieuwe Muziek presenteren ver schillende musici Wolfgang Ama- deus Mozart van Toen en Nu in de Kloveniersdoelen en de Oost- kerk in Middelburg. Donderdag 18 juli om 20 uur geeft pianist Geoffrey Douglas Madge een concert in de Klove niersdoelen. Vrijdag 19 juli con certeert Fania Chapiro er om 20 uur op het hammerklavier. In de Oostkerk is op zaterdag 20 juli om 20 uur een optreden van het Ensemble DelI'Anima Eterna olv Jos van Immerseel. In de Klove niersdoelen is er tot slot op zon dag 21 juli om 20.30 uur een concert van het Edison Kwartet met componist/gitarist Fred Frith. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Voor gehandicapten bestaat er een mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het aanpassen van hun woning. Per 10 juni is de subsidiestop die daarvoor gold opgeheven. Bovendien is de re geling voor "geldelijke steun huisvesting gehandicapten" enigszins veranderd. Zo is er nu een eigen bijdrage van f 500,—. Waarvoor kunt U een bijdrage krijgen? Om te beginnen voor technische of bouwkundige voorzieningen van uw huidige huis, woonwagen of woonschip. Het verwijderen van drempels, een traplift enz. En verder voor kosten van onderhouds-, reparatie- of keuringswerkzaam heden aan voorzieningen die met subsidiegeld tot stand zijn gekomen. Als U in een huurwoning woont, moet U voor het uitvoeren van geplande aanpassingen wel de toestemming van de verhuurder hebben. Ook moet U VAN TE VOREN toestemming van de Ge meente hebben. Anders komt U niet meer in aanmerking voor subsidie. Het aanvraagformulier voor de subsidie is bij de Gemeente ver krijgbaar. In alle gevallen zal de GMD (gemeenschappelijke medi sche dienst) de Gemeente advi seren. Zij kijken welke problemen U in de woning heeft en wat voor oplossingen mogelijk zijn. Voor een woningaanpassing moet U een eigen bijdrage van f 500,— betalen. Van deze regeling kunnen alle in Nederland wonende gehandicap ten gebruik maken. Het is hierbij niet van belang of U zelfstandig woont of in gezinsverband leeft. Ook maakt het niet uit hoe hoog uw inkomen is en of U wel of geen vermogen heeft. Heeft U n.a.v. dit artikeltje nog vragen? Dan kunt U ons altijd bellen of tij dens de spreekuurtijden op ons kantoor in Vlissingen of Middel burg terecht. Volleybal - De VVV Aagtekerke- Grijpskerke houdt woensdag 24 juli een volleybaltoernooi voor gasten van mini-campings op een weiland aan de Klooster- weg/Pekelingseweg in Aagteker- ke. Inlichtingen 01188-2199. Wandelen - De sportvereniging Aagtekerke houdt dinsdag 23 juli een zomeravondwandeltocht van 5 en 10 km. De start is tussen 18 en 20 uur bij het verenigingsge bouw Amicitia in de Aga- thastraat in Aagtekerke. Dart - In de Happy Buccaneer in Vlissingen wordt donderdag 18 juli vanaf 20 uur een open 301 dart-toernooi gespeeld. Fietsen - Toerclub Walcheren houdt van 22 t/m 26 juli de Avond-Fiets-Vierdaagse over 25 of 50 km. De start is bij de Rij wielcentrale Vlissingen aan de Koudekerkseweg 51/53 in Vlis singen. Prestatieloop - Vrijdag 26 juli houdt de v.v. Noormannen ism Atletica uit Vlissingen haar jaar lijkse prestatieloop. De start is om 19.30 uur bij Kasteel van Batavia. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie Vlissingen van de volgende gevonden voorwerpen aangege ven: schildpad, parkiet, parasol, badpak, kinderjasje, herenporte monnee met inhoud, armband, diverse sleutels en een sporttas met inhoud. In eetcafé Dangeroe aan de VIasm ar kt in Middelburg treedt vrijdag 19 juli om 22 uur Rosa King op met haar begeleidings band Jesse Gang. De combinatie van zangeres en formatie staat borg voor een stevig blazende blues-rock met een grote dosis humor en gas op de 'planken'. De legendarische blues-rockband 'Livin' Blues geeft zaterdag 20 juli een concert in de sporthal Souburg in Oost-Souburg. In het voorprogramma, dat om 20 uur begint, zal de formatie The Juke Joints optreden. 