September cultuurmaand Topdrukte tijdens Open Dag asielzoekerscentrum "De Eendracht" Jubileum-concert Veere's Genoegen Rutten, en wie zonder zonde is Provinciale informatie Kwaliteit zwemwater Kamperland houdt Veerweg-Promenade Duizendste passagier op voetveer Veere-Kamperland Exposities Film Educatie ZEELAND CULTUURMAAND Programmaboekje September-cultuurmaand gaat in Zeeland de derde editie tege moet. Door de hele provincie zijn er culturele activiteiten tot le ring en vermaak van de inwoners en de toeristen. Muziek I HARTGRONDIG Ad Hanneman Woensdag 17 juli 1991 waar Jazz down by the sea Dom burg zijn beslag krijgt, laat zich raden. Werk van Dolf Jaspers, voorna melijk olieverfschilderijen, is van 7 september tot 27 oktober te zien in het streekmuseum West- Zeeuwsch-Vlaanderen presen teert in IJzendijke. Van 6 tot 28 september is bovendien werk van Jaspers tentoongesteld in de Ge meenteschool in Assenede (Bel gië). In het Zeeuws Museum in Mid delburg en in de Watertoren in Oost-Souburg exposeert foto graaf, filmer en beeldend kunste naar Paul de Nooijer. Goese tentoonstellingen in het museum voor Zuid- en Noord- Beveland en in de wandelkerk van de Grote of Maria Magdalenakerk zijn gewijd aan de godin Neha- lennia. De meeste musea in Zeeland zijn tijdens september-cultuurmaand gratis toegankelijk met het museum-passe-partout dat on derdeel is van het arrangemen tenaanbod dat in samenwerking met diverse hotelbedrijven wordt geboden. Een ander, inmiddels vast onder deel van september-cultuur maand is het Filmfestival. Het wordt van 12 tot 23 september gehouden in Middelburg. Films van de festivals elders in Europa krijgen er hun eerste vertoning in Nederland. Horror is het thema in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 september. Er worden dan vijf klassieke films uit het genre vertoond. Het Zeeuws Filmarchief biedt van 17 tot 22 september een pro gramma met het leven in Zeeland in de jaren dertig, veertig en vijf tig als onderwerp. Het merendeel van de films is uit particulier bezit. Tijdens het filmfestival worden le zingen en workshops georga niseerd. Onder de titel Wordt wijzer in en over Zeeland worden in septem ber culturele lezingen en work shopsgehouden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn Kunstenaars in Domburg, De Romeinen in Zeeland (archeolo- gie), Ontdek Zeeland en... uw ta lent (tekenen en schilderen). Beleef middeleeuws Veere, Op Walcheren is (was) het rijk wonen (natuur en cultuur), Historie van Zeeland en Natuur en Fotografie. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting Stoom tram Goes-Boersele wordt op 7 en 8 september feest gevierd met als thema de stoomtractie. De open monumentendag die in heel Nederland wordt gehouden en op 15 september valt, is ook opgenomen in het programma van september-cultuurmaand. De cultuurmaand wordt afgeslo ten in Veere met een tweedaags programma, waarin theater, mu ziek en vuurwerk worden gebo den. Het programmaboekje septem ber-cultuurmaand is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren en reisbu reaus (ook buiten Zeeland), de toeristisch-recreatieve bedrijven en de gemeentehuizen. Nadere informatie over de cul tuurmaand is verkrijgbaar bij de provincie Zeeland, mevr. J. Van der Linde, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31677. DE FAAM - DE VLISSINGER I E WS De informatie wordt verstrekt op de teletekstpagina 725, die over dag op de netten 1, 2 en 3 kan worden opgevraagd. Nederland 3 kan ook 's nachts worden geraad pleegd. In Zeeland - Waterland, de bro chure van de provinciale VVV en de provincie Zeeland, wordt de kwaliteit van al het open zwem water aangegeven. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat het gaat om verwachtingen voor het huidige zwemseizoen. De ver moedens zijn gebaseerd op me tingen van vorig jaar, waarbij rekening is gehouden met kennis van de plaatselijke omstandighe den. De waterkwaliteit wordt in kleur op een kaart aangegeven. Op de kaart is ook vermeld waar De vaste oeververbinding Westerschelde, emancipatie, samenwerking tussen Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen, recreatie en het aantal inwoners per gemeente in Zeeland - dat zijn enkele onderwerpen, waar over in het provinciaal informatiecentrum in Middelburg brochures, fol ders en rapporten beschikbaar zijn. Wie wil weten welke punten in vergaderingen van provinciale staten en in commissies van de staten worden besproken, kan ook in het informa tiecentrum terecht. De samenstelling van het provinciaal bestuur - wie vormen provinciale staten en gedeputeerde staten en wie is de com missaris der koningin - is verwoord in de brochure Bestuursbeeld, waar in ook de taken voor de drie bestuursonderdelen zijn vermeld. Veel van het voorlichtingsmateriaal is gratis, voor sommige nota's wor den kosten in rekening gebracht. Het provinciaal informatiecentrum is gevestigd in de Abdij, Abdij 9 (Kloostergang), postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. Een folder, waarin het aanbod aan materiaal is verwoord, is er grqtis verkrijgbaar. BB Actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater langs de Noordzeekust wordt sinds kort gegeven via Teletekst. Zeeuwse plaatsen die in het televisie-overzicht zijn opgenomen, zijn de Brouwersdam, Nieuw-Haamstede, Neeltje Jans, Domburg, Bres- kensenCadzand. Teletekst presenteert de meetge gevens in samenwerking met rijkswaterstaat, directie Noord zee. lozingspunten zijn van afvalwa ter. Verder wordt aangeduid waar jachthavens en trailerhellingen zijn en waar EHBO-posten langs de wallekant zijn te vinden. Behalve voor de kwaliteit van het zwemwater is er in Zeeland - Wa terland aandacht voor surfen, va ren, sportduiken en sportvissen. Op elk onderdeel worden tips en wenken gegeven. Zo wordt vermeld dat sommige gemeenten speciale surfgebie- den hebben aangewezen, waar sportvisakten en spitvergunnin- gen verkrijgbaar zijn, dat voor het duiken in Zeeland een vergunning van de provincie nodig is en waar ruim baan wordt gegeven of juist wordt onthouden aan snelle mo torboten. Voor strandbezoekers wordt de beeldtaal van de vlag gen en borden op de red- dingsposten en bij de duinover gangen uit de doeken gedaan. In een apart hoofdstukje worden de aanwijziging van de Ooster- schelde tot natuurmonument en de gevolgen die dat heeft voor re creanten ter plekke beschreven. Elders in de brochure wordt ver meld, dat alle vormen van (wa- ter)recreatie vlakbij de schuiven van de stormvloedkering in de Oosterschelde zijn verboden. De niet toegankelijke gebieden zijn met waarschuwingslijnen ge markeerd. Zeeland - Waterland is verkrijg baar op diverse recreatie-adres sen, zoals de VVV-kantoren en bij campings en bungalowterrei nen. De brochure kan ook wor den besteld bij het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, 01180-31400. H Het culturele programma heeft ten doel toeristen te trekken die niet in de eerste plaats komen voor zon, zee en strand. Op die manier kunnen meer mensen naar Zeeland komen en boven dien wordt het toeristenseizoen erdoor verlengd. Een gunstig ne veneffect is dat ook de inwoners van Zeeland kunnen delen in de geneugten. Traditioneel in september-cul tuurmaand is inmiddels het Festi val van Zeeuwsch-Vlaanderen. Het festival wordt geopend in de Grote Kerk in Terneuzen met het Orkest van de 18e eeuw en het Nederlands Kamerkoor onder lei ding van Frans Brüggen. In acht tien dagen biedt het festival zestien concerten, die ten gehore worden gebracht in verscheidene kerken bezuiden de Westerschel de, in het Zuidlandtheater en in het stadhuis van Sluis. Zaterdag 21 september wordt in samenwerking met de NCRV een muzikaal kerkenpad geboden. Er zijn die dag optredens in de NK kerk van Kloosterzande, de RK kerk in Zuiddorpe en in de Hulster basiliek. Informatie over het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen - dat in samenwerking met het Festival van Vlaanderen en het EG- Festival Europalia wordt georga niseerd - is verkrijgbaar bij het