E BESTE KLEURENFOTO'S intratuin Als ik een fout had gemaakt piekerde ik daar dagen over MUILWIJK Vlissingen is begin augustus voor de kinderen Speelstad Trekker-trek-wedstrijd in boerenklasse in Aagtekerke Intra-tip... 3£g C SCHARREL- Langeviele Middelburg autovrij TONNY VAN /ERSEL VOOR 25E SEIZOEN IN EERSTE ELFTAL DOMBURG The Dubliners in De Stenge Buurtfeest Paauwenburg Vlissingen SPEELSTADACTIVITEITEN IN KADER VAN SPROOKJES VLISSINGEN DE BINNEN BADHUISSTRAAT 60 Zandbak (met 10 jaar garantie) Tonny van lersel voetbalt het komende seizoen voor het 25e jaar bij Domburg. Ook dit jaar in het eerste van de badplaatsploeg. De 41-jarige leraar lichamelij ke opvoeding aan basisscholen in Middelburg toont zich een sportman in hart en nieren, die het stappen en een pilsje drinken niet schuwt. Naast voetballen is hij ook nog een gelauwerd Zeeuws tennisser (Zeeuws kampioen), met liefde gaat surfen, de keu tevoorschijn haalt voor een potje biljart in het café, aan gaaischieten doet en als dat kan graag de ring steekt te paard. Liesblessure PZC WEEKBLADEN Sfeer in de ploeg Vrijwilligers te bezigheden van de deel- Slotavond Vlissingen KAMPERLAND "Dorp" Zaterdag 20 juli 1991 SCHARRELSLAGER TOPCLASS DEALER VOOR ZEELAND Gegarandeerde inruil voor uw oude nog spelende t.v. Bij aankoop JVC AV-S250 ALLÉÉN DEZE MAAND 21e JAARGANG NUMMER 29 17 JULI 1991 Voor de eerste maal zal op Wal cheren een trekker-trek-wedstrijd worden gehouden in de zoge naamde boerenklasse. Dat staat te gebeuren in Aagtekerke op donderdag 18 juli vanaf 17.30 uur. De training wordt gehouden vanaf 14.30 uur. Deze wedstrijd komt in de plaats van de tot nu toe gehouden trekker- behendigheidswedstrijden die echter steeds minder belangstel ling trokken. Dit spektakel zal plaatsvinden op een weiland op de hoek van de Pekelingseweg/Aagtekerkseweg in Aagtekerke. De dertig deelne mers aan deze boerenklasse zijn allen boeren en loonwerkers af komstig van heel Walcheren die zich met elkaar meten om het eremetaal op eigen trekkers. De organisatie is in handen van de regio Walcheren Noord-West van de ZLM en de plaatselijke VVV. Het houden van deze wedstrijd wordt mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van een groot aan tal bedrijven op Walcheren. Voordat aan de wedstrijd kan worden deelgenomen moeten de trekkers gewogen worden om te bepalen in welke gewichtsklasse zij zullen uitkomen. De weging wordt gedaan op de weegbrug van Cebeco in Aagtekerke en de deelnemers worden onderge bracht in zes gewichtsklassen: de lichtste klasse is die van 0 tot 2,5 ton en de zwaarste van 5,6 ton en hoger. Uit Tholen zal een originele sleepwagen worden aangevoerd, die is uitgevoerd met een zogenaamde sleepvoet aan Een ideale speelplek. AA Maar ook een prima vijver of %l mm plantenbak. Van 115.- voor Vr J B"1 HET GROENE WARENHUIS koudekerke Galgeweg 5. tel. 01185-1623 geldig t m wo 24 juli a s DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG MAGERE PAARDELAPPEN kilogram 9.95 De gemeente Middelburg heeft besloten om bij wijze van proef de Langeviele gedu rende de zomermaanden au tovrij te maken. Tot 16 september geldt voor deze winkelstraat een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer op maandag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur en op donder dag van 10 tot 21 uur. Voor het bedienend verkeer geldt het verbod vanaf 12 uur; voor het fietsverkeer is het verbod niet van toepassing. De afsluiting van de Langevie le maakt het noodzakelijk dat de verkeerscirculatie werd aangepast. Het autoverkeer rijdt van de Gortstraat naar de Vlasmarkt volgens de route Gortstraat, Plein 1940, Vlasmarkt, Kromme Weele, Herengracht en Volderijlaagte. In de praktijk betekent dat dat de rijrichting voor het autover keer in de Gortstraat en Plein 1940 tijdelijk is omgedraaid. Datzelfde geldt voor de rijrich ting in de Zusterstraat en de St. Jansstraat. De middenstand in de Lange viele haakt op deze wijziging in met een aantal speciale ac ties; zie daarvoor de adverten tiepagina's elders in deze krant. Hoewel het wel had gekund, speelde Van lersel niet al die jaren in het eerste. Na een conflict met het bestuur - „Ik praat liever niet meer over die periode. Ik kon er bijna niet meer van slapen toen" - speelde hij op zondag alleen nog maar in het tweede elftal. Het eerste zakte door de scheu ring - er waren meer spelers ge nokt uit onvrede - echter zo laag, dat Van lersel het niet meer over z'n hart kon krijgen om het elftal dat als vlaggeschip van een sportclub fungeert in de modder te laten stranden. „Clubliefde", noemt hij de stap om z'n beslis sing om nooit meer in het eerste te spelen te herzien. „Dat was eind '89. Ze hadden na tien wedstrijden nog maar drie pun ten". Zijn voetbalcarrière begon be paald niet onder een gunstig gesternte. „Ik was vijftien toen ik voor de eerste keer in het eerste van Domburg mocht meedoen". Na een paar wedstrijden veroor zaakte een ogenschijnlijk on schuldig incident een ernstige blessure. ,,lk hield er een zware liesblessure aan over, zodat ik ongeveer een jaar aan de kant moest blijven. Op m'n zestiende kwam ik gewoon weer terug. En eigenlijk ben ik sindsdien niet meer weggeweest. Misschien was ik als vijftienjarige net iets te licht voor een eerste elftal". Vijfentwintig jaar voetballen in het hoogste van dé club is geen sinecure. Er zijn maar weinigen die dat met Tonny van lersel ge meen hebben. En wie die erva ring heeft, kan dat overbrengen op vooral jonge spelers. „Dat be schouw ik ook een beetje als m'n taak. Vooral de teamgeest is be- W® Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184 72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. langrijk. Toen ik net met voetbal len begon was er in het eerste een soort kliekjesgeest. Dat is niet leuk. Vooral niet als je net begint. De ene speler gaf bijvoor beeld absoluut niet de bal af aan een ander. En omgekeerd gold hetzelfde. Ik was die eerste jaren enorm onzeker. Als ik een fout had gemaakt, piekerde ik daar 's avonds en de volgende dagen nog over. Ik was dan ook ver baasd als ik een week later weer opgesteld stond. M'n moeder heeft me vaak moeten opvangen. Trouwens bij ons thuis was toch een echte sportsfeer. Dat had ik dus mee". Toen de voetballer Van lersel Jan ook wat ouder werd en hij tot aanvoerder werd gebombar deerd, zette hij het hoofdstuk 'sfeer in de ploeg' bovenaan zijn lijstje. Onder het motto 'moppe ren helpt net, praten wel', bleef hij allert op stemmingen van spe Iers. „Als vroeger iets niet goed ging, werd er stevig gescholden. Ik heb er eerlijk gezegd altijd flink aan gesleuteld om problemen op tijd te zien. Ik ben vaak met jon gens buiten het voetbalgebeuren om gaan praten. Bijvoorbeeld ge woon een pilsje drinken en vra gen wat er aan scheelt. Zo bouw je een sfeer van onderling ver trouwen op, als de problemen maar uitgepraat worden. Ik denk zelfs dat we meer op teamgeest dan op kwaliteit in 1988 kampi oen zijn geworden en promoveer den naar de vierde klas. Ik weet nog dat Noute Francke bij het be gin van die competitie zei: 'Als jullie met dat stelletje kampioen worden, krijgen jullie allemaal nieuwe schoenen'. Die schoenen Voor het grootste gedeelte van de Vlissingse jeugd zal de naam van hun woonplaats in de perio de van 29 juli tot en met 7 au gustus veranderd zijn in Speelstad. Want dan wordt op het Speelstad-terrein aan de Lan- geleenweg, in de volksmond ook wel het Bunkerterrein genoemd, de traditionele zomervakantie- speelweek gehouden. Gedurende een periode van an derhalve week kunnen alle kinde ren van Vlissingen, en dat zijn elk jaar zo'n 600, hun fantasieën vol ledig de vrije teugel laten met het bouwen van een stad volgens het thema van dit jaar: Duizend en-één-nacht-stad, en zich daar vervolgens op alle mogelijke ma nieren vermaken. De deelnemen de jeugd wordt verdeeld in twee leeftijdscategorieën: de kinderen van 4 t/m 6 jaar zullen zich bezig houden met spelletjes en sprook jes terwijl de oudere jeugd, van 7 t/m 12 jaar, zich aanvankelijk vol ledig zal werpen op de bouw van Speelstad. In Speelstad zal prin ses Sheherazade de scepter zwaaien en daarbij worden on dersteund door haar hofhouding. Voor de jongere jeugd staat een programma gepland waarbij het sprookje de boventoon voert. In de loop van de dagen van Speelstad zullen de kinderen zich gaandeweg steeds meer inleven in het sprookje van De Lachende Draak. Daarbij horen uiteraard verkleedpartijen en kan er gesch- minckt worden; ook wordt het sprookje nagespeeld. Maar los van de sprookjeswereld zullen ook de zandbak, een zwembadje en een poppenkast niet ont breken. Het echtpaar .Kipperman-Hontelé in Vlissingen is al sinds jaar en Net bouwen van hutten is r nemers aan Speelstad dag nauw betrokken bij de orga nisatie van Speelstad. Al vanaf januari zijn zij, samen met vele anderen, druk bezig met de voor bereidingen voor deze zomerse kinderattractie-van-formaat. Eén van hun zorgen is steeds weer het kunnen beschikken over vol doende vrijwilligers, die dagelijks steeds één van de meest geh beschikbaar willen zijn om alles in goede banen te leiden in Speelstad: „Als we alles op een rij zetten hebben we zeventig tot tachtig vrijwilligers nodig om de zaken verantwoord te kunnen runnen en die hebben we nog niet. Dus als er mensen zijn die zich één of meerdere dagen be langeloos willen inzetten dan ho ren we dat graag." Het programma van Speelstad laat een keur van bezigheden zien. Zo kunnen de kinderen hun creativiteit botvieren in een grote handenarbeidtent waar onder lei ding van deskundigen een aantal activiteiten plaatsvindt. De kinde problemen op te lossen voordat ze uitbarsten. Ik durf gerust te stellen dat ik het leuk heb gevon den om van een verbrokkelde ploeg een eenheid te smeden". ren kunnen er pottenbakken, een krant maken, stokbrood bakken, kleding (laten) maken, ge- schminckt worden en daarnaast ook gebruik maken van een fietscrossbaan en een 'zeep- helling. Het bestuur van Speelstad berust bij prinses She herazade; zij zetelt met haar ge volg in haar paleis. Woensdag 7 augustus wordt de slotavond gehouden waarbij ouders en verzorgers van harte welkom zijn. Er staat dan een barbecue op het programma die muzikaal zal worden omlijst door een bandje. De kinderen krijgen dan door middel van dans, mu ziek en toneel de gelegenheid om te laten zien waar zij al die dagen aan hebben gewerkt. Het toe zichthoudende organisatiecomité zetelt centraal in de Caravan Pi- po, waar ook de EHBO-post van het Rode Kruis is gehuisvest. Het vervoer naar Speelstad vanuit de wat verder afgelegen plaatsen gebeurt met bussen. Deze rijden dagelijks gratis vanuit Ritthem, Oost-Souburg en de Vlissingse buitenwijken. Nadere gegevens over de vertrektijden en opstap plaatsen volgen nog. Wie meer inlichtingen wenst of zich aan wil melden als vrijwilliger, kan te recht bij de familie Kipperman, Groen van Prinstererlaan 118 in Vlissingen, tel.: 01184-60619. o.a.: - waterspektakel - motorenshow - Zeeuwse Hoogaarzen - brandweerdemonstraties met duikers - groots vuurwerk Info: V.V.V. Noord Beveland. 01107-1595 In sporthal De Stenge in Hein- kenszand geeft de Ierse formatie The Dubliners op zaterdag 5 ok tober om 20.15 uur een concert. Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Het concert is een 'herhaling' van het grote succes van vorig jaar toen de folkgroep een optreden verzorgde voor een uitverkochte zaal. De voorver koop van de kaarten start op 1 augustus. hebben we trouwens nooit ge kregen. We kregen wel een klein geldbedrag. Na de problemen met het bestuur zijn we twee keer gedegradeerd, dus we spe len nu tweede klas afdeling". De Domburgse sportman Van ler sel begon als knaap in de achter hoede, tot het seizoen 1969/1970 als stopper. „Toen had ik er eigenlijk een beetje ge noeg van. Ik wilde gaan, zoals dat heet. Maar we hadden toen een veel scorende spits. Gelukkig voor mij vertrok die. De vraag werd toen gesteld wie de doel punten nu in vredesnaam moest gaan maken. Ik dus, zei ik. En ik scoorde inderdaad, tot op heden 180 competitiedoelpunten. Voor- Tonny van lersel al met m'n hoofd. Ik ben natuur lijk ook vrij lang. Dit jaar stond ik voor het eerst als laatste man op gesteld. Al die tijd heb ik in de spits gestaan". Een kwart eeuw aan de bal van het eerste. Dat betekent ervaring, die - vaak - die van de trainer overtreft. Bovendien weet de sportpedagoog Van lersel wat in de theorieboeken staat. Hij ont kent dat dat van invloed is op zijn verhouding met de trainer, aan wiens eisen hij zich toch op ge geven moment moet onderwer pen. „Die samenwerking gaat goed. Ik heb een goeie verhou ding met onze trainer. Als aan voerder praat ik natuurlijk veel met die man. Ik probeer namelijk Kwalitatief staat Tonny van lersel in hoog aanzien. Tegenstanders vreesden hem. Een vroegere te genstander weet dat „als je die man maar even de vrijheid gaf, hij onmiddellijk scoorde". Toch heeft er nooit een hoge oom van een stadse club aangebeld om hem uit Domburg weg te kopen. „De Noormannen zijn eens komen praten. De Westkappelaars wa ren er al snel bij om een vergoe ding te geven aan spelers". Maar dat is lang geleden. „Ik vind het dan ook een goeie zaak dat Vlis singen profvoetbal speelt. Dat is vooral leuk voor ons Zeeuwse spelers. Er is nu voor getalenteer de voetballers meer kans om ooit profvoetbal te spelen dan voor heen. Als dat toendertijd al was geweest, dus de periode dat ik nog de goeie leeftijd had, had ik dat ook wel gewild. Ik denk trou wens dat er veel voetballers op zaterdagavond langs de lijn staan bij Vlissingen. We kunnen er van leren. Voorheen ging je niet zo een twee-drie naar Breda of Rot terdam om profvoetballers aan het werk te zien". Buurthuis De Paraplu in de Vlis singse wijk Paauwenburg houdt vrijdag 19 juli een multicultureel buurtfeest van 18 tot 22.30 uur op het plein voor het wijkcen trum Open Hof aan de Alexander Gogelweg. Het programma omvat een rom melmarkt, kindermarkt, fancy- fair, damsimultaan, hapjeskraam en een optreden van de muziek groep Soto Pogo. Deze formatie brengt zonnige klanken en hun repertoir kan het best omschre ven worden als een mix van di verse muziekstijlen zoals Soca, Caraïbische en Aziatische muziek. zo gezond zo puur zo natuur de voorzijde. Op de sleepwagen wordt een gewicht van twee ton geplaatst dat langzaam van de achterzijde naar de voorzijde wordt verplaatst waardoor er steeds meer druk op de sleep voet wordt uitgeoefend en het karwei steeds zwaarder wordt. De wedstrijd wordt gehouden op een baan van 100 meter lengte en gaat om tijd en afgelegde afstand. Nabij het wedstrijdterrein is een feesttent opgezet waarin vanaf 20.30 uur een drive-in-show zal worden gehouden en waarin de gehele middag en avond de in wendige mens kan worden gesterkt. Tevens is er die dag een show van oldtime-trekkers uit de jaren '30 tot '50 en zullen ter opluistering twee trekkers van 600 pk uit een internationale wedstrijdklasse hun krachten de monstreren. Zij zijn eigendom van de vereniging De Stille Kracht in Tholen. Om de aandacht te vestigen op de komende trekker-trek- wedstrijd heeft men in Aagtekerke een trekker in een bouwkraan van 20 meter hoog gehangen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1