'Livin' Blues is een formatie met een geheel eigen geluid die reeds in de zeventiger jaren grote suc cessen boekte met vijf Ip's en drie hitsingles. In 1975 echter viel de groep uiteen. Na vele mu zikale omzwervingen besloot Ni- ko Christiansen eind 1986 om de draad weer op te pakken met Joop van Nimwegen, die intus sen zijn sporen had verdiend bij onder andere Finch, Q 65 en de Helderband. John Lagrand werd aangesproken en met deze mondharmonica-gigant, die sa men met Niko de eerste 'Livin' Blues had opgericht in 1967, was de groep herboren. Met een ritme-sectie als Evert Willemstein (bas) en Bert Fonderie (drums) was een volwassen formatie, die inmiddels ruimschoots op inter nationaal niveau aan de weg tim mert, een feit. "Livin' Blues heeft een specifieke sound, een mix van zwarte blues en witte rock, die menigeen zeer weet te waarderen. Voor dit ge luid zorgen Niko Christiansen (zang/sax/percussie), John La- grand (blues-harp), Joop van Nimwegen (gitaar). Evert Wil lemstein (bas/zang/contrabas) en Bert Fonderie (drums/zang). Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VVV- Vlissingen, Huson Platen en Vi deo in Oost-Souburg en Free Re cord Shop in Middelburg. HET HELDERE DENKEN (3) Stel u neemt een appel uit de fruitschaal, en constateert dat deze rot is. Gooit u dan meteen alle fruit weg? Of beperkt u zich tot die ene appel, en on derzoekt u hoe het met het overige fruit gesteld is? Waar schijnlijk doet u het laatste. Het is opvallend, hoe vaak we op andere momenten in ons le ven minder kritisch reageren. We trekken gemakkelijk alge mene conclusies uit eenmalige voorvallen. We noemen dat ge neraliseren.. Drs. Henk C.M. Hermans Generaliseren komt voort uit een denkluiheid, die ons allen (min of meer) eigen is. yVe kun nen dan namelijk in vergelijkba re situaties met eenzelfde reaktie volstaan. Als u bijvoor beeld negatieve ervaringen heeft met een psycholoog, kunt u daaruit concluderen "Met psychologen moet je uit kijken". Voortaan zult u auto matisch op uw hoede zijn, als u met een psycholoog van doen heeft. Uiteraard kunnen dergelijke generalisaties ook op andere beroepen betrekking hebben. Generalisaties maken het leven een stuk eenvoudiger, en waar schijnlijk is dat de reden waar om we zo graag in stand houden. Toch kunnen ze te vens tot nogal wat problemen leiden. Veel emotionele proble men worden door middel van generalisaties (onbewust) in stand gehouden. Zo hebben veel depressieve mensen de neiging om uit negatieve erva ringen absolute conclusies te trekken. Ze maken daardoor hun leven tot een tranendal, en hebben geen oog voor positie ve ervaringen. Neem het voor- beeld van de depressieve man die zag, dat er vogelpoep op de voorruit van zijn auto zat. Hij barstte uit in het volgenmde gejammer: "Altijd hetzelfde liedje. Die vogels schijten altijd op mijn auto, nooit op die van iemand anders!" Toen ik ernaar informeerde, kon hij zich niet herinneren dat zijn voorruit eer der ondergepoept was. Door te generaliseren overdrij ven we vaak de ernst van een tegenslag. Een verlegen jonge man verzamelde alle moed om een meisje ten dans te vragen. Toen zij vriendelijk weigerde omdat ze met iemand anders wilde dansen, zei hij tegen zichzelf, "Niemand wil met mij dansen. Geen enkele griet heeft belangstelling voor mij. Ik zal wel altijd alleen blijven". Ten onrechte concludeerde hij uit deze teleurstelling, dat geen enkel meisje met hem zou wil len dansen. Aangezien hij ook geen verdere poging meer deed, leek zijn conclusie juist, en voelde hij zich door elke vrouw afgewezen. Op die wijze maakte hij van een teleurstel ling een ramp. Generalisaties verstoren vaak onze omgang met andere men sen. We schrijven hen iets toe, wat niet helemaal (of: helemaal niet) terecht is. Klassiek is de situatie van de man die te laat van zijn werk thuis komt, en van zijn vrouw te horen krijgt "Je komt ook altijd te laat". Vervolgens reageert hij op zijn beurt met "En jij zorgt ook nooit op tijd voor het eten". Of schoon voor buitenstaanders deze opmerkingen vaak door zichtig zijn, lijken ze de betref fende persoon vaak wel plausibel. Generalisaties liggen ook ten grondslag aan de voor oordelen die we hebben, onder andere vooroordelen over bui tenlanders. Wordt u door een Duitser onbeleefd behandeld, dan kunt u zo'n ervaring gene raliseren tot "Duitsers zijn on beleefd". Of in het omgekeerde geval kan een gastvrije behan deling door een Fransman lei den tot de opvatting "Fransen zijn gastvrij". In beide gevallen trekt u onterechte conclusies uit een enkel voorval. Door ver volgens uitsluitend aandacht te hebben voor de ervaringen, die uw voordeel ondersteunen, kunt u in uw eigen ogen gelijk hebben. In het bovenstaande geval, kunt u bijvoorbeeld blind zijn voor momenten waarop u door een Duitser beleefd be handeld werd. Generalisaties bepalen ook voor een belangrijk deel onze opvattingen over "mannelijk" en "vrouwelijk" gedrag in onze kuituur. Een bewering als "vrouwen zijn emotioneel", en mannen zijn rationeel" gaat slechts op voor sommige vrou wen en sommige mannen. We verheffen halve waarheden tot regel, en dat kan erg hinderlijk zijn mensen die deze regel (wil len) overtreden. Dat gold in het verleden voor vrouwen die in het huwelijk wilden blijven deelnemen aan de arbeids markt. Vaak werden ze door anderen bestookt met beschul digingen als "Dat kun je als vrouw toch niet maken. Een vrouw zorgt dan toch voor de huishouding". Gelukkig heb ben de meeste mensen dit standpunt inmiddels verlaten. Neemt niet weg dat er nog veel andere vooroordelen over man nen en vrouwen bestaan. Hoe kunt u generalisaties bij uzelf en bij anderen op het spoor ko men? Daarvoor let u vooral op absolute uitspraken, waarin woorden als "alle", "altijd", "nooit", enz. voorkomen. Meestal is er dan sprake van een generalisatie, maar het gaat te ver om te zeggen dat dit altijd zo is. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 8100Ó. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. 10 uur: ds. A.E. de Bruyn, 19 uur: ds. W. Smit. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10.15 uur: ds. Köther- Middelhoek, H.A. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. J. Pannekoek, 19 uur: ds. A. Spaans-Molenaar. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. D.W. Dondorp, 19 uur: ds. A.W. Riepma. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. Geers. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse, 19 uur: ds. A. Hansen, gez. dienst in Herv.kerk. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. Jorritsma, 19 uur: ds. A. Hansen. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: dhr. PA. Trimpe, 19 uur: ds. Q. v.d. Vrie. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: ds. B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 19 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Köther-Middelhoek, H.A. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. A.C. Moerman, 19 uur: De heer PA. Trimpe. Hofplein- kerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. P. van Til, 14.30 uur: De heer PA. Trimpe. Hoeksteen, Roozen- burglaan 22, Zo. 9.30 uur: zie Thomaskapel. Ge- re for meerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75, Zo. 8.30, 10.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: de heer M. Allewijn. Koorkerk, Koor kerkhof, Zo. 10 uur: mevr. drs. P.J. de Rooij-Janse. Ontmoetingskerk, Oostersccheldestraat, Zo. 10 uur: ds. 0. Elseman. Engelse kerk, Simpel- huisstraat, Zo. 19 uur: ds. O. Elseman. Thomas kapel, Zo. 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, SoW-doopdienst. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. R.H.M. de Jonge. Wijkgemeente Geref. Bond, Zo. (Nieuwe kerk) 11 en 18.30 uur: ds. T. Wegman. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: dhr. K.G. Watson. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: dhr. Kleij. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 uur: ds. R. Brands, 17 uur: dhr. W.M. Riemens. Vereni- ging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstran ten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katho/ieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, Za. 19 uur.. Waalse Gemeente (Eglise Wa/lonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. A. Laureys. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H. van Oostende. ÖOSTKAPELLË] Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: oecumenische openluchtdienst Schoolstraat, ds. F.C. van Dijke, pf. Th. Stockamp, m.m.v. gospelgroep Foundation, 19 uur: SoW- dienst in Herv. kerk ds. F.C. van Dijke, zangdienst. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: oecumenische openluchtdienst sporthal 'De hal ve maan', Torenstraat, ds. F.C. van Dijke en pf. P. Stockkamp m.m.v. gospelgroep 'Foundation', 19 uur: ds. F.C. van Dijke. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. J.G.H. Schout, 19 uur: ds. J.H. Meijer, in Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.WJ. Faassen, 19 uur: ds. J.H. Meijer, SoW-dienst. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. H. Hirsch. Gerefor meerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 19 uur: ds. A.A. v.d. Spek. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. J. van Wattum, knd. groep 1-3 en 4-8, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: drs. P. Re bel, Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Don- gestraat 1, Zo. 19 uur: ds. C. Vreugdenhil, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katho/ieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, gez. dienst in Herv. kerk, 19 uur: ds. A.W. Riepma, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, gez. dienst. VLISSINGEN Anglicaansè Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lannoystraat 2, 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. Attema, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. J. van Veen, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. A. Th. Rotfusz, Open Hof, Alexander Gogel- weg 57, Zo. 9.30 uur: dhr. H.J. Schoenmaker, De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: dhr. J. v.d. Putte, Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer, Ter Reede, Zo. 19 uur: ds. J.D. de Boer. Ophir, Badhuisstraat 186, Zo. 10 uur: ds. J.B. van Bork. Jehova's Getuigen ge meente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Da gen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenoot schap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: dhr. K.G. Wat son. 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: br. C. Vader. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katho/ieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uUr: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: SoW-dienst in Geref.kerk, ds. Spaans. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P. Boe- kesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Do. 18 t/m wo. 24 juli. Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: A. van Heus- den, Bellinkplein 3, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, teI. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: W. van Ou- werkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Zondag tot 24.00 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340, Zondag: A.G. Bouw meester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. Ube/s, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1212. Domburg, Aagtekerke en Westkapelle: van vrij dag 18 uur tot zondag 24 uur: F. van Eeede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudeker ke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur:'PK. Noor/ander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. Oost- en Midden-Walcheren: ge hele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, teI. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag C. Westveer, Loskade 21, Middelburg, tel.01180-26694. Zondag L. Slingenberg, Roo- zenburg/aan 14, Middelburg, te! 01180-28420. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek v.d. Boo- gert, Vrijlandstraat 79,tel. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: M. de Jonge, tel. 16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: E.F.M. v.d. Akker, tel. 01184-60860. Spreekuren zonder afspraak: za. en zo. 11.00-12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Ve/ders- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180 28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184 10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184 18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Pitthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15