Zuidlandtheater, Zuidlandstraat 111, 4532 CK Terneuzen, tel. 01150-94900 of95555. Schouwen-Duiveland en Tholen bieden een kamermuziek festival met concerten in Noordgouwe, Tholen, Dreischor, Burgh-Haam- stede en Noordwelle. Los daarvan treden op 6 septem ber in Bruinisse op het knapen- en mannenkoor De Nachtegalen van Polen. In Goes wordt op 28 september, op drie lokaties, een muziekfesti val voor kleine koren en ensem bles georganiseerd. Het Jazzfestival Nieuwe Muziek speelt zich in Middelburg af en Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Dinsdag 9 juli opende staatsse cretaris A. Kosto officieel het asielzoekerscentrum De Een dracht in Middelburg. Afgelopen zaterdag kon het Middelburgse publiek een kijkje nemen in het asielzoekerscentrum tijdens de open dag. En dat deed men mas saal. Niet gehinderd door de striemende regen bezochten honderden nieuwsgierige men sen het asielzoekerscentrum om eens kennis te maken met het centrum en haar bewoners. In de hal van het centrum kijken de eerste bezoekers nog wat on wennig om zich heen. Waar moe ten ze naar toe? Een ouder echtpaar kijkt door een glazen deur waarachter de kantine is. De man mompelt: '"t Is hier stik net jes, hè". Plots wordt door de in tercom een asielzoeker opgeroepen omdat er telefoon voor hem is. De mensen kijken verschrikt op als er even later een lange donkere man door de hal rent en vervolgens in een tele foonbox verdwijnt. Het ouder echtpaar heeft ondertussen alle 1 affiches in de hal gelezen en voelt zich een beetje verloren tussen al die vreemde mensen. De mededeling door de intercom brengt gelukkig uitkomst. De eer ste rondleiding gaat beginnen en het plaatsvervangend hoofd van het centrum, Hans Moerman, verwijst de mensen naar het be ginpunt van de rondleiding. Het ouder echtpaar staat direct voor aan en volgt de gids met vaste tred. Tussen alle bedrijvigheid door vertelt Hans Moerman over het doel van de open dag. "We moe ten de mensen uit de buurt en Middelburg vertrouwd maken met het centrum. Er is echt niets geheimzinnigs aan. Daarom heb ben wij de gordijnen open ge schoven en hopelijk zorgt dat het groepje de wasruimte, de ge bedsruimte en de medische afde ling heeft bezocht, komen ze aan bij de gesloten deur van de vreemdelingenpolitie. "Hier moe ten de asielzoekers elke woens dag een stempeltje halen en neemt de vreemdelingenpolitie de verhoren af". De gids vertelt verder dat de asielzoekers 20 gul den per week zakgeld krijgen. En dat is niet zoveel, vooral niet als je je familie wilt bellen in Somalië of China. Na de rondleiding verspreidt het groepje zich in de kantine. De Molukse band Milly and Friends uit Oost-Souburg zorgt voor een vrolijk sfeertje en bezoekers en asielzoekers zitten gemoedelijk naast elkaar. De loempia's, bereid door Geerard Vader, de kok van het centrum, vliegen over de ba lie. De asielzoekers hebben zeker niet te klagen over het eten. Gee rard Vader vindt het heerlijk om voor deze groep mensen te ko ken. "Je kunt hier lekker je ei kwijt met al die verschillende ge rechten en dat maakt het werk heel afwisselend". Volgens Ad Hoepen zorgt lekker eten ervoor dat de asielzoekers zich op hun gemak voelen en dat geeft rust in het centrum. Cornelis den Boeft uit Middelburg heeft net de rondleiding achter de rug. Uit nieuwsgierigheid is hij naar de open dag gekomen en hij vindt alles er keurig netjes uit zien. Alles is sober gehouden, vindt hij. "Maar ja, het hoeft ook geen luxe hotel te zijn". Wel vraagt hij zich af waarom al die mensen vluchten, en dat het vooral jonge mensen zijn. Als hij even later weg gaat is het nog een drukte van jewelste in de hal. Het lijkt wel een dorpspleintje van een toeristisch stadje waar mensen van verschillende natio naliteiten hun vertier zoeken. In het kader van het 70-jarig bestaan geeft de Muziekvereni ging Veere's Genoegen vrijdag 19 juli om 20 uur een concert in de Grote Kerk van Veere. Op het programma, dat o.l.v. diri gent A.N. van Overbeeke wordt uitgevoerd, staan een aantal mar sen, verschillende muzikale com posities en dansmuziek. Voor en na de pauze treedt de slagwerk groep van de Zeeuwse Muziek school uit Middelburg olv J. Anthonisse op. Het concert is gratis toegankelijk. Een stukje nostalgie: De bezetting van Veere's Genoegen om streeks 1925. De heer R.H. ter Heide (links) overhandigt het boek en de bloemen aan de Antwerpse familie Sa/den. Het onlangs in ere herstelde voetveer tussen Veere en Kam perland vervoerde vorige week donderdag zijn duizendste passa gier. De gelukkige was de heer Salden uit Antwerpen, die het tochtje samen met zijn gezin maakte. Bij het vertrekpunt Oude Veersteiger in Kamperland werd de familie Salden door de heer R.H. ter Heide, directeur van de provinciale VVV Zeeland, in de bloemetjes gezet. Namens de ondernemersvereni ging Kamperland werden bloe men overhandigd en namens de provinciale VVV en het Recrea tieschap Veerse Meer ontving het gezin het herinneringsboek Portret van de Zeeuwse Stromen. De stad Veere voert de veer dienst uit met een schip, dat ook bij regen comfort biedt en waar op fietsen meegenomen kunnen worden. De attractie is inmiddels al zo'n succes dat sinds 13 juli dagelijks t/m 29 augustus van het veer gebruikt gemaakt kan worden. Alleen op woensdag middag vaart de Stad Veere niet tussen Kamperland en Veere v.v. maar worden olv Staatsbosbe heer excursies vanuit Veere naar het natuureiland De Haringvreter gemaakt. De middenstand van Kamperland houdt vrijdag 26 en zaterdag 27 juli de jaarlijkse Kamperlandse braderie onder de naam Veerweg-Promenade. De plaats van handeling is op beide dagen de Veerweg: op vrijdag van 14 tot 21 uur en op zaterdag van 11 tot 20 uur. Het programma omvat een groot aantal kraampjes van waaruit de meest uiteenlopende zaken te koop worden aangeboden. Er is gezorgd voor veel muziek waarbij de Salt Lake Jazzband met name moet worden genoemd; zij tre den vrijdag op vanaf 18 uur. Za terdag zorgt de Tiroler Kapel voor de vereiste muzikale omlijsting. Tijdens de braderie zijn er tal van demonstraties. Zo wordt de aan dacht gevestigd op het houtsnij den en het bakken van echte Zeeuwse babbelaars. Een kunst schilder laat zien wat er allemaal mogelijk is met een penseel en ook wordt gedemonstreerd hoe geitekaas wordt gemaakt. Voor het vermaak wordt op vrij dag een doorlopende lach- en spektakelshow gehouden met onder andere goocheltrucs, een kwis voor de jeugd en een truc met een decoupeerzaag. Speci aal voor de jeugd is er een kinder braderie en bestaat de mogelijkheid geschminckt te worden. Liefhebbers kunnen een rondrit maken met een huifkar. In het café waar ik regelmatig neerstrijk ontmoette ik een paar weken geleden een man die ik goed ken. Het liefst zou ik hem omschrijven als een ouwe makker, maar dat zou eigenlijk te ver voeren. Van hem weet ik dat hij onregelmatig drinkt. Hoe wel regelmaat de mens siert, zou het bij hem funest kunnen zijn. Want heft hij het glas éénmaal dan zijn de volgende keren niet bij te houden. Het is ook zo'n man met wie je een uur lang kunt keuvelen en pas na een dag beseft dat het een goed ge sprek was. Alles wat hij zegt is doordacht, heeft ironie of kan zelfs als analytisch worden omschreven. Hij dronk die middag voor zijn doen rustig. Wij hadden het over moraal, moralistisch en rationeel hande len. Moraal en moralistisch - zo besloten we opgewekt - moesten we maar op één hoop gooien om spraakverwarring te voorkomen. „Nederlanders", zei hij vastberaden en corrigeerde zich toen onmiddellijk, „Wij Nederlanders. Wij dus, en ik dus ook, we denken altijd dat we anderen de les kunnen lezen. We zijn mo- raalprekers om onze eigen tekortkomingen te verdoezelen". Ik vond het een open deur, die uitspraak, maar oké, voor een regenachtige middag kon'ie er mee door. En wat doe je boven dien met zo'n stelling waaraan ook nog de woorden moraalprekers en dominees kan worden toegevoegd. Ik moest denken aan de Middelburgse burgervader Rutten. Die man stopt de 10.000 gulden vergoeding voor z'n werk bij de Delta Nutsbedrijven (wat een rotnaam. PZEM was veel gewo ner, dus leuker) simpelweg in z'n binnenzak en - zo ver ik Rut ten ken - zal hij dat bedrag keurig op het belastingformulier bijschrijven, gebruikmakend van de mogelijkheid om rechtma tig bonnetjes van restaurants en benzinestations bij de aftrek posten neer te leggen. Omdat Rutten een 'pracht'salaris heeft zal er na die aftrek toch al gauw zo'n vijftig/zestig procent naar de staatskas moeten worden overgemaakt. Moralisten in de raad van Middelburg staken breedvoerig de batterend belerend het vingertje op. Rutten kreeg - zoals dat in politiek jargon heet - een motie van afkeuring gepresen teerd, waarop de allercharmantste VVD-ster Van Dijk-Sturm zich afvroeg wie de raad eigenlijk was om zo moraliserend be zig te zijn. En daar was dat woord weer. Ik kan het me wel voorstellen. Middelburg is een brave stad en eigenlijk gebeurt er zelden iets onrechtmatigs. Nadat de pro vincie zijn declaratieschandaal heeft gehad wilden die brave mannetjes en vrouwtjes plaatselijke monumentenstad-politici ook wel eens in de krant - het liefst met naam en voornaam plus foto. CDA-leider Bruinooge had er zelfs een avondje en nachtje boek-lezen voor over gehad en citeerde uit Animal Farm van Orwell dat alle dieren gelijk zijn, maar sommige meer gelijk dan andere. Met de CDAer repte het hele linkse blok zich om Rutten te vermanen. SGP/GPV/RPF vonden ook maar dat er te veel heisa werd ge maakt voor een storm in een glas water en steunden de motie van afkeuring dus gewoon niet. Die raadsleden stopten hun belerende vingertje stomweg onder tafel. En dat is eigenlijk lo gisch. Die partijmensen kennen de bijbel en zullen tegen elkaar gezegd hebben: 'hij die zonder zonde is werpe de eerste steen'. Moralisten. Gewoon rationeel denken en doen dus. Op tijd een beetje verkeerd en op tijd een beetje goed. Dat is politiek. Rut ten mag van mij gewoon blijven, hoewel hij er nu misschien anders over denkt. Vietnamese kinderen luisteren bandje. voor een stukje integratie tussen asielbewoners en buurtbewo ners". Hij vindt het ook belangrijk dat de mensen weten hoe het er aan toegaat in het centrum. Wij zorgen voor opvang van de asiel zoekers. We geven hun een dak boven het hoofd, eten en organi seren van alles zodat deze men sen zich niet gaan vervelen. Maar wij staan buiten de asielaanvrage procedure, dat is een zaak van justitie", benadrukt Hans Moer man. De vreemdelingenpolitie huurt dan ook van het centrum een kamertje, waarin zij elke week de asielzoekers komt ver horen. Volgens Ad Hoepen, direc teur van het centrum, is het belangrijk dat de asielzoekers ook weten dat medewerkers en vrij willigers van het centrum niets te maken hebben met die procedu res. Dat zou alleen maar verwar ring en frustraties opleveren. De open dag is ook georgani seerd om nieuwe vrijwilligers te betrekken bij de activiteiten van het centrum. Ad Hoepen is zeker niet ontevreden over de aanmel- in de recreatieruimte naar een ding van vrijwilligers tot nu toe. "We hebben er nu 50, maar voor de continuïteit van de activiteiten hebben we er zeker 100 nodig". In het centrum zijn de vrijwilligers actief betrokken bij de biblio theek, de kindercrèche, het naai atelier, de kledingwinkel en bij het opzetten van taalcursussen. Het liefst ziet Ad Hoepen dat er nog meer sportactiviteiten, mu- ziekactiviteiten en een werk plaats voor fietsen wordt gerealiseerd. "Wie weet krijgen we vandaag er nog een hoop en thousiaste vrijwilligers bij", aldus een opgewekte Ad Hoepen. Het eerste groepje van de rond leiding is inmiddels aangekomen bij de kamers van de asielzoe kers. In een kamertje ligt een Afri kaanse vrouw op bed en staart naar buiten. "Ze heeft een kleu rentelevisie", fluistert een man die net om het hoekje van de deur kijkt. "Die moet ze delen met drie andere mensen en 's avonds om twaalf uur gaan alle televisies uit", legt de gids uit. Sommige mensen vinden de ka mers erg klein en sober. Nadat

